پایاننامه حقوق خصوصی نظام حقوقی روابط شهرداری شورای شهر

100 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی نظام حقوقی روابط شهرداری شورای شهر روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر


پایاننامه حقوق خصوصی نظام حقوقی روابط شهرداری شورای شهر


چکیده

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :
1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.
2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند. گذاشته شده است.
اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: شهرداری، شورای شهر، نظام حقوقی، شهردار


فهرست مطالب

عنوان                       صفحه
چکیده   1
مقدمه   2
فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن
مقدمه   6
مبحث اول: کلیات   6
گفتار اول: مفاهیم    6
بند اول : شهر   6
بند دوم: شهروند   7
بند سوم: شهرداری  .7
بند چهارم: آتش نشانی   7
بند پنجم: فضای سبز   7
بند ششم: پسماند   8
بند هفتم: گورستان   8
گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر   8
گفتار سوم: محدوده و حریم شهر   8
بند اول: محدوده شهر   9
بند دوم: حریم شهر   9
گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن   9
بند اول: طرح جامع   10
بند دوم طرح تفصیلی:   10
بند سوم: طرح هادی   11
مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری   11
گفتار اول: وظایف عمرانی   11
بند اول: آسفالت کردن   11
بند دوم: ايجاد خيابانها و كوچه در سطح شهر   11
بند سوم:دفع خطرات احتمالي معابر   11
بند چهارم: احداث بناهاي عمومي   12
گفتار دوم: وظايف خدماتي   12
بند اول:جمع آوري زباله سطح شهر   12
بند دوم: جمع آوري دكه ها و رفع سد معابر عمومي   12
بند سوم: ايجاد اماكن جهت تخليه زباله ها   12
بند چهارم: مديريت پسماند ها   13
بند پنجم: كشتارگاه   13
بند ششم: ايجاد گورستان   13
مبحث سوم: سازمان هاي وابسته به شهرداری   13
گفتار اول: سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري ها   14
بند اول: اركان سازمان   14
بند دوم: اعضاي شوراي سازمان   14
بند سوم: وظايف شوراي سازمان   15
بند چهارم: اعضاي هيأت مديره سازمان   15
بند پنجم: وظايف هيأت مديره سازمان   15
بند ششم: وظايف مدير عامل سازمان   15
گفتار دوم: سازمان مديريت حمل و نقل همگاني   16
بند اول: پيشينه سازمان   16
بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری   17
بند سوم: هيأت انضباطي حمل و نقل   18
گفتار سوم: سازمان آتش نشاني و خدمات ایمنی   18
مبحث چهارم: تخلفات كاركنان شهرداري   19
گفتار اول: رسيدگي به تخلفات كارمندان شهرداري   19
بند اول: اقسام تخلفات اداري   20
بند دوم: تنبيهات و مجازات   21
گفتار دوم: رسيدگي به تخلفات كارگران شهرداري   23
بند اول: طبقات تخلفات كارگري   24
الف: طبقه اول   24
ب: طبقه دوم   25
ج: طبقه سوم   26
د: طبقه چهارم   27
بند دوم: تنبيهات و مجازات   27
فصل دوم: شوراي اسلامي شهر و قلمرو وظایف آن
مقدمه:   30
مبحث اول: وظايف و اختيارات شوراي شهر    30
گفتار اول: وظيفه شوراي شهر در انتخاب شهردار   30
گفتار دوم: وظايف نظارتي شوراي شهر بر فعاليت هاي شهرداري   31
گفتار سوم: وظايف شوراي شهر در كميسيون ها   33
بند اول: كميسيون هاي مرتبط با شوراي شهر   33
بند دوم: كميسيون هاي مرتبط با شهرداري    34
الف: كميسيون ماده 100 قانون شهرداري   35
ب: كميسيون ماده 77 قانون شهرداري   35
ج: كميسيون بند 20ماده 55 قانون شهرداري   36
د: كميسيون قطع اشجار ماده 7 آييننامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها   36
مبحث دوم: تخلفات شوراي شهر   37
گفتار اول: اقسام تخلّفات شوراي شهر   38
بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانين و مقررات جزائي   38
بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانين مدني   38
بند سوم: تخلف شورا از وظايف قانوني   39
گفتار دوم: مراجع رسيدگي به تخلفات شوراي شهر   39
بند اول: مراجع غير قضايي (شبه قضايي)   39
بند دوم: مراجع قضايي   40
فصل سوم: تنظيم روابط بين شهرداري و شوراي شهر در نظام حقوقی
مقدمه:   43
مبحث اول: قوانين مربوط به روابط شهرداري و شوراي شهر  43
گفتار اول: روابط مالي شوراي شهر و شهرداري   44
بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها   44
بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها   44
الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداري   44
ب: ماده 71 قانون شهرداري   44
بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها   45
الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداري   45
ب: ماده 65 قانون شهرداري   45
ج: ماده 67 قانون شهرداري   45
د: ماده 27 آيين نامه مالی شهرداري   45
بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها   46
الف: ماده 39 آيين نامه مالي شهرداري ها   46
ب: ماده 40 آيين نامه مالي شهرداري ها   46
بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها   46
الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداري   47
ب: ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها   47
ج: تبصره1 ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظام دولت   47
بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها   47
بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها   48
الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداري   48
ب: ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداري ها   48
ج: تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده   48
بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها   48
الف: ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداريها   49
ب: ماده 35 آيين نامه مالي شهرداري ها   49
بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها   49
الف: ماده 34 آيين نامه مالي شهرداريها   49
ب: ماده 79 قانون شهرداري   50
گفتار دوم: قوانين مربوط به روابط غير مالي شهرداري و شوراي شهر   50
بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها   50
الف: ماده 2 قانون شهرداري   50
ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاريف و تقسيمات كشوري   50
ج: ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران   50
بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها   51
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري   51
ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداري   51
بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها   52
الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري   52
ب: ماده 110 قانون شهرداري   52
بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها   52
الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداري   53
ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري   53
بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها   53
بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها   53
الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداري   53
ب: ماده 92 قانون شهرداري   54
بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها   54
بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها   54
بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها   54
الف: بند 22 ماده 55 قانون   55
ب: ماده 13 آيين نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها   55
بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها   55
الف: ماده 2 قانون شهرداري   56
ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداري   56
مبحث دوم: موارد ابهام وظايف شوراي شهر و شهرداري  55
گفتار اول: قوانين منسوخه شهرداري و شورای شهر   56
بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري   56
بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري   56
بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداري   57
بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداري   57
بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداري   57
بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداري   57
بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداري   57
بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداري   58
بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداري   58
بند دهم: ماده 85 قانون شهرداري   58
بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها   58
بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها   59
گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر   59
بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382  59
بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت  59
بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری  60
بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری  60
مبحث سوم: استعلامات حقوقي مربوط به شهرداري و شوراي شهر  60
گفتار اول: استعلامات حقوقي مربوط به شهرداري   60
بند اول: استعلام در مورد نمايندگان حقوقي شهرداري   60
بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شركت تعاوني كاركنان شهرداري   61
بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پياده روها و خيابان ها، ميادين    61
بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداري با دستگاههاي دولتي و غير دولتي بطور پيمانكاري   62
بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشكل هاي غير انتفاعي از محلات غير تجاري   62
گفتار دوم: استعلامات حقوقي مربوط به شوراهاي شهر   62
بند اول: استعلام در مورد كمك هاي مالي شوراي شهر به سازمان ها   62
بند دوم: استعلام در مورد شخصيت حقوقي شوراي شهر   63
بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه يك اعضاي شوراي شهر با شهرداري    63
بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شوراي شهر در امر پرداخت مبالغي به افراد مستمند بطور مستمر   64
بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافيت از پرداخت جرايم ماده 100 و 77 قانون شهرداري
توسط شوراي شهر   64
نتيجه گيري و پيشنهادات    66
الف: نتيجه گيري   66
ب: پيشنهادات    67
منابع و مأخذ    75


جایگاه حقوقی شورای شهر

اصل یکصدم قانون اساسی در تعریف شورا این چنین آنرا تعریف می‌کند. برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخشی، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. در واقع تاکید قانون اساسی در اصول هفتم و یکصدم تا یکصد و ششم آن بر شوراها به عنوان ارکان مشارکت مردم در جامعه اسلامی بروز واقعی آرمان انقلاب اسلامی در بعد سیاسی و اجتماعی است.

تاریخچه شوراها در ایران

بحث شوراها در ایران از حیث تاریخی به قبل از انقلاب اسلامی بر می گردد در اصول 90 تا 93 قانون اساسی مشروطیت، موضوع شوراهای محلی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی مطرح است که در تاریخ ما نتیجه‌ای نمی‌دهد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی شورا به شکل گسترده‌ای مطرح می شود و روند مشارکت مردمی در ابعاد سیاسی اجتماعی و فرهنگی… را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می توان به دو دوره تقسیم کرد.
دوره اول : از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی
دوره دوم : از پایان جنگ تاکنون

طرحهای شهرداری و اقسام آن

شهر برای دوام و بقاء خود نیازمند هدایت است. طراحی شهری روش منطقی هدایت شهر است این هدایت گری با آزادی مطلق شهروندان و مدیران شهری همسو نیست. طرحهای شهر، در مورد استفاده از سطح و فضای قابل اشغال، میزان تراکم و کاربری، تفکیک و تجمیع، فضاهای عمومی، ضوابط دقیقی را تعیین می‌کنند که عمدتاً با حق مالکیت اشخاص ناسازگار است. و می‌توان گفت دایره قاعده تسلیط و خصیصه اطلاق حق مالکیت را محدود می‌کنند.
1- طرح جامع
2- طرح تفصیلی
3- طرح هادی

رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری

مطابق ماده 76 آیین نامه استخدامی شهرداریها رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری را مشمول قانون استخدام کشوری دانسته، در قانون استخدام کشوری به مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان در هیات پاکسازی و دادگاه اداری اشاره دارد که با تغییرات بعدی و تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ 7/9/1372 مرجع رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداریها با هیاتهای بدوی و حسب موردبا اعتراض کارمند به هیات های تجدید نظر می باشد. هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام می باشد که برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه ها خود انتخاب و تعیین می کنند.

تخلفات شورای شهر

خلاف کردن و خلف وعده کردن و نقض عهد و پیمان تخلف است. تخلف مختص انسان نیست. شورای اسلامی شهر به عنوان یک شخصیت حقوقی ممکن است الزامات قانونی را نادیده گرفته و مرتکب تخلف شود. بعضا شورای اسلامی شهر در جایگاه حقوقی با نقض قوانین و مقررات مربوط دچار تخلف می گردد که مجازات آن در مواقعی که خود عضو یا اعضای شورا مرتکب جرم می گردند متفاوت است. همانطوریکه کارکنان شهرداری در حین انجام وظیفه و مرتبط با وظیفه شغلی مرتکب تخلف گردند با زمانی که خارج از وظیفه و اوقات اداری باشد مراجع رسیدگی به این قبیل جرائم و تخلفات متفاوت بوده در شورای شهر هم به همین کیفیت می باشد در جایی که مصوبه ای مغایر قانون و مقررات باشد نحوه رسیدگی آن با جایی که شورای شهر در جایگاه شخصیت حقوقی و یا بعنوان فرد عادی خارج از جایگاه شورایی مرتکب جرمی گردد حسب مورد مرجع رسیدگی کننده قضایی و نوع مجازات متفاوت خواهد بود. در این بخش بدوا اقسام تخلف شورای شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس در مبحث دوم به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات شورای شهر تبیین خواهد شد.

مراجع رسیدگی به تخلفات شواری شهر

در خصوص مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر در دو مرجع به تخلفات و جرائم اعضای شورای شهر رسیدگی می گردد که به بیان این دو مرجع در دو بند مورد بررسی قرار خواهیم داد. بنداول: مراجع غیرقضایی (شبه قضایی). بند دوم: مراجع قضایی

قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر

در این مبحث که به دو گفتار مجزا تقسیم بندی گردیده بدواً روابط مالی شهرداری و شورای شهر به چالش کشیده سپس روابط غیرمالی آن دو را در گفتار دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر

در این گفتار به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر می پردازیم یعنی مواردی که شورای شهر در امر مالی شهرداری دخالت نداشته اما جهت تصویب طرحهای شهری و یا امور عمرانی ذی مدخل و نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای شهر بوده مورد بررسی قرار خواهیم داد:

1- بند 11 ماده 71 قانون شوراها

از جمله وظایف شورای شهر در امورات غیر مالی همکاری با شهرداری در امر تصویب طرحهای جامع،تفصیلی،شهرها نقشه جامع و تفصیلی می باشد و قوانین شهرداری مرتبط در این راستا عبارتند از 1- ماده 2 قانون شهرداری 2- تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری. «همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و مسکن و شهرسازی»

موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری

در این بخش از پایان نامه به موارد مبهم وظایف شورای شهر و شهرداری خواهیم پرداخت و بحث و بررسی در این باب مربوط به قوانین منسوخه در قانون شهرداری و شورای شهر که در حال حاضر از حیطه وظایف شهرداری خارج شده و مستقلاً بر عهده ادارات و نهادهایی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده می باشد و همچنین ابهاماتی که در قوانین جاری وجود داشته مورد بحث قرار خواهد گرفت.

موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری

در این بخش از پایان نامه به موارد مبهم وظایف شورای شهر و شهرداری خواهیم پرداخت و بحث و بررسی در این باب مربوط به قوانین منسوخه در قانون شهرداری و شورای شهر که در حال حاضر از حیطه وظایف شهرداری خارج شده و مستقلاً بر عهده ادارات و نهادهایی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده می باشد و همچنین ابهاماتی که در قوانین جاری وجود داشته مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.