پایاننامه حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری استقلال کوزوو

130 هزار تومان 100 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری استقلال کوزوو روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو


پایاننامه حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری استقلال کوزوو


چکیده

دیوان بین المللی دادگستری پس از دو سال انتظار جامعه جهانی در 22 ژوئیه 2010 نظریه مشورتی خود را در پاسخ به سؤال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل، ارائه نمود.
دیوان پس از بررسی نظرات و لوایح دولتها، در نهایت با 10 رأی موافق به این نتیجه رسیده است که اعلامیه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل مطابقت داشته و آن را نقض ننموده است. از دید دیوان قواعد حقوق بین الملل عمومی از قبیل اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها، حق تعیین سرنوشت ملتها و عرف بین المللی و همچنین حقوق بین الملل خاص (قطعنامه 1244 و تدابیر ناشی از آن) حاوی هیچ ممنوعیتی در رابطه با اعلامیه استقلال نمی باشد.
نظریه مشورتی کوزوو با توجه به موقعیت کوزوو در حدود دو دهه قبل و همچنین ارتباط آن با مسائل مبنایی حقوق بین الملل نظیر جدایی، اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها و حاکمیت دولتها از اهمیت بالایی نزد جامعه جهانی و حقوق دانان برخوردار بود و همگان انتظار داشتند.دیوان به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نسبت به تدقیق مباحث جدایی طلبی و جدایی چاره ساز که در نظم حقوق بین الملل مسکوت می باشد، بپردازد و مرجع درخواست کننده سؤال (مجمع عمومی) را در انجام وظایفش یاری رساند اما به نظر می رسد دیوان چندان به رسالت خود توجهی ننموده و به این مهم دست نیافته است.
در این نوشتار سعی شده است رویکرد اتخاذی دیوان و نتیجه مأخوذه آن در پرتو اصول حق تعیین سرنوشت ملتها و تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها و نتایج ناشی از آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.


فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده  1
مقدمه  2
بخش اول:کلیات  7
فصل اول:تاریخچه کوزوو از ابتدا تا صدور نظریه مشورتی 8
مبحث اول:کوزوو از ابتدا تا حملات ناتو 8
گفتار اول: کوزوو قبل از فروپاشی یوگسلاوی 8
گفتار دوم: کوزوو و فروپاشی یوگسلاوی 10
گفتار سوم: بحران کوزوو وحملات ناتو 12
مبحث دوم: تصویب قطعنامه 1244 شورای امنیت وخاتمه جنگ در کوزوو 15
مبحث سوم: صدور اعلامیه استقلال کوزوو وصدور نظریه مشورتی دیوان دادگستری 17
گفتار اول: صدور اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو 17
گفتاردوم: صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری 18
فصل دوم: دیوان دادگستری و مباحث شکلی نظریه مشورتی استقلال یک جانبه کوزوو 19
مبحث اول: صلاحیت وصلاحدید دیوان 19
گفتار اول:مفهوم ومبنای صلاحیت دادگاههای بین المللی 19
گفتار دوم: صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری 19
بند اول:انواع صلاحیت اصلی دیوان بین المللی دادگستری 20
الف:صلاحیت ترافعی 20
1:مجاری اعلام رضایت دولت ها نسبت به صلاحیت دیوان 21
1-1:پذیرش اختیاری صلاحیت(صلاحیت اختیاری) 21
1-2:پذیرش اجباری صلاحیت(صلاحیت اجباری) 21
2:مقامات دارای صلاحیت جهت مراجعه به دیوان 21
2-1:کشورهای عضو سازمان ملل متحد 22
2-2:کشور های غیر عضو سازمان ملل متحد 22
2-3:کشورهایی که اساسنامه دیوان را قبول نکرده اند 22
3:موضوعات قابل رجوع به دیوان 22
ب:صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری 23
1:مفهوم ومبانی صلاحیت مشورتی دیوان 23
2 : مفهوم صلاحدیددرنظریات مشورتی دیوان 24
مبحث دوم: برررسی صلاحیت مشورتی دیوان درنظریه کوزوو 25
مبحث سوم: بررسی صلاحدید دیوان در نظریه کوزوو 30
مبحث چهارم: تفسیر سوال توسط دیوان 33
گفتاراول: دامنه وگستره سؤال 33
گفتار دوم: ماهیت صادرکنندگان اعلامیه 35
بخش دوم: مباحث پیرامون ماهیت نظریه مشورتی کوزوو 40
فصل اول: نظریه دیوان ومطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال باحقوق بین الملل عام 41
مبحث اول : اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها 41
گفتار اول: اصل تمامیت ارضی در اسناد بین المللی 42
گفتار دوم: رویکرد دیوان در نظریه کوزوو به اصل تمامیت ارضی 44
گفتار سوم: رویکرد دولتها به اصل تمامیت ارضی در لوایح تقدیمی به دیوان 46
مبحث دوم: حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل 50
گفتار اول: مفهوم وتعریف حق تعیین سرنوشت 50
گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی 53
گفتار سوم: اصل تعیین سرنوشت در رویه دیوان بین المللی دادگستری 56
گفتارچهارم: ابعاد مختلف حق تعیین سرنوشت مردم 57
بنداول: حق تعیین سرنوشت داخلی 57
بند دوم: حق تعیین سرنوشت خارجی 59
الف: شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی در حقوق بین الملل 59
ب: مواردکاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی 61
1: حق تعیین سرنوشت مردم مستعمرات وسرزمینهای غیر خودمختار 61
2: حق تعیین سرنوشت مردم در سرزمینهای اشغالی و تحت سلطه بیگانه 63
: اعمال حق تعیین سرنوشت در مورد گروههای اقلیت قومی ، زبانی، ملی و مذهبی نژادی 64
گفتار پنجم: حق تعیین سرنوشت در نظرات ولوایح تقدیمی دولتها به دیوان 66
مبحث سوم: جدایی طلبی در حقوق بین الملل 69
گفتار اول: مفهوم جدایی درحقوق بین الملل 69
گفتار دوم: بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل 72
بنداول: ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل 72
الف) اصل ثبات مرزها 73
ب) اصل تمامیت ارضی 74
بند دوم: مشروعیت جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل یا جواز آن 75
بندسوم: دکترین جدایی چاره ساز(جبرانی) 77
گفتار سوم: نظرات دولت ها در خصوص جدایی یکجانبه درلوایح تقدیمی به دیوان 78
بنداول: نظرات دولت هادر ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه 79
بند دوم: نظرات دولت ها در خصوص فقدان ممنوعیت جدایی یکجانبه 79
بند سوم:نظرات دولت ها در خصوص دکترین جدایی چاره ساز یا جبرانی 82
گفتارچهارم: رویکرد دیوان به جدایی وحق تعیین سرنوشت خارجی 85
مبحث چهارم: رویکرد دیوان در نظریه مشورتی وفرض لوتوس 89
مبحث پنجم: تفاوت بین اعلامیه استقلال وجدایی طلبی 92
فصل دوم: نظریه دیوان و مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال با حقوق بین الملل خاص 95
مبحث اول: تفسیرتوسط دیوان بین المللی دادگستری 95
گفتار اول: تفسیر معاهدات توسط دیوان بین الملل دادگستری 96
گفتار دوم: تفسیر قطعنامه 1244 شورای امنیت توسط دیوان 97
مبحث دوم: دیوان ومطابقت اعلامیه استقلال با قطعنامه 1244 شورای امنیت 99
گفتار اول: اعتبار قطعنامه 1244 در زمان صدور اعلامیه استقلال 99
گفتار دوم: صادرکنندگان اعلامیه استقلال و بررسی قطعنامه و موانع در خصوص اعلامیه استقلال و صادرکنندگان آن  100
بنداول: لحن وقصد صادر کنندگان اعلامیه استقلال 102
بند دوم: سکوت نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد 103
بند سوم: تطابق اعلامیه استقلال با قطعنامه 1244 شورای امنیت 104
فصل سوم: شناسایی دولتها در پرتو نظریه دیوان 105
مبحث اول: مفهوم شناسایی درحقوق بین الملل 105
گفتار اول: نظریه تأسیسی 106
گفتار دوم: نظریه اعلامی 106
مبحث دوم: اشکال شناسایی 107
گفتار اول: شناسایی ضمنی 107
گفتار دوم: شناسایی صریح 107
گفتار سوم: شناسایی دو ژوره 108
گفتار چهارم: شناسایی دو فاکتو 108
مبحث سوم: مشروعیت شناسایی موجودیت های ناشی از جدایی یک جانبه 108
گفتار اول: ممنوعیت شناسایی جدایی 109
بند اول:شناسایی زود هنگام 109
بند دوم: حفاظت از یکپارچگی دولتها وتثبیت مرزها 110
بند سوم: اثر موافقت دولت والد برمشروعیت شناسایی 111
گفتار دوم: مشروعیت شناسایی اعلامیه یکجانبه استقلال و جدایی 111
نتیجه گیری  115
پیشنهادات  118
فهرست منابع ومأخذ 119
Abstract


تاریخچه کوزوو

کوزوو با جمعیتیجبالغ بر دو میلیون نفر و مساحتی حدود 11000 کیلومترمربع در جنوب باختری صربستان واقع گردیده که از جنوب شرقی و جنوب به مقدونیه و آلبانی و در شمال به صربستان منتهی می گردد واین ایالت از زمان فعالیت سرکوب گرایانه صربها همواره مورد توجه جامعه بین المللی قرار داشته است. کوزوو دارای معادن و ذخایر سرشار از جمله: نقره، روی و ذعال سنگ است. باوجود این، یکی از توسعه نیافته ترین مناطق صربستان و یکی از فقیرترین بخشهای یوگسلاوی سابق به شمار می رود.
آغاز مناقشات کوزوو یا آخرین مسأله بالکان به 1815 میلادی بر می گردد. در این مقطع زمانی، بالکان بین دو امپراتوری عثمانی و هاپسبورگ تقسیم شده بود. جنوب و جنوب شرقی شبه جزیره، در اختیار نیروهای عثمانی بود و شمال و شمال غرب در اختیار امپراتوری هاپسبورگ قرار داشت. قلمرو این دو امپراتوری در بالکان به گونه ای بود که هیچ وحدت قومی، ایدئولوژیک آنها را از یکدیگر جدا نکرده بود و گروههای جمعیتی و قومی در دو سوی مرزهای تحمیلی این دو امپراتوری زندگی می کردند.
دوره حد فاصل 1815 تا 1918 گروههای قومی و نژادی در محدوده های جغرافیایی کوچک و بزرگ، سرزمینهایی را شکل دادند. صربها، تلاش خود را برای ایجاد و داشتن محدوده های خاص قومی آغاز نمودند و مسلمانان نیز به سوی بوسنی روانه شدند. شکست امپراتوری عثمانی منجر به تشکیل اولیه بلغارستان فعلی، رومانی و پادشاهی صربستان شد.

قطعنامه 1244 شورای امنیت

با بمباران هوائی ناتو علیه مواضع صرب، ارتش این کشور نیز اقدامات مقابله به مثل خود در خاک کوزوو را تشدید نمود که ماحصل این درگیری ها چیزی جز کشته شدن بسیاری از آلبانی تبارها و آوارگی و مهاجرت آنها به کشورهای اروپائی نبود. مهاجرت آوارگان، کشورهای اروپایی را تحت فشار جدی قرار داد و این امر باعث تلاش های آنان جهت یافتن یک راه حل سیاسی برای خاتمه بحران گردید. اما کلیه طرح های صلح پیشنهادی از جملهججطرح کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل، طرح صلح آلمان با عدم توافق دولت بلگراد به شکست انجامید.
در ماه مه 1999، تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل بحران کوزوو افزایش یافت و وزرای خارجه گروه هشت طی نشستی در بن با صدور بیانیه پنج ماده ای در خصوص حل بحران به کار خود خاتمه دادند. در این بیانیه بر پایان خشونت و سرکوب در کوزوو و خروج نیروهای نظامی و پلیس صرب، بازگشت آوارگان و ایجاد یک نهاد سیاسی از سوی دولتجخودجمختار کوزوو با رعایت اصول حاکمیت و تمامیت ارضی یوگسلاوی تأکید شده بود.

مفهوم صلاحیت دادگاههای بین المللی

صلاحیت به اختیار یک مرجع قضایی یا داوری جهت اجرای عدالت بین اصحاب دعوی از طریق تصمیم گیری نسبت به قضیه مطروحه که برای دولت ها لازم الاتباع می باشد، اطلاق می شود.به عبارت دیگر، صلاحیت حوزه ای از اختیارات یک مرجع بین المللی می باشدجکه بر اساس آن دامنه عمل مرجع قضایی مشخص می گردد.این مسئله در مراجع بین المللی با مفهوم “اجرای عدالت”که کار ویژه اصلی آنها می باشد، مرتبط است .
درحقوق بین الملل یک اصل غیرقابل انکاری وجود دارد که طبق آن هیچ دولتی ملزم به ارجاع اختلاف خویش بادولت دیگر، به یک مرجع قضایی بین المللی نیست.بنابراین بدون موافقت ورضایت یک دولت نمی توان اختلاف موجود بین دو دولت را به یک مرجع قضایی جهت تصمیمجگیری ارائه کرد.در حقیقت رضایت دولتها موجب می گردد که دادگاه از صلاحیت ذاتی برخوردار شود.

صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری

دیوان دارای دودسته صلاحیت در انجام وظایفش جهت اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل مطروحه نزد خود میجباشد که شامل صلاحیت های اصلی یا قضایی ودیگری صلاحیت فرعی یا اقدامات تامینی موقتی می باشد.دسته اخیر، صلاحیت دیوان در خصوص صدور قرارهای اقدامات موقتی تامینی وسایر قرارهای لازم برای اداره کردن جریان دعوی یا اقامه ادله وفق مواد 41و48اساسنامه اش می باشد.

صلاحیت مشورتی دیوان در نظریه کوزوو

دیوان در قضیه حاضر نیز در وهله اول صلاحیت خود را برای صدور نظریه مشورتی در خصوص درخواست مورخ 18 اکتبر 2008 بر مبنایجبند 1ماده 65 اساسنامه خود، احراز نمود. ماده 65 اساسنامه دیوان، به آن اجازه می دهد که در هر مسأله حقوقی بنا بهجدرخواست سازمان یا مؤسساتی که منشور ملل متحد به آنها اجازه تقاضای نظریه مشورتی را داده نسبت به صدور رأی مشورتی اقدام نماید.
دیوان در مورد اعمال این مقرره می گوید:
«شرایط اعمال صلاحیت دیوان این است که تقاضای نظر توسط ارگانی صورت گیرد که طبق منشور مجاز به این امر باشد و درخواست راجع به یک مسأله حقوقی باشد و در خصوص سایر آژانس های تخصصی سازمان ملل، سوال مطروحه در محدوده فعالیت ارگان درخواست کننده باشد.» ماده96 منشور ملل متحد و ماده 65 اساسنامه دیوان بین المللی، حق ارائه نظریه مشورتی را زمانی به دیوان می دهد که درخواست توسط مجمع عمومی یا شورای امنیت یا اشخاص حقوقی دیگر که صلاحیتشان توسط مجمع عمومی تأیید شده باشد، ارائه شود.

صلاحدید دیوان در نظریه کوزوو

همانطور که گفته شد، دیوان در خصوص هر تقاضای نظریه مشورتی ابتدا باید بر طبق مواد 96 و بند (1) ماده 65 صلاحیت خود را احراز نماید. حتی در صورت احراز صلاحیت، دیوان می تواند از صدور نظریه مشورتی، در صورت وجود دلایل قانع کننده، امتناع نماید. دیوان در قضیه کوزوو نیز پس از احراز صلاحیت خود بیان می نماید که صلاحیت دیوان به معنای الزام دیوان به اعمال صلاحیت نیست و بند 1 ماده 65 اساسنامه باید طوری تفسیر شود که حتی در صورت احراز صلاحیت دیوان برای صدور یا عدم صدور نظر مشورتی دارای اختیار صلاحدید باشد. رویه دیوان نیز این امر را تأیید نموده و در قضیه دیوار حائل نیز به این امر پرداخته است: اختیار صلاحدید برای پاسخ یا عدم پاسخ به درخواست یک نظر مشورتی برای حفظ تمامیت نقش قضایی دیوان و ماهیت آن به عنوان رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد ضروری است و در صورت وجود دلایل قانع کننده می توا ند از پاسخ به سوالاتی که در حوزه صلاحیت قضایی آن قرار دارد امتناع نماید. دیوان در هر دو بخش صلاحیتی و صلاحدیدی به مباحثی همچون سیاسی بودن سوال مجمع عمومی، عدم امکان ورود مجمع در قضایای مربوط به صلح و امنیت بین المللی که شورای امنیت در گیر آن مسئله بوده،پرداخته است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.