پایاننامه حقوق بین الملل اختلافات تجاری اتاق بازرگانی

175 هزار تومان 130 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حقوق بین الملل اختلافات تجاری اتاق بازرگانی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پایاننامه حقوق بین الملل اختلافات تجاری اتاق بازرگانی


چکیده

در معاملات تجاری بین المللی وجود اختلافات بین متعاملین همواره محتمل است و هر چه تعاملات بیم دو طرف بیشتر باشد اختلافات تجاری هم بیشتر بروز پیدا می کند. بنابراین طرفین لازم می دانند که جهت جلوگیری از زیان به جای درگیری قضایی که پر هزینه و زمان رسیدگی طولانی را می طلبد می توانند یک قید سازش یا قید داوری را در قرارداد درج نمایند. بر این اساس سازمان های مهم داوری بین المللی به عنوان نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی طی سال های متمادی تشکیل یافته است که یکی از این سازمان های مهم اتاق بازرگانی بین المللی ICC می باشد که در سال 1919 تاسیس گردید و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) می باشد. گر چه ICC از لحاظ اداری در پاریس واقع است اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیته های ملی کشورهای عضو انجام می دهد و محل داوری های ICC می تواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوری های ICC در هر کجا که برگزار شوند اعمال می-شوند. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1342 در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک وقفه کوتاه پس از سال 1357 در سال 1364 دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. داوری را می توان به نوعی یکی از روش های ADR نامید. منظور از روش های حل و فصل اختلافات جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی نظیر داوری، میانجی گری، سازش، هیات های حل اختلاف و.. مهمترین مزایای استفاده از روش های جایگزین عبارت است از حل و فصل سریع تر اختلافات در ADR نسبت به دادگاه ها، هزینه کمتر حل و فصل در ADR نسبت به روش قضایی، اختلافات در ADR به طور خصوصی و محرمانه و غیر علنی رسیدگی می شود. همچنین اختلافات در محیطی دوستانه و همراه با همکاری طرفین حل و فصل می گردد. شیوه های داوری ممکن است به صورت موردی باشد یعنی مختص به دعوا و مورد مطروحه می باشد و یا سازمانی باشد، یعنی تحت یک سازمان داوری بین المللی باشد. علل و انگیزههای مراجعه به داوری را میتوان به رعایت تخصص، سرعت و کارآیی، بی طرفی، محرمانه بودن و کم هزینه بودن اشاره کرد.

واژگان کلیدی: اختلافات تجاری بین المللی، نهادهای حل و فصل اختلافات تجاری، اتاق بازرگانی بین المللی، نهاد داوری، روش جایگزین ADR.


فهرست مطالب

چکیده     1
مقدمه     2
بیان مساله     4
ضرورت و اهداف تحقیق     5
پرسش تحقیق     6
فرضیه تحقیق     6
پیشینه تحقیق     6
روش تحقیق     7
ساختار تحقیق     7
فصل اول: اختلافات تجاری بین المللی
گفتار اول: تعاریف     9
بند اول) مفهوم اختلاف تجاری     9
بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات     10
الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف     10
ب) حل و فصل اجباری اختلافات     11
بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف     12
گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات     13
بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی)     13
الف) مذاکره     14
ب) مساعی جمیله     14
ج) میانجیگری     15
د) سازش     16
بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات     16
الف) دیوان بین المللی دادگستری Icj     17
ب) دیوان بین المللی حقوق دریاها (ITLOS)     17
ج) دیوان بین المللی کیفری ICC     18
گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی     18
بند اول: سازمانهای مهم داوری بین المللی     18
الف) دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی (ICC)     19
ب) دادگاه داوری بین المللی لندن (LCIA)     20
ج) انجمن داوری آمریکا AAA     20
د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (AISCC)     20
ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بینالمللی چین (CIETAC)     21
و) مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ (HKIAC)     21
ز) مرکز داوری بین المللی سنگاپور (SIAC)     21
ح) مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره (CRCICA)     22
ط) مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور (KLRCA)     22
ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی     22
بند دوم: سایر سازمان های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی     23
الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)     23
ب) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید)     24
ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی     26
مرحله اول : مشورت     26
مرحله دوم : رویه های اختیاری     27
مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی     28
مرحله چهارم : استیناف     29
مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز     30
مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل     30
الف:اقدام متقابل هم عرض     31
ب:اقدام متقابل مشابه     31
ج:اقدام متقابل متفاوت     31
د) حل و فصل اختلاف در گات     31
۱- گات چیست؟     31
۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات     32
۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات     34
۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات     35
ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی     36
1) مزایای گات     36
2) معایب گات     37
3) مزایای سازمان تجارت جهانی     38
4) معایب سازمان تجارت جهانی     39
بند سوم) سازمان های دعاوی خاص     39
دیوان دعاوی ایران ایالات متحده (آمریکا)     40
گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC     41
بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی     41
بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی     42
بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی     43
گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن     45
ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC Iran)     46
فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات
گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR)     48
بند اول: مذاکره Negotiation     51
بند دوم: میانجیگری Medcation     52
بند سوم: سازش Conciliation     53
بند چهارم: کارشناسی     53
بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه Neutral Evaluation     54
الف) اصول و قواعد مشترک ADR     55
ب) مزایای استفاده از ADR     56
گفتار دوم: داوری     60
بند اول: تعاریف     60
1) تعریف لغوی     60
2) تعریف اصطلاحی     60
بند دوم: شیوه های داوری     60
الف) داوری موردی     61
تدوین قواعد داوری موردی     62
مزایای داوری موردی     63
ب) داوری سازمانی و مزایای آن     64
بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری     67
الف) رعایت تخصص     67
ب) سرعت و کارآیی     68
ج) بیطرفی     69
د) محرمانه بودن     70
ه) کم هزینه بودن     71
بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی     71
الف) جهانی بودن     71
ب) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین     72
ج) قطعی و لازم الاجرا بودن آرای داوری اتاق     74
بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن     75
نمونه های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد     76
مقایسه تفاوت شرط ها و آثار آنها با یکدیگر     77
گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی     81
بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق     81
الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری     81
3-2- انتخاب داور در داوری های چند طرفه     89
3-3- جرح داور     90
4ـ پیش پرداخت هزینه های داوری     93
5ـ تعیین محل داوری     97
6ـ تنظیم قرارنامه داوری     98
7ـ تهیه ی برنامه ی زمانی رسیدگی     101
ب) مرحله ی دوم: رسیدگی به ادعاها     101
1ـ شیوه های رسیدگی به ادعا     101
2ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی     102
3ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح     103
4ـ جلسه استماع     104
5ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم     105
6ـ ختم رسیدگی     106
ج) مرحله سوم: صدور رای     107
1ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان     107
2ـ صدور رای     107
3ـ ابلاغ رای     108
4ـ اصلاح و تفسیر رای     108
5ـ اجرای رای داوری     108
نتیجه گیری     110
پیشنهادات     113
منابع و مآخذ     115
ضمائم
قواعد داوری‌ اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌     119
قانون داوری نمونه آنسیترال 1985     142
نمونه آرای ICC     158
چکیده انگلیسی     162


مفهوم اختلاف تجاری

بدان جهت که مصادیق و موارد انواع اختلافات جاری میان انسان ها بسیار متعدد و متنوع می باشد لذا به دست آوردن یک تعریف جامع افراد و مانع اغیار بر مبنای حد تام منطقی برای مفهوم اختلاف بسیار دشوار است. رفتار و اعمال مبتنی بر اختلاف زمانی شکل می گیرد که یک طرف موضعی مغایر با خواست ها یا منافع طرف مقابل و شاید باقی طرف های ثالث اتخاذ می کند در چنین شرایطی اگر یک طرف رفتار و اقدامات طرف مقابل را به زیان خود تلقی نماید اوضاع به سمت بحران سیر میکند.

شیوههای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات

حل و فصل اختلافات یکی از اشتغالاتی است که هر جامعه ای باید نسبت به انجام آن با حسن نیت اقدام نماید. از آنجا که نظام بین المللی تابع حاکمیت قانون است بنابراین ساز و کارهایی باید وجود داشته باشد تا اجرای عینی و عملی این قواعد را در اختلافات بین بازیگران عرصه بین المللی تضمین نمایند. به ویژه در خلال قرن بیستم دولت ها هر از گاهی در خصوص آیین ها و ساز و کارهای تخصصی متناسب با نیازهای خود توافق کرده اند. به کارگیری عینی و عملی این آیین ها عموما به ارزیابی سیاسی طرفین اختلاف از یک آیین خاص برای پیشبرد منافعشان بستگی دارد اما ساز و کارهای مناسبی برای حل و فصل اختلافات سازمان های بین المللی و حتی اشخاص در کنار آیین های شکلی سنتی مقرر شده است. شیوه های حل و فصل اختلافات بین المللی را می توان در دو نوع ساز و کارهای غیر حقوقی (سیاسی) و حقوقی بیان کرد.

دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی ICC

یکی از سازمان های اتاق بازرگانی بین المللی است که در سال 1919 تاسیس گردیده و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) می باشد و اکنون بیشترین و گسترده ترین مقبولیت را در صحنه تجارت بین-الملل دارد. اتاق در سال 1923 میلادی دادگاه داوری بین المللی خود را برای اداره و نظارت بر داوری ها تشکیل داد. در واقع آی. سی. سی. از طریق این نهاد امور سازمانی خود را در ارتباط با داوری پیگیری می نماید. گر چه آی. سی. سی از لحاظ اداری در پاریس واقع است، اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیته های ملی کشورهای عضو انجام می دهد. این کمیته ها هیاتی از داوران را در حوزه قلمرو خود دارند که در صورت لزوم برای تشکیل دیوان های داوری آی. سی. سی. مورد استفاده قرار می گیرند. محل داوری های آی. سی. سی می تواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوری های آ. سی. سی. در هر کجا که برگزار شوند، اعمال می شود.

دادگاه داوری بین المللی لندن LCIA

قدیمی ترین سازمان داوری است که در سال 1893 تاسیس شده است. این دادگاه در آن زمان با عنوان اتاق داوری لندن شناخته می شد. در اواخر دهه 1970 تجدید ساختار شده است.

انجمن داوری آمریکا AAA

در سال 1926 تاسیس گردیده و فعالیت آن در همه رشته های حقوقی و در تمامی نقاط ایالات متحده می باشد. دفتر مرکزی آن در نیویورک است و در همه شهرهای عمده ایالات متحده دفاتر محلی دارد.

تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی ICC

اتاق بازرگانی بین المللی ICC توسط عده ای بازرگان و تجار بخش خصوصی پس از جنگ جهانی اول در سال 1919 و در شهر آتلانتیک با هدف خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایه گذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه ایجاد شد. این اتاق بزرگ ترین و مهم ترین تشکل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بین المللی غیر دولتی (NGO) تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بین-المللی حضور و نقش موثری داشته است. به نحوی که امروزه طرف مشورت و همکاری و هماهنگی با سازمان های بین المللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD)، شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متحد UNCTAD و امثال آنها می باشد.

جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی

نقطه ی آغاز داوری در اتاق بازرگانی بین المللی، تسلیم «درخواست داوری» است که باید به دبیرخانه ی اتاق در پاریس داده شود یا از طریق کمیته ی ملی یکی از کشورها (اغلب کشور متبوع خواهان) به دبیرخانه ی فرستاده شود. معمولا متقضای داوری که «درخواست داوری» می دهد، خواهان است اما هیچ مانعی ندارد که طرفین متفقاً درخواست داوری خود را به دبیرخانه تسلیم نمایند و داوران خود را معرفی و حتی موضوعات تحت اختلاف را مشترکاً تعریف و تعیین کنند و بخواهند که مرجع داوری بی درنگ وارد رسیدگی شود و رای دهد. پس از وصول «درخواست داوری»، دبیرخانه آن را تحت شماره ای ثبت می کند و به یکی از مشاوران حقوقی دبیرخانه ارجاع می کند و سپس دریافت درخواست را همراه با نام و مشخصات مشاوری که برای پرونده انتخاب شده و متصدی آن است، به هر دو طرف اعلام می نماید. از این به بعد، کلیه ی مکاتبات و ارتباطات طرفین و داوران با دبیرخانه و دیوان داوری اتاق از طریق همین مشاور حقوقی انجام می شود. به هر حال، تاریخ وصول «درخواست داوری» به دبیرخانه، تاریخ شروع داوری است. قواعد داوری اتاق برای انتخاب و معرفی داور مقررات روشن و مطمئنی دارد و ضمن این که اصل آزادی اراده و انتخاب طرفین برای معرفی داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوی برای ایشان قایل شده است اما ترتیبی داده که عدم معرفی داور مانع از تشکیل مرجع داوری نشود. افزون بر این قواعد داوری اتاق نحوه ی انتخاب داور در داوری های چند طرفه را نیز پیش بینی کرده که از نوآوری های آن به شمار می رود.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.