پایاننامه حسابداری ساختار رقابتی محصولات محافظه کاری مشروط گزارشگری مالی

۱۰۰ هزار تومان ۷۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حسابداری ساختار رقابتی محصولات محافظه کاری مشروط گزارشگری مالی به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی


پایاننامه حسابداری ساختار رقابتی محصولات محافظه کاری مشروط گزارشگری مالی


چکیده :

در این پژوهش تأثیرات بین ساختارهای رقابتی محصولات با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه-کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می باشد. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1386 تا 1391 استفاده شده است.
جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو (1997) استفاده شده است و جهت ارزیابی اثر رقابت بر روی محافظه کاری مشروط، ساختارهای رقابتی به مدل باسو اضافه شده اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می باشند. ارتباط بین ابعاد پنچ گانه رقابت و محافظه کاری مشروط در قالب پنچ فرضیه اختصاصی بررسی شده است. آزمون فرضیه های اختصاصی بیانگر این است که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار است. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه کاری مشروط بر اساس پیش بینی ها ارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می شود.
واژگان کلیدی: ساختارهای رقابتی محصولات ؛ محافظه کاری مشروط؛ و انتظارات بازار سرمایه؛محافظه کاری نامشروط


فهرست مطالب
فصل اول (کلیات تحقیق) 1
1-1.مقدمه 2
1-2.تشریح و بیان موضوع 3
1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-4.نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش 5
1-5.استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه 5
1-6.فرضیه های تحقیق 6
1-7.روش تحقیق 6
1-8.مدلهای تحقیق 7
1-9.متغیرهای تحقیق 8
1-10.تعریف واژگان کلیدی 10
1-11.خلاصه فصل 11
1-12. چارچوب فصول بعد 11
فصل دوم (مبانی نظری و ادبیات تحقیق) 12
2-1. مقدمه: 13
2-2. مفید بودن اطلاعات مالی 14
2-3. مفهوم محافظه كاري 15
2-4 . ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری 19
2-5 . راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 19
2-6 . ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری 19
2-7. دیدگاههای محافظه کاری 20
2-7-1. دیدگاه قراردادی 21
2-7-2. دیدگاه دعاوی حقوقی 22
2-7-3. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری 23
2-7-4. دیدگاه مالیاتی 23
2-7-5. دیدگاه هزینه های سیاسی 24
2-7-6. رقابت در بازار 25
2-8.انواع محافظه کاری 25
2-8-1. محافظه کاری نامشروط 26
2-8-2. محافظه کاری مشروط 26
2-9. اندازهگیری محافظه کاری 28
2-9-1. معيار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان 29
2-9-2. معيار محافظه كاري مبتني بر ارزشهاي بازار 30
2-9-3. معيارهاي محافظه كاري مبتني بر اقلام تعهدي 30
2-9-4. معیار چولگي منفي توزيع سود و جريانهاي نقدي 32
2-10. عوامل موثر بر محافظه کاری 32
2-11. رقابت در بازار 33
2-12. محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات 34
2-13. انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری 36
2-13-1. محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه) 37
2-13-2. محافظه کاری حسابداری و رقابت با شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل) 38
2-14. اندازهگیری رقابت 39
2-15. تامین مالی و محافظه کاری حسابداری 41
2-16. پیشینه تحقیق 43
2-16-1. تحقیقات خارجی 43
2-16-2. تحقیقات داخلی 47
2-17. خلاصه فصل 51
فصل سوم (روش تحقیق) 52
3-1. مقدمه 53
3-2. روش تحقيق 53
3-3. جامعه آماری 53
3-4. نمونه آماری 55
3-5.فرضیه ها و مبانی نظری آنها 59
3-6. طریقه استخراج مدل ها 60
3-6-1.مدل مورد استفاده برای سنجش محافظه کاری مشروط 60
3-6-2. استخراج مدل برای بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری 61
3-7.روش گردآوری داده ها 65
3-8. روشهاي آماري مورد استفاده 65
3-9. خلاصه فصل 65
فصل چهارم (آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها) 66
4-1.مقدمه 67
4-2. بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری 67
4-2-1. آمار توصیفی 67
4-2-2. ضرایب همبستگی 68
4-2-3. آزمون مدل باسو(1997) 70
4-2-4. نتایج آزمون فرضیه ها 72
4-3 . سایر یافته های پژوهش 77
4-4 بررسی فروض خطی رگرسیون 78
4-5. خلاصه فصل 79
فصل پنجم (خلاصه و نتیجه گیری) 80
5-1- مقدمه 81
5-2. خلاصه و نتیجه گیری 81
5-3- محدودیتهای تحقیق 84
5-4- پیشنهادهای کاربردی تحقیق 85
5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 86
منابع و ماخذ 89


1-1.مقدمه

اطلاعات نقش اساسي در عملكرد بازارها دارد، زیرا اغلب تصميمات، از جمله تصميمات سرمايه گذاري در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرايط عدم اطمينان انجام مي شود. هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید به استفاده کنندگان است. اطلاعاتی مفید هستند که خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا بودن و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزای قابلیت اتکای اطلاعات، رعایت اصل محافظه کاری است که کمیته فنی استاندارهای حسابداری ایران از آن به عنوان اصل احتیاط یاد می کند. باسو (1997) بیان می نماید که، محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینه ها است، که منجر به کم نمایی سود و دارایی ها می شود. بنابراین اتخاذ سیاست محافظه کارانه با ارائه تصویری نامناسب از وضعیت مالی و قدرت سود آوری واحد تجاری، از یک طرف فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت را کاهش می دهد و از طرف دیگر انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحد تجاری را کاهش می دهد. مدیریت با ارزیابی منافع و مخارج اتخاذ رویکرد محافظه کارانه یا جسورانه، به دنبال حد اکثر سازی ثروت ذی نفعان خود هستند. به نظر می رسد با افزایش فشارهای رقابتی سطح محافظه کاری نیز افزایش یابد. ولی در مواقع نیاز به منابع مالی سطح محافظه کاری کاهش می یابد. بنابراین در راستای کمک به مدیران و ذی-نفعان واحدهای تجاری در این پژوهش به بررسی موضوع زیر پرداخته می شود: ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری چگونه است.


1-2.تشریح و بیان موضوع
در این پژوهش ارتباط بین ساختارهای رقابتی با محافظه کاری مشروط حسابداری در گزارشگری مالی بررسی می شود. محافظه کاری حسابداری را می توان به عنوان گرايش حسابداري به بکارگیری درجه بالاتري ازتائيد پذيري براي شناسايي اخبارخوب درمقايسه بااخباربدتعريف كرد. تحقیقات اخیر باسو (2005) و بیور و رایان (2005) محافظه کاری را به دو نوع مشروط و نامشروط تقیسم کردند. باسو(1997) بیان می نماید که، محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینه ها است، که منجر به کم نمایی سود و دارایی ها می شود. او در سال 2005 بیان کرد که این تعریف، بیانگر محافظه کاری مشروط است. محافظه کاری مزایای متفاوتی دارد که از مهمترین آنها، انعقاد قراردادهای کارا، کاهش دعاوی حقوقی، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، خنثی کردن تمایل جانبداری مدیران، کاهش هزینه های سیاسی، کاهش کشمکش بین بستانکاران و سهامداران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای کوچک، و افزایش کیفیت اطلاعات مالی را می توان نام برد. واتز وزیمرمن( 1986،ص206ص205 ) در تعریف محافظه کاری چنین نوشته اند : «محافظه کاری یعنی اینکه حسابدار باید از بین ارزشهای ممکن ، برای دارایی ها کم ترین ارزش و برای بدهی ها بیش ترین ارزش را گزارش کند . درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه ها باید زودتر شناسائی شوند نه دیرتر.» ( واتس 2003، زیمرمن 1983، کردلر و شهریاری 1388، احمد و همکاران 2002، رایان 2006 و سازمان حسابرسی 1386). اندیشمندان دیگری از جمله داروغ و استاغتون (1990) داروغ (1993)، ایوانس و اسریدهار (2002) و فلسام (2009) بیان می کنند، از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه مقابله با فشارها و تهدیدات رقابتی می باشد. آنها اعتقاد دارند که شرکتهای فعال در صنایع، جهت جلوگیری از ورود رقبای جدید و رقابت با رقبای موجود، محافظه کاری در گزارش گری مالی را در پیش می گیرند.
در مقابل همه این منافع اتخاذ رویکرد محافظه کارانه هزینه هایی نیز دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحد تجاری خواهد بود. فلسام(2009)در تحقیقی در این زمینه بیان کرد که محافظه کاری نامشروط باعث کاهش خالص ارزش دارایی های گزارش شده می باشد، در صورتی که محافظه کاری مشروط منجر به کاهش انتظارات از عملکرد آتی می شود. زیرا محافظه کاری مشروط با زودتر شناسایی کردن اخبار بد و نامساعد نسبت به اخبار خوب و مساعد، تصویری نامناسب از وضعیت واحد تجاری ارائه می کند. پایین بودن انتظارات از عملکرد آتی، ارزش کمتر اوراق بهادار شرکت را به دنبال خواهد داشت. زیرا تحلیل گران و سرمایه-گذاران بازار، تا حدودی اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی را در نظر می گیرند ولی قادر به انعکاس کامل آن نیستند.
شرکتها با علم به منافع و هزینه های اتخاذ رویکرد محافظه کارانه، باید رویکرد مناسب خود را تعیین کنند. اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه علاوه بر کاهش فشارهای رقابتی، باعث کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی شرکتها نیزمی گردد. حال این سوال مطرح می شود که آیا اتخاذ رویکرد محافظه کارانه و به دنبال آن کاهش فشارهای رقابتی، منجر به حداکثر سازی ثروت ذی نفعان می شود؟ پیش بینی می شود با افزایش سطح رقابت، محافظه کاری مشروط حسابداری نیز افزایش یابد. اما به نظر می رسد در دوره های نیاز به منابع مالی ( بدهی های بلند مدت یا حقوق صاحبان سهام) هزینه های ناشی از اتخاذ رویکرد محافظه کارانه در گزارشگری مالی بیشتر و حادتر از سایر دوره ها باشد. برای پاسخ به پرسش مطرح شده ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط ارزیابی می شود.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.