پایاننامه حقوق بین الملل منابع ژنتیکی گیاهی تعهدات ایران

130 هزار تومان 105 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق بین الملل منابع ژنتیکی گیاهی تعهدات ایران روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران


پایاننامه حقوق بین الملل منابع ژنتیکی گیاهی تعهدات ایران


چکیده

بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم-های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده است.
فرایند این اندیشه، دولت ها و سازمان های بین المللی را درجهت حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که درسی ویکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد(FAO) در سال 2001 میلادی، معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تصمیم کشورها شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی بوده است.
و آنچه در این معاهده بین المللی مقرر گردید. ارائه روش های مناسب جهت کاهش آسیب کشورها و سازمان ها و اشخاص بر این منابع و بهره برداری مطلوب از آن بوده است. این معاهده نمایانگر تلاش و دغدغه های جامعه جهان در خصوص حفاظت، اکتشافات، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نیل به اهداف اعلامیه رم در مورد امنیت جهانی غذایی و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی می باشد. بدون تردید این مسئله به یک عرصه و عزم جامع بین المللی نیاز دارد. به عبارت دیگر گرچه حفاظت از منابع زنتیکی گیاهی وظیفه کشورها است. و باید از سطوح ملی شروع شود ولی به هماهنگی های بین المللی و منطقه ای نیاز دارد.
 این پایان نامه ضمن اشاره به اهداف، اصول و محور حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به بررسی تعهدات کشورها متعاهد و همچنین نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بین المللی کشاورزی و محیط زیست توجه نموده است.

واژگان کلیدی: منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، حقوق بین الملل کشاورزی، محیط زیست، تنوع ژنتیکی، توسعه پایدار کشاورزی، امنیت غذایی و حقوق مالکیت معنوی.


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
مقدمه    1
1-بیان موضوع    4
2- سوالات اصلی و فرعی    6
3- فرضیه    7
4- سابقه و پیشینه    7
5- ضرورت پژوهش    8
6- روش تحقیق    9
7- اهداف    10
8- نوآوری پژوهش    12
9- سازماندهی پژوهش    12
فصل اول: مفاهیم، مبانی، پیشینه    14
گفتار اول- مفاهیم    16
مبحث اول – منابع ژنتیکی گیاهی    16
بند اول – معنای لغوی    17
بند دوم – معنای اصطلاحی    17
گفتار دوم – مبانی    19
گفتار سوم – پیشینه    20
فصل دوم: تعهدات کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی    23
گفتار اول : حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی    26
مبحث اول: تهیه فهرست و ترغیب جمع آوری منابع ژنتیکی    27
مبحث دوم: حمایت از تلاش زارعین    29
مبحث سوم: حفاظت در رویشگاه طبیعی     30
مبحث چهارم: حفاظت در خارج از رویشگاه طبیعی و توسعه آن    30
مبحث پنجم : پایش قوه نامیه-    31
مبحث ششم : حداقل رساندن تهدیدها    32
گفتار دوم : استفاده پایدار از منابع ژنتیکی    34
مبحث اول – سیاست عادلانه کشاورزی    36
مبحث دوم : تقویت تحقیقات    37
مبحث سوم : تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان    39
مبحث چهارم : توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان    40
مبحث پنجم : استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی    41
گفتار سوم : همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه    43
مبحث اول : نظام مندی همکاریهای بین المللی    45
مبحث دوم : کمک های تکنیکی    46
فصل سوم: شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع    48
گفتار اول – شناسایی حقوق کشاورزان    49
مبحث اول – الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان    49
مبحث دوم : اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق    51
گفتار دوم : نظام چند جانبی دسترسی و تسهیم منافع    53
مبحث اول : حیطه شمول نظام چند جانبه    54
مبحث دوم : شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی    55
مبحث سوم : تسهیم منافع در نظام چندجانبه    59
مبحث چهارم : تبادل اطلاعات و تعبیه در نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
 کشاورزی    60
مبحث پنجم : دسترسی به فناوری و شرایط انتقال آن    61
مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه    62
مبحث هفتم : تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی    63
گفتارسوم : ایران و اهمیت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی    65
مبحث اول : ایران قبل از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی    66
مبحث دوم : ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی    71
بند اول : سازوکارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی    73
بند دوم : قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال    74
بند سوم : ساز و کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری    77
نتیجه گیری    81
منابع و ماخذ    83
الف- فارسی    84
ب :انگلیسی    88
پیوست    89
118 صفحه


تعریف ذخایر ژنتیک گیاهی

ذخایر ژنتیک گیاهی به عنوان گنجینه ای گرانبها در دست بشر و در خدمت نیازهای او می باشد. برخی از این ذخایر بصورت طبیعی و وحشی وجود داشته و برخی با دستکاری انسانی طی هزاران سال شکل گرفته است. اطلاعاتی که انسان در خصوص کاربردها و مصارف گیاهان، نحوه یا مکان و زمان جمع آوری آنها یا روش های کشت و تولید زراعی آنها طی اعصار و قرون در مناطق مختلف جهان کسب کرده نیز گنجینه ای پر ارزش را به وجود آورده است. مفاهیم و دانش بومی در کشاورزان آنرا دانشی سازگارتر نسبت به محیط و جامعه گرا تراز دانش های کلاسیک و نوین معرفی می کند. و آنرا می تواند در خدمت بشر در موضوع غذا و کشاورزی قرار دهد. نگرشی واقع بینانه و بکار گیری مفاهیم ذخایر ژنتیک گیاهی نه تنها تضادی بین دولت ها نشان نمی دهد. بلکه تفاهم و توافق کشورها در اجماع جهانی و منطقه ای پدید می آورد. منابع ژنتیک به معنی مواد ژنتیکی است که ازارزش واقعی یا باالقوه برخوردار باشند.و از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برخوردارند. در کره زمین این منابع بسیار غنی و وسیع است. متاسفانه بدان اهمیت لازم نمی دهیم حدود 100 گونه مختلف هر روزه از بین می روند. در حالی که اغلب برای همیشه ناشناخته باقی می مانند. زیرا دانشمندان نتوانسته اند بیش از یک میلیون و چهار صد هزار گونه را از گیاهی و حیوانی شناسایی نماید. اهمیت این منابع هنگامی که درک می گردد. که به خاطر داشته باشیم تا امروز تنها بخش کوچکی از گونه های گیاهی وجانوری جهت استفاده انسان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی

همانگونه در ماده پنجمعاهده مورد تأکید قرار گرفته است. هر یک از طرفین متعاهد با رعایت چارچوب ملی و با همکاری طرفهای متعاهد دیگر، در صورت اقتضاء اتخاذ روش یکپارچه ای را برای اکتشاف، حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی بای غذا و کشاورزی ترغیب خواهند کرد. بهره گیری از ظرفیت های حقوقی به منظور حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، در معاهده ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی و دیگر معاهدات بین المللی و منطقه ای مرتبط مورد تاکید قرار گرفته است. حقوق به مثابه نظامی هنجاری نه تنها ناظر بر روابط انسان – انسان بلکه شامل روابط انسان – محیط است. حقوق که باید همه ابعاد ضروری روابط اجتماعی و اجتماع بشری را در بر بگیرد. متضمن بایسته هائی است.که طرز برخورد همه اعضای اجتماع و برخورد حقوق آنها با محیطی که در آن می زیند را نیز نظام مند ساخته وبه صورت مناسب و آنگونه که نظم عمومی و سیاسی طلب می کند. تنظیم نمایند و از طرفی بهره گیری از حقوق داخلی برای اجرای تعهدات قرار دادی و عرفی بین المللی و حاکمیت آنها، خود قاعده ای عام و عرفی است. که با ایفای تعهدات توام می باشد. در بیانیه ریو ابعاد مختلف این اصل در خصوص محیط زیست در حاکمیت و ذخایر ژنتیکی، موردی این اصل را تبیین و تشریح نموده است.

استفاده پایدار از منابع ژنتیکی

هم اکنون بیش از سه دهه از توجه جهان به موضوع حفاظت محیط زیست و حدود دو دهه از مباحث پیرامون «توسعه پایدار» می گذرد. قبل از این ایام، در تمامی مقاصد بهره برداری از منابع طبیعی صرفاً دیدگاه اقتصادی و ایجاد در آمد و پاسخگویی کوتاه مدت به نیازهای غذایی و بازده اقتصادی بیشتر مدنظر بود. لیکن در دهه 1970 میلادی استراتژی با هدف تامین مواد غذایی جمعیت رو به رشد جامعه جهان (( به علت بالارفتن امید به زندگی در اثر بهبود و پیشرفت ارایه خدمات بهداشتی و دسترسی به مواد غذایی با تنوع و کیفیت بهتر در کشورهای توسعه و اکثر کشورهای در حال توسعه )) متکی شد. با توجه به رشد جمعیت امروزه نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی وجود داشته، که این عامل موجب گسترش تولیدات کشاورزی و تأثیرات سوء بر منابع تولید غذایی و باعث فرسایش ژنتیکی گیاهی و انقراض گونه های گیاهی نیز می شود. این فرآیندها تعادل های زیست محیطی و بومی را به تدریج بر هم می زند و پیامدهای خطرناکی را برای جامعه جهانی در پی دارد. براین اساس استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی و حفاظت از این منابع مورد توجه دولت ها در معاهدهبین المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی قرارگرفته است. و با نظام استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که یک نظام تولیدی است. و بر شیوه های مدرن کشاورزی تکیه دارد. و با استفاده از این شیوه ها و مدنظر قرار دادن مسائل زیست محیطی، به اقتصادی بودن و بازده تولید نیز توجه کافی می شود.

حقوق کشاورزان

جوامع بومی و محلی و کشاورزان تمام مناطق دنیا به ویژه در مراکز پیدایش وتنوع گیاهان زراعی مشارکت فوق العاده ای در خصوص حفاظت و توسعه منابع ژنتیکی گیاهی که اساس تولیدات کشاورزی و غذایی در جهان را تشکیل می دهند، داشته وخواهند داشت براین اساس کشورهای عضو معاهده رم در ماده نه موافقت نموده اند که مسئولیت شناسایی حقوق کشاورزان در رابطه با منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی با دولت های متبوع آنها است. علاوه بر حقوق بشری بر محیط زیست، حمایت ها و حقوق خاصی نیز ناظر بر پاره ای از افراد و اقشار در اقدام و منتفع شدن از این حوزه وجود دارد.

شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی

واقعیت این است که کشورهای در حال توسعه از جهت داشتن گونه های گیاهی در جهان غنی هستند و 80 درصد تنوع زیستی خاکی و کره زمین به این کشورها تعلق دارد. که در واقع مواد خام بیوتکنولوژی هستند. به وسیله بیوتکنولوژی می توان از منابع زنتیکی گیاهی بومی و نژادی موجود در جهان گونه های جدیدی را ایجاد کرد. از سوی دیگر تحقیقات وتوسعه در ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی عمدتاً در کشورهای توسعه یافته به ویژه سازمان های خصوصی (شرکت های چند ملیتی) تعلق دارد. این کشورها اطلاعات و دانش خود را در زمینه منابع ژنتیکی گیاهی یا بیوتکنولوژی کاملاً مخفی نگاه می دارند. زیرا در مدت کوتاهی قابل بهره برداری است. برای انجام تحقیقات و دستیابی آسان به این منابع و توسعه آن از کشورهای در حال توسعه استفاده می شود. که تا همین اواخر بدون تأدیه منابع مالی از سوی دیگر کشورها از طریق کشاورزان و اصلاح گران نباتات در کشورهای در حال توسعه در جهت تولید غذا و امنیت پایدار آن قابل تأمین بود.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.