پایاننامه روانشناسی بالینی ناگویی هیجانی درونگرایی برونگرایی رضایت زناشویی

170 هزار تومان 105 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه روانشناسی بالینی ناگویی هیجانی درونگرایی برونگرایی رضایت زناشویی با ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید


پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان


پایاننامه روانشناسی بالینی ناگویی هیجانی درونگرایی برونگرایی رضایت زناشویی


چکیده

هدف: هدف این پژوهش رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی می باشد. 

روش: روش این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مرد و زن(تعداد 240 نفر)است که در دوره اول متوسطه مشغول خدمت هستند. نمونه ی آماری این پژوهش تعداد 148 معلم زن و مرد است که با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب و توسط پرسشنامه های هوش هیجانی، باورهای غیرمنطقی و سلامت روان بررسی شدند.داده ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد)و شیوه های آماراستنباطی(ماتریس همبستگی پیرسون و t مستقل) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین نمره کل سلامت و باور های غیر منطقی (تمایل به ارزش، واکنش نسبت به ناکامی، و کمال گرایی) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین هوش هیجانی و سلامت روان رابطه معنی داری وجود ندارد و نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین معلمان زن و مرد در باور های غیر منطقی انتظار بالا از خود، واکنش نسبت به ناکامی، بی مسئولیتی هیجانی، نگرانی زیاد توام با اضطراب و درماندگی نسبت به تغییر(ناامیدی) تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین ها حاکی از بالاتر بودن میزان این باور های غیر منطقی در معلمان زن بود. همچنین مشخص شد که بین معلمان زن و مرد در میزان نمره کل هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد و بین دو گروه معلمان زن و مرد در نمره سلامت روان تفاوت معنی داری به دست نیامد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که برخورداری از سلامت روان در معلمان مورد بررسی با نوع باور های غیر منطقی و هوش هیجانی در آنان رابطه دارد. از این رو کمک به معلمان برای تغییر در باور های غیر منطقی خود، و پرورش هوش هیجانی در آنان که هدایت گران نسل آینده ما می باشند می تواند سلامت روان را در آن ها پیش بینی و در نهایت بر سلامت دانش آموزان نیز اثربخش باشد.
کلیدواژه ها: باورهای غیرمنطقی، هوش هیجانی، سلامت روان، معلمان


فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه

چکیده  1

فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه     3
2-1- بیان مسئله    6
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق    12
4-1- اهداف تحقیق     14
5-1- فرضیه تحقیق      14
6-1- تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق     15
1-6-1- هوش هیجانی     15
2-6-1 – باور غیر منطقی
3-6-1 – سلامت روان 

فصل دوم پيشينه پژوهش
1-2مقدمه:
2-2- سلامت روان و تعریف آن 21
3-2 – تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف 26
4-2- اصول بهداشت روانی 30
5-2- خصوصیات افراد دارای سلامت روان
6-2- عوامل موثر در تامین سلامت روان 38
7-2- نقش خانواده در تامین سلامت روان 39
8-2- نظریات مرتبط با سلامت روانی 40
– نظریه زیگموند فروید .40
– نظریه الفرد ادلر ..41
– نظریه یونگ ..42
– نظریه سالیوان 43
– نظریه راجرز ..45
– نظریه الیس 46
9-2 – نظریه مبتنی بر شناخت درمانی ..48
– نظریه گلاس ..49
– نظریه اسکینر .50
– نظریه مازلو 51
– نظریه فروم 52
– نظریه موری .53
– نظریه اریکسون ..54
– نظریه الیس .54
– 2-10باورهای غیرمنطقی ..56
1-10-2 – تعریف باور و باورهای غیرمنطقی .60
2-10-2– انواع باورهای غیرمنطقی .61
3-10-2– خصوصیات باورهای منطقی .64
4-10-2 – طبقه بندی باور غیرمنطقی .65
1–11-2 هیجان و اجزای آن ..71
2-11-2- اهمیت هیجان و ضرورت توجه به آن 74
3-11-2- هوش هیجانی و ریشه های تاریخی ان ..74
4-11-2- هوش هیجانی و مقابله با استرس و سلامتی ..81
5-11-2- اصطلاح شناسی هوش هیجانی .82
– هوش هیجانی و مفهوم روح زمان .82
– هوش هیجانی و مفهوم شخصیت 85
– هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی ..89
6-11-2- مدل های هوش هیجانی .92
– رویکرد توانایی( پردازش اطلاعات) .95
– رویکرد مختلط ..111
– هوش هیجانی گلمن ..113
– مدل هوش هیجانی با- آن 119
– پیشینه تحقیق ..122
الف) موارد مهمی از تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
ب) موارد مهمی از تحقیقات انجام شده در داخل کشور
فصل سوم طرح پژوهشي
-1-3طرح پژوهش 129
-2-3جامعه آماري 130
-3-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه 130
-4-3روش گردآوری اطلاعات
-5-3ابزار گرداوری اطلاعات 131
– پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن 131
– پرسشنامه باور غیرمنطقی جونز .133
– پرسشنامه سلامت عمومی ..134
فصل چهارم تجزيه وتحليل آماري
4-1- تحلیل توصیفی داده های پژوهش 137
4-2- تحلیل استنباطی داده های پژوهش 141
4-3- آناليز رگرسيون
فصل پنجم بحث و نتيجه گيري
5-1- بحث و نتيجه گيري 146
5-2- محدودیت های پژوهش 157
5-4- پیشنهادهای پژوهش 158
منابع ومآخذ 159
فهرست منابع فارسي 159
فهرست منابع انگليسي 167


1-1- مقدمه

عصر حاضر که دوران رشد سریع توسعه و پیشرفت روزافزون تکنولوژی است، بیش از هر چیز مدیون تلاش های آموزش و پرورش نو از رنسانس تاکنون می باشد.از این رو، همه ملت ها با هر نظام سیاسی و اجتماعی نسبت به این نهاد مهم توجه بسیار محسوسی نموده، و به آن به دیده یک نهاد تولید کننده می-نگرند که هزینه های مصرف شده در آن از بازده های به بارآورده (نیروی انسانی رشد یافته و پیشرفت علم و تکنولوژی) بسیار ناچیزتر است (آتش افروز، 1386).
از جمله مسائلی که می تواند در سطح نظام آموزش و پرورش مورد بررسی توجه قرار گیرد سلامت روان معلمان است، در جهان امروز سلامت روانی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا در عصری زندگی می-کنیم که به موازات پیشرفت های تکنولوژیکی، صنعتی و اقتصادی و اجتماعی، نابسامانی های روانی روز به روز در حال گسترش است و بسیاری از افراد، از ناراحتی ها و نابسامانی ها، به شدت رنج می برند و نه تنها خود در عذاب هستند، بلکه خانواده و جامعه را نیز دچار عذاب می کنند(لشکری،1381). امروزه سلامت روانی عمیقا مورد توجه روانپزشکان، روانشناسان و سایر اندیشمندان علوم رفتاری و اجتماعی قرار گرفته است. سلامت روانی دانش یا هنری است که به افراد کمک می کند تا با ایجاد روش های صحیح روانی و عاطفی بتوانند با محیط خوب سازگار شده و راه حل های مطلوب تری را برای حل مشکلات شان انتخاب نمایند. چرا که اگر فشار های روانی مدام فرد را تهدید کند، دیگر نمی تواند انسان بانشاط، نیرومند و توانایی پرورش داد تا قادر به انجام مسئولیت های خود باشد. بدون شک اگر مدیریت و متولیان تامین بهداشت روانی جوامع بتوانند شیوه های عملی، اثر بخش و کار آمد عوامل تنش زای روحی و روانی را کنترل و یا کاهش دهند، قادر خواهند بود جلوی بسیاری از آسیب های خانوادگی و اجتماعی و نیز عواقب ناخوشایند دیگری را بگیرند که حاصل تنزل بهداشت روانی است(طیبی،1384). امروزه توجه روان درمانگران به سمت تاثیر باورها در ایجاد انواع مشکلات روانی جلب شده است(کارتیر، گرینول و پرندرگاست ، 2008). مثلا الیس معتقد است مردم به طور بی نظیری عقلانی و غیرعقلانی هستند و مشکلات آن ها بیشتر برآمده از ادراک تحریف شده و باورهای غیرمنطقی است و روش غلبه بر مشکلات آن ها همانا از طریق بهبود تفکر و دریافت های ادراکی آن ها است. الیس معتقد است که رفتار می تواند شناخت و هیجان انسان را تغییر دهد و شناخت نیز می تواند رفتار و هیجان را تحت تاثیر قرار دهد(لم و گال ، 2004). نوع نگرش افراد نسبت به خود و محيط پيرامون در ايجاد و افزايش ادراكاتش مؤثر است. افرادي كه باور هاي سالم و كارآمد دارند و از تدابير مقابله اي سازگارانه و موفق بهره مي برند و داراي ارتباط بين فردي سالم، رضايت از زندگي و احساس آرامش هستند(ولز ، 2009). بك بيان مي كند كه افكار، تجسمات و تكانه هاي مزاحم زماني به آشفتگي مي انجامند كه براي فرد مهم باشند و با افكار خودآيند منفي مرتبط شوند. يافته هاي پژوهشي نشان داده است كه نگرش هاي منفي و ناكارآمد با پاره اي از اختلال های روانشناختي از جمله اختلال وسواس، اختلال خود بيمارپنداری و اختلال افسردگي در ارتباط است(سالکوسکیس، رو، گلدهیل، موریسون، فورستر و همکاران ، 2000). هوش هيجاني از مجموعه اي از مهارت ها، توانايي ها و تسهيل كننده هاي گوناگوني ساخته شده است كه بيشتر آنها را مي توان از طريق يادگيري در ديگران ايجاد كرد يا پرورش داد(کیمیایی و همکاران، 1391).
هوش هیجانی نماینده توانایی های شخص ، ارزشیابی و بیان هیجان به نحو صحیح و سازگارانه می باشد، همچنین شامل توانایی درک هیجان و آگاهی از هیجان ها و توانایی دستیابی به احساسات و یا ایجاد آنها جهت تسهیل فعالیت های شناختی و عمل سازگارانه و توانایی تنظیم هیجانها در دستیابی به احساسات و یا ایجاد آنها جهت تسهیل فعالیتهای شناختی و عمل سازگارانه و توانایی تنظیم هیجان ها در شخص ودیگران می باشد(اکبرزاده، 1383).


1-2- بیان مسئله

معلمان به علت فعالیت های شدید و مشکلاتی که در مدرسه با مدیر، والدین و همـکاران پیــدا می کننـد و نیـز به خاطـر زحمـت های فراوانـی که در مدرسـه برای کنتـرل رفتـارهای نابهنجار دانش آموزان صرف می کنند، دائماً در اضطراب و تنش به سر می برند، مگر با روشهای علمی و مؤثر مقابله ای بتوانند فشارهای ناشی از محیط مدرسه را تحت کنترل درآورند. افزون بر این، مشکلات محیط اجتماع و تأمین مایحتاج زندگی نیز اضطراب و افسردگی معلمان را دوچندان کرده است (شیرکول،1384). سلامت، نیاز اساسی انسان است که فرد پیوسته در جهت رسیدن به آن تلاش می کند(کیلر ، 1984). سلامتی سرچشمه زندگی است نه وسیله ای برای آن، سلامتی مفهومی کاربردی دارد که افزون بر توانایی جسمانی افراد بر جنبه روانی و اجتماعی آنان نیز تاثیر می گذارد (شفیلد ، 1998). سلامت عمومي عبارت است از رفاه کامل جسمي ، رواني و اجتماعي فر د ,که بين اين سه جنبه تأثيرمتقابل و پويا وجود دارد. بنابراين, سلامت روان به عنوان يکي از ملاک هاي تعيين کننده سلامت عمومي افراد درنظر گرفته مي شود؛ که مفهوم آن عبارت است از احساس خوب بودن و اطمينان از کارآمدي خود،اتکاء به خود ، ظرفيت رقابت ، تعلق بين نسلي و خود شکوفايي توانايي هاي بالقوه فکري، هيجا ني وغيره(گزارش جهاني سلامت ، ۲۰۰۱ ). سلامت روانی یکی از مهمترین عوامل موثر در ارتقاء و تکامل انسان ها محسوب می شود. هدف سلامت روان، پیشگیری از وقوع ناراحتی ها و حفظ سلامت روانی به منظور ایجاد یک محیط فردی و اجتماعی سالم و مناسب و همچنین درمان اختلال های روانی و پیشگیری از مزمن شدن بیماری در افراد است. سازمان بهداشت جهانی در سال 1946 ، سلامتی را چنین تعریف کرده است: حالت رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه فقدان بیماری یا معلولیت.در این تعریف سه بعد جسمی از نظر پزشکی و روانی از نقطه نظر روان شناسی و اجتماعی به جهت ابعاد روابط سالم با محیط مد نظر می باشد(خیر آبادی، 1381). باورها تحت تأثیر و تجارب بین فردی در دوران کودکی شکل می گیرند و به مرور از طریق فرایند پردازش اطلاعات تقویت می شوند. باورهای غیر منطقی در فرایند پردازش اطلاعات تحریف ایجاد می کنند و چنین چیزی سبب می شود که فرد در طول رشد، شواهد خلاف باورهای خود را کم رنگ کند و نادیده بگیرد و تنها به شواهدی توجه کند که در راستای تأیید باورهای او هستند. باورها فرضیه هایی درباره ی خود، جهان و آینده هستند(قهاری،1390). باورهای غیر منطقی خواستها و اهدافی هستند که به صورت ترجیحات ضروری والزامی در می آیندوتبدیل به اهداف اجباری والزامی و قطعی می گردد به طوری که اگر برآورده نشوند به آشفتگی و اضطراب منجر می گردد(برنارد ،1991). در حوزه شناخت درمانی، پژوهشهای زیادی صورت گرفته است که به نقش اعتقادات و باورهای افراد بر عملکردهای آنان در موقعیتهای مختلف می پردازند. شاملو (1368) اساس و زيربناي شناخت گرايي را در طرز تفكر و نقش آن در رفتار مي‌داند و معتقد است كه رفتار نابهنجار انسان‌ها به علت‌ اختلالات و نارسايي‌هاي تفكرات غير منطقي است كه آنها در طرز تفكر، استدلال و در برخورد با حالات خود و يا مسايل زندگي دارند. مهربند (1379؛ به نقل از معتمدین، 1383).هوش هيجاني جديدترين تحول در زمينه فهم ارتباط ميان تفكر و هيجان است. اين اصطلاح اولين بار از سوي سالوي و ماير (۱۹۹۰)پيشنهاد شد. هوش هيجاني به عنوان نوعی توانايي ، عبارت است از ظرفيت ادراک ، ابراز ، شناخت ،کاربردو اداره هيجان هاي خود و ديگران(ماير و سالوي، ۱۹۹۷). از آنجاي که مؤلفه هاي اساسي هوش هيجاني عبارت است از توانايي فهم هيجانات ديگران و توانايي تنظيم ومهارخود و ديگران به شيوه سازگارانه، انتظار مي رود افرادي که داراي هوش هيجاني بالاتري هستند سازگاري اجتماعي و مهارت هاي اجتماعي بهتري را نشان بدهند . بنابراين, مهارت هاي اجتماعي عبارت از تسهيل کننده هاي زندگي اجتماعي که به افراد کمک مي کند تا به گونه اي سودمند و متقابل با ديگران آنها را دوست دارند (اندرسون ، 1968)همچنين، هوش هيجاني از سوي برخي محققان شامل متغيرها ي شخصيتي است كه با شاخص هاي بين مو قعيتي رفتار نظير همدلي، جرأ ت و خوش بيني ارتباط دار د(گلمن ،1995). مسلم آن است كه از آغاز مطالعه هوش، غالبًا بر جنبه هاي شناختي آن نظير حافظه و حل مسئله تأكيد شده است، در حاليكه ابعاد غيرشناختي، يعني توانايي هاي عاطفي و كرداري نيز تنها پذيرفتني هستند بلكه ضروري هم مي باشند(چرنيس و اسمیت و واتسون ،۲۰۰۰ ). بتدريج ديدگاه هاي صرفًا مبتني بر هوشبهر جاي خود را به مطالعه ساير توانايي هاي مؤثردرعملكردانسان دادند؛ به طورمثال ثراندايك ( ۱۹۲0 ) رفتار هوشمندانه را شامل هوش عيني (مهارت هاي ساختن وبكاربردن ابزار و وسايل )، هوش انتزاعي ( توانايي كاربرد كلمات، اعداد و اصو ل علمي ) و هوش اجتماعي (شناخت افراد و توانايي عمل خلاقانه در روابط انسا ني ) مي دانست . وكسلر (1943) پيشنهاد مي كند كه جنبه هاي غيرشناختي هوش نظير توانايي هاي عاطف ي -هيجاني، شخصي و اجتماعي در پيش بيني توانايي خود براي موفقيت و سازگاري در زندگي اهميت دارند و گلمن( ۱۹۹۵) زندگي رواني انسان را ناشي از تعامل دو كاركردعقلاني – هيجاني مي داند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .