پایاننامه حقوق خصوصی اعتبارات اسنادی براساس UCP و UCC

160 هزار تومان 115 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق خصوصی اعتبارات اسنادی براساس UCP و UCC روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه حقوق خصوصی مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucp و ucc


پایاننامه حقوق خصوصی اعتبارات اسنادی براساس UCP و UCC


چکیده

گسترش روز افزون تجارت فرامرزی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سو و علاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر، علمای حقوق را بر آن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند. نتیجه این تکاپو «حقوق تجارت بین الملل» نامیده می شود.  محور اصلی این رشته وضع قوانین و مقررات حاکم بر انجام تجارت در عرصه بین المللی می باشد. موانعی که در گسترش تجارت در عرصه بین المللی وجود داشت از جمله عدم شناخت کافی طرفین از حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، عدم امکان اجرای تصمیمات قضائی و داوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر، مسائل ناشی از موازین و مقررات کشورهای طرفین قرارداد و … مسئولان را بر آن داشت تا جهت تشویق سرمایه گذاری اقدام به استفاده از ابزاری نمایند که تضمین کننده امنیت تجارت در عرصه بین المللی و حقوق طرفین قرارداد باشد بهترین ابزاری که در این زمینه تدوین گردید اعتبار اسنادی است. به موجب این اعتبار بانک گشاینده تعهد می نماید در قبال ارائه اسناد مورد پذیرش طرف دیگر قرارداد وجه تودیعی خریدار را در موعد مقرر به فروشنده بپردازد. جهت یکنواختی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی نهادهای بازرگانی بین المللی اقدام به تدوین مقررات متفاوتی نمودند. یکی از موفق ترین مقرراتی که در این عرصه وضع گردید و مورد قبول فعالان تجارت بین الملل قرار گرفت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.) می باشد که هدف آن برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی عملیات اعتبارات اسنادی در کشورهای مختلف می باشد که در حال حاضر بهترین و متداولترین روش پرداخت بین المللی مورد قبول بانک ها نیز می باشد  که بعنوان شاهرگ حیاتی بازرگانی بین المللی مورد توجه قرار می گیرد.در این پایان نامه سعی شده است در ابتدا گذری بر چگونگی تهیه و تدوین این مقررات داشته سپس ضمن بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نقش آن در تسهیل مقررات تجاری، ویژگی های حقوقی و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی بررسی گردد و نهایتاً به بررسی روش های حل اختلاف در این معاملات پرداخته شود.

واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، تعهد قراردادی بین المللی، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا، ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی، اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسنادی.


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چکیده
مقدمه     1
کلیات    8    
فصل اول-  روش های پرداخت بین المللی    11
مبحث اول-  روش های سنتی    12
1-1-1- حساب باز    12
2-1-1- پیش پرداخت کامل    13
مبحث دوم- روش های نوین    14
1-2-1- روش وصولی    14
2-2-1-  اعتبارات اسنادی     14
3-2-1- ویژگی های روش های جدید    15
2-4-1- نقش بانک ها    15
1-4-2-1- سوئیفت    16
2-4-2-1- برات ها و درخواست پرداخت    16
الف- برات های تجاری    17
ب- درخواست پرداخت    17
فصل دوم- اعتبارات اسنادي    18
مبحث اول – تعریف اعتبارات اسنادی    19
مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی    22
1-2-2- تضمین    23
2-2-2- تامین نقدینگی و منابع مالی    25
3-2-2- نزدیکی جهت اقامه دعوا    25
مبحث سوم-  معایب اعتبارات اسنادی    26
1-3-2- تاخیر    26
2-3-2- هزینه    29
3-3-2- تقلب    30
مبحث چهارم- اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک    31
4-1-2- تضمین و الکترونیکی شدن اسناد    32
4-2-2- تامین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد    36
4-3-2- نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک    39
مبحث پنجم- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادي    41
مبحث ششم- اقسام اعتبارات اسنادی    44
6-1-2- اعتبارات اسنادی تجاری     44
6-2-2-  اعتبارات اسنادی تضمینی    45
6-3-2- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت    46
6-4-2- اعتبارات اسنادی قابل انتقال – غیر قابل انتقال    47
5-6-2- اعتبار اسنادی مدت دار    48
مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی    49
مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی    49
8-1-2- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی                                              51
مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی                                                                     55   
9-1-2- تلخیصی از 725URR                                                                          55
9-2-2- شرایط اعمال 725URR      57                                                                   
مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی    57
مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی     66
11-1-2- اختلاف و ابهام در اسناد    67
11-2-2- یکپارچگی اسناد متعدد    68
11-3-2- همبستگی اسناد     69
مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی     71
مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها     76
13-1-2- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله     76
13-2-2- اعتبارات اسنادی و قراردادها     77
فصل سوم- ويژگي هاي حقوقي اعتبارات اسنادي     79
مبحث اول – اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی     81
1-1-3- فرماليسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)     81
1-2-3- مالكيت محل    83    
1-3 -3- وصف مصونيت، عدم ورود ايرادات و استثنائات     84
 1-4-3- ويژگي استقلال     86
1-5 -3- وصف تجاري     87
1-6-3- خاصيت مبادله اي     88
1-7-3-  ارجحيت و تفوق جنبه هاي تاسيسي قانوني…     89
1-8-3- وصف تجريدي     91
1-9-3- وحدت حقوقي و اتحاد شكلي و ماهوي موازين اعتبارات اسنادي     92
1-10-3- مفروض بودن حسن نيت     93
1-11-3- اصل تدقيق و تبعيت از شرايط اعتبار نامه    94
1-12-3- خاصيت تضامني    95
1-13-3- وصف تنجيزي     96
1-14-3- جنبه موضوعيت داشتن و قائم به خود بودن    97
مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی    99
3-2-1- منابع حقوقي     99
3-2-1-1- عرف ها و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي(یو.سی.پی.)     100
3-2-1-2- يو.سي.پي. الكترونيك(eucp)      105
1-2-1-2-3- کاربردای.یو.سی.پی.      106
3-2-1-3- كنوانسيون آنسيترال راجع به ضمانت نامه هاي مستقل و اعتبارات اسنادي تضميني     108
3-2-1-4- ماده 5 قانون (كد) متحدالشكل تجارت امريكا(UCC)     110
2-2-3- اصول بنيادين حقوقي حاكم بر اعتبارات اسنادي     112
 2-2-1-3- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادي    113
  2-3-2-2- اصل انطباق دقيق اسناد با شروط اعتبار     116
  2-3-3- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی     118
فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل    125
مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل     126
1-1-4- قواعد ADR     127
2-1-4- کارشناسی      129
1-2-1-4- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟     130
3-1-4- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی     131    
1-3-1-4- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی     131
2-3-1-4- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX     132
4-1-4- هیات های حل اختلاف     133
5-1-4- داوری     134
6-1-4- رسیدگی در دادگاه(دادرسی)     137
1-6-1-4- دادگاه صالح        137
مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات     138
1-2-4- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات    138
2-2-4- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات     139
نتيجه    140
 پیشنهادات     145
فهرست منابع و ماخذ     148


روش های پرداخت بین المللی

روش های پرداخت بین المللی، ابزارها و مکانیسم هایی است که از طریق آن ها خریدار بهای کالاها یا خدمات موضوع معامله را به فروشنده پرداخت می کند. شیوه پرداخت بین المللی مشخص می کند که آیا بایع قبل از دریافت مبلغ قرارداد، کنترل کالاهای خود را از دست خواهد داد یا مشتری قبل از دریافت کالا بهای آن را می پردازد. هر چند در کلیه روش های پرداخت بین المللی بانک ها در وصول و پرداخت وجوه دخالت دارند در برخی از روش های پرداخت بانک ها نقش واسط را بین فروشنده و خریدار ایفا می کنند تا مخاطرات ناشی از پرداخت های بین المللی کاهش پیدا کند و ثبات در تجارت بین الملل تامین گردد.

تعریف اعتبارات اسنادي

اصطلاح «اعتبارات اسنادی» از دیدگاه مقررات متحدالشکل، به هر گونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق می شود که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار  بنا به درخواست و مطابق دستور متقاضی اعتبار  موظف می شود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط بر اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشند:
1- پرداختی را به شخص ثالث  یا بحواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبول نماید یا
2-  به بانک دیگری  اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین برواتی را پرداخت، قبول یا معامله کند.(ماده 2 مقررات متحدالشکل)
به نحوی که ملاحظه می شود، اعتبارات اسنادی بنا به تقاضای مشتری تنظیم می شود و نوعاً سه طرف دارد:
1- بانک باز کننده اعتبار
2- مشتری یا متقاضی اعتبار
3- ذینفع یا فروشنده که مطابق شرایط اعتبار، حق مطالبه وجه اعتبار را دارد.

مزایای اعتبارات اسنادی

مزیتهای اعتبارات اسنادی بر سایر شیوه‌های پرداخت عبارت از تضمین، تأمین نقدینگی و منابع مالی و نزدیکی است که امتیازاتی بس مهم و حیاتی در تجارت بین‌المللی می‌باشد.

تضمین

از نظر صادرکننده، جمع دو فاکتور اعتبارات تجاری و ارزش اعتباری بانک ضامنی که در محل اقامت صادرکننده واقع است، به اطمینان خاطر وی می‌افزاید. این امر امکان بی‌دفاع ماندن صادرکننده در مقابل خطرات ورشکستگی واردکننده یا عدم پرداخت ثمن را کاهش می‌دهد. در نبود اعتبارات اسنادی، صادرکننده چه بسا مایل نباشد با واردکننده‌ای معامله نماید که او را نمی‌شناسد، زیرا نمی‌خواهد بدون تضمین و اطمینان از پرداخت ثمن از کالای خود جدا شود. مقصود این نیست که بانک ورشکسته نمی‌شود. اما احتمال اینکه بانکهای معتبر ورشکسته شوند، اندک است.

تأمین نقدینگی و منابع مالی

مکانیسم اعتبارات اسنادی افزون بر اینکه تضمین و اطمینان را برای طرفین به ارمغان می‌آورد، برای واردکننده و برای صادرکننده نقدینگی و منابع مالی را نیز عمدتاً برای مدت حمل تأمین می‌کند.  گذشته از موارد معدودی که واردکننده ثمن را پیش از ارسال کالا به بانک گشاینده اعتبار می‌پردازد، واردکننده تا زمانی که کالا به مقصد نرسیده و وی نیازمند اسناد حمل نیست ثمن را به بانک گشاینده بازپرداخت نمی‌کند. از دیگر سوی، صادرکننده غالباً اسناد را اندک زمانی پس از ارسال کالا، ارائه و ثمن را دریافت یا قبولی بروات را می‌گیرد که می‌تواند برای نقد کردن بروات قبول شده آنها را معامله نموده یا تنزیل کند.

مـاهیت حقوقی اعتبارات اسنادی

اعتبار اسنادی روش جاری پرداخت در قراردادهای بین المللی فروش کالا و صدور خدمات است که مقررات مربوط به آن توسط اتاق بازرگانی بین المللی تحت عنوان “رویه و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی” تدوین گردیده است. در شیوه اعتبار اسنادی بانکها با پذیرش نوعی نمایندگی از طرفین قرارداد پایه، عمل تحویل و تحول موضوع قرارداد پایه را بعهده می گیرند که با گشایش اعتبار اسنادی به میزان مبلغ قرارداد پایه برای ذینفع، ذمه طرف متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد بری گردیده و بدین ترتیب مبلغ قرارداد پرداخت شده تلقی می گردد. اعتبار اسنادی از نظر قالب حقوقی، قرارداد بوده و برخلاف نظر برخی از علمای حقوق ماهیتاً نمی توان آن را ایقاع یا از نوع عقود معین مانند عقد ضمان، مضاربه، جعاله یا نوع دیگری از عقود معین قلمداد نمود و با توجه به اینکه با ماهیت هیچکدام از عقود معین مطابقت نمی یابد بنابراین وفق ماده ‎۱۰ قانون مدنی بعنوان یک قرارداد مستقل خصوصی قابل بررسی بوده و همچون اسناد تجاری به قیاس اولویت از اصول استقلال اعتبار اسنادی، رعایت دقیق مفاد اسناد و بالتبع، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات برخوردار میباشد و تنها استثناء وارده و مانع اجرای تعهد بانک، ایراد تقلب موثرمی باشد. قراردادهای مبنای گشایش اعتبار برای بانکها الزام آور نیستند حتی اگر در متن اعتبار به این قراردادهای پایه فیمابین ذینفع و متقاضی اعتبار اشاره شده باشد.

نقش اسناد در اعتبارات اسنادی

براساس نظریه رعایت دقیق مفاد اعتبار، بانک حق دارد اسنادی را که از طرف فروشنده ارائه می شود و متضمن تمامی مشخصات مذکور در اعتبار اسنادی نیست رد کند. اما بانک ملزم نیست ورای این امر کاری انجام بدهد و نباید هم انجام بدهد به ویژه بانک ملزم نیست خود را درگیر ارزش و اهمیت اسنادی کند که به بانک فقط دستور دریافت آنها داده شده است. حتی اگر ارزش حقوقی این اسناد قابل خدشه باشد، این اسناد که در فرمهای مقرر تهیه شده اند ممکن است دارای نوعی ارزش تجارتی برای خریداران بوده و همانطور که «قاضی دولینگ» گفته است:
«این برعهده بانک نیست که استدلال کند وزن، اندازه ، علائم، تعداد، کیفیت، محتویات و ارزش کالاها منطبق با متن اعتبار می باشد یا خیر.»

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.