پایاننامه حسابداری مهارتهای مدیریتی اهرم مالی بازده حقوق صاحبان سهام

۱۳۵ هزار تومان ۱۰۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حسابداری مهارتهای مدیریتی اهرم مالی بازده حقوق صاحبان سهام روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پایاننامه حسابداری مهارتهای مدیریتی اهرم مالی بازده حقوق صاحبان سهام


چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، این است که تاثیرمهارتهای مدیریتی واهرم مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام رابررسی کند.به همین منظور، رابطه ی سطح تحصیلات وتوانایی مدیر(شاخص مهارتهای مدیرتی)،ونسبت بدهی کل به دارایی کل ونسبت بدهی بلندمدت به دارایی کل(شاخص اهرم مالی) ، بابازده حقوق صاحبان سهام ،مربوط به 100شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران که ازروش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردید؛ درطی سالهای 88 الی 92 مورد بررسی قرار گرفت. دراین راستا دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین گردید و با استفاده از مدل رگرسیون خطی و مدل دادههای ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق بیان میکند که هر دو نوع متغیر سطح تحصیلات مدیر و توانایی مدیر با بازده حقوق صاحبان سهام، ارتباط مستقیم و معنی داری دارند. همچنین هر دو نوع متغیر نسبت بدهی کل به دارایی کل و نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل، با بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معکوس و معنی داری دارند.

واژگان کلیدی: مهارتهای مدیریتی،اهرم مالی،بازده حقوق صاحبان سهام.


فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول :کلیات تحقیق    2
1-1.مقدمه    3
1-2.بیان مسئله     4
1-3.ضرورت انجام پژوهش    7
1-4.اهداف پژوهش    7
1-4-1:هدف اصلی    8
1-4-2:اهداف کاربردی تحقیق    8
1-5.سوالات پژوهش    8
1-6.فرضیه های پژوهش    9
1-7.روش پژوهش    9
1-8.متغیرهای پژوهش    10
جدول(1-1)لیست متغیرهای مورد بررسی     11
1-9.قلمرو پژوهش    12
1-9-1.قلمرو موضوعی تحقیق    12
1-9-2.قلمرو زمانی تحقیق    12
1-9-3.قلمرو مکانی تحقیق     12
1-10.تعریف واژگان پژوهش    12
1-11.ساختارتحقیق    13
فصل دوم:مروری برمبانی نظری وپیشینه پژوهش    14
2-1)مقدمه    15
2-2) مبانی نظری پژوهش    15
2-2-1)مهارتهای مدیریتی وتئوری های مربوطه    15
2-2-1-1)تئوری رابرت کتز    16
2-2-1-2)تئوری هنری میتنزبرگ     16
2-2-1-3)تئوری هلدیگل واسکولوم    17
2-2-2)ساختارسرمایه    17
2-2-2-1)تئوری ساختارسرمایه     18
2-2-2-1-1)نظریه درآمد خالص    19
2-2-2-1-2)نظریه درآمد خالص عملیاتی    19
2-2-2-1-3)نظریه سنتی    19
2-2-2-1-4)دیدگاه مودیلیانی ومیلر    20
2-2-2-1-5)تئوری ترجیحی    20
2-2-2-1-6)تئوری توازی ایستا(مصالحه)    20
2-2-3)اهرم    21
2-2-4)بازده حقوق صاحبان سهام     22
2-2-4-1)معایب بازده حقوق صاحبان سهام    23
2-3)پیشینه پژوهش    24
2-3-1).پژوهش های داخلی    24
2-3-2).پژوهش های خارجی    29
2-4)خلاصه فصل    31
خلاصه ای از پژوهش های داخلی    32
خلاصه ای از پژوهش های خارجی    36
فصل سوم :روش پژوهش    38
3-1).مقدمه    39
3-2).سوالات وفرضیات پژوهش    40
3-2-1).سوالات پژوهش    40
3-2-2).فرضیات پژوهش    40
3-3).روش پژوهش    41
3-4).جامعه آماری    41
3-5)روش نمونه گیری    42
3-6).حجم نمونه آماری    43
جدول(3-1):روش انتخاب نمونه    43
3-7).روش جمع آوری اطلاعات وداده ها    43
3-8).دوره ی زمانی پژوهش    44
3-9).متغیرهای پژوهش ونحوه محاسبه ی آنها    44
جدول(3-2).لیست متغیرهای مورد بررسی    45
3-9-1).متغیر وابسته (بازده حقوق صاحبان سهام)    46
3-9-2).متغیرهای مستقل    46
3-9-2-1).توانایی مدیریت    46
3-9-2-2).سطح تحصیلات    47
3-9-2-3).نسبت کل بدهی به کل دارایی    47
3-9-2-4).نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی    48
3-9-3).متغیرهای کنترلی    48
3-9-3-1).اندازه شرکت    48
3-9-3-2)نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام     49
3-10).روش تجزیه وتحلیل داده ها    49
3-10-1).تحلیل توصیفی داده ها    50
3-10-2).مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها    51
3-10-2-1).مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه اصلی اول    51
3-10-2-2).مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه اصلی دوم    52
3-11).روشهای آماری مورد استفاده    54
3-11-1).فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی    55
3-11-2).نرمال بودن    57
3-11-3).ناهمسانی واریانس    57
3-11-4).خودهمبستگی    58
3-11-5).هم خطی    59
3-11-6).آزمون مانایی    60
3-11-7).آزمون معنی داربودن اثرات فردی Fلیمر    61
3-11-8).آزمون هاسمن    61
3-11-9).آزمون t    62
3-11-10).ضریب تعیین    62
3-11-11).آزمونFرگرسیون    63
3-11-12).برآوردضرایب رگرسیون    64
3-11-12-1).روش حداقل مربعات معمولی    64
3-11-12-2).روش حداقل مربعات تعمیم یافته    65
3-12).خلاصه فصل    65
فصل چهارم :تجزیه وتحلیل داده ها    66
4-1).مقدمه    67
4-2) آزمون آماری جهت تحلیل رگرسیون چندمتغیره    67
جدول(4-1):آزمون آماری جهت تعیین رگرسیون چندمتغیره    68
4-3).تجزیه وتحلیل مدل های نهایی وآزمون فرضیه های پژوهش    68
4-3-1).آمارتوصیفی مدل های نهایی    68
جدول(4-2):آمارتوصیفی مدل های پژوهشی    70
4-3-2).آزمون نرمال بودن متغیر وابسته    70
4-3-3).آزمون مانایی متغیرهای مدل    71
جدول(4-3):نتایج آزمون ریشه واحدمتغیرهای مدل    72
4-3-4).آزمون همخطی    73
جدول(4-4):ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای مدل پژوهش    73
4-3-5).برآورد مدل تجزیه وتحلیل آزمون    74
4-3-5-1).آزمون Fلیمر    74
جدول(4-5):نتایج آزمون Fلیمرفرضیه پژوهش    75
4-3-5-2).آزمون هاسمن    75
جدول(4-6):نتایج آزمون هاسمن فرضیه پژوهش    76
4-3-5-3).نتایج آزمون فرضیه اول    76
نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-1    76
جدول(4-7):نتایج برآوردفرضیه فرعی 1-1    77
نتایج آزمون فرضیه فرعی1-2    78
جدول(4-8):نتایج آزمون فرضیه فرعی 1-2    79
4-3-5-3).نتایج آزمون فرضیه دوم    79
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی 2-1    80
جدول(4-9)نتایج برآورد فرضیه فرعی 2-1    80
نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی 2-2    81
جدول(4-10)نتایج برآورد فرضیه فرعی 2-2    82
4-3-5-4).آزمون صفربودن میانگین جمله خطا    82
جدول (4-11):نتایج آزمون صفر بودن میانگین پسماند    83
4-3-5-5).آزمون همسان بودن واریانس خطا    83
جدول (4-12):نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند    84
4-3-5-6).آزمون نرمال بودن جملات خطا    84
نگاره(1):نمودارتوزیع نرمال جملات پسماند    85
4-4).خلاصه فصل    86
فصل پنجم:نتیجه گیری    87
5-1).مقدمه    88
5-2).خلاصه تحقیق    88
5-3).فرضیات ونتایج بررسی مدل ها    88
جدول(5-1)خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها    92
5-4)نتیجه گیری ازیافته های تحقیق    92
5-5)محدودیت های تحقیق    93
5-6).پیشنهادات تحقیق    94
5-6-1)پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق    94
5-6-2)پیشنهادات برای پژوهش های آتی    94
5-7).خلاصه فصل    94
منابع    95
ضمائم     98
چکیده لاتین    121  


مهارت مدیریتی

مدیران برای انجام وظایف ونقش های خود،قابلیت وظرفیت های ویژه ای دارند که بایستی از این ظرفیتها در انجام وایفای هرچه بهتر نقش های خوداستفاده کنند.مدیران در انجام وظایف خود دست به فعالیتهایی می زنند که اساسأ نیازمند به پشتوانه ای قوی به نام مهارت است.آنان برای اینکه بتوانند به تعهدات خود جامعه عمل بپوشانند؛می بایست مجهز به مهارت های رهبری،مذاکره ،حل تضاد وسایر مهارت های خاص مدیریتی باشند.

ساختار سرمایه

ازجمله مسائل وموضوعاتی که شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با آن متوجه هستند؛ساختار سرمایه می باشد.اینکه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشدوچه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشکیل دهد،تا درنهایت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تامین مالی)یا (هزینه سرمایه) وبه تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شرکتها گردد؛از دیرباز به عنوان یک مسئله عمده ومهم مطرح بوده است.محیطی که شرکتها در آن فعالیت می کنند محیطی بسیار رقابتی لست.پژوهش در زمینه ساختار سرمایه نشان داده است ساختار بهینه سرمایه می تواند توان رقابتی شرکت را در بازار افزایش دهد.همچنین افزایش توان رقابتی موجب ورود جریانات نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز به استقراض کاهش یافته واز این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می یابد. (….،2008).
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی های کوتاه مدت ،بدهی های بلند مدت وحقوق صاحبان سهام می باشدکه به وسیله آن دارایی های شرکت تامین مالی شده است.به عبارت دیگر به ترکیب بدهی ها وحقوق صاحبان سهام ،ساختارسرمایه گفته می شودکه شامل اقلام چپ ترازنامه می باشد (…،1374).

اهرم

اغلب شرکتها، از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده می کنند.ساختار بدهی یکی از شاخص های مهم تعیین کننده ی موفقیت شرکت است وباعث رشد پایدار شرکت می شود.از این رو تصمیمات معطوف به ساختار بدهی برای بقای تجاری شرکت، حیاتی هستند.با این حال انتخاب ساختار بدهی ساده نیست وتصمیمگیری اشتباه منجر به هدایت شرکت به بحران و ورشکستگی می گردد(….،2011).
… و … (2002) تبیین کردند که شرکت های دارای اهرم بالاتر، تمایل به انتخاب سررسید طولانی تر بدهی دارندوبالعکس. اهرم بهینه بستگی به سررسید بدهی دارد و وقتی شرکت با بدهی های کوتاه مدت تأمین مالی شود،ارزش شرکت به شدت کاهش می یابد.
موریس (2004)نیز بحث می کند که شرکت ها با نسبت بدهی بالاتر تمایل به انتشار بدهی بلند مدت دارند،به این منظور که با تأخیر بیشتری در معرض ریسک ورشکستگی قرار گیرند.از سوی دیگر تئوری های مالکیت ونمایندگی اثر منفی بر ساختار سررسید بدهی پیش بینی می کنند،بنابراین اثر اهرم برسررسید بدهی هنوز ناشناخته است.

بازده حقوق صاحبان سهام

میزان کارایی یک شرکت ،درخلق سود خالص برای سهامداران رابررسی می کند. در واقع این نسبت بیان می نماید که بنگاه اقتصادی به ازاء هریک واحد سرمایه گذاری سهامداران ،به چه میزان سودخالص برای آنها کسب می کند. براین اساس رابطه محاسباتی متغیر فوق، به صورت نسبت سودخالص پس از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام می باشد(2011).
لازم به توضیح است که دراین رابطه بازده ی محاسبه شده مربوط به تمام منابع متعلق به سهامداران است.بنابراین بازده حقوق صاحبان سهام علاوه بر سرمایه شرکت ،منابع حاصل از سودهای تقسیم نشده (سود انباشته )وسایر اندوخته هانیز می باشد.

معایب بازده حقوق صاحبان سهام

با وجود حمایت گسترده از معیار بازده حقوق صاحبان سهام، به کارگیری این معیار با کاستیهایی بدین شرح همراه است:
1- با توجه به توانایی مدیـریت در به‌کارگیری روشهای مختلف حسابداری، مدیریت مـی‌تواند به شکل قانونـی و در چارچوب اصول پذیرفته‌شده حسابداری سود شرکت را دستخوش تغییر و هم‌راستا با تمایلات شخصی خود سازد. نظـر به اینـکه سود یکـی از عـوامـل اصلـی در محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام است، ایراد وارده بـه نسبت یادشده نیـز تسری می‌یابد.
2- در محاسبه این نسبت، هزینه حقـوق مالکانه نادیده گرفته می‌شود، حال آنکه این منبع گرانترین منبع تامین مالی است (….، 2007).


جهت خرید و دانلود پایاننامه حسابداری مهارتهای مدیریتی اهرم مالی بازده حقوق صاحبان سهام با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.