پایاننامه روانشناسی باورهای غیرمنطقی افکار خودآیند منفی رفتارهای پرخطر

80 هزار تومان 45 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه روانشناسی باورهای غیرمنطقی افکار خودآیند منفی رفتارهای پرخطر  با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه روانشناسی باورهای غیرمنطقی افکار خودآیند منفی رفتارهای پرخطر 


پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان


چکیده

رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دخترمقاطع دبیرستان دوره دوم شهر رشت است. نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. و تعداد 234 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش از روش میدانی، پرسشنامه استفاده شده است. و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS20 انجام شده است. برای تحلیل داده ها آزمون فرض‌هاي تحقيقجهت تعيين رابطه متغييرهاي پيش بين (باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی) با متغير ملاك (گرایش به رفتارهای پرخطر) از تحليل رگرسيون چند متغیری به کار رفته است. بين باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دخترازنظر آماری معنی دار است(01/0>p). بين باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر، همبستگی مثبت به میزان (30/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است(01/0>P). بين افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر، همبستگی مثبت به میزان (44/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است(01/0>P). نتایج بررسی حاضر نشان داد که در ظهور رفتارهای پرخطر نوجوانان، هر دو بعد باورهای غیر منطقی و افکارخودآیند منفی نقش مثبت داشته است. به منظور طرح مداخلات پیشگیرانه در زمینه کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان، باورهای غیر منطقی و افکارخودآیند منفی باید در نوجوانان در اولویت برنامه ها قرار گیرد.
واژگان کلیدی: رفتار پرخطر، باورهای غیر منطقی، افکارخودآیند منفی


فهرست مطالب

فصل اول: کلیّات پژوهش 1
1-1-مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیّت و ضرورت پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 6
1-5- سوالات پژوهش 7
1-6- فرضیّات پژوهش 7
1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهش 8
1-8- قلمرو پژوهش 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 10
2-1-پیش درآمد 11
بخشاول: رفتارپرخطر 12
2-2- رفتار پرخطر 13
2-3- انواع رفتارهای پرخطر 15
2-4- رفتار های پر خطر و نوجوانی 16
2-5- نظریه تغییر رفتار 17
2-6- گرايش به اعتياد به عنوان رفتار پرخطر در نوجوانان 18
بخش دوم: باورهای غیر منطقی 23
2-7- تعاریف باور 24
2 -8- منابع باورها 24
2-9- مفاهیم مرتبط با باور 25
2-11- باورهای ارزشی و غیرارزشی 32
2-12- انواع باورها 32
2-13- ویژگی های باورها (تفکر) منطقی 32
2-14- ویژگی باورهای (تفکر) غیر منطقی 33
2-15- طبقه بندی باورهای غیر منطقی 33
2-16- نظریه منطقی-هیجانی الیس 35
2-17- فرآیند درمان 37
بخش سوم: افکار خود آیند منفی 39
2-18- افکار خودآیند منفی 40
2-19-سلسله مراتب تفکر 43
2-20- روش های فراخوانی افکار خودآیند (اتوماتیک) منفی 44
2-21-مراحل تشخیص افکار خودآیند (اتو ماتیک) منفی 46
بخش چهارم: پیشینه تحقیق 47
2-22-تحقیقات انجام شده در داخل 48
2-23- تحقیقات انجام شده در خارج 51
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 54
3-1-پیش درآمد 55
3-2- روش پژوهش 56
3-3- جامعه و نمونه آماری؛ و روش نمونه گیری و برآورد حجم آن 57
3-4- روش و ابزار گرد آوری داده ها 57
3-5- مراحل طراحی ابزار گرد آوری داده ها 57
3-6- تعیین روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها 59
3-6-1- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گرد آوری داده ها 59
3-6-2- روایی (اعتبار) ابزار گرد آوری داده ها 60
3-7- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 61
4-1-پیش درآمد 62
5-2-بررسی توصیفی داده ها 63
5-3-بررسی فرضیه های پژوهش 64
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 70
5-1 مقدمه 71
5-2-بحث و نتیجه گیری 72
5-3 – محـدوديت‌هاي تحقيق 75
5-4 – پيشنهـادات 75
5-4-1- پيشنهـادات پژوهشی 75
5-4-2- پیشنهادات کاربردی 76
فهرست منابع و پیوستها 78


1-1-مقدمه

رفتارهاي پرخطر مهمترین عامل به خط رافتادن سلامت جامعه اند. امروزه شیوع رفتارهاي پر خطر به خصوص در نوجوانان و جوانان به یکی از مهمترین و گسترده ترین دل نگرانی هاي جوامع بشري تبدیل شده و علیرغم فعالیت هاي سه دهه گذشته رفتارهاي مخاطره آمیز در سطح جهان داراي رشد تصاعدي بوده است. علت رشد شاید این باشد که هنوز جهان و کشورهاي در حال توسعه به این نتیجه نرسیده اند که باید انرژي بی پایان و جاه طلبی جوانان را درك نمایند. و به خلق فرصت هاي واقعی براي جوانان بپردازند (امینی پور و عامري، 1376). در ایران حدود13 درصد دانش آموزان پایه هاي سوم راهنمایی تا سوم دبیرستان کشور در معرض خطر مواد مخدر قرار دارند و براساسی پژوهشی که روي دانش آموزان این پایه ها در سراسر کشور توسط دفتر پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی وزارت آموزش و پرورش انجام شده، 5 درصد دانش آموزان این پایه حداقل یکبار مواد مخدر مصرف کرده اند.3/13 درصد آنها در معرض خطر مصرف مواد مخدر و 35 درصد تجربه حداقل یکبار سیگار کشیدن را دارند 71/8 درصد آنها در معرض خطر و یا در آستانه کشیدن سیگار هستند (کریمی و همکاران، 1383).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .