پایاننامه حقوق تجارت بین الملل رژیم حقوقی حاکم قراردادهای بالادستی

180 هزار تومان 135 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق تجارت بین الملل رژیم حقوقی حاکم قراردادهای بالادستی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل رژیم حقوقی حاکم درقراردادهای بالادستی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایاننامه حقوق تجارت بین الملل رژیم حقوقی حاکم قراردادهای بالادستی


چکیده

اکتشاف منابع عظیم نفتی وتمایل کشورهای نفت خیز درجهت توسعه و بهره برداری از منابع ومیادین نفتی واز طرفی تمایل شرکت های فراملیتی صاحب فن و تکنولوژی صنعت نفت موجب انعقاد قراردادهای بین المللی بالادستی نفتی در سطح جهانی گردید.ازسویی نیز باتوجه به اینکه قراردادهای بین المللی نفتی درابتدا بصورت کاملا یک طرفه وحق الامتیازی منعقد می شدودراین نوع قراردادها که هیچگونه حقوقی برای کشورهای میزبان قائل نمی شد،کشورهای میزبان را برآن داشت تا با انجام اقداماتی به کمک علمای حقوق خویش درجهت جلوگیری ازتضییف حقوق ملت خویش و غالب شدن دراین قراردادها تغییراتی درساختارهای قراردادهای بین المللی ایجاد نمایند ورژیم حقوقی را حاکم نمایند که درآن حقوق ملت خویش کاملا محترم شمرده شده وکاملا مدافع این حقوق باشدکه امروزه بصورت عمده بکار برده می شودواز نمونه های آن می توان قراردادهای خدمت(Service contracts)ونسل نوظهور آن قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contracts)واز همین نسل به قراردادهای بیع متقابل(Buy back) اشاره نمود.فلسفه وجودی این تلاش ها با محوریت حفظ حقوق دولتهای میزبان ایجادرویه و ساختارهای حاکم حقوقی  است که شرکت های فراملیتی را ملزم به تبعیت از آنها نمایدو از همه مهمتر متعهد نمودن آنها به ایفاء تعهدات قراردادی خویش درهرشرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای میزبان وجهان وعدم نفوذ موانع سیاسی واقتصادی در اجرای تعهدات قراردادی می باشد.باتوجه به اینکه شاهرگ حیاتی هر قرارداد بین المللی نفتی اعم از بالادستی و پایین دستی رژیم حقوقی حاکم برآن است  که بایستی درارائه راهکارهای سازنده مبنی بر برداشتن موانع موجود مسیر اینگونه قرارداد قدم های موثری برداشت  که هم بتوان باوجود رقبای فعلی  بسترهای مناسبی برای شرکت های بین المللی جهت سرمایه گذاری درمیادین نفتی کشورمان ایجاد نمود وباایجاد تنوع درنوع قراردادهای بالادستی باتوجه به شرایط حاکم امروزی، جاذبه های سرمایه های گذاری درصنعت نفت را افزایش دهیم وهم بانگاهی به حفط حقوق خویش به تولید بیشتر توجه داشته باشیم.دراین پایان نامه سعی شده است درابتدا نگاهی به پیشینه ونظام های حقوقی نفت وگازشود، سپس بابررسی وتحلیل نظری انواع قراردادها نقاط ضعف و قوت آنها پرده برداشته و درادامه قانون حاکم وروش های حل اختلاف اینگونه قراردادها درسطح بین المللی نگارش گردیده و درانتهاشرایط ومقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.


فهرست مطالب

چکیده                 1
مقدمه                 2
کلیات                 9
  فصل اول : تعاریف و پیشینه و نظامهای حقوقی مالکیت نفت و گاز     11
مبحث اول: تعریف صنعت نفت وصنایع بالا دستی        12
گفتاراول :تعریف نفت             12
گفتار دوم : مفهوم صنایع بالادستی صنعت نفت         13
مبحث دوم : پیشینه صنعت نفت در ایران          14
گفتار اول :دوره سلطه مطلقه بیگانگان           14
گفتار دوم : نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران         24
گفتار سوم : پیوستن ایران به کشورهای صادر کننده نفت       26
مبحث سوم -نظام های حقوقی مالکیت نفت وگاز        26
فصل دوم :تحلیل نظری قراردادهای بالادستی صنعت نفت       35
مبحث اول : ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی         36
گفتار اول : ماهیت متحول قراردادهای نفتی         38
گفتار دوم : مراحل و مدت قراردادهای نفتی         40
مبحث دوم : انواع قراردادهای نفتی و عوامل موثر بر آن       40
گفتار اول : انواع قراردادهای نفتی        41
بند اول : قراردادهای امتیازی            41
بند دوم : قراردادهای مشارکت            50
بند سوم : قراردادهای خدمات            57
بندچهارم: قراردادهای بیع متقابل            60
بندپنجم : قراردادهای هیبریدی           61
گفتار دوم : عوامل موثر در انتخاب قرارداد سرمایه گذاری       62
بند اول : عوامل داخلی             62
بند دوم : عوامل بین المللی            74
فصل سوم : قانون حاكم و روش‌هاي حل اختلافات در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز   76
مبحث اول : قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفتي و شرط ثبات    77
گفتار اول : تعيين قانون حاكم و تحولات آن در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و قياس با قراردادهاي نفتي كشورهاي نفت خير جهان         77
گفتار دوم : شرط ثبات و نقش آن در آراء بين‌المللي قضايي      88
مبحث دوم:روش رسيدگي به اختلافات ناشي از سلب مالكيت و ملي كردن   104
گفتار اول :مفهوم واقسام سلب مالكيت          104
بند اول:سلب مالكيت و مصاديق آن           105
الف : سلب مالكيت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)   105
ب : سلب مالكيت بدون جبران خسارت (مصادره اموال)       107
بند دوم : سلب مالكيت غيرمستقيم و ملي كردن         108
الف : سلب مالكيت غير مستقيم           108
ب : ملي كردن موضوع مالكيت            109
ج : پرداخت غرامت به صاحب امتياز           111
د : آثار حقوقي عمل ملي كردن           113
گفتار دوم : مراجع حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز  115
بند اول : روش رجوع به دادگاه            116
بند دوم : روش سازش             118
گفتار سوم : روش رجوع به داوري           119
بنداول:حل وفصل اختلافات بين‌المللي نفتي به روش سازش دردعوي سافاير                121
بند دوم : بررسي تجزيه و تحليل قانون حاكم به روش رجوع به داوري بين‌المللي و سازش نفتي طي دو دعاوي خمكو و كنسرسيوم نفتي 1973 ايران        122
بند سوم : نمونه حل و فصل اختلافات بين المللي نفتي ايران به روش رجوع به دادگاه بين‌المللي لاهه و سازش               127
فصل چهارم : بررسي تطبيقي برخي شرايط و مقررات حاكم برقراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز                 130
مبحث اول : شرايط مالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز      131
گفتار اول : روش تعيين قيمت نفت           131
گفتار دوم : چگونگي پرداخت حق الامتياز در قراردادهاي نفتي      138
مبحث دوم : شرايط غيرمالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز     149
گفتار اول : مسئله استرداد تدريجي اراضي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي    149
گفتار دوم : مسئله استخدام اتباع كشور طرف قرارداد       153
گفتارسوم:مسئله ترک قرارداد امتیاز          157
گفتار چهارم : مسئله مباشرت دولت در قراردادهاي نفتي بين‌المللي نفتی    161
گفتار پنجم : مسئله حق انتخاب هيئت مديره شركت نفتي در قراردادهاي نفتی   162
نتیجه گیری               164
پیشنهادات               172
فهرست منابع و مآخذ             176


تعریف نفت

از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن ها با زنجیره های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند . به عبارت دیگر، نفت صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته میشود، اما به طور دقیق از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل می شود.
در تبصره 1 ماده 1 قانون « تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره »  مصوب 2 / 5 / 1326 آمده است: « منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارتست از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراورده های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه که معمول است و آنچه که در آینده معمول شود بدست آید.»  

مفهوم صنایع بالادستی صنعت نفت

صنایع بالادستی در صنعت نفت عبارتی است که عمدتاً بخش جستجو، کاوش، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می‌شود .
صنایع نفت به دو حوزه بالا دستی و پایین دستی تقسیم می‌شوند. صنایع بالادستی نفت شامل اکتشاف ، استخراج و بهره برداری نفت خام می‌شود.صنایعی که از محصولات پتروشیمی و یا تولیدات پالایشگاه های نفت به عنوان مواد اولیه استفاده مینماید ، صنایع پایین دستی پتروشیمی شناخته مي شوند.

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

امتیازنامه ای که در سال 1901 حکومت مظفرالدین شاه در اختیار ویلیام ناکس دارسی قرار داد، امکان هرگونه بهره کشی را به شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم داده بود . این شرکت که در ده سال آغازین فعالیت خود قدرت چندانی نداشت ، به تدریج قدرتمند گردید و استثمار و بهره کشی این شرکت چنان وسعتی یافت که همچون بختکی بر روی اقتصاد نوخواسته ایران افتاده و چنگال های نفوذ خود را در اعماق آن فرو برده بود .  
غارت بیرحمانه ثروت مردم ایران به وسیله شرکت بریتیش پترولیوم و مبلغ ناچیزی که از استخراج نفت نصیب ایران می شد ، از همان آغاز موجب نارضایتی مردم بود تا اینکه شرکت نفت به بهانه بحران اقتصادی بین المللی ، سهم ایران را بابت حق الامتیاز در سال 1931 کاهش داد و این اقدام منجر به لغو امتیاز نامه دارسی شد و پرواضح است که شرکت نفت با لغو این قرارداد به مخالفت برخاست و بار دیگر به مذاکره با دولت ایران پرداخت و سرانجام رضاشاه در سال 1933 تن به قرارداد تازه ای داد که به مراتب بدتر از امتیازنامه دارسی بود که به موجب آن :
اولا ؛ مدت امتیاز به سود شرکت نفت انگلیس به شصت سال افزایش یافته بود .
ثانیا ؛ طبق فصل پانزدهم امتیازنامه دارسی که مقرر می داشت تمام اموال شرکت پس از انقضای مدت قرارداد به دولت ایران تعلق گیرد ، نیز لغو گردد .

پیوستن ایران به کشورهای صادر کننده نفت

سازمان اوپک در سال 1960 توسط پنج کشور ایران، عراق، عربستان، کویت و ونزوئلا تاسیس شد و بعدها کشورهای امارات متحده عربی، قطر، الجزایر، نیجریه، لیبی و اکوادروآنگولا به آن پیوستند. تحولات بنیادی در صحنه اقتصاد و سیاست جهان از یک سو و تغییرات چشمگیر در صنعت و بازار نفت از سوی دیگر به وقوع پیوسته که به طور کلی زمینه فعالیت و چشم اندازهای سازمان را دگرگون ساخته است.
شرکت های نفتی و کشورهای صنعتی مصرف کننده نفت برای آنکه رقیب جدیدی برای اوپک ایجاد نمایند ، طی دهه 1990 تبلیغات زیادی را نسبت به پتانسیل نفتی حوزه دریای خزر و آسیای میانه به عمل آوردند که البته پس از حدود یک دهه فعالیت ، مشخص گردید که به مجموعه خزر از نظر ذخایر و تولید نفت بیش از یک کشور متوسط اوپک نمی توان امید داشت . از این رو شرکت های نفتی مجددا با موجی فزاینده تر به سمت مناطق اوپک به ويژه خلیج فارس عزیمت کردند .

ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی

قراردادهای نفتی را می توان در عداد « قراردادهای دولتی » به شمار آورد . قراردادهای فوق از آنجا که یک طرف آن را دولت تشکیل می دهد ، قرارداد دولتی می نامند . در این قراردادها گاهی دولت به طور مستقیم وارد می شود ؛ ولی بیشتر سازمان یا موسسه ای که تحت کنترل یا تملک دولت باشد ، پای این قراردادها را امضاء می کند ؛ بنابراین بطور خلاصه می توان گفت که قراردادهای دولتی ، قراردادی ناظر بر روابط دولت ( یا یک سازمان دولتی ) با یک شخصیت حقوق خصوصی در یک فعالیت اقتصادی و بازرگانی است. قراردادهای دولتی بر سه قسم تقسیم بندی می شوند:
الف ـ قراردادهای اداری : اینگونه قراردادها دارای نظام حقوقی کاملا مستقلی می باشند. یعنی تابع مقررات و احکام حقوقی کاملاً متفاوت از مقررات حقوق خصوصی هستند و حتی در بعضی از موارد، از اصول و احکام اساسی حقوق مدنی نیز عدول نمایند. در واقع منشا همه امور فوق را باید ناشی از مقتضیات خدمات عمومی دانست. اداری بودن قراردادهای فوق، بدین معنا می باشد که از لحاظ تشریفات انعقاد و محتوا، متضمن شروط و احکام ويژه ای هستند که اختیارات گسترده ای به دولت می دهند و او را نسبت به طرف خصوصی  در موقعیت ممتازی قرار می دهد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.