پایاننامه روانشناسی سبکهای مقابله استرس خودکارآمدی عمومی رضایت شغلی

110 هزار تومان 85 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه روانشناسی سبکهای مقابله استرس خودکارآمدی عمومی رضایت شغلی با ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید


پایاننامه روانشناسی سبکهای مقابله استرس خودکارآمدی عمومی رضایت شغلی


پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی رابطه بين سبكهاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت


چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی رابطه سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت بود. نمونه پژوهش 123 نفر(معادل کل جامعه مورد پژوهش ) بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت تابعه مرکز بهداشت شهرستان دزفول بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک های مقابله ، خودکارآمدی عمومی و شاخص توصیف شغلی جمع آوری و با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد.محاسبه همبستگی بین متغیرها نشان داد که سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان همبستگی مثبت و معنادار داشت(05/0 P< ). نتایج تحلیل رگرسیون نشانگر این بود که خودکارآمدی عمومی بیشترین سهم را در پیش بینی واریانس رضایت شغلی را دارد.
کلید واژه: سبک های مقابله با استرس، خودکارآمدی عمومی، رضایت شغلی ، بهورزان


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول: موضوع پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2 مساله پژوهشی 5
1-3- فرضیه های پژوهش 6
1-4- اهداف پژوهش 8
1-4-1- هدف کلی 8
1-4-2- اهداف جزیی 8
1-5- اهمیت موضوع 9
1-6- تعریف اصطلاحات 11
فصل دوم : پيشينه پژوهش
2-1- نقش بهورزان و مراقبت های بهداشتی 15
2-2 – مفهوم رضایت شغلی 16
2-3- دلایل اهمیت رضایت شغلی 17
2-4- عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی 18
2-5-سنجش رضایت شغلی 19
2-6-پیامدهای رضایت شغلی 20
2-7- رضایت شغلی و عملکرد 21
2-7-1-رضایت شغلی و سلامت جسمی و روانی کارکنان 21
2-7-2- رضایت شغلی و میزان جابه جایی 21
2-7-3- رضایت شغلی و غیبت 22
2-8-دیگر تأثیرات رضایت شغلی بر عملکرد 22
2-8-1-ترک خدمت 22
2-8-2- بازنشستگی زودرس 23
2-8-3- تشویش 23
2-9-شیوه ی ابراز نارضایتی 23
2-9-1-فعالیتهای اتحادیه گرایی 23
2-9-2- ترک سازمان 23
2-9-3- اعتراض 24
2-9-4- وفاداری 24
2-9-5- اقدام منفی 24
2-10- تعامل رضایت شغلی و رضایت از زندگی 24
2 -10-1-اثر جبران 25
2-10-2-مدل بخشی 25
2-10-3-مدل همپوشی 25
2-11-نظریه های رضایت شغلی 25
2-11-1-نظریه سلسله مراتب نیاز مازلو 25
2-11-2-نظریه برابری آدامز 26
2-11-3-نظریه انتظار وروم 27
2-11-4-نظریه دو عاملی هرزبرگ 27
2-11-5-نظریه انتظار پورتر و لاولر 28
2-11-6-نظریه هدف گذاری 29
2-11-7-نظریه سه وجهی آلدرفر 29
2-11-8-نظریه مدل اساسی انگیزشی 30
2-11-9-نظریه مک کللند 31
2-12-سبک های مقابله با استرس 32
2-12-1-تعریف سبک های مقابله با استرس 32
2-12-2-رویکردهای اولیه به فرآیند مقابله 33
2-12-3-رویکردهای جدید به فرآیند مقابله 33
2-13-خودکارآمدی عمومی 34
2-13-1-تعریف خودکارآمدی 36
2-13-2-نظریه شناختی – اجتماعی آلبرت بندورا 36
2-14- پژوهش های انجام شده در داخل کشور 39
2-15- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 41
فصل سوم: روش پژوهش
3-1-روش اجرای تحقیق 47
3-1-1– جامعه آماری 47
3-1-2– نمونه آماری و روش نمونه گیری 47
3-2- روش جمع آوری اطلاعات 47
3-2-1- پرسشنامه سبک های مقابله 48
3-2-2- پرسشنامه خودکارآمدی عمومی 48
3-2-3- پرسشنامه شاخص توصیف شغلی 49
3-3 چگونگي تعيين پايايي ابزار پژوهش 50
3-4- طرح تحقیق 50
3-5- روش آماری مورد استفاده 50
3-6- روش اجرای تحقیق 51

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري
4-1: يافته هاي توصيفي 53
4-2- يافته هاي مربوط به فرضيه‌ های پژوهش 65
4-3) يافته هاي جانبي پژوهش 77
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1 بحث و نتیجه گیری 84
5-1-2 نتیجه گیری 91
5-2 -محدودیت های پژوهش 91
5-3- پیشنهادات 92
5-1-3-پیشنهادات کاربردی و اجرایی 92
5-2-3- پیشنهادات پژوهشی 92
منابع فارسی 93
منابع انگلیسی 98
پيوست
چكيده لاتين


1-1- مقدمه:
رضایت شغلی عاملی مهم برای افزایش کارایی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود و منابع انسانی کارآمد و پرانگیزه در افزایش اثربخشی هر سازمان نقش مهم و اساسی ایفا می کند. زمانی که کارکنان به سازمان می پیوندند، مجموعه ای از خواستها، نیازها، آرزوها و تجربه های گذشته را، که با هم انتظارهای شغلی را ایجاد می کنند، با خود به همراه دارند. عکس العمل ها و پاسخ هایی که سازمان در مقابل خواستهای کارکنان فراهم می آورد، رضایت یا نارضایتی شغلی را شکل می دهد. در واقع رضایت شغلی نشاندهنده رابطه ی توقعات انسان با پاداش هایی است که کار فراهم می آورد(ویلم و همکاران، 2007).
از آنجاییکه رضایت شغلی یکی از مسائل اساسی و بسیار مهم در هر سازمان می باشد که با رشد و شکوفایی آن سازمان ارتباط تنگاتنگ دارد، در واقع می توان آن را یکی از عواملی دانست که در نحوه ی رفتار و عملکرد کارکنان در سازمانها مؤثر باشد. در مطالعات سازمانی ثابت شده است که رضایت شغلی با عواملی همچون، غیبت، استعفاء، درگیری، استرس شغلی، و بیماری جسمی و روانی کارکنان رابطه ی معکوس دارد( رابینز ، 1998).
از نظر شلی و همکار او( 2003) رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان از چگونگی برآورده شدن انتظارات مهم آنها توسط شغل آنهاست. آنها دو جنبه مهم برای رضایت شغلی در نظر گرفته اند؛ اول اینکه رضایت شغلی یک پاسخ احساسی به شرایط کار است؛ و دوم اینکه رضایت شغلی را می توان از طریق چگونگی دستیابی به اهداف یا برآورده شدن انتظارات تعیین کرد. زمانی که می گوییم یک فرد رضایت شغلی بالایی دارد،در حقیقت منظورمان این است که او به میزان زیادی شغل خود را دوست داشته، احساسات مثبتی نسبت به آن دارد و از طریق آن توانسته است نیازهای خود را ارضا کند( آپلتون و همکاران، 1988 و فورد ، 2002).
از سوی دیگر همه ی ما در زندگی با چالش ها و مشکلاتی مواجه می شویم، با این حال هر کس به شیوه ی خاص خود به مسائل پاسخ می دهد. برخی ها هنگام روبرو شدن با مشکلات می کوشند با ارزیابی درست و منطقی موقعیت و با استفاده از راهبردهایی مانند مسئله گشایی ، تفکر مثبت و استفاده مؤثر از سیستم های حمایت با موقعیت مقابله کنند در مقابل، برخی دیگر به جای مقابله سازگارانه با مسائل سعی می کنند به روش های مختلف مانند پناه بردن به الکل و مواد مخدر و سایر راهبردهای ناکارآمد از روبرو شدن با مشکلات اجتناب کنند. عیب عمده این راهبردهای اجتنابیآن است که اگرچه ممکن است در کوتاه مدت مؤثر واقع شوند و به فرد آرامش موقت بخشند ولی در دراز مدت پیامدهای منفی بسیار دارند و فرد را از داشتن احساس خودکارآمدی و عزت نفس و خود ارزشمندی محروم می سازند(قراچه داغی،1384).
پژوهشها نشان می دهند که احساس خودکارآمدی با مسئولیت پذیری در مورد انجام تکلیف (باری و آناستازیا ، 2005) و رضایت شغلی( گلاین، کلادیو و پاتریک ، 2006) رابطه مثبت دارد. بنابراین خودکارآمدی عامل مهمی برای انجام موفقیت شغلی افراد و در نتیجه رضایت شغلی به شمار می آید. در ارتباط با رضایت شغلی نیز تحقیقات نشان می دهد که بین رضایت شغلی با استفاده از سبکهای مقابله مساله مدار رابطه ی مثبت و با استفاده از سبک های مقابله هیجان مدار رابطه ی منفی وجود دارد( مسلکین و آگارد ، 2000).
مطالعه ی حاضر، در این راستا با توجه به نیازها و افزایش کارآیی کارکنان بهداشتی که در خط مقدم جبهه ی بهداشت به کار مشغولند و با هدف بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد و زن خانه های بهداشت انجام گردید.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .