پایاننامه حقوق بین الملل مبارزه پولشویی حقوق ایران

120 هزار تومان 90 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق بین الملل مبارزه پولشویی حقوق ایران با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین  الملل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایاننامه حقوق بین الملل مبارزه پولشویی حقوق ایران


چکیده

پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین وبیان این فرایند بکار برده می شوند. استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است.درساده‏ترین عبارت،پولشویی،پردازش عواید حاصل از فعالیت‏های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است. پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است. پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است وبه انواع سنتی ومدرن تقسیم می گرددومی توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاتنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990لازم الاجراشد ودر ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید .به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتوجه به قوانین ودستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست. اما در ایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصادمریض وعدم وجودضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در خصوص مبارزه باپولشویی چندان موفق نبوده است.
کلمات کلیدی: پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
1.بیان مسئله    5
2.پیشینه تحقیق    5
3.سوالات وفرضیه های پژوهش    5
4.سازمان‌دهی پژوهش    6
5.اهداف تحقیق    6
6.نوع وروش تحقیق    6
بخش اول- کلیات
فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه    7
گفتار اول- مفاهیم اساسی    7
بند اول- تعریف پول کثیف    7
الف- درحقوق ایران    7
1. معنای لغوی    7
2. معنای اصطلاحی    7
ب- تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی    8
1.معنای لغوی    8
2. معنای اصطلاحی    8
بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران    9
الف- معنای لغوی پول شویی    9
ب- پولشویی در اصطلاح    9
بند سوم-تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل    11
الف- تعریف لغوی    11
ب- تعریف اصطلاحی    13
گفتار دوم- تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی    14
بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی    14
الف- در ایران    15
1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه    15
2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر    15
3.عمله‏های ایرانی درخدمت پولشویی    17
ب- تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان    19
فصل دوم- فرایند پول‏شویی    21
گفتار اول – عملیات پول‏شویی    21
بند اول- مراحل پول شویی    21
الف- موقعیت‏یابی    21
ب- تغییر وضعیت    22
ج) ادغام و ترکیب    24
گفتار دوم- روش های پولشویی    25
بند اول- روش پولشویی سنتی    25
الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای)    25
ب – حساب های وابستگان    26
ج- حسابهای دسته جمعی    26
د- حساب های انتقالی واسط    27
ه- حواله های بانکی وغیره    27
و- ترتیبات وثیقه‌ای وام    27
ز- حساب های غیر فعال    28
ح- شرکت های مجازی(کاغذی)    28
ط- شرکت های بیمه    28
ی – صرافی ها    29
ک‌- تجارت بین الملل    29
ل‌- بازار اوراق بهادار    29
بند دوم- روش های پولشویی الکترونیکی    30
الف‌- بانکداری پیوسته    31
1.افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری    31
2.استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال    32
3.استفاده از عاملین پولشویی    33
ب- قمار اینترنتی    33
ج- کارت های از پیش پرداخت شده    33
د- حراج های پیوسته    34
ه- بانکداری از طریق موبایل    34
و- خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها    35
ی- بازی های رایانه ای پیوسته    35
بند سوم- مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن    35
بخش دوم- جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی
فصل اول- جرم انگاری پول شویی    39
گفتار اول- تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری    39
بنداول- تاریخچه جرم انگاری پولشویی    39
بند دوم- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی    40
بند سوم – ایرادهای وارده بر جرم‌انگاری پول‌شویی    41
الف- قاعده ید    41
ب- قاعدة سوق    42
ج- قاعده صحت    43
گفتار دوم- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی    44
الف- مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای    44
1. کنوانسیون سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین    44
2. کنوانسیون سازمان ملل‌ علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو    45
3.کنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی،‌توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب 1990 استراسبورگ    46
4. گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (معروف به چهل توصیه)مصوب 1990 و اصلاحی1996 46
ب- مستندات داخلی    46
1. مستندات فقهی    47
2. مستندات حقوقی    52
فصل دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی    54
گفتار اول- اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پول‏شویی    54
بند اول- پیمان نامه وین (1988)    54
بند دوم- اعلامیه بال (1988)    55
بند سوم -کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (2000)    56
بند چهارم- گروه اقدام مالي در مبارزه با پولشويي    57
بند پنجم -گروه اگمونت متشكل از واحدهاي اطلاعات مالي    58
بند ششم- قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار 1992    59
بند هفتم- انجمن بينالمللي نظار بيمه    60
بند هشتم- كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم    60
بند نهم- قطعنامه 1373 شوراي امنيت    61
بند دهم- سازمان ملل- مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی    61
الف)شناسایی مشتری    62
ب)گزارش‏دهی معاملات مالی    62
ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارش‏دهی معاملات    63
د)تدوین سیستم‏های کنترل داخلی و آموزش کارکنان    63
گفتار دوم- اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران    64
بند اول- قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی    64
الف-قوانین    64
1. اجرای اصل49قانون اساسی    64
2. لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19خرداد 1359    64
3. قانون مجازات اسلامی    64
4. قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 1367    67
5. قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام    68
ب- ضمایم    72
1.قوانین    72
2. آیین نامه ها و مقررات دولتی    73
اول- آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367    73
دوم- آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب 18/11/1367    74
سوم- آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1373    74
چهارم- تصویب نامه مورخ 10/2/1358 در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر    75
پنجم- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 واصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363    75
ششم- آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9 بهمن ماه 1363    75
هفتم- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367 نخست وزیری    76
بنددوم-بعد از تصویب قانون مبارزه باپولشویی    78
الف- قوانین    78
ب- ضمائم    78
گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی و شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی    83
بند اول -راهکارهای مبارزه با پول‌شویی    83
الف- فاصله‌گرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضای سالم رقابتی دراقتصاد، زمینه رابرای مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌نماید    83
ب- با نام‌کردن حساب‌های بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها    83
د- پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون    83
ه- متناسب کردن جرم با مجازات     84
و- پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی    84
ز- استفاده ازگزارشات آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای عملیات ضدپول‌شویی وجود دارد    84
ح- اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول‌شویی108
بند دوم- شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی108
الف- تعدیل قاعده رازداری بانکی109
ب- تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی109
ج- جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم109
د- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها110
ه-لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها110
نتیجه گیری    87
منابع و ماخذ    89
چکیده انگلیسی    93


تعریف پول کثیف

پول کثیف متشکل از دو کلمه ی پول و کثیف می باشد که در این قسمت به تعریف لغوی این دو خواهیم پرداخت،پول: آن چه که معیار ارزش مادی است و به عنوان وسیلة مبادله مورد استفاده قرار می گیرد.کثیف: به معنای آلوده-ناپاک میباشد که می توان برای هر مورد نیز مواردی را بیان نمود که در بهتر فهمیدن مطلب موثر می باشد ناپاک غیرخالص، مغشوش وآلوده را در همان منبع مالیده به چیزی، آغشته معنا نمود که با توجه به اینکه پول کثیف در فرهنگ لغت یافت نمی گردد میتوان از لحاظ لغوی این گونه معنا نمود هر نوع وسیله مبادله ای که با تماس و یا عملیاتی ناپاک و مغشوش شده باشد حال در این بین محسوس بوده ویا اینکه غیر محسوس باشد.

معنای پولشویی در حقوق ایران

پس از شناسایی و تعاریف در مورد پول کثیف حال می توان به تعریف پولشویی پرداخت که متشکل از پول و مصدر شستشو که شستن است وپولشویی ویا تطهیر پول در زبان فارسی به معنای پاک کردن ؛غسل دادن ؛اب کشیدن میباشد ودرمنبع دیگرپاکیزه ساختن با اب می باشد وپول نیز وسیله دادوستد است زر و سیم یا فلز دیگرمسکوک رائج.
پولشویی به صورت مرکب درفرهنگ لغت ها یافت نمی گردد که به همین دلیل ما در این تحقیق به تجزیه ان پرداخته وتعاریف لغوی این دوکلمه شستن وپول راازفرهنگ لغت های مختلف استخراج نموده ایم.
پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین وبیان این فرایند بکار برده می شوند.واستفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است زیرا تطهیر به معنای پاک کردن دارای بار ادبی مثبت است و پدیده مجرمانه مورد نظر باید با تعبیری بیان شود که این بار را نداشته باشد منظور از «تطهير مال»، مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آنها به اموال پاك است، به گونه‌اي كه يافتن منبع اصلي مال غيرممكن يا دشوار گردد.

تاریخچه پولشویی در ایران

به دلیل اینکه در ایران مبحث پولشویی جدید می باشد تاریخچه ای از این جرم مشاهده نمی شود بلکه میتوان زمینه های انجام این جرم را در ایران به ان پرداخت. در ادبیات راجع به پولشویی مطالب چندانی در خصوص تاریخچه ای جرم در ایران وجود ندارد و لی زمینه هایی را که بستر ارتکاب چنین عملی را فراهم می ورند می توان به قرار زیر بررسی نمود. لذا در این قسمت سعی بر آن است تا این به این مهم پرداخته شود. کشورهای واقع در«مثلث طلایی»و «هلال طلایی»که در مرزهای شرقی ایران قرار دارند، با توجه به فروش مواد مخدر ارقام قابل توجهی مورد پولشویی قرار گیرد و به صورت قانونی به چرخه اقتصاد کشورهای تولیدکننده مواد مخدر – در مناطق مثلث طلایی و هلال طلایی- وارد شود. متأسفانه به دلیل‏ موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران،بخش اعظم مواد مخدر تولیدی دو منطقه مثلث طلایی و هلال طلایی،از مسیر ایران ترانزیت شده و به بازارهای هدف-عمدتا اروپا و روسیه- حمل‏ می‏شوند،که این امر هزینه‏های مالی و جانی بسیاری را بر ملت و دولت ایران تحمیل کرده‏ است.

تاریخچه پولشویی در جهان

پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر پول و اموال حاصل از جرم صورت می‏گیرد، تاریخی به قدمت ارتکاب جرم دارد.به عبارت دیگر از زمانی که بشر، ربودن مال و غیر و سرقت را جرم دانسته و با مفاهیمی چون قاچاق کالا و موارد مخدر و اسلحه آشنا شده و مفهوم‏تروریسم را شناخته است و آن را جرم تلقی کرده، پدیده پولشویی نیز به وجود آمده است.
نظریه اول، کاربرد این اصطلاح بهدهه 1930 میلادی باز می‏گردد.به زمانی که قمار در ایلات متحده ممنوع شدباز میگردد که در این دوره، باند «آل کاپون»در شیکاگو و باند«مافیایی»در نیویورک و چند گروه دیگر، برای جمع‏آوری پولهای حاصل از فعالیتهای تبهکارانه، رختشویخانه‏های سکه‏ای را خریداری و راه‏اندازی کردند.این عده، مؤثرترین راه قانوین جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی را در توسل به کسب و کارهای به ظاهر مشروع و آمیختن به درآمدهای غیر قانونی حاصل از اعمال مجرمان، با درآمدهای مشرع حاصل از فعالیتهای قانونی می‏دانستند. رختشویخانه‏ها از جمله کسب و کارهایی بودند که به سبب نقدی بودن داد و ستد و تعدد مشتری، به راحتی می‏توانستند«گانگستر»ها را در رسیدن به این هدف یاری کنند.بعدها نیز این اشخاص علیرغم ارتکاب جرایم متعدد به کمک وکلا و مشاورین حقوقی زبردست تنهااز نقطه نظر فرار مالیاتی محکوم شدند.

روش های پولشویی

Luis Saavedra اسمورفینگ تکثیر سپرده ای
ب – حساب های وابستگان
ج- حسابهای دسته جمعی
د- حساب های انتقالی واسط
ه- حواله های بانکی وغیره
و- ترتیبات وثیقه‌ای وام    
ز- حساب های غیر فعال
ح- شرکت های مجازی(کاغذی):
ط- شرکت های بیمه
ی – صرافی ها
ک‌- تجارت بین الملل
ل‌- بازار اوراق بهادار

روشهای پولشویی الکترونیکی

پول شویی از طریق بانکداری الکترونیکی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود. درروش مستقیم پولشو(عامل پولشویی) از طریق رابطه متقابل مستقیمی که با مؤسسه مالی دارد با ارائه هویت به روشی که نیت و قصد واقعی اش پنهان بماند، به راحتی عملیات پولشویی را انجام می دهد. ممکن است این شبهه ایجاد گردد که اگر پولشویی از طریق فضای مجازی و در بستر بانکداری الکترونیکی در حال انجام است، چرا روش به کار رفته را روش مستقیم می نامیم؟ در پاسخ باید گفت منظور از روش مستقیم این است که فرد پولشوبا استفاده از فناوری « امضای دیجیتال» و از طریق اینترنت به صورت مستقیم با مؤسسه مالی مربوط ارتباط پیدا می کند و بدون حضور حضور فیزیکی در بانک یا مؤسسه مالی حساب بازکرده، باارئه هویت های ساختگی و حتی جعل امضای دیجیتال، بدون این که توجه کسی را به خود جلب کند، مراحل پول شویی را انجام می دهد. پول شو در روش مسقیم می تواند از طریق پنهانکاری در ساختارهای تجاری، استفاده نادرست از تجارت های قانونی، به کاربردن اسناد و هویت های ساختگی، سوءاستفاده از مسائل مربوط به صلاحیت قانونی بین المللی و استفاده از امتیاز گمنامی و ناشناختگی در فضای مجازی به اهداف خود برسد، بدون این که تراکنش های انجام شده به عنوان تراکنش های مشکوک گزارش شود.

جرم انگاری پولشویی

عملیاتی که امروزه به عنوان پول‌شویی شناخته می‌شود سابقه طولانی دارد؛ چنان‌که به نظر برخی از محققان: «هیچ‌کس نمی‌تواند واقعاً یقین داشته باشد که پول‌شویی اول بار چه زمانی شروع شده است. به هر‌حال ما می‌توانیم مطمئن باشیم که این عمل طی چند هزار سال اتفاق می‌افتاده است. در چین بعضی از بازرگانان حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح اموالشان را از دید حاکمانی که آن اموال را از آنان گرفته وآن‌ها را تبعید می‌کردند, مخفی می‌نمودند. علاوه بر اخفای دارایی, آن‌ها می‌بایست اموال را منتقل کرده و درمشاغلی در بیرون از ایالات و حتی بیرون از چین سرمایه‌گذاری می‌کردند. به این ترتیب ارکان پول‌شویی، اخفا، جابه‌جایی و سرمایه‌گذاری مال بوده است به گونه‌ای که ظاهراً شخص دیگری غیر از تحصیل کننده مال مدعی آن اموال گردد»؛ باوجود این، محققان دیگری معتقداند:‌«واژه پول‌شویی نشأت گرفته ازمالکیت مافیابرشست‌وشوخانه‌ها در ایالات متحده است. گنگسترهایی بودند که مبالغ کلانی پول نقد از طریق اخاذی, فحشا,‌ قماربازی و قاچاق مشروبات الکلی به دست می‌آوردند. آن‌ها ناگزیر بودند منبعی قانونی برای این پول‌ها ترسیم نمایند. یکی از روش‌هایی که آن‌ها از طریق آن قادر بودند این کار را انجام دهند سرمایه‌گذاری در مشاغل قانونی در خارج از کشور وآمیختن در‌آمد‌های نامشروع با درآمد‌های مشروعی بود که از این راه به دست می‌آوردند. شست‌و‌شو‌خانه‌ها توسط این گنگسترها انتخاب شده بود چون آن‌ها مشاغل نقدی بودند و این یک فرصت مناسب برای افرادی هم‌چون آل‌کاپون بود که آن‌‌ها را خریده بودند».

اقداماتی در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران

اجرای اصل49 قانون اساسی

طبق این اصل دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب،رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سواستفاده از مقاطعه کاری هاومعاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
همان‏طور که از متن قانون مزبور استنباط می‏شود، جرائمی مانند اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع، صراحتا در اصل 49 قانون‏ اساسی قید شده است. این جرائم تقریبا همان جرائمی است که در بیش‏تر قوانین ضد پولشویی کشورهای جهان به تصویب رسیده است. از این‏رو مشاهده می‏شود که بستر لازم‏ برای مبارزه با پدیده پولشویی در ایران مهیا است.

لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19خرداد 1359

لایحه یاد شده نیز مجازاتهایی که برای مرتکبین مواد 2،6،7،11،13،این قانون پیش بینی کرده، خود نمودی از تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم است که در ماده 4آن چنین مقرر میدارد که «کلیه اموال منقول وغیر منقول اشخاصی که به علت ارتکاب جرایم مندرج در مواد مذکور تحت تعقیب قرار گیرند به دستور دادستان ضبط و پس از صدور حکم قطعی به نفع دولت مصادره خواهد شد و وسایط نقلیه حامل مواد مخدر نیز پس از صدور حکم قطعی در اختیار سازمان کاشف جرم به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار خواهد گرفت و..»

قانون مجازات اسلامی

قانونگذار اسلامی در ماده 662 قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده 230 اصلاحی قانون مجازات عمومی 1340 و ماده 110 قانون تعزیرات مصوب 1362 شده است مقرر می دارد:
«هرکس با علم و با اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم اموال مسروقه را حرفه خود قرار دهد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم گردد.»…

راهکارهای مبارزه با پول‌شویی

با توجه به اثرات مخرب و زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پول‌شویی امروزه ضرورت جلوگیری از تبدیل، نقل و انتقال، پذیرش یا تملک دارایی‌ها با منشأ غیرقانونی کاملاً احساس می‌گردد. در صورت عدم مبارزه با پول‌شویی حلقه‌های پیشین و پسین مبارزه با مفاسد اقتصادی ناقص می‌باشد از این‌رو کشورها برای مبارزه با پول‌شویی ابتداعاً می‌بایست نسبت به تصویب و اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی که یکی از اقدامات مفید و زیربنایی برای ریشه‌کنی اقدامات مجرمانه و فساد مالی است اقدام نمایند. زیرا اجرای قانون می‌تواند به برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در کشور منجر شود و عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ نماید و صاحبان پول‌های کثیف را به ‌سادگی قابل شناسایی نماید. اگرچه عده‌ای معتقدند که اجرای قانون مبارزه پول‌شویی موجب خروج سرمایه از کشور می‌گردد. ولی در صورتی که با جرم اقتصادی برخورد اقتصادی شود و نه برخورد سیاسی موجب ایجاد امنیت بیشتر اقتصادی می‌شود.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.