پایاننامه روانشناسی واسطه گری تاب آوری تنظیم شناختی هیجان تکانشگری

145 هزار تومان 92 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه روانشناسی واسطه گري تاب آوري تنظيم شناختي هيجان تكانشگري به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایاننامه ارشد روانشناسی نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه بین تنظيم شناختي هيجان و تكانشگري رفتار مخاطره جويانه در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی


پایاننامه روانشناسی واسطه گري تاب آوري تنظيم شناختي هيجان تكانشگري


چکیده:

تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) اثرات منفی ویران کننده ای بر سلامت فرد و اجتماع می گذارد. تحقیقات چندی به بررسی نقش شیوه های تنظیم شناختی هیجانات در بروز رفتار های تکانشگرانه پرداخته اند، با این حال مکانیسم ارتباط این دو سازه هنوز در ابهام است. پژوهش حاضر در راستای شناخت عوامل موثر بر رفتار های تکانشگرانه در زنان بی سرپرست، به بررسی نقش واسطه گری سازه تاب آوری در ارتباط بین سازه های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری پرداخته است. نمونه مورد بررسی 210 نفر از زنان بی سرپرست تحت حمایت بود که به کلینیک های تحت پوشش بهزیستی شیراز مراجعه کرده بودند. شرکت کنندگان پژوهش مقیاس های تکانشگری، تاب آوری و تنظیم شناختی هیجان را تکمیل نمودند. در تحلیل داده های این پژوهش نرم افزار SPSS به منظور توصیف و تحلیل داده های خام و ترسيم ماتريس همبستگي به کار گرفته شد و به جهت تعیین تطابق مدل مفروض با داده هاي مشاهده شده و براي بررسی فرضیه پژوهش از رگرسيون چند گانه به صورت متوالي همزمان، مطابق با مراحل بارون و كني (1986)، استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها حاکی از این بود که:
1) بعد تمرکز مجدد مثبت و برنامه ریزی کردن از متغیر تنظیم شناختی هیجان پیش بینی کننده منفی و بعد سرزنش دیگران پیش بینی کننده مثبت تکانشگری می باشد.
2) ابعاد تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی کردن، ارزیابی مثبت و دیدگاه وسیع تر پیش بینی کننده مثبت تاب آوری هستند.
3) نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین ابعاد تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی کردن و سرزنش دیگران با تکانشگری تایید شد.
این یافته ها موید آن است که استفاده از راهبرد های مثبت تنظیم شناختی هیجان با افزایش تاب آوری فرد در شرایط دشوار زندگی منجر به کاهش رفتار های تکانشگرانه می شود و مسیر تاثیر گذاری برای راهبرد های منفی معکوس می باشد.

کلید واژه ها: تکانشگری، تاب آوری، تنظیم شناختی هیجان، اثر واسطه ای


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1-2-بیان مسئله 5
1-3- ضرورت اهمیت تحقیق 9
1-4- هدف تحقیق 11
1-5- فرضیه های تحقیق 11
1-6- تعاریف نظری متغیرها 11
1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی
2-1- مباني نظري سازه های پژوهش 15
2-1-1- مباني نظري سازه تكانشگري 15
2-1-1-1- رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشگری 19
2-1-1-2- تکانشگری و جایگاه آن در اختلالات روانی 23
2-1-1-3- علل رفتار تکانشگرایانه 24
2-1-2- مبانی نظری سازه تنظیم شناختی هیجان 27
2-1-2-1- راهبردهای تنظیم شناختی هیجان 28
2-1-2-2- پیامدهای استفاده از راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجانات 32
2-1-2-3- تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از راهبرهای تنظیم شناختی هیجان 36
2-1-3- مبانی نظری سازه تاب آوری 38
2-1-3-1- تعریف تاب آوری 39
2-1-3-2- موج‌های پژوهش درباره تاب آوری 41
2-1-3-2-1- موج اول 41
2-1-3-2-2- موج دوم 48
2-1-3-2-3- موج سوم 53
2-2- پیشینه تحقیق 63
2-2-1- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیر های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری 64
2-2-2- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری 70
2-2-3- پیشینه پژوهشی در خصوص ارتباط متغیرهای تاب آوری و تکانشگری 78
2-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیقات پیشین و مدل های پیشنهادی پژوهش 85

فصل سوم: روش پژوهش
3-1- معرفي نوع پژوهش، جامعه و نمونه آماري 87
3-1-1- نوع پژوهش 87
3-1-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش 87
3-2- ابزارهای پژوهش و روايي و پايايي آن‌ها 88
3-2-1- پرسشنامه مشخصات فردی 88
3-2-2- پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان 88
3-2-3- مقیاس تاب‌آوري 92
3-2-4- مقیاس تکانشگری 93
3-3- روش اجرا 95
3-4- ملاحظات اخلاقی در شیوه اجرا 95
3-5- روش تحلیل داده ها 96

فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- يافته هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش 97
4-2- ماتريس همبستگي صفر مرتبه متغيرهاي پژوهش 99
4-3- مراحل و جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه 101
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- خلاصه‌ای از پژوهش 107
5-2- مرحله اول: بررسی رابطه میان تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری 108
5-3- مرحله دوم: بررسی رابطه میان خود تنظیمی شناختی هیجان و تاب آوری 112
5-4- مرحله سوم:بررسی نقش واسطه ای تاب آوری میان خودتنظیمی شناختی هیجان و تکانشگری 116
5-5- پیشنهادها و محدودیت های تحقیق 121
5-6- پیشنهادهای کاربردی 123

پیوست ها 125
منابع 136


فصل اول: کلیات پژوهش
1ـ1ـ مقدمه

به واقع نوع انسان همواره شاهد و متاثر از طیف گسترده ایی از آسیب که در اثر بروز رفتارهایی که بدلیل وجود تمایلات آنی و بدون توجه به پیامدهای آن صورت گرفته بوده است. رفتار مخاطره جویانه یا تکانشگرانه و یا به عبارتی تمایل سریع به عکس العمل در برابر انواع محرک ها بدون اینکه توجهی به پیامد های منفی آن انجام می پذیرد (استنفرد و ماتیاس، 2009) در لایه های مختلف زندگی انسانی از جمله رفتارهای شخصی، رفتار های اجتماعی و حتی تصمیم های عظیم سیاسی آسیب ها و هزینه های سنگینی را بر دوش جوامع گذارده اند. به عنوان مثال در نگاهی از کلان به خرد، بسیاری از جنگ ها که منجر به از بین رفتن و انواع آسیب به انسان بوده است، طیف وسیعی از جرایم و بزهکاری ها، گرایش به مصرف مواد مخدر، بسیاری از رفتار های جنسی پر خطر و بسیاری از آسیب های شخصی و اجتماعی دیگر همراه با عواقبشان نشات گرفته از رفتارهای تکانشگرانه ای می باشند که بدون توجه به پیامد های آنها، فقط بدلیل بروز واکنش های نسنجیده آنی نسبت به محرک های درونی و یا بیرونی صورت پذیرفته اند.
از این رو امروزه به سبب تلاش برای درک، پیش بینی، ریشه یابی و پیشگیری از رفتار های تکانشگرانه، این سازه ضرورتا مورد توجه پژوهش های آسیب شناسانه بسیاری قرار گرفته و یافته های قابل قبولی را نیز به همراه داشته است. شناخت زوایای آشکار و پنهان رفتار های مخاطره جویانه همواره با سوالاتی در مورد علل بروز چنین رفتارهایی آغاز می شود، سوالاتی از قبیل این که “علت ها و پیش آیند های رفتار تکانشگرانه چیست؟ افزایش احتمال بروز رفتار های مخاطره جویانه در پاره ای از اوقات چیست؟ و آیا شناسایی و کنترل عواملی که مهمترین علل روانی چنین رفتارهایی را تشکیل می دهند مفید خواهد بود یا خیر؟” دامنه گسترده ای از پرسش ها، مشاهدات و پژوهش های بالینی از این دست پژوهشگران را به توجه بیشتر به مفهوم هیجانات و تاثیر آن بر رفتار های آنی رهنمون می سازد (ال،جی و همکاران، 2009) . چرا که طیف وسیع هیجانات به طور خاص یا در ترکیب با هیجانات دیگر از عوامل موثر در بروز هر یک از رفتار های انسان می باشند.
هر یک از هیجانات شامل خشم، غم و اندوه، ترس، استرس، شادی، تنفر و بسیاری دیگر از انواع هیجانات منجر به رفتاری متناسب با آن هیجان می گردد. کنترل و تنظیم هیجانات چه افزایش و یا کاهش یک نوع هیجان توسط فرد می تواند در افزایش یا کاهش رفتاری خاص تاثیر گذاشته و سبب ساز رفتار دلخواه و فاصله گرفتن از رفتارهای نامطلوبی که با پیامد های منفی همراه هستند، گردد.
در همین راستا می توان به مولفه تنظیم هیجان و به طور خاص خود تنظیمی شناختی هیجان اشاره نمود.
از آنجا که تنظیم شناختی هیجان نحوه کنترل و پردازش شناختی هیجانات فرد، در هنگام مواجهه با شرایطی خاص می باشد (گارنفسکی و گرایچ 2006) ، می توان تنظیم شناختی هیجان را یکی از پیش آیند های مهم رفتار ها، من جمله رفتارهای تکانشگرانه ذکر نمود، چرا که وجود پیشوند شناختی در متغیر خود تنظیمی شناختی هیجان از آگاهانه بودن کنترل هیجانات توسط فرد و متعاقبا اهمیت این متغیر در کنترل رفتار حکایت دارد.
افزون بر این نتیجه بسیاری از تحقیقات نشان می دهند، تنظیم ناموفق شناختی هیجان با طیف وسیعی از رفتار های مخاطره جویانه مانند بروز بزهکاری، خشونت و رفتار پرخاشگرانه (ایزنبرگ و همکاران، 2001)، اختلال هاي مرتبط با مصرف الکل (شر و گرکین، 2007) و اختلال هاي مرتبط با مصرف مواد (فوکس، اکسلرد، پالیوال، اسلیپر و سینها ، 2007 ) و دیگر رفتار های نامطلوبی که در بخش های دیگر به تفصیل ذکر خواهد شد در ارتباط هستند.
هر چند تحقیقات چندی موید نقش خود تنظیمی شناختی هیجانات در بروز رفتار های تکانشگرانه هستند با این حال تحقیقات اندکی در خصوص مکانیسم این ارتباط صورت گرفته است. یکی از مفاهیمی که نظر مولفان را به خود جلب کرده است سازه تاب آوری می باشد. در واقع امروزه برای پیشگیری و درمان مشکلات روانی من جمله مشکلات شناختی یا هیجانی که منجر به رفتارهای مخاطره جویانه همچون خود کشی، سو مصرف مواد، ارتکاب جرایم و دیگر رفتارهای از این دست می شود به شناسايي و ارتقاء عوامل محافظت كننده مانند تاب آوري و ویژگی های آن می پردازند.
لذا همواره این موضوع مد نظر بوده است كه مواجه شدن با شرایط مخاطره آمیز شرط لازم براي آسيب پذيري هست اما شرط كافي نيست. در کل اهمیت سازه تاب آوري به علت توانايي بازگشت به عقب، بهبود يا انطباق موفق در مواجهه با آسيب ها، عوامل محافظتي آن و نقش بلوك هاي ساختاري ای سازه براي توانمند كردن فرد جهت غلبه بر عوامل فشار زاي زندگي از اهمیت فراوانی برخوردار است (بیسونت، 1998) .
در راستای ارائه مدلی جهت تبیین رفتار مخاطره آمیز در زنان بی سرپرست، پژوهش حاضر نقش سازه‌های تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری را در بروز رفتار تکانشگری زنان مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مدل سازه تاب‌آوری نقش واسطه را بین سازه‌های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری ایفا می‌کند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .