پایاننامه حسابداری جریانهای نقدی عملیات اقلام تعهدی فرصتهای سرمایه گذاری

۹۰ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حسابداری جریانهای نقدی عملیات اقلام تعهدی فرصتهای سرمایه گذاری به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پایاننامه حسابداری جریانهای نقدی عملیات اقلام تعهدی فرصتهای سرمایه گذاری


چکیده :

کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان هدف اولیه گزارشگری مالی مطرح گردیده است.سرمایه گذاران برای اخذ تصمیمات اقتصادی ،به تعیین ارزش شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده اند یا برای سرمایه گذاری در نظر گرفته اند،می پردازند.هیات تدوین کننده استانداردهای حسابداری مالی (FASB) این هدف را در بیانیه مفهومی شماره(1) به این صورت بیان می کند که “گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ،اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری ،تامین مالی و تصمیمات مشابه لازم دارند را فراهم کند”اگر چه هیات تدوین کننده استانداردهای حسابداری مالی اهمیت داده های صورت های مالی را درک کرده است،اما بیانیه مفهومی راهنمایی کمی در باره چگونگی استفاده از آنها کرده است.
این تحقیق به بررسی ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی بر فرصتهای سرمایه گذاری(رشد)در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.مهمترین اهدافی که در این تحقیق در پی دستیابی به آنها بوده ایم شامل این موارد می باشد : (1) تبیین ارتباط بین جریانهای نقدی ناشی از عملیات با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) ،(2)تبیین ارتباط بین اقلا تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) ،(3) ارائه مدلی جهت تعیین فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) شرکتها.
دوره زمانی تحقیق بین سالهای 1384 تا پایان سال 1388 در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.نتایج تحقیق نشان داد که اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی فاقد ارتباط ارزشی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) می باشندولی در این شرایط نیز جریانهای نقدی عملیاتی به نسبت اقلام تعهدی رابطه بیشتری با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) دارند.

واژگان کلیدی : ارتباط ارزشی ،اقلام تعهدی ، جریانهای نقدی عملیاتی ، فرصتهای سرمایه گذاری(رشد)


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- تعریف مسئله و بیان سؤال های اصلی تحقیق: 4
1-3- اهمیت، ضرورت و اهداف اساسی تحقیق: 7
1-4- فرضیه های تحقیق 8
1-5- روش ا نجام تحقیق: 8
1-5-1- جامعه آماری تحقیق 9
1-5-2- نمونه آماری تحقیق 9
1-5-3- قلمروتحقیق 9
1-5-4-روش گردآوری اطلاعات 10
1-5-5- متغیرهای تحقیق 10
1-6- روش آماری: 10
1-7- تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی: 10
ارزش مربوط( (Value relevance: 10
اقلام تعهدی(Accruals) : 11
جریانهای نقدی ناشی از عملیات OCF : 11
فرصتهای رشد Qtobin: 11
اندازه شرکتها (SIZE): 11
بازده حقوق صاحبان سهام ROE 11
اهرمLEV)) : 12
1-8- ساختار تحقیق: 12
فصل دوم 13
مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13
2-1- مقدمه 14
2-2- استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان 15
2-2-1- استفاده کنندگان داخلی 15
2-2-1-1- هدفهای حسابداری وگزارشگری مالی داخلی: 15
2-2-2- استفاده کنندگان خارجی 16
2-2-2-1- هدف های حسابداری و گزارشگری مالی خارجی 17
2-3- صورتهای مالی 17
2-3-1- ترازنامه 17
2-3-2- صورت جریان وجوه نقد 18
2-3-3- صورت سود و زیان 18
2-3-4- صورت سود و زیان جامع 19
2-4 – ارزش مربوط: مفاهیم و دیدگاه ها 20
2-4-1- مفهوم ارزش مربوط 20
2-4-2- انواع مطالعات ارزش مربوط 29
2-4-3- ایرادات کلی وارد بر مطالعات ارزش مربوط 32
مروری بر مطالعات گذشته ارزش مربوط 33
2-4-4- مطالعات ارزش مربوط در رابطه با اقلام نقدی و تعهدی 33
2-5- مفاهیم سرمایه گذاری (رشد) 35
2-5-1- رشد: 35
2-5-2- سرمایه گذاری 35
2-5-2-1- سرمایه گذاری بر مبنای زمان 36
2-5-2-2- سرمایه گذاری بر مبنای تنوع: 36
2-5-3- فرصتهای سرمایه گذاری 37
2-5-3-1- مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری(IOS) 37
2-5-3-2- کیو تو بین: 38
2-6- متغیرها 39
2-6-4- مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری (IOS): 41
2-7- مروری بر تحقیقات خارجی و دا خلی : 41
2-7-1- تحقیقات خارجی: 41
2-7-2- تحقیقات دا خلی 44
2-8- خلاصه فصل 48
فصل سوم 49
روش تحقیق 49
3-1 مقدمه 50
3-2- قلمروتحقیق 50
3-3 -جامعه آماری : 51
3-4- روش نمونه گيري: 51
3-5- محاسبه متغيرهاي تحقيق 52
3-6 نحوه آزمون فرضيه هاي تحقيق 53
3-6-1 رگرسيون 54
3-6-2 آناليز واريانس 54
3-6-3 ضريب تعيين (تشخيص) 55
3-6-4 ضريب همبستگي 56
3-7- نرم ا فزار کامپيوتري و آزمونهاي مورد ا ستفاده 57
3-9- خلاصه فصل 58
فصل چهارم 59
آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها 59
4- 1- مقدمه 60
4-2- آمار توصيفي 61
4-3- آمار اسنتباطي 63
4-4- خلاصه فصل 73
فصل پنجم 74
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 74
5- 1- مقدمه 75
5-2- خلاصه تحقیق 75
5-3- نتا يج تحقيق : 76
5-4- پیشنهادات تحقیق : 77
5-5- محدود یت های تحقیق: 78
5-6 – توصیه ها یی برای تحقیقات آتی 79
5-7-خلاصه فصل 79
منابع و مآخذ 80


مقدمه

در یک جامعه تمامی واحدهای انتفاعی و افراد در پی افزایش رفاه خویش وکسب منفعت و بازده از فعالیتها و سرمایه گذاریهای خود هستند. بازده یک سرمایه گذار، بیانگر منافع حاصل از آن سرمایه گذاری می باشد. سرمایه گذاران در پی فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع و شرکتها و خود شرکتها در پی شناسایی و استفاده از فرصتهای رشد و سرمایه گذاری در سطح کلان می باشند تا بازده آنها حداکثر شود. لذا سرمایه گذاران و مدیران شرکتها نیاز به اطلاعاتی دارند که بتوانند فرصتهای رشد و سرمایه گذاری را شناسایی و بازده یک سرمایه گذاری را پیش بینی کنند. برای شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) اطلاعاتی مورد نیاز است که بخشی از این اطلاعات از طریق صورتهای مالی شرکتها و اجزای متشکله آنها تأمین می گردد. صورتهای مالی اطلاعاتی را فراهم می سازد که برای مدیران، سرمایه گذاران و اعتباردهندگن فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.
صورتهای مالی از مهم ترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن، فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. یکی از اقلام حسابداری ارائه شده در صورت گردش وجوه نقد، وجوه نقد عملیاتی است. وجوه نقد عملیاتی ارتباط مستقیمی با سرمایه گذاری و استفاده از فرصتها جهت افزایش سودآوری و رشد شرکت دارد. همچنین وجوه نقد عملیاتی با فرصتهای رشد آن شرکت وابسته می باشدویک شوک از طریق فرصتهای رشد مثبت، ارزش حقوقی صاحبان سهم و در نتیجه بازده ها را افزایش می دهد.
مدیران و مالکان دوست دارند ثروت و ارزش شرکت و سهامداران آنها و بازده حاصل از سرمایه گذاری آنها تا جایی که امکان دارد زیاد باشد. ولی باید توجه داشت میزان بازده تحت تأثیر ریسک نیز قرار دارد و تصمیمات سرمایه گذاری همیشه باید بر اساس ریسک و بازده صورت می گیرد ونمی توان این دو را از هم جدا فرض کرد.
با توجه به ارتباطی که بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی و فرصتهای رشد وجود دارد، این تحقیق ارتباط ارزشی این دو متغیر را با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) که یکی از عوامل مهم در امر تصمیم گیری است، مورد بررسی قرار می دهد.


1-2- تعریف مسئله و بیان سؤال های اصلی تحقیق

یکی از اهداف عمده حسابداری کمک به مدیران و سرمایه گذاران در پیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکتها و مد نظر قرار دادن اقلام تعهدی در جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری و بهره گیری از فرصتهای مناسب سرمایه گذاری (رشد) می باشد.
مدیران مالی واژه رشد را مترادف با افزایش در مقدار و حجم فعالیتهای واحد اقتصادی به کار می برند که این واژه در شرایط1) رشد در فروش2) افزایش در سود 3) افزایش در دارایی مورد استفاده قرار می دهند.
رشد، بر اساس اهداف اصلی و اولیه برای هر واحد تجاری که عبارتند از1) رشد سودآوری در جهت حداکثر ارزش شرکت 2) ایجاد تنوع برای کاهش ریسک، به رشد داخلی و خارجی تقسیم می شوند که رشد خارجی نسبت به رشد داخلی دارای مزیتهای زیر می باشد:
توسعه سریع
دسترسی به جریانات نقد و فوری
کاهش ریسک
صرفه جویی های اقتصادی
وکیلی فرد همچنین دلایل زیر را برای رشد شرکتها بیان می دارد :
متنوع سازی: تنوع در فعالیتها باعث کاهش احتمال ورشکستگی می شود.
ثبات: اگر شرکتی توان کسب سهم بیشتری از بازار وحجم فروش را داشته باشد از ثبات اقتصادی بیشتری نسبت به واحدهایی با سهم بازار کمتر، برخوردار می باشد.
صرفه جوییهای عملیاتی: شرکتهای بزرگ دارای مزیتهای اقتصادی زیادی نسبت به شرکتهای کوچکتر هستند.
سود ناشی از موقعیتهای چرخشی: چنانچه شرکتی از ظرفیتهای بالقوه خود در کسب سود مناسب استفاده نکرده باشد با ورود مدیریت جدید این عدم کارایی برداشته شده و منتج به افزایش سود می شود. وی، رشد و بهره گیری و استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری و رشد را در قالب ادغام و تحصیل بیان نموده و انواع خاصی بهره گیری از این موقعیتها را مانند شرکتهای هلدینگ، شرکتهای هرمی و… مزایا و معایب و ویژگیهای هر یک را بیان می نماید و این امر اهمیت شناسایی فرصتهای ادغام و شرایط خاص (شرکتهای هلدینگ) را به عنوان بخشی از فرصتهای رشد و سرمایه گذاری بیان می دارد. (وکیلی فرد، 1388)
از سوی دیگر مدیران واحدهای انتفاعی و شرکتها برای تصمیمات سرمایه گذاری خود باید اطلاعاتی قابل اتکا و مربوط را در اختیار داشته باشند و عوامل زیادی را هنگام سرمایه گذاری مدنظر قرار دهند. یکی از این عوامل، شناسایی و درک بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. سرمایه گذاران می توانند با آگاهی از میزان تغییرات در بازده سهام و بکارگیری نسبتهای مالی مانند P/E نسبت داراییها و… برآوردی صحیح و نزدیک به واقعیت از شرکتها بدست آورده تا آنها را در تصمیمات جهت سرمایه گذاری و شناسایی فرصتهای رشد یاری دهد. این شناخت و دید تا حد زیادی از طریق اطلاعات منعکس در صورتهای مالی همچون ترازنامه سود و
این تحقیق ارتباط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد آزمون قرار می دهد و قصد دارد تا از این طریق مدیران و سرمایه گذاران را قادر نماید سهام شرکتهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و سهام مورد نظرشان را در جهت رشد واحد انتفاعی خود، با اطمینان بیشتری انتخاب نمایند
در این تحقیق با استفاده از مدلهای رگرسیونی ساده و چند متغیره ارتباطی یکی از متغیرهای مستقل (اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی) با متغیر وابسته یعنی فرصتهای سرمایه گذاری (رشد)، مورد بررسی قرار می گیرد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.