پایاننامه حسابداری پیش بینی سود مدیریت هزینه حقوق صاحبان سهام

۱۲۵ هزار تومان ۹۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حسابداری پیش بینی سود مدیریت هزینه حقوق صاحبان سهام روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام


پایاننامه حسابداری پیش بینی سود مدیریت هزینه حقوق صاحبان سهام


چکیده

ﻫﺪف ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ي اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده به وسیله گزارشگری مالی در بر دارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است . روش تحقیق در این پژوهشبه لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی می باشد. گرداوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک میباشد .قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دروه 6 ساله بین سالهای 1386 الی 1391 می باشد همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. شرکتهايي که سود آنها با کيفيت است ريسک پايين تري براي جلب نظر سرمايه گذاران به منظور تامين مالي دارند. از اينرو تامين کنندگان منابع شرکتها به دنبال سرمايه گذاري در شرکتهايي هستند که واجد سودهاي با کيفيت مي باشند. در واقع ورود سرمايه و تامين مالي براي موسسات و شرکتهايي که سودهاي با کيفيتي دارند آسانتر است زيرا يک اطمينان منطقي در سرمايه گذاران براي کسب بازده مورد نظر را به وجود مي آورند. از طرفي شرکتهايي که سودهايي با کيفيت پايين يا بي کيفيت را تجربه مي کنند براي جلب نظر سرمايه گذاران مي بايست نرخ بازده بالاتري را نسبت به ساير شرکتها براي ايشان تامين کنند، از اينرو نرخ بازده از ديد سرمايه گذاران و تامين کنندگان منابع مالي و نرخ هزينه سرمايه از ديد شرکتها و موسسات افزايش مي يابد.نتايج به دست آمده از آزمون دو فرضيه مطرح شده در اين تحقيق توضيحات ارائه شده را تائيد مي کند.

کلمات کلیدی: افشاء، پیش بینی مدیریت سود، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام، محافظه کاری


فهرست مطالب

عنوان    صفحه

چكيده
فصل اول: كليات تحقیق
 مقدمه:    2
1-1 بيان مساله:    2
1-2 ضرورت واهميت تحقیق:    5
1-3سوال تحقیق :    6
1-4 فرضیه تحقيق :    6
1-5 اهداف اساسی تحقیق :    6
1-6 متغیر های تحقیق :    6
1-7 قلمرو تحقیق :    8
1-8 جامعه آماری تحقيق :    9
1-9نمونه آماری تحقيق :    9
1-10تعریف واژه ها واصططلاحات تخصصی :    9
1-11ساختار کلی تحقیق :    10
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
 مقدمه:    12
2-1 تعریف محافظه کاری حسابداری:    12
2-2 جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري:    14
2-3 تفاوت محافظه كاري و احتياط:    15
2-4 انواع محافظه¬کاری:    15
2-5 دلایل کاربرد محافظه کاری:    16
2-6 انتقاد از محافظه کاری:    17
2-7 دفاع از محافظه‌کاری :    18
2-8 اقلام تعهدي و محافظه كاري:    19
2-9 معيارهاي ارزيابی محافظه کاري:    20
2-10 هزينه سرمايه:    22
2-10-1 هزینه بدهی:    23
2-10-2 هزینه سهام ممتاز :    23
2-10-3هزینه سهام عادی :    24
2-10-4هزینه سود انباشته :    24
2-10-5 متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC):    24
2-11 نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه:    25
2-11-1 رویکرد سود خالص:    27
2-11-2 رویکردسود خالص عملیاتی:    28
2-11-3 رویکرد سنتی:    28
2-11-4 رويکرد میلر و مودیلیانی:    29
2-11-4-1 انتقادات وارده بر نظریه MM
2-11-5 تئوری ترجیحی:    32
2-11-6 چارچوب توازی ايستا:    32
2-11-6-1 هزينه تنظيم نسبت بدهي :    33
2- 12 تئوری نمایندگی:    34
2-12-1 تضاد منافع:    34
2-12-2 عدم تقارن اطلاعاتی و «کژ‌گزینی»:    35
2-13 پیشینه پژوهش:    37
2-13-1 پژوهش‌های خارجی :    38
2-13-2 پژوهش‌های داخلی:    42
2-14خلاصه فصل  51
فصل سوم :روش اجراي تحقيق
 مقدمه:    53
3-1 جامعه آماری:    53
3-2 نمونه آماری:    54
3-3 قلمرو تحقیق :    54
3-4 نوع تحقيق:    54
3-5 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها:    55
3-6 روش تحقیق :    56
3-7 متغیرهای تحقیق:    57
3-8 فرضیه‌های تحقیق:    59
3-9 مسائل مورد توجه در تخمین مدل:    59
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:    64
3-11 مزایای استفاده از داده های تابلویی:    64
3-12 تخمین مدل رگرسیون با داده‬های تابلویی:    65
3-12-1 نحوه عملکرد جمله AR:    66
3-12-2 انتخاب مدل مناسب در داده‬های تلفیقی:    67
3-13خلاصه فصل:    70
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
 مقدمه‏:    72
4-1 مطالعه¬ی توصیفی داده های تحقیق:    72
4-2 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا    73
4-3 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده:    75
4-4 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها:    75
4-5 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها :    76
4-6 ناهمسانی واریانس:    77
4-6-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس:    77
4-6-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس:    78
4-7 بررسی وجود هم خطی:    78
4-7-1 راه حل تشخيص هم خطي:    79
4-8 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق :    80
4-9 آزمون فرضيه ها:    81
4-10خلاصه فصل :    82
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه:    84
5-1خلاصه تحقیق نتایج آزمون فرضیه ها:    84
5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها:    87
5-3 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق:    88
5-4 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی:    88
5-5 محدودیت های تحقیق:    88
منابع و ماخذ
منابع فارسي:    89
منابع لاتین:    92
پیوست ها    
پیوست الف : جامعه آماري تحقیق:    98
پیوست ب:خروجی های نرم افزار:    100


تعریف محافظه کاری حسابداری

محققان تاکنون تعاریف گوناگونی از محافظه کاری حسابداری ارائه داده اند ، برخی از آنها مانند اسمیت و اسکوسن محافظه کاری یعنی انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارایه کم تر دارایی ها و درآمد بیانجامد و کم ترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ولک و همکاران(–.J,2001) محافظه کاری را تمایل حسابداران به شناسایی همراه با تاخیر سودها و ارزشیابی هر چه کمتر دارایی ها می داند. باسو (–,1997) محافظه کاری حسابداری را این چنین تعریف کرده است ” روشی که طبق آن، در واکنش به اخبار بد ، شناسایی عایدات و خالص دارایی ها کاهش می یابد و این در حالی است که، در واکنش به اخبار خوب شناسایی عایدات و خالص دارایی ها افزایش نمی یابد”، اما بیشتر محققان در مباحث مربوط به ارزش گذاری داراییها، طبق مبانی حسابداری، بیشتر به تعاریفی که فلسام و اولسونز (–,1995) از محافظه کاری دارند، اشاره می کنند آنها محافظه کاری حسابداری را این گونه تعریف می کنند ” انتظار اینکه خالص ارزش داراییهای گزارش شده توسط یک شرکت، در بلند مدت از ارزش بازار آن کمتر خواهد بود ” به عبات دیگر فرض میشود که در اثر بکارگیری محافظه کاری حسابداری، ارزش بازار داراییهای گزارش شده بیشتر از ارزش دفتری آنها خواهد بود .طبق این تعریف استفاده از بهای تمام شده، در شناسایی سرمایه گذاریها باعث ایجاد انتظار خالص ارزش فعلی مثبت از سرمایه گذاریها خواهد شد زیرا تحلیلگران انتظار دارند که این سرمایه گذاریها ممکن است کمتر از ارزش آنها برآورد شده باشند.بلیس(1924,–) معتقد است محافظه کاری شناسایی تمامی زیان های بالقوه و عدم شناسایی سودهای محتمل است. تحقیقات صورت گرفته توسط بیور و رایان (–,2000 –) نیز مشابه همین دیدگاه از محافظه کاری حسابداری میباشد، که محافظه کاری حسابداری را تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی ها عنوان میکنند. پنمن و ژانگ (– ,2002) محافظه کاری حسابداری را انتخاب روش و برآوردی از حسابداری می دانند که ارزش دفتری دارایی ها را به گونه ای بارز، پایین نشان میدهد.

تفاوت محافظه كاري و احتياط

محافظه كاري به نوعي دور انديشي در مورد شناخت اخبار بد نسبت به شناخت اخبار خوب تعبير مي شود. در حاليكه احتياط عبارت است از بكارگيري دقت در اعمال قضاوت، در شرايط عدم اطمينان .بنابر اين احتياط نبايد منجر به اندوخته هاي پنهاني يا ذخاير غير ضروري گردد، يا اينكه داراييها و يا درآمد ها را عمدا كمتر از واقع و بدهيها و هزينه ها را عمدا بيش از واقع نشان داد . مثلا بر اساس محافظه كاري بعد از پيش بيني عدم وصول مطالبات در آينده [پيش بيني يك خبر بد]، بايد ذخيره مطالبات مشكوك الوصول محاسبه و در حسابها ثبت شود. اما در احتياط، علاوه بر احتساب و ثبت ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، بايد دقت كافي در تخمين ميزان سوخت مطالبات صورت گيرد، تا ذخاير منفي ايجاد نشود. ايجاد ذخاير منفي موجب انتقال بخشي از سود دوره جاري به دورههای آتي میشود.

هزينه سرمايه

مفهوم هزينه سرمايه بر اين فرض مبتني است كه هدف يك شركت عبارت است از به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران؛ هر شركتي داراي ريسك و بازده مخصوص به خود است. هريك از گروههاي سرمايه‌گذار مثلا دارندگان اوراق قرضه، سهام عادي، خواهان ميزاني از نرخ بازدهي هستند كه در خور ريسك مربوط به آن‌ها باشد، و در نتيجه داراي هزينه خاص سرمايه مي‌باشند، ‌هزينه سرمايه‌اي هر يك از منابع خاص تامين سرمايه را، هزينه اقلام خاص سرمايه مي‌نامند. بنابراين هزينه سرمايه عبارت است از حداقل نرخ بازدهي كه شركت بايد بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمايه‌گذاران در شركت تامين شود.

نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه

ساختار سرمایه عبارتست از حاکثر کارآیی با استفاده از ترکیب مناسب تامین وجوه بلندمدت بوسیله شرکت. منظور از حداکثر کارآیی، افزایش ارزش شرکت و کاهش هزینه های کلی شرکت به حداقل ممکن می باشد، که در واقع همان مهمترین هدف شرکتها، یعنی افزایش ثروت سهامداران که مالکان واقعی شرکت هستند می باشند، به عبارت دیگر ساختار سرمایه بهینه ترکیبی است از بدهی و حقوق صاحبان سهام به گونه ای که ارزش شرکت را حداقل سازد.نکته قابل توجه این است که آیا واقعا می توان بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه اش از طریق تغییر ترکیب وجوه مورد استفاده اش تاثیر گذاشت یا خیر؟ بنحویکه در سیاستهای ساختار سرمایه اهدافی همچون هزینه سرمایه اندک و بازدهی بیشتر حاصل گردد. در مورد اینکه آیا ساختار سرمایه بهینه وجود دارد تحقیقات بسیاری انجام شده است و نظریه های مختلفی ارائه گردیده است که در ادامه در قالب کلی به تعدادی از این نظریه ها میپردازیم. در ابتدا به دلیل سهولت در تجزیه و تحلیل تعدادی مفروضات در نظر میگیریم.

عدم تقارن اطلاعاتی و کژ‌گزینی

در کنار مشکل تضاد منافع، مشکل دیگر نمایندگی، مشکل عدم تقارن اطلاعاتی است. یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد)، می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. زمانیکه عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می‌شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه، ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت. آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیه‌هایی که از جانب شرکت‌ها منتشر می‌شود.


جهت خرید و دانلود پایاننامه حسابداری پیش بینی سود مدیریت هزینه حقوق صاحبان سهام با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.