پایاننامه حسابداری سرمایه گذاری جریانهای نقدی سطوح مخارج سرمایه ای

۱۷۵ هزار تومان ۱۲۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حسابداری سرمایه گذاری جریانهای نقدی سطوح مخارج سرمایه ای روی دکمه سفارش خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریانهای نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکتهای بورس


پایاننامه حسابداری سرمایه گذاری جریانهای نقدی سطوح مخارج سرمایه ای


چکیده

هدف این مقاله، بررسی ارتباط حساسیت سرمایه گذاری جریانهايی نقدی با سطح مخارج سرمایه ای میباشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 الی 1391 بررسی شده است (730 سال شرکت). برای تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار 18 SPSS استفاده شد. همچنین برای محاسبات داده های مورد نیاز از نرم افزار EXCEL استفاده گردید. شرکتهای بیش سرمایه گذار و کم سرمایه گذار با استفاده از معیار میانگین سرمایه گذاری در هر سال از هم جدا شده و نشان داده شد که حساسيت سرمایه گذاری جريانات نقدي با میزان مخارج سرمایه ای دارای رابطه مستقیم میباشد. همچین ارتباط مستقیم بین ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با مخارج سرمایه گذاری بلند مدت دیده شد. با استفاده از معیار متعدد (نسبت سود تقسیمی، اندازه شرکت و شاخص KZ) بعنوان نماینده وجود محدودیت های مالی، نشان داده شد که حساسیت سرمایه گذاری –جریان نقدی باشاخصهاي اندازه شرکت و نسبت سود تقسیمی دارای ارتباط مستقیم وباشاخص KZ دارای رابطه معکوس می باشد.

واژگان کلیدی: حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی، شاخص KZ، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، محدودیت های مالی


فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده     1
1- کلیات تحقیق     2
1-1 مقدمه     3
1-2 بیان مسأله     4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-4 اهداف مشخص تحقیق     6
1-5 سوالات تحقیق     7
1-6 فرضیات تحقیق     7
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات    8
1-8 روش گردآوری     10
1-9 جامعه آماری و روش نمونه گیری    10
1-10 ساختار تحقیق     10
1-11 خلاصه فصل اول     11
2- مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق    12
1-2 مقدمه     13
2-2 سرمایه گذاری     13
2-2-1 مدل های سرمایه گذاری    15
2-2-1-1 مدل شتابنده سرمایه گذاری    16
2-2-1-2 تئوری شتابنده انعطاف پذیر سرمایه گذاری    19
2-2-1-3 مدل نئو کلاسیک سرمایه گذاری    19
2-2-1-3-1 مدل جورگنسن     20
2-1-1-3-2 مدل کیوتوبین سرمایه گذاری    23
2-2-1-4 مدل سرمایه گذاری در حضور اطلاعات نامتقارن   28
2-2-2 انواع تصمیمات سرمایه گذاری    30
2-2-2-1 تصمیمات توسعه ای    31
2-2-2-2 تصمیمات جایگزینی یا انتخاب    32
2-2-2-3 تصمیمات خرید یا اجاره    33
2-1-3 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری    34
2-1-3-1 جستجوی پروژه ی جدید    34
2-2-3-2 جمع آوری اطلاعات درمورد پروژه    35
2-2-3-3 ارزیابی پروژه     36
2-2-3-4 انتخاب پروژه     37
2-3 تأمین مالی     37
2-3-1شیوه های تأمین مالی     38
2-3-1-1 بدهی     39
2-3-1-2 انتشارات سهام عادی    41
2-3-1-3 انتشارات سهام ممتاز    44
2-3-1-4 سود انباشته     45
2-3-2مدل تأمین مالی     46
2-3-3 مدل سلسله مراتب تأمین مالی    49
2-4 تأمین مالی و سرمایه گذاری    55
2-4-1 منابع داخلی و سرمایه گذاری    55
2-4-2 منابع داخلی و مدل های سرمایه گذاری    60
2-4-3 محدودیت مالی و سرمایه گذاری جریان نقدی    65
2-5 مطالعات پیشین     68
2-5-1 مطالعات داخلی     68
2-5-1-1 مطالعات متمرکز و سرمایه گذاری و جریان های نقدی   68
2-5-1-2 مطالعات متمرکز و محدودیت هاای مالی و حساسیت های جریان های نقدی – سرمایه گذاری  72
2-5-2 مطالعات خارجی     75
2-5-2-1 مطالعات خارجی متمرکز در محدودیت های مالی   75
2-5-2-2مطالعات خارجی متمرکز در مبنای ایجاد محدودیت های مالی   82
2-5-2-3 مطالعات خارجی با یافته های متضاد مطالعات اولیه   83
2-6 خلاصه فصل     86
3- روش تحقیق     87
3-1 مقدمه     88
3-2 بیان مسأله و تدوین فرضیه های تحقیق    89
3-2-1ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی با سطح و زمان بندی مخارج سرمایه گذاری  89
3-2-2 فرضیه اول     90
3-2-3 فرضیه دوم     90
3-2-4 فرضیه سوم     90
3-3 آزمون های آماری     90
3-3-1 آزمون های مرتبط با فرض های اساسی مدل رگرسیون   91
3-3-1-1 فرض های اساسی رگرسیون    91
3-3-1-2 آزمون فرض های اساسی رگرسیون    93
3-3-2 آزمون های مرتبط با روابط متغیرها    94
3-3-2-1 آزمون معناداراری بودن ضریب متغیر مستقل   94
3-3-2-2 ضریب تعیین     94
3-4 متغیرهای تحقیق     95
3-4-1 نحوه محاسبه ی متغیرهای تحقیق    95
3-4-1-1 مدل مورداستفاده برای انداره گیری ارتباط جریان های نقدی و سرمایه گذاری  95
3-5 نحوه آزمون فرضیه ها     98
3-5-1 نحوه ی آزمون فرضیه اول    98
3-5-2 نحوه ی آزمون فرضیه دوم    99
3-5-3 نحوه ی ازمون فرضیه سوم    99
3-6 جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری و قلمرو زمانی   100
3-7 روش گردآوری اطلاعات    101
3-8 خلاصه فصل     102
4- تجزیه و تحلیل داده ها     103
4-1 مقدمه     104
4-2 بررسی نرمال های توزیع متغیر وابسته    107
4-3 خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش    107
4-4 مدل رگرسیون چندگانه     108
4-5 بررسی مدل به صورت کلی    109
4-6 آزمون فرضیه اول     113
4-6-1 برآورد مدل به تفکیک کم سرمایه گذار و بیش سرمایه گذار   113
4-6-2 برآورد مدل به تفکیک کم و بیش یرمایه گذار در دو گروه صفر و یک  114
4-6-3 بررسی مدل به صورت کلی برای جریان های نقدی سال قبل   116
4-7 آزمون فرضیه دوم     118
4-8 آزمون فرضیه سوم     119
4-8-1 بررسی مدل با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس سایز   119
4-8-2 بررسی مدل با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس سود سهام   122
4-8-3 بررسی مدل با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس ایندکس ک زد   125
4-8-4 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها    127
4-8-5 مقایسه مقدار ضرایب همبستگی    128
4-9 بررسی اعتبار مدل     130
4-10 خلاصه نتایج حاصل از فرضیه ها    131
4-11 خلاصه فصل چهارم    132
5- نتیجه گیری و پیشنهادها    134
5-1 مقدمه     135
5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها    136
5-3 بحث در خصوص نتایج    144
5-4 پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق    146
فهرست منابع و مأخذ     147
منابع فارسی     147
منابع لاتین     150
چکیده لاتین     154


سرمایه گذاری

شاید دائمی ترین تصمیمات اقتصادی شرکت، تعیین سطح و ترکیب سرمایه گذاری آن باشد. تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت مالی هر شرکت، ترکیب و نوع دارایی های آن شرکت را تعیین می کند. این فعالیت با سمت بستانکار ترازنامه مرتبط است. ترکیب دارایی ها به مقدار ریالی دارایی های جاری و غیر جاری برمی گردد. تنها یک بار ترکیب دارایی ها تعیین می گردد و مدیریت مالی باید برای حفظ سطوح بهینه تلاش کند. وی تصمیم می گیرد، کدام دارایی بهتر است خریداری شود و چه زمانی نیاز است که این دارایی ها اصلاح یا جایگزین شود. در تعریف سرمایه گذاری باید گفت که سرمایه گذاری مخارجی است که صرف افزایش یا حفظ ذخیره سرمایه می شود. ذخیره سرمایه شامل ساختمان کارخانه ها،ماشین آلات،دفاتر و کالای با دوام دیگری است که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین ذخیره سرمایه شامل خانه های مسکونی به انضمام ذخایر انبار است.سرمایه گذاری مخارجی است که بر ذخیره سرمایه می افزاید.مخارج سرمایه گذاری در سه گروه مجزا طبقه بندی می شود.سرمایه گذاری ثابت کسب و کار مخارجی است که شرکت در ماشین آلات بادوام،تجهیزات و سازه هایی نظیر کارخانه ها صرف می کند.دوم،سرمایه گذاری مسکن است که عمدتاٌ سرمایه گذاری در خانه های مسکونی را در بر می گیرد و سوم،سرمایه گذاری در ذخایر انبار است.شرکت ها چون قادر به فروش کل آنچه که تولید می کنند،نیستند انباشت ناخواسته در ذخایر انبار به وجود می آید. (– و –،1371)

انواع تصمیمات سرمایه گذاری

هر تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، بیانگر میزان پولی است که در زمان کنونی برای بدست آوردن دارایی که جریانی از درآمدها را در آینده فراهم می کند، صرف می شود. سه نوع تصمیم گیری سرمایه گذاری مطرح می شود:
1- تصمیمات توسعه ای
2- تصمیمات جایگزینی و انتخاب
3- تصمیمات اجاره یا خرید .(هاگو ،1974)

تامین مالی

تصمیمات مربوط به تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت، از مهم ترین تصمیمات مدیریت مالی است. اهمیت این تصمیمات و آثار آن بر ساختار مالی موسسه و نهایتا منافع سرمایه گذاران به حدی است که اینگونه تصمیمات از نوع تصمیمات استراتژیک موسسه تلقی می گردد. تصمیمات تامین مالی با طرف بدهکار ترازنامه مرتبط است که شامل دو حوزه مهم، تعیین مناسب ترین ترکیب تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت و تعیین بهترین منابع کوتاه مدت و بلندمدت در یک نقطه زمانی معین است. بسیاری از این تصمیمات بنا بر اجبار اتخاذ می شوند، اما برخی نیازمند تجربه و تحلیل جایگزین های مالی در دسترس، هزینه های آن ها و کاربرد بلندمدت آن ها است. (–، 1994)

انتشار سهام عادی

این شکل از تامین مالی، حداقل محدودیت را برای شرکت منتشر کننده به همراه دارد و شرکت از نظر قانونی ملزم به پرداخت سود تقسیمی نیست. تامین مالی از طریق انتشار سهام مالی ظرفیت استقراض آینده شرکت را افزایش می دهد، چون با افزایش سرمایه سهمی، مدیر مالی انعطاف پذیری و فرصت لازم برای استقراض را داراست. اما از سوی دیگر، انتشار سهام جدید، اثر منفی بر درآمد های شرکت و در نتیجه قیمت سهام دارد. این مساله نشان می دهد که چرا مدیران به انتشار سهام عادی جدید تنها در صورتی که بازارهای سهام قوی باشند، تمایل دارند. وقتی سهام جدید منتشر می شود، صاحبان کنونی شرکت، کنترل شرکت را با سهام داران جدید سهیم می شوند و در بسیاری از موارد، شرکت ها به دلیل ترس از دست دادن کنترل شرکت، از انتشار سهام عادی اجتناب می کنند.(–، 1990)

سود انباشته

سود خالص پس از کسر مالیات شرکت متعلق به سهام داران است. تنها در صورتی شرکت درآمدهای انباشته خواهد داشت که سود تقسیمی به سهام داران پرداخت نکند. سهام داران تنها در صورتی درآمدهای انباشته شده را قابل قبول می دانند که حداقل بازده ای را بدست آورند که خود از سرمایه گذاری در پروژه-هایی با ریسک مشابه بدست می آورند. (– و –، 1376). در صورتی که شرکت نقدینگی کافی داشته باشد، از آن، جهت سرمایه گذاری های جدید استفاده می کند. چون وجوه داخلی هیچ گونه هزینه ای برای شرکت نخواهد داشت و بازده هر سهم را افزایش خواهد داد. (–،1374). بر خلاف دیدگاه سنتی سیستم تامین مالی که منابع از سهام داران یا اعتبار دهندگان تامین می گردد، دیدگاه حاضر بیانگر آن است که شرکت با جریان نقدی به عنوان یک منبع مستقل روبروست. این مساله منجر به ارزیابی مجدد نقش سیستم مالی در تخصیص منابع برای سرمایه گذاری می شود.(–،2001)

منابع داخلی و سرمایه گذاری

بر اساس یافته های مودیگیانی و میلر در سال 1958 در مورد عملیات شرکت در بازارهای کامل،سطوح سرمایه گذاری شرکت با دسترسی به منابع مالی داخلی،نامرتبط است.در مدلهای سرمایه گذاریمانند مدلهای شتابنده سرمایه گذاری، نئوکلاسیک و Q نیز پیش بینی خاصی در زمینه تامین مالی صورت نگرفته است. آن ها فرض می کنند که شرکت می تواند منابع کافی برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری را بدست آورد و در حقیقت،در تامین مالی بودجه مورد نیاز برای پروژه های خود با هیچگونه محدودیتی روبرو نیست. و یا به عبارت دیگر در این ادبیات،منابع داخلی و خارجی جایگزین هم در نظر گرفته می شوند.(–،1996) اما ادبیات اخیر تامین مالی بیان کرده است که بیشتر شرکتها در بازارهای ناقص فعالیت می کنند که سبب می شود،هزینه بدست آوردن منابع خارجی بیشتر از هزینه فرصت (تنها هزینه منابع داخلی) منابع داخلی شود و در نتیجه شرکتها منابع داخلی را برای سرمایه گذاری ترجیح می دهند. در این تئوری،تصمیمات سرمایه گذاری شرکتها تحت تاثیر محدودیت تامین مالی است. مخصوصا سرمایه گذاری به عوامل مالی مانند دسترسی به منابع داخلی بستگی دارد. این تئوری بیان می کند که ارجحیت برای وجوه داخلی،به رابطه مثبت بین سرمایه گذاری و تامین مالی داخلی منجر می شود،یعنی با افزایش منابع داخلی شرکت که حاصل فعالیتهای شرکت است،سرمایه گذاری نیز متعاقبا افزایش می یابد.(–،1994)

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.