پایاننامه صنعتی مالی مدیریت اطلاعات پروژه فناوری پیشرفته UTAUT

155 هزار تومان 110 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه صنعتی مالی مديريت اطلاعات پروژه فناوري پیشرفته UTAUT با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مالی ارزیابی پذيرش سيستم مديريت اطلاعات پروژه در سازمان‌هاي تسهيلگر در حوزه فناوري پیشرفته براساس نظریه یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری UTAUT


پایاننامه صنعتی مالی مديريت اطلاعات پروژه فناوري پیشرفته UTAUT


چکیده:

در طي دهه اخير، با توجه رشد روزافزون حجم اطلاعات در سازمانها و پیچیدگیهای ایجاد شده در فرایندهای کاری به واسطه بزرگ شدن سازمانها اهمیت حرکت به سمت استفاده از سیستمهای اطلاعاتی بیش از پیش جهت افزایش کارایی و اثربخشی سازمانها، نیاز میباشد. که تحقق این امر بایستی استفاده از این ابزارها در سازمانها توسط کارکنان مورد پذیرش واقع شود. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین کننده پذیرش سیستمهای اطلاعاتی توسط کاربران را آشکار میسازد. درک عواملی که موجب پذیرش فناوریهای جدید میشود و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوریهای اطلاعاتی موردنظر پذیرفته شود از پژوهشهای مهم در زمینه شناسایی و تبیین رفتار مصرف کننده است با توجه به این مطلب این تحقیق با هدف شناسایی عوامل دارای رابطه با درک مفید بودن و سهولت استفاده از خدمات سیستمهای اطلاعاتی توسط کارکنان، تبیین رفتار کارکنان سازمانها در رابطه با سیستمهای اطلاعاتی با تمرکز بر سیستم مدیریت اطلاعات پروژه براساس نظریه پذیرش و استفاده از فناوری، شناسایی جایگاه متغییرهای محیطی در مدل رفتار کارکنان، به نحوی که با کنترل آنها امکان تغییر نگرش و افزایش بهره گیری آنها از سیستمهای اطلاعاتی در راستای کاهش زمان و افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده برای سازمانها انجام شده است.
مدل مفهومی تحقیق، نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری است که آن را میتوان حاصل تلفیق سازههای اصلی چندین مدل مشهور در زمینه پذیرش فناوری دانست. سازههای اصلی تحقیق عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تاثیرات اجتماعی و تسهیل شرایط است که با قصد رفتاری و به تبع آن رفتار استفاده از سیستمهای اطلاعاتی رابطه دارد. به علاوه سازه های مدل، اعتماد به سیستمهای مدیریت اطلاعات پروژه نیز به مدل اضافه شده که نتایج تحقیق بیانگر برازنده بودن مدل است. روش تحقیق در این تحقیق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است با ترجمه ی پرسشنامه های استاندارد در این حوزه و انجام تحقیقات پیش آزمون و بهره گیری از روش های میدانی نظرات کارشناسان در حوزه استفاده  از سیستمهای مدیریت اطلاعات پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ آزمون پیش مطالعه در مرحله ی نخست 904/ 0 بوده که پس از حذف گزارههایی که اعتبار پرسشنامه را کاهش داده این میزان به مقدار 922/0 افزایش یافته است.
تعداد 88 پرسشنامه به تمام کاربران سیستم مدیریت اطلاعات پروژه مرکز همکاریهای فناوری ریاست جمهوری توزیع گردید که 66 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شده که نتایج آن توسط نرم افزار spss تحلیل شد. با توجه به نتایج احصا شده، تمام فرضیه های پژوهش مورد تایید واقع شد و عملا رابطه بین متغیرهای وابسته با متغیرهای مستقل تحقیق جهت پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در نمونه مد نظر تایید گردید.
در این پژوهش باتوجه به اینکه اخذ اطلاعات از نمونه مد نظر با توجه به جایگاه حاکمیتی آن امری سهل الوصول نبود جهت گردآوری اطلاعات و پرسشنامه ها محدودیت هایی به وجود آمد.
نوآوری صورت گرفته در این تحقیق ورود به سیستم های اطلاعات مدیریتی در سطح سازمان های حاکمیتی است که از الگوی ساختاری تسهیلگری در توسعه فناوری های پیشرفته پیروی می کنند و به صورت پروژه ای نیز فعالیت می کنند که نتایج حاصله می تواند برای کشور در حوزه حاکمیتی نیز کاربرد داشته باشد.


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1.مقدمه     1
1-2.بیان مساله     2
1-3. مدل مفهومی پژوهش    3
1-4.اهمیت و ضرورت تحقیق    3
1-5. اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق   4
1-5-1. هدف انجام پژوهش    4
1-5-2. سوالات تحقیق    4
1-5-3. فرضیه های تحقیق    5
1-6. روش انجام تحقیق    6
1-6-1. روش تحقیق    6
1-6-2. نقشه راه تحقیق    6
1-6-3. قلمرو زمانی و مکانی تحقیق   7
1-6-4. مشکلات انجام تحقیق    8
1-7. تعریف عملیاتی متغییرهای مستقل یا وابسته   8

فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1. مقدمه     11
2-2. ادبیات نظری و پیشینه پژوهش   11
2-2-1. رفتار و قصد انجام رفتار    11
2-2-2. سلسله مراتب باورها، نگرش ها و رفتارها   12
2-2-3. سیستم اطلاعات مدیریت    13
2-2-4. پذیرش فناوری اطلاعات    38
2-2-5. مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری   54
2-3. جمع بندی و تفسیر مدل مفهومی تحقیق   58
2-3-1 . پاسخ به سوالات تحقیق    60
2-3-2. تفسیر مدل مفهومی    62

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1. مقدمه     67
3-2. طرح تحقیق    67
3-2-1. دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف   67
3-2-2. دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری دادهها  68
3-2-3. واحد تحلیل    68
3-2-4. مطالعات مقطعی    68
3-3. ابزار جمع آوری اطلاعات    69
3-3-1. پرسشنامه    69
3-3-2. متغییرهای تحقیق    75
3-3-3. مقیاس های اندازه گیری    79
3-3-4. جامعه آماری    80
3-4. روش تحلیل داده ها    80
3-4-1. روش های توصیفی    81
3-4-2. روش های تحلیلی    81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه     83
4-2. نتایج آمار توصیفی    83
4-2-1. اطلاعات جمعیت شناختی    83
4-2-2. نتایج آمار توصیفی متغیرهای مدل مفهومی تحقیق  88
4-3. بررسی و ارزیابی فرضیه های تحقیق   92
4-3-1. نتایج آزمون اسپیرمن    93
4-3-2. نتایج وزن دهی متغیرهای تحقیق به روش آنتروپی شانون و انحراف معیار استاندارد 100
4-3-3. آزمون های تکمیلی    101

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
5-1. مقدمه     105
5-2. پاسخ به سوالات تحقیق    105
5-3. بررسی و ارزیابی آزمون های تکمیلی   107
5-4. تحلیل نتایج تحقیق    107
5-5. پیشنهادات مدیریتی و محدودیت ها   109
5-5-1. محدودیت های تحقیق    112
5-5-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی   112
منابع و مآخذ    114
پیوست‌ها     127


سيستم هاي اطلاعات مديريت MIS

دربخشهاي قبل نکاتي درباره نگرش سيستمي، سيستم، سيستمهاي اطلاعاتي آمد. سيستمي که کنترل وبازسازي اطلاعات رااز دنياي محيطي و عمليات داخل سازمان بعهده دارد، بطريقي که باسازماندهي وانتخاب داده ها اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصميم، برنامه ريزي وکنترل براي مديران آماده سازد سيستم اطلاعاتي مديريت ناميده مي شود. مديران همواره بدنبال اطلاعات هستند واتخاذ تصميمات آنان براساس داده هاي مرتبط وبا موضوع تصميم است. درگذشته منابع اطلاعاتي آنان اتفاقي وغيرمطمئن وبه‌طرق مختلف وگوناگون بوده و اطلاعات آنان از طريق مقامات مافوق ويا مرئوسين وساير پرسنل سازمان تامين مي شد. که عدم اطمينان واتکاء به صحت اطلاعات راتشديد ميکرد زيرا افراد اطلاعات رابا افزايش ويا کاهش  به مقامات و مسئولين منتقل ميکردند. لذا اطميناني ازدرستي آن نبود. تجهيزمديريت به يک سيستم اطلاعاتي صحيح و مطمئن که توانايي مديريت را در اتخاذ تصميم برنامه ريزي و کنترل سازمان ياري دهد داراي يک روند تاريخي است واين سير تاريخي با مفاهيم دفترداري دوبل که توسط پروز لوکاپاکليلي  درسال 1494 ارائه شد آغاز گرديد.

سيستمهاي پشتيباني تصميم

همانگونه که گفتيم سيستم هاي اطلاعات مديريت اشکالاتي دارد که سيستم هاي پشتيباني تصميم براي رفع آنها بوجود آمده است. سيستم اطلاعات مديريت به منظورتدارک پشتيباني شخصي براي هر مديرنمي باشد. اين ضعف سيستم اطلاعات مديريت، اقداماتي راباعث شد که منتهي به مفهوم سيستم پشتيباني تصميم گشت. سيستم پشتيباني تصميم به عنوان يک سيستم متکي بر رايانه به منظور استفاده توسط يک مدير خاص ياگروهي ازمديران درهرسطح سازماني براي اتخاذ تصميم درفرآيند حل يک مساله نيمه ساختاري، تعريف مي شود. سيستم پشتيباني خروجي به شکل گزارشات ادواري يا خاص، يا نتايج مشابه سازيهاي رياضي راايجاد مي کند. استيون. ال. آلر پس از مطالعه پنجاه وشش موسسه، شش نوع سيستم پشتيباني تصميم را شناسايي نمود. ساده ترين سيستم پشتيباني تصميم ازطريق ايجاد توانايي بازيابي عناصر داده ها از پايگاه اطلاعات به مدير کمک مي کند. پيچيده ترين سيستم پشتيباني تصميم عملاً تصميماتي رابراي مديراتخاذ مي نماييد.

اداره مجازي

گفتيم که امروزه MIS ازمفهوم اوليه خودگسترش پيداکرده کلاً به کاربرد رايانه درزمينه تجارت وموسسات درآمده است اولين پديده اي که بعداز ورود اين نگرش به موسسه دربرخواهد دانست اتوماسيون خواهد بود که درنهايت منجر به دفتر مجازي مي شود اولين اتوماسيون اداره  درفعاليتهاي دفتري ومنشي‌گري بکاربرده مي شد. بعدها نيازهاي ارتباطي مديران وديگر به کاربرندگان دانش تشخيص داده شد. درسالهاي اخير، دامنه کار اداري از مکانهاي ثابت به موقعيتهاي ازراه دورگسترش يافته است که پيوند دراين نوع ادارات ازطريق ارتباطات داده ها صورت مي گيرد. موقعيتهاي ازراه دورکه شامل خانه ها، اتاقهاي متصل، خودروها وهرمکان ديگري که کارکنان اداره ممکن است باشند، اداره مجازي ناميده مي‌شود. اداره مجازي براي شرکتها مزايايي چون کاهش هزينه امکانات وتجهيزات يک شبکه رسمي ارتباطي، کاهش توقف کاري ويک نوع کمک اجتماعي رادارد. البته دربرابراين مزايا اشکالاتي هم دربردارد. اشکالات عمدتاً شامل کارکنان  مي شوند به طوريکه آنها احساس عدم تعلق به شرکت، ترس از دست رفتن شغل، وجدان کاري کمتر، وتنش خانوادگي خواهند داشت.که البته شرکتهامي توانند حلقه ارتباط خودرابا کارکنان از طريق تماسهاي تلفني مداوم، بکاربردن کنفرانس هاي تلفني، ملاقات هاي منظم هميشگي ، حفظ کرده و با اين کار اشکالات راکاهش دهند.

سیستم مدیریت اطلاعات پروژه

این سیستم که موضوع مورد بررسی در تحقیق حاضر است؛ یک چهارچوب منسجم از اطلاعات مورد نیاز جهت اجرای موفقیت آمیز پروژه در سازمان است و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی تعریف می شود که از ابزارها و روش هائی جهت جمع آوری، ترکیب و انتشار اطلاعات پروژه استفاده می کند (Project management institute, 2008) . این سیستم یک نظام مدیریتی در پروژه است که با مدیریت اطلاعات پروژه و استفاده مناسب از ابزارها مدیریت کارآمدتری در پروژه ها خواهد داشت(حمیدی فر، 1389).
با پیچیده تر شدن سیستم های مدیریت پروژه که نتیجه مستقیم آن افزایش بیشمار متغیرهای تصمیم گیری است، ضرورت یک سیستم که بتواند اطلاعات مورد نیاز سازمان مدیریت پروژه را در زمان، کیفیت و شکل مناسب در اختیار قرار دهد، بیش از پیش نمود پیدا میکند. بدین منظور طراحی و اجرای اینگونه سیستمها در راستای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیران پروژهها امری غیرقابل اجتناب است. این سیستم بر آن است تا با جامع نگری در گردش اطلاعات، عوارض ناشی از عدم شفافیت و گردش نادرست اطلاعات در پروژه ها را به حداقل رسانده و در مدیران پروژه ها این اعتماد را ایجاد کند که اطلاعات مورد نیاز آنها را برای تصمیم گیری در زمان مناسب و شکل مطلوب در اختیارشان قرار میدهد (ذاکر زاده، 1380).

پذیرش فناوری اطلاعات

امروزه تاثیر فناوری اطلاعات بر فضای کسب و کار کنونی غیر قابل انکار است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند(Joseph& Stone, 2003). فناوری های اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده اند. این فناوری ها  با سرعت بخشیدن به فرآیند مبادله اطلاعات و کاهش هزینه های داد و ستد، به ابزاری برای افزایش بهره وری وکارایی و رشد در تمامی حیطه های فعالیت بشری تبدیل شده اند. مزایای بالقوه این فناوری ها زمانی قابل حصول است که بین تمام بخش های جامعه توسعه و گسترش یابند(رضایی، 1388).
در این حوزه درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری میشوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهشهای مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را میپذیرند و از آن استفاده میکنند و یا برعکس، آن را نمیپذیرند و از آن استفاده نمیکنند از مهمترین مباحث سیستمهای اطلاعاتی است (یعقوبی و شاکری، 1378). پذیرش فناوری های اطلاعات و ارتباطات با بخشی از دانش رفتار مصرف کننده که به ارزیابی پذیرش و به کارگیری یا عدم پذیرش این فناوری ها در سطوح فردی و سازمانی می پردازد حوزه ی تحقیقاتی جدیدی را گشوده است که امکان تبیین بهتری را برای رفتار مصرف کنندگان سیستم های اطلاعاتی فراهم می آورد. از این رو با بهره گیری و توسعه ی مدل های رفتار مصرف کننده می توان برای استقرار مطلوب تر سیستم های اطلاعاتی راهکارهای عملی تری ارائه داد. از این رو پیشینه ای از شکل گیری و توسعه ی مهمترین مدل های رفتار مصرف کننده در حوزه ی فناوری اطلاعات ارائه شده شاخص های اصلی و مدل مفهومی پژوهش ارائه می شود.