پایاننامه روانشناسی هوش هیجانی یادگیری خودتنظیمی اهمالکاری تحصیلی

110 هزار تومان 70 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه روانشناسی هوش هیجانی یادگيری خودتنظيمی اهمالکاری تحصیلی با ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید


پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی رابطه¬ی مولفههای هوشهیجانی و مولفههای یادگيری خودتنظيمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی با اهمالکاری تحصیلی


پایاننامه روانشناسی هوش هیجانی یادگيری خودتنظيمی اهمالکاری تحصیلی


چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعيين رابطه ی بين مولفه های هوش هیجانی و مولفه های يادگيري خودتنظیمی وزندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی 6 و11 با اهمال كاري تحصيلي بود. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان دختر دوره متوسطه در منطقه 6 و11 شهر تهران بودند. نمونه ي پژوهش شامل 480 دانش آموز بود که با روش نمونهگیری در دسترس از بين دانش آموزان دختر دبیرستانهاي اين دو منطقه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اهمال کاری نسخه دانش آموزی(سولومون و راث بلوم،1984)، پرسشنامه خودتنظیمی (زیمرمن ومارتینزپونز, 1988) و هوش هیجانی شات (مايرو سالووي، 1990) جمع آوری شد. داده¬های پژوهش با روش¬های ضریب هبستگی پيرسون و رگرسیون چند متغییری(گام به گام)، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه هاي یادگیری خودتنظیمی تنها مولفه ي انگیزشی،(نشانگر باور فرد به خودکارآمدی اش در انجام تکلیف) پيش بيني کننده اهمالکاری تحصیلی بوده است و همچنین از بین مولفه هاي هوش هیجانی، دو مولفه ي بهره برداری از هیجان ،بصورت منفي و مولفه تنظیم هیجان ، بصورت مثبت پيش بيني كننده اهمالکاری دانشآموزي بود. در مجموع حدوداً 14 درصد از واریانس، اهمال كاري تحصيلي را پیشبینی كردند. متغییر زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی نيز در حاشیه معنی داری قرار گرفت.
کلمات کلیدی: مولفه هاي هوش هیجانی، مولفه هاي يادگيري خودتنظیمی، زندگي در دو منطقه اقتصادي- اجتماعي، اهمالكاري تحصيلي


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات پژوهش
1-1) مقدمه 3
1-2) بیان مسأله 5
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4) اهداف پژوهش 8
1-4-1) هدف اصلی 8
1-4-2) هدف های اختصاصی 8
1-5 ( فرضیه ها و سئوال اصلی پژوهش 9
1-6) تعاریف نظری 9
1 -6-1) اهمال کاری تحصیلی 9
1-6-2) خودتنظیمی 10
1-6-3) هوش هيجاني 10
1-6-4) زندگي در دو منطقه اقتصادی- اجتماعي متفاوت 10
1-7) تعاریف عملیاتی متغيرها 10
1-7-1) اهمال کاری تحصیلی 10
1-7-2) خودتنظیمی 10
1-7-3) هوش هيجاني 10
1-7-4) زندگي در دو منطقه اقتصادی- اجتماعي متفاوت 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) اهمالکاری 12
2-1-1) تعاریف اهمالکاری 12
2-1) اهمالکاری اجتنابی 13
2-2) اهمالکاری تحصیلی 16
3-2 هوش هيجاني 26
2-2-1)گسترش مفهوم هوش 30
2-2-3) تاریخچه هوش هیجانی 31
2-2-3) نظریههاي هوش هيجاني 33
3-3) خودتنظیمی 36
3-3-1) خود تنظیمی رفتار 37
2-3-2) خود واکنشی (خود مشوقی) 38
2-4) زندگي در دو منطقه اقتصادي – اجتماعي متفاوت 53

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش پژوهش 66
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 66
روش اجرای پژوهش 67
ابزار(ابزارهای) گردآوری دادهها 67
روش اجرا 69
نمره گذاري 69
قابليت اعتماد يا پايايي ( Reliability ) 69
روش تجزیه و تحلیل دادهها 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
داده ها 72
بخش اول: آمار توصیفی 73
بخش دوم: آمار استنباطی 75
فرضیه های پژوهش 75

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
بحث و نتیجه گیری 83
فرضیه اصلی پژوهش 86
محدودیت های پژوهش 89
پیشنهادهای پژوهش 89
منابع فارسی 91
ضمائم 100


1-1) مقدمه

موفقیت و پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین دغدغه های هر دانشآموز، والدین و به طورکلی هر نظام آموزشی است. موفقیت تحصیلی هر جامعه مبین وجود دانشآموزان و در عین حال نظام آموزشی کارا و موفق است. از طرف دیگر، از نظر والدین مهمترین شاخص برای تربیت این است که فرزند آنها بتواند در آینده گلیم خود را از آب بیرون بکشد و از پس وظایفی که به آنها محول میگردد، بخوبی برآید. در همین راستا، زیستشناس و مربی بریتانیایی قرن نوزدهم، توماس هاکسلی ( 1896)اشاره دارد كه: “شاید ارزشمندترین نتیجه همه آموزشها، توانایی وادارکردن خود به انجام کاری است، موقعی که آن کار باید انجام شود. چه آن را دوست داشته باشد و چه نداشته باشد. در واقع این اولین درسی است که باید آموخته شود”(فاران ، 2004,به نقل از پور کمالی,1392).
یکی از ویژگیهایی که مانع از انجام خوب کارها، نیل به موفقیت و پیشرفت میشود، اهمالکاری است. اصطلاح”اهمالکاری”، از کلمه لاتین پروکرستینوس گرفته شده است که پرو به معنای جلو یا پیشرو و کرستینوس به معنای فردا میباشد و ترکیب آن بهمعنای به بعد موکول کردن، به تأخیرانداختن، طولانی کردن، عقب انداختن، قصور ورزیدن و یا به تعویق انداختن انجام یک تکلیف، میباشد(رساریو و همکاران، 2009). اهمالکاری با توجه به پیچیدگی و مؤلفههای مختلف، تظاهرات گوناگونی نیز دارد، که یکی از متداولترین اشکال آن، اهمالکاری تحصیلی میباشد. و به شهادت از دو پژوهش, شیوع آن در میان جمعیت دانشآموختگان، دانشجویان و دانش آموزان رو به افزایش است(استراند ، 2009؛ لوی ، 2001؛به نقل از پور کمالی,1392).
اهمالکاری تحصیلی، نوعی از انواع اهمالکاری است که در حیطه ها و ساختارهای تحصیلی نمایان میگردد(لوی، 2010). و عبارتست از گرایش عامدانه به تأخیر انداختن و یا عدم تکمیل وظایف تحصیلی که تجارب ناراحت کنندهای را به همراه دارد. و بهشکل تاخیر در فعالیتهایی همچون مطالعه و آماده شدن برای امتحانات، نوشتن مقالات پایان ترم وخواندن تکالیف هفتگی نمایان میشود(سولومون و راث بلوم، 1984؛ به نقل از پور کمالی,1392).از آنجاییکه اهمالکاری بهعنوان صفتی درنظر گرفته میشود که دارای مؤلفه های شناختی، رفتاری و انگیزشی است. بهنظر میرسد هزاران دلیل برای رفتار سهل انگارانه وجود داشته باشد(استراند، 2011). در خصوص پیشایندها و عوامل علی اهمالکاری، محققان و نظریه پردازان به عوامل مختلفی اشاره نمودهاند.
يكي از پیشایندهای اهمالکاری، هوش هيجاني است. منظور از هوش هيجانياز نظر گاردنر (2011) متشكل از دو مولفه است: هوش درونفردي: اين هوش مبين آگاهي فرد از احساسها و هيجانهاي خويش، ابراز باورها و احساسهاي شخصيت و احترام به خويشتن و تشخيص استعدادهاي ذاتي، استفلال عمل در انجام كارهاي مورد نظر و در مجموع كنترل شخصي بر هيجانها و احساسات خود رهبري است.
هوش ميان فردي: كه به توانايي درك و فهم ديگران اشاره دارد و ميخواهد بداند چه چيزهايي احساس آنها را برميانگيزد، چگونه فعاليت ميكنند و چگونه ميتوان با آنها همكاري داشت، بهنظر گاردنر، فروشندگان، سياستمداران، معلمان متخصصان باليني ورهبران مذهبي موفق احتمالاً ازهوش ميانفردي بالايي برخوردارند( به نقل از جلالي، 1381).

پیشایند دیگر اهمالکاری، خودتنظیمی است. در سالهای اخیر،اهمالکاری بهعنوان نوعی “نقص در خودنظم جویی”مطرح شده است(استیل ،2007(. بهطورکلی، خودتنظیمی به استفاده فرد از نشانه های درونی و بیرونی جهت آغاز، نگهداری و خاتمه دادن به فعالیتهای هدفمند است .یادگیری خودتنظیمی از جمله مقوله هایی است که به نقش فرد در فرایند یادگیری میپردازد.اهمیت این سازه در یادگیری بهحدی است که صاحب نظران مختلف الگوهای متفاوتی را از آن ارائه دادهاند.از جمله این الگوها،”الگوی پینتریچ “(1990) است. یافته ها در این زمینه حاکی است که اهمالکاری با خودتنظیمی در زمینه تحصیلی درارتباط است (لی ،2005). درهمین راستا، تن و همکاران(2008، به نقل از لوی،2010) از مطالعه بر روی دانشآموزان دریافتند که دانشآموزانی که خودشان را در سازماندهی یادگیریشان توانا ادراک میکنند، از سایرین کمتر دچار اهمالکاری میشوند.
با توجه به اهمیت مطالب فوق این سوال پیش می آید که کدامیک از مولفه های هوش هیجانی و مولفه های خود تنظیمی و زندگي در دو منطقه اقتصادي – اجتماعي متفاوت در نمونه, پیش بینی کنندگان خوبی برای اهمالکاری تحصیلی هستند.


1-2) بیان مسأله

تعلل و مسامحه در انجام کار و بعبارتی دیگراهمالکاری یکی از موضوعاتی است که تا کنون مورد توجه پژوهشگران بوده است. بسیاری از پژوهشگران (سنکال و همکاران، 1995؛ هاریوت و فراری ، 1996؛ فراری و همکاران، 1995؛ فاران، 2004) براین باورند که هر یک از ما حداقل چندبار در زندگی دچار اهمالکاری شدهایم و این پدیده پیچیده، مشکلی فراگیر و شایع در میان افراد بشر است.
بطورکلی، گزارش شده است که اهمالکاری در میان 20٪ از جمعیت افراد بزرگسال امری شایع و رایج است؛ این درحالی است که اهمالکاری در حوزه تحصیلی در جمعیت دانشآموختگان به 65٪ می رسد و در میان دانشآموزان و دانشجویان به امری شایع بدل گشته که این روند امروزه و در عصر تکنولوژی رو به افزایش است (آسیف، 2011). از اینرو، با توجه به شیوع روز افزون این رفتار، متمایز کردن و مورد بررسی قرار دادن اهمالکاری که در حوزه تحصیلی رخ میدهد از سایر انواع اهمالکاری در حیطه های دیگر، کارا و سودمند بنظر میرسد (فراری و همکاران،1995؛ به نقل از استراند، 2009).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .