پایاننامه روانشناسی صنعتی خلاقیت سازمانی بهره وری وظایف سازمانی

90 هزار تومان 55 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه روانشناسی صنعتی خلاقیت سازمانی بهره وری وظایف سازمانی با ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید


پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری وظایف سازمانی کارکنان


پایاننامه روانشناسی صنعتی خلاقیت سازمانی بهره وری وظایف سازمانی


چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش استان تشکیل دادند که تعداد آن ها 450 نفر (67 نفر زن و 383 نفر مرد) که از این بین 205 نفر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان گروه نمونه انتخاب با استفاده از دو پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیپ و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مورد آزمون قرار گرفتند.
داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و نیز آزمون آماری همبستگی و به وسیله نرم افزار SPSS21 تجزیه و تحلیل شد و نتایج بدست آمده نشان داد که بين ميانگين خلاقیت سازمانی با بهره‌وری وظایف سازمانی دو جنس تفاوت معني‌داري مشاهده نمي‌شود اما بين ميانگين خلاقیت سازمانی با بهره‌وری وظایف سازمانی بر حسب سن و تحصیلات و سابقه کاری تفاوت معني‌داري مشاهده مي‌شود.
واژه های کلیدی: خلاقیت سازمانی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، بهره‌وری وظایف سازمانی


فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- بيان مسأله 4
2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش 7
3-1- اهداف پژوهش 8
1-3-1- اهداف اصلی 8
2-3-1- اهداف فرعی 9
4-1- سوالات پژوهش 9
5-1- متغيرها‌ي پژوهش و تعاريف مفهومي وعملياتي آن ها 9
1-5-1- تعاريف مفهومي متغييرها 9
2-5-1- تعاریف عملیاتی متغیرها 10
فصل دوم: مرور پیشینه پژوهش
مقدمه 12
1-2- مبانی نظری موضوع پژوهش 13
1-1-2- بهره وری سازمانی 13
1-1-1-2- تعاریف 13
2-1-1-2- تاریخچه بهره وری 15
3-1-1-2- اهمیت بهره وری 15
4-1-1-2- هفت «C» بهره وري 16
5-1-1-2- عوامل مؤثر بر بهره وري 17
1-5-1-1-2- عوامل خارجی 17
2-5-1-1-2- عوامل داخلی 17
6-1-1-2- عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی 18
7-1-1-2- مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری 20
8-1-1-2- شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها 22
2-1-2- خلاقیت سازمانی 24
1-2-1-2- تعاریف 24
2-2-1-2- ویژگی های خلاقیت 28
3-2-1-2- تفاوت خلاقیت و نوآوری تغییر 29
4-2-1-2- ویژگی های شخصیت خلاق 30
5-2-1-2- نقش خلاقیت در بهره وری سازمان و توسعه نیروی انسانی 33
6-2-1-2- انگیزش و خلاقیت و بهبود عملکرد 34
7-2-1-2- آموزش عمومی خلاقیت سازمانی 35
8-2-1-2- شرایط ایجاد خلاقیت سازمانی 36
9-2-1-2- تکنیک های خلاقیت 36
1-9-2-1-2- تکنیک چرا 36
2-9-2-1-2- تکنیک یورش فکری 37
3-9-2-1-2- تکنیک شش کلاه فکری 38
4-9-2-1-2- تکنیک گروه اسمی 39
5-9-2-1-2- تکنیک الگو برداری از طبیعت 40
6-9-2-1-2- تکنیک دلفی 40
7-9-2-1-2- تکنیک TKG 40
3-1-2- ویژگی های جمعیت شناختی 42
1-3-1-2- تعریف 42
2-3-1-2- مهمترین ویژگی های جمعیت شناختی 42
1-2-3-1-2- تجربه کاری 42
2-2-3-1-2-الگوی نقش 42
3-2-3-1-2-تحصیلات 43
4-2-3-1-2- سن 43
5-2-3-1-2- نظام آموزشی 44
6-2-3-1-2-جایگاه اجتماعی 45
2-2- مبانی عملی موضوع پژوهش 45
1-2-2- پژوهش های انجام شده در داخل کشور 45
2-2-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 46
فصل سوم: روش شناسی
مقدمه 48
1-3- روش پژوهش 48
2-3- جامعه آماری گروه نمونه و روش نمونه گیری 48
3-3- ابزار گردآوری داده ها 49
4-3- روش اجرا و چگونگی گردآوری داده ها 51
5-3- روش آماری 51
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه 53
1-4-توصیف داده ها 53
2-4- تحلیل داده ها 58
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه 63
1-5- بحث در نتایج 63
2-5- محدودیت های پژوهش 67
1-2-5- محدودیت های در اختیار محقق 67
1-2-5- محدودیت های خارج از اختیار محقق 67
3-5- پیشنهادها 67
1-3-5- پیشنهادهای کاربردی 67
2-3-5- پیشنهادهای پژوهشی 68
منابع
منابع فارسی 70
منابع انگلیسی 74
پیوست
پیوست شماره 1: پرسشنامه خلاقیت رندسیپ 76
پیوست شماره2 : پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی 79
چکیده انگلیسی 81


مقدمه
بی شک یکی از زیباترین ویژگی‌های انسان، قدرت آفرینندگی و خلاقیت است. از این دریچه انسان می‌تواند توانایی های خود را شکوفا ساخته و به حداکثر نیروهای درونی خود دست یابد و از آنها برای بیان عمیق‌ترین احساسات و عواطف خود استفاده نموده، به تکمیل دستاوردهای بشری کمک کرده و حتی انقلاب و تحولی نوین در جنبه های مختلف زندگی پدید آورد و شالوده وجود خویش را تقدیم جامعه بشری نماید.
در جهان رقابتی امروز که بهره وری در همه زمینه ها افزایش یافته است، تنها سازمان هایی می توانند در این دنیای پر تلاطم باقی بمانند که به بهترین وجه از منابع خود استفاده نموده و بیشترین استفاده را برده باشند. یکی از منابع مهم سازمانی، نیروی انسانی خلاق می باشد. همه سازمان ها برای بقا و بهبود بهره وری و پیشرفت نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند (مرحمتی،1392).
این مقاله با رویکرد روانشناختی به بررسی پدیده خلاقیت و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری وظایف سازمانی کارکنان می پردازد و می کوشد تا ارتباط بین این مقوله ها را از بعد نظری و کاربردی مورد مطالعه قرار دهد. در اين فصل سعي شده تا به بيان مسئله، اهميت و ضرورت مسئله، اهداف و متغييرهاي پژوهش پرداخته شود.


1-1- بیان مسئله
بهره وری به تعبیر کلی معیار سنجش این امر است که مصرف منابع به عنوان ورودی (نهادها) برای تولید خروجی (ستاده ها) مورد نیاز جامعه در دراز مدت چقدر موثر و کارآمد بوده است؟ اگر بهره وری در ساده ترین شکل آن به عنوان نسبت ستانده ها به داده ها یا همان راندمان یا بازده ها در نظر گرفته شود بدیهی است که هرچه مخرج یا داده ها کمتر شود بهره وری یا راندمان افزایش می یابد. که برای نیل به این هدف به سه طریق می توان عمل نمود:
1. کاهش مقدار داده ها و برداشت همان مقدار قبلی ستانده با توجه به افزایش کارایی و بهبود عملکرد سیستم
2. افزایش مقدار ستانده با بهره گیری از افزایش کارایی و بهبود عملکرد سیستم و همان مقدار قبلی داده
3. افزایش همزمان مقدار ستانده با بهره گیری از افزایش کارایی و بهبود عملکرد سیستم و نیز کاهش مقدار داده ها (اکبری ،1388).
بهره وری در مفهوم عام برآورد برونداد در صرف حداقل انرژی، پول و زمان است. بهره وری یک سیستم فکری، یک نوع نگرش عقلایی به زندگی و بالاخره یک نوع فرهنگ است. فرهنگی که انسان با فکر و اندیشه خود می کوشد تا رضایتش را با ارزش ها و واقعیت ها منطبق سازد همچنین سعی دارد که بهترین نتیجه مادی و معنوی زندگی خود را کسب کند. به عبارت دیگر بهره وری عبارت است از: چگونگی استفاده از منابع انسانی و مادی که دارای دو مولفه کارایی واثربخشی است (خیابانچی،1383).
هنگامی که درباره اثربخشی سخن می گوییم، منظور ما ” انجام دادن کارهای درست است “و در مواردی که به کارایی فکر می کنیم، منظورمان ” انجام دادن کارها و فعالیت هایی است که ما را در دستیابی به اهداف شخصی، خانوادگی، گروهی، سازمانی و ملی، یاری می رسانند. لازمه رشد اقتصادی و آسایش مردم در هر کشوری، بالا بردن سطح کارایی و اثربخشی افراد در هر نوع فعالیت است (ساعتچی،1390).
سنجش و توسعه بهره وری از جنبه های گوناگون همواره مورد توجه بوده است. از جمله روش های سنجش بهره وری، خلاقیت مدیران و سلامت سازمانی دارای اهمیت می باشد. دستیابی به بهره وری پایدار، خلاقیت، نوآوری و کیفیت مناسب زندگی، در گرو مدیریت و نیروی انسانی کارا، اثربخش و هوشمند و متعهد است. یکی ازعوامل سد راه توسعه و پیشرفت خصوصاً در کشورهای جهان سوم کمبود نیروی انسانی متخصص و واجد تعلیم و تربیت صحیح است. در این میان سازمانی که از مدیریت شایسته تری برخوردار باشد بهتر می‌تواند اهداف خود را برآورده سازد (حقیقت جو و ناظم،1387).
و نیز مدل های بسیاری در ارتباط با عوامل اثرگذار بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی وجود دارد، در یکی از این مدل ها، کیفیت زندگی کاری، توانمندسازی کارکنان و نظام انگیزشی به عنوان عوامل سازمانی موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی در نظرگرفته شده است. توانمندسازی کارکنان و بهره وری: مطالعات انجام شده بر روی مهارت های رهبری و مدیریتی حاکی از این است که فعالیت های مرتبط با توانمندسازی کارکنان، جز اصلی فعالیت های اثربخشی مدیریتی و سازمانی است؛ توانمندی در سازمان ها به عنوان ابزاری است که موجب تسهیل در ایجاد رفتار انگیزشی و رفتاری که موجب افزایش بهره وری می گردد، شناخته شده است. و به تازگی در تحقیقاتی که توسط پیتر و سایرین انجام گرفته است به قدرت تصمیم گیری، خودمختاری، ابتکار و خلاقیت، دانش و مهارت به عنوان ابعاد توانمندسازی، اشاره گردیده است (سبزی علی آبادی، 1388).
در این پژوهش به ارتباط احتمالی خلاقیت با بهره وری و نقش آن در بهبود بهره وری پرداخته می شود. امروزه خلاقیت در حکم رمز بقا و کلید موفقیت افراد و سازمان ها شناخته شده است. تحولات پر شتاب جهانی در علم و تکنولوژی، صنعت، مدیریت، و به طور کلی ارزش ها ومعیارها بسیاری از سازمان ها و شرکت‌های موفق جهان را برآن ساخته که اهداف، گرایش و علایق خود را در جهت بکارگیری خلاقیت هدایت کند. صاحب نظران خلاقیت را محور حرکت جهانی در قرن 21 می دانند. در شرایط متغیر کنونی، خلاقیت و نوآوری شرط بقا و کلید موفقیت سازمان ها است و ضرورت وجود آن درسازمان ها تاحدی است که برخی منابع نبود خلاقیت و نوآوری را با نابودی سازمان در دراز مدت یکی دانسته اند (فلاح شمس، خواجه نوبر، اصغری، 1391).
سرچشمه و منشأ خلاقیت، ذهن انسان بوده و ماهیت آن حاصل یکی از استعدادهای بالقوه انسان است. یعنی خلاقیت یکی از تجلیات ذهن و فکر بشری بوده و در همه انسان ها به صورت نهاده و موهبت الهی با درجات متفاوت از شدت و ضعف وجود دارد (مال امیری، نیکنام، 1389). در تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی گفته شده است: خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود عملکرد و ارتقای کمیت یا کیفیت فعالیت های سازمانی. بر این اساس، خلاقیت فرآیندی ذهنی/ روان شناختی است، محصول خلاقیت می تواند به شکل یک اثر (اندیشه، راه حل و نظایر آن) ظهورکند، محصول خلاقیت پدیده ای نو و بنابراین دارای ارزش است. خلاقیت قابل پرورش می باشد و با محیط اجتماعی فرد خلاق نیز رابطه مستقیم دارد (ساعتچی،1390). در پژوهشی که جان دی پولیتس انجام گرفته است نشان داده شد که بعضی از ابعاد محیط کاری منشأ خلاقیت و در نتیجه مایه افزایش خلاقیت و بهره وری است. در این مطالعه نشان داده شد که نقش رهبر با فراهم آوردن محیط و موقعیت مناسب می تواند بر رشد خلاقیت و بهره وری مؤثر باشد (حقیقت جو، ناظم، 1387).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .