پایاننامه حقوق بین الملل تطبیقی اعتبارات اسنادی تجارت بین الملل

115 هزار تومان 85 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق بین الملل تطبیقی اعتبارات اسنادی تجارت بین الملل با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین المللمقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایاننامه حقوق بین الملل تطبیقی اعتبارات اسنادی تجارت بین الملل


چکیده

یکی ازمهمترین مسائل در عرصه تجارت بین الملل شیوه های پرداخت است.ازجمله مهمترین شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل در حال حاضر اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه های بانکی بین المللی،برات بین المللی و وصولی اسنادی می باشند که در بین چهار روش فوق اعتبارات اسنادی بیشترین طرفدار را دارد و بعد از آن ضمانت نامه های بانکی بین المللی، برات و وصولی اسنادی ازجمله روشهایی هستند که در پرداخت های بین المللی از آنها استفاده می شود.به دلیل اهمیت زیاد این روشها باید قبل از هرچیزجهت شناخت بهتر آنها و انتخاب مناسب ترین شیوه از میان آنها متناسب با تحولات اقتصادی جهانی و مقتضیات زمان مسائلی پیرامون این روشها روشن گردد تا این امکان برای ما فراهم آید که بتوانیم متناسب با منافعمان بهترین شیوه را انتخاب نماییم این مسائل که در فصول این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از مسئولیت ها و تکالیف هرکدام از روشهای پرداخت،مقررات بین المللی حاکم برهرکدام از این شیو های پرداخت و سرانجام یکی از مسائلی که در رابطه با این موارد حرفهای زیادی برای گفتن دارد اما آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته ماهیت حقوقی هرکدام از این شیوه های پرداخت است که همگی این موارد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند و در صورت لزوم با اعتبارات اسنادی مقایسه گردیده اند.زیرا بکارگیری صحیح هر کدام از این روشها مستلزم آشنایی با موارد فوق است علی الاخصوص اعتبارات اسنادی که مهمترین قسمت بحث ماست ومقررات بین المللی حاکم برآن که اصطلاحا «یوسی پی» نامیده می شود در طی دهه های اخیر چندین بار مورد ویریش قرارگرفته که جدیدترین آن ((یوسی پی600)) می باشدکه حاصل تلاشهای بی وقفه اتاق بازرگانی بین المللی است و خود این امر از جمله دلایلی است که باعث شده مشکلات و کاستی های این شیوه پرداخت در طی ده های اخیر متناسب با زمان بر طرف شده و در نتیجه مقبولیت بیشتری پیدانماید.

واژگان کلیدی: روشهای پرداخت در تجارت بین الملل، اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه های بانکی بین المللی، برات،وصولی اسنادی


فهرست مطالب

عنوان  صفحه
چکیده 1
مقدمه. 2
فصل یکم کلیات 5
1-1-مفاهیم اصلی در روشهای پرداخت 5
1-1-1- مفهوم تجارت بین الملل 5
2-1-1- مفهوم روشهای پرداخت 5
3-1-1- مفهوم اعتبار اسنادی 5
4-1-1- مفهوم عقد ضمان 6
5-1-1- مفهوم ضمانت نامه های بانکی 6
6-1-1- مفهوم برات 6
7-1-1- مفهوم وصولی 7
8-1-1- مفهوم وصولی ساده 7
9-1-1- مفهوم وصولی اسنادی 7
2-1- عوامل مؤثردر انتخاب بهترین شیوه پرداخت 7
1-2-1- عامل فیزیکی 8
2-2-1- عامل روانی 8
3-2-1- عوامل سیاسی واقتصادی 9
4-2-1- قوانین و مقررات 9
5-2-1- وجود منافع متقابل بین فروشنده وخریدار 9
3-1- شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل 10
1-3-1- پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی 10
2-3-1- پرداخت به شیوه ضمانت نامه های بانکی بین المللی 15
3-3-1- پرداخت به صورت برات 18
4-3-1- پرداخت با روش وصولی 21
4-1- پیشینه روشهای پرداخت 20
1-4-1- تاریخچه اعتبارات اسنادی 20
2-4-1- تاریخچه ضمانت نامه های بانکی بین المللی 21
3-4-1- تاریحچه برات 22
4-4-1- تاریخچه وصولی اسنادی 22
فصل دوم بررسی روابط حقوقی وتعهدات اطراف موجود درهریک از روشهای پرداخت 24
1-2-روابط حقوقی طرفهای دخیل در اعتبارات اسنادی 24
1-1-2-روابط وتعهدات بین خریدار وفروشنده 25
2-1-2-تحلیل روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادی 25
1-2-1-2روابط متقاضی (خریدار)وبانک گشاینده اعتبار 27
2-2-1-2-رابطه بین ذینفع و بانک گشاینده اعتبار 27
3-2-1-2-رابطه بین ذینفع و بانکهای کارگزار 28
4-2-1-2-رابطه بین بانک گشاینده و بانک کارگزار 29
2-2-روابط حقوقی اطراف ضمانت نامه های بانکی 29
1-2-2-رابطه بانک با مضمون عنه 30
2-2-2-رابطه بین بانک ضامن و مضمون له 31
3-2-2-رابطه بین مضمون له (ذینفع) و مضمون عنه (مدیون اصلی) 32
3-2-تعهدات اطراف برات 33
1-3-2-برات گیر 33
2-3-2-تعهد ظهرنویس 34
3-3-2-تعهدات ضامن 34
4-3-2-مسئولیت وتعهدات براتکش 35
5-3-2-تعهدات دارنده برات 36
 4-2-تکالیف م مسئولیت های طرفهای وصولی اسنادی 37
1-4-2-تکالیف و مسئولیت های فروشنده 37
2-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک بانک واگذارنده و بانک کارگزارفروشنده 38
3-4-2-تکالیف و مسئولیت های بانک وصول کننده یا بانک ارائه کننده 39
4-4-2-تکالیف و مسئولیت های خریدار 40
فصل سوم بررسی قوانین و مقررات بین المللی ناطر برهرکدام از شیوه های پرداخت 43
1-3-بررسی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی 43
1-1-3-تحولات تاریخی عرف و عادات متحد الشکل اعتبارات اسنادی از آغاز تا کنون 43
2-1-3-جایگاه و ارزش یو سی پی در نظم حقوق دولتی 49
1-2-1-3-قواعد الزام آور بین المللی ناظر به اعتبار اسنادی 51
2-2-1-3-منابع حقوقی ملی راجع به اعتبار اسنادی 51
2-3-منابع حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی 52
1-2-3-مبحث نخست مقررات اتاق بازرگانی بین المللی 53
1-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی برای ضمانت نامه های قراردادی(URCG) 53
2-1-2-3-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین المللی(URDG)…………… 54
3-1-2-3-مقررات اتاق بازرگانی بین المللی درخصوص اعتبارنامه های تضمینیبین المللی(ISP98) 56
4-1-2-3-مقررات یکنواخت سازی اتاق بازرگانی بین المللی برای تضمین قرارداد(URCB) 57
2-2-3-کنوانسیون های بین المللی 57
1-2-2-3-پیشنویس دستور العمل جامعه اروپا در خصوص ضمانت نامه ها 57
2-2-2-3-کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتباراتاسنادی، تضمینی 58
3-2-2-3–ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران 58
3-2-3-مبحث مقایسه ای با اعتبارات اسنادی 58
3-3-بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برات 59
1-3-3-قوانین بین المللی ناظر بربرات 60
2-3-3-برات در قانون داخلی 62
3-3-3-مبحث مقایسه ای 63
4-3-قوانین ومقررات ناظر بروصولیها 63
1-4-3- نتیجه مقایسه مقررات وصولی ها با اعتبارات اسنادی 65
فصل چهارم بررسی و مقایسه ماهیت حقوق هرکدام از شیوه های پرداخت 66
1-4- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نظریات پیرامون آن 68
1-1-4-تحلیل رابطه اعتبار اسنادی در قالب نظریه تعهد به نفع ثالث 68
2-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقد حواله حقوق مدنی 69
3-1-4-تحلیل اعتبارات اسنادی تحت عنوان تعهد به قبول برات یا قبول ضمنی برات 69
4-1-4-تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه عقد ضمان 70
5-1-4-تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی در قالب عقد جعاله 71
6-1-4-تحلیل ماهیت اعتباراسنادی در قالب عقد مرابحه و استصناع (نظریه مورد پذیرش) 73
2-4-بررسی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی 75
1-2-4-تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی 75
1-1-2-4-ویژگی های عقد ضمان 76
2-1-2-4-ویژگی های ضمانتنامه های بانکی 77
2-2-4-تحلیل ضمانتنامه های بانکی بر مبنای مفهوم ایقاع 79
3-2-4-تحلیل مفهوم ضمانتنامه های بانکی بر مبنای ماده 10 ق مدنی و تعهد به نفع ثالث 80
4-2-4-نتیجه ونظریه مورد پذیرش 81
3-4-ماهیت حقوقی برات 82
1-3-4- نظریه¬ی تبدیل تعهّد 82
2-3-4-نظریه¬ی انتقال طلب 82
3-3-4-نظریه¬ی اعطای نمایندگی 83
4-3-4-نظریه‌¬ی عقد حواله 83
4-4-بررسی ماهیت حقوقی وصولی اسنادی 85
تیجه گیری وپبشنهادات 86
فهرست منابع 88
چکیده انگلیسی 93
پیوست ها 94


مفهوم اعتبار اسنادی

ماده 2 مجموعه عرفها و رویه‌های متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.600)، اعتبارات اسنادی را اینگونه تعریف می کند: هر ترتیبی، با هر نام و وصفی، که به‌موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا بهدرخواست و بر اساس دستورات یک مشتری (متقاضی گشایش اعتبار) یا از جانب خود تعهد می‌کندمبلغی مبلغی را در وجه یا به حواله‌کرد شخص ثالثی (ذی‌نفع اعتبار) بپردازد یا اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذی‌نفع اعتبار را قبول و پرداخت کند؛ یا به بانک دیگری اختیار دهد این پرداخت را صورت دهد یا اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذی‌نفع را قبول و پرداخت کند؛ یا به بانک دیگری اختیار دهد اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذی‌نفع را معامله و نقد نماید، در مقابل سند (اسناد) مشخص شده مشروط بر اینکه شروط و تعلیقات مقرر در اعتبار رعایت شده باشد.

عوامل موثردر انتخاب بهترین شیوه پرداخت

عامل مهمی که در تجارت بین الملل به انتخاب بهترین شیوه پرداخت اهمیت می بخشد علاوه بر بعد مسافت متعلق بودن خریدار و فروشنده به دو کشور متفاوت است که مسایلی نطیرقوانین و مقررات مختلف وعرفهای تجاری متفاوت وسایر موارد تاثیر گذار دیگر را در امر تجارت بین الملل مطرح می سازداز این جهت یک تاجر بین المللی لازم است تا با در نظر گرفتن یکسری عوامل نظیر عوامل فیزکی،روانی،سیاسی و اقتصادی، قوانین ومقررات و وجود منافع متقابل بین فروشنده و خریدارکه شرح هر کدام در ادامه خواهد آمد اقدام به انتخاب بهترین شیوه پرداخت نمایدتا بتواند در عرصه تجارت بین الملل موفق عمل نماید و به مطلوب خود دست یابد.

شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل

شیوه های متعددی جهت پرداخت در تجارت بین الملل وجود دارد ودر این تحقیق بر روی چهار شیوه متداول پرداخت در تجارت بین الملل به نامهای اعتبارات اسنادی،ضمانتنامه های بانکی،و روش وصولی و برات متمرکز شده در ذیل هر کدام جهت آشنایی ابتدایی با آنها به اختصاربیان گردیده است.

انواع اعتبارات اسنادی

اعتنارات اسنادی دارای انواع زیل می باشد که بیان آنها صرفا جهت آشنایی می باشد و شرح آنها از حوصله بحث ما خارج می باشد.
1- اعتبار اسنادی تأیید شده و تأیید نشده
2- اعتبار اسنادی تضمینی و تجاری
3- اعتبار اسنادی قابل برگشت (قابل فسخ) و غیر قابل برگشت (غیر قابل فسخ)
4- اعتبار اسنادی دیداری و مدت دار
5- اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیر قابل انتقال
6- اعتبار اسنادی پادار و غیر پادار
7- اعتبار اسنادی اتکایی (پشت به پشت)
8- اعتبار اسنادی گردان
9- اعتبار اسنادی با شرط قرمز (بند قرمز)

تعهدات اطراف برات
برات گیر

براتگیر کسی است که وجه برات را در سررسید پرداخت می نماید.در موقع صدور براتگیر مسئولیتی ندارد و زمانی که قبولی برات توسط برات گیر بیان شد منطقا به معنی اقرار به مدیون بودن است و مسئولیت او شدید تر از بقیه امضا کنندگان است زیرا امضا کنندگان دیگر بدهکار نیستند. مثلا برات دهنده مبلغ برات را طلبکار است و ظهرنویسان نیز حقوق خود را مورد انتقال قرار می دهندو براتگیر ی که برات را قبولی ننوشته داز لحاظ براتی مسئول نخواهد بود ولی اکر محل برات از طرف براتکش نزد او تامین شده باشد براتکش می تواند علیه او اقامه دعوی نماید و خسارت حاصله از عدم قبولی برات و پرداخت برات رامطالبه نماید.

تعهد ظهرنویس

ظهرنویس دارنده براتی است که برات خود را به وسیله ظهرنویسی به دیگری ا نتقال می دهد و در حقیقت با ظهرنویسی یک سند، حقوق مترتب برآن سند را مورد انتقال قرار می گیرد.
البته ظهرنویسی نه تنها حقوق مترتب برآن سند را انتقال می دهدبلکه قبول دو نوع مسئولیت رانیز می نماید.
1-مسئولیت ناشی از نکول
2-مسئولیت ناشی از عدم پرداخت

تعهدات ضامن

بند آخر ماده 249 قانون تجارت ایران مقرر می دارد ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که اور ا ضمانت نموده باشد.یعنی در کلیه مواردی که بر مضمون عنه وجوذ دارد و ضمان براتی از نوع ضمان تضامنی و یا نتیجه ای است.طبق ماده 245و 403قانون تجارت ایران به اندازه سند حق می دهد به مضمون عنه یا ضامن یا هردو مجتمعا مراجعه نماید و مبلغ را وصول دارد در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردارد خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به مدیون یا ضامن اصلی مجتمعا رجوع نماید یا پس از رجوع به یکی ازآنها وعدم وصول طلب خود بذای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند.کنوانسیون ژنو درمورد ضمانت در ماده 31خود می گوید باید مشخص شود ضمانت برای چه کسی به عمل می آید.
و ماده 32 می گوید: (ضامن به همان میزان که مضمون عنه مدیون است مسئول خواهد بود.مسئولیت ضامن همواره اعتبار داردولو تعهدی را که او تضمین نموده است به هر دلیلی به جز ایراد مربوط به شکل ظاهری و (مندرجات) سند باطل باشد.
وقتی ضامن مبلغ برات را بپردازد دارای کلیه حقوق ناشی از سند در مقابل مضمون عنه وکلیه اشخاصی که نسبت به شخص اخیردر برات مسئولیت دارند می گردد.

بررسی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی

قواعد ناظر بر اعتبارات اسنادی در سطح وسیعی محصول عرف و عاداتی است که میان بازیگران این میدان، اعم از بانکداران، شرکتهای بیمه، شرکتهای حمل و نقل و غیره جریان و شیاع داشته است عرف و عاداتی که امروزه بخش عظیمی از آن توسط سازمان صنفی ای همچون اتاق بازرگانی بین المللی تدوین شده است که محصول تلاشهای آن دراین زمینه در قالب نشریه ای تحت عنوان مجموعه عرف و عادات متحد الشکل اعتبارات اسنادی عرضه شده که اختصار آن را ((یو سی پی )) می نامند یوسی پی که اینک بیش از هفتاد سال از زمان نخستین انتشار آن می گذرد به فراخور تغییراتی که در حوزه های مرتبط با اعتبارات اسنادی مانند بیمه، حمل و نقل، ارتباطات مخابراتی و غیره رخ داده، در دوره های مختلف مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفتهاست و نباید نادیده انگاشت که حقوق اعتبارات اسنادی عمدتا محصول عرفهای رایج میان بانکدارنی می باشد که با وارد کنندگان، صادرکنندگان، نمایندگان حمل و نقل، شرکتهای کشتیرانی و شرکتهای بیمه داد و ستد داشته اند(1.).
1جدیدترین بازنگری در (یو سی پی ) در سال 2006 میلادی صورت گرفت که از یک ژولای 2007در سطح بین المللی قابل اجرا شده است. با توجه به اینکه متن این ویرایش به عنوان نشریه به شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی انتشار یافته، هم اینک آن را به نام (یو سی پی 600) می شناسند یوسی پی نه قانون موضوعه است و نه یک معاهده چند جانبه بین المللی چرا که این سند از سوی یک سازمان بین المللی غیر دولتی تنیم شده که نه صلاحیت قانون گذاری دارد و نه صلاحیت تدوین کنواسیون بین المللی، ((یو سی پی)) چیزی نیست جز مجموعه ای مخلوط ازعرفهای بانکی بین المللی، و همچنین شروط استاندارد ضمن عقد که لازم الوفا شدن آن منوط به اشتراط آن در اعتبار اسنادی است. با ای همه اثر اقناعی و الزامی تیررس آنها به دور مانده و تدوین قواعد آن در سطح بین المللی، از آغاز تا کنون، توسط سازمانهای صنفی و غیر دولتی به ویژه اتاق بازرگانی بین المللی به انجام رسیده است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.