پایاننامه حسابداری تناوب گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعات هزینه سرمایه

۸۰ هزار تومان ۶۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حسابداری تناوب گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعات هزینه سرمایه روی دکمه سفارش / خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پایاننامه حسابداری تناوب گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعات هزینه سرمایه


چکیده

سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی و تخصیص منابع خود سعی دارند عواملی که بر بازده مورد انتظارشان اثر گذار باشد را شناسایی نمایند. یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب بهترین سرمایه گذاری، بدست آوردن اطلاعات کافی و گزارش گری مالی درست از سوی شرکت هاست. از این رو شناسایی اطلاعات مورد نیاز سهامداران و بازده مورد انتظار آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در این پژوهش به بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه پرداخته شده است. این تحقیق متشکل از دو فرضیه می باشد که در بخش اول رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعاتی و در بخش دوم رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با هزینه سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از اطلاعات 81 شرکت عضو بورس تهران برای سالهای 1385 تا 1390 استفاده شده است. آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی : تناوب گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه


فهرست مطالب

عنوان                 صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق 1
1–1 . مقدمه 2
2–1 . تشریح و بیان موضوع 3
3–1 . اهمیت و ضرورت تحقیق 4
4–1 . اهداف تحقیق 4
5–1 . سوالات تحقیق 4
6–1 . فرضیات تحقیق 4
7–1 . جامعه و نمونه آماری 5
8–1 . متغیرهای تحقیق . 5
9–1 . تعريف واژگان كليدي 5
10–1 . خلاصه فصل 6
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 7
1–2 . مقدمه 8
2–2 . نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان 8
3–2 . ویژگی های کیفی اطلاعات مالی 9
1–3–2 .مربوط بودن 9
2–3–2. قابلیت اتکا 9
3–3–2 . قابلیت مقایسه 10
4–3–2 . مفهوم بودن 10
4–2 . رابطه اطلاعات حسابداری با هدفهای تهیه آن 11
5–2 . تناوب گزارشگری مالی 11
6–2 . هدف افشاى اطلاعات مالى 12
7–2 . سطوح افشاء 13
1–7–2 . افشای مناسب 13
2–7–2 . افشای منصفانه 13
3–7–2 . افشای کامل 13
8–2 . روشهای افشاء 13
9–2. عدم تقارن اطلاعاتی 14
1–9–2 . اثرات عدم تقارن اطلاعاتی 16
10–2 . افشای اطلاعات و هزینه سرمایه 16
11–2 .  هزینه سرمایه 17
1–11 – 2 . تعاريف هزينه هاي سرمايه و دسته بندي هزينه سرمايه 18
2–11–2 . مفهوم هزينه سرمايه 18
3–11–2 . هزینه سرمایه ضمنی 19
12–2 .  چارچوب نظري مفهوم هزينه سرمايه 19
13–2 . فرضيه ومباني نظري تحقیق 19
1–13–2 .بخش اول: بررسی رابطه بین فراوانی گزارشگری و عدم تقارن اطلاعاتی 20
2–13–2 .بخش دوم: بررسی رابطه بین فراوانی گزارشگری و هزینه سرمایه 20
14–2 . پیشینه تحقیق 21
1–14–2 . تحقیقات داخلی 21
2–14–2 . تحقیقات خارجی 23
15–2 . خلاصه فصل 28
فصل سوم : روش تحقیق 30
1–3 . مقدمه 31
2–3 . روش تحقيق 31
3–3 . جامعه آماري 31
4–3 . نمونه آماري 32
5–3 . استخراج مدلها 34
1-5-3 – مدل مورد استفاده برای رابطه بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی 34
2-5-3 – مدل مورد استفاده برای رابطه بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه 35
6–3 . روش گردآوري داده ها 36
7–3 . روش هاي آماري مورد استفاده 37
8–3 . خلاصه فصل 37
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 38
1–4–مقدمه 39
2–4 . آمار توصیفی 39
3–4 . آزمون کلموگروف-اسمیرنف 40
4–4 . بررسي فرضیات تحقيق 40
1–4–4 . آزمون فرضیه اول 40
2–4–4 . آزمون فرضیه دوم 42
5–4 . خلاصه فصل 44
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 45
1–5 . مقدمه 46
2–5 . خلاصه تحقیق 46
3–5 . نتایج آزمون فرضیه ها 48
1–3–5 . فرضیه اول 48
2–3–5 . فرضیه دوم 49
4–5 . محدودیت های تحقیق 49
5–5 . پیشنهادات 49
1–5–5 . پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق 49
2–5–5 . پیشنهاد برای تحقیقات آتی 49
6–5 . خلاصه 50
منابع و ماخذ 51
منابع و ماخذ فارسی 51
منابع و ماخذ انگلیسی 52


نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان

توسعه اقتصادی و بوجود آمدن شرکتهای سهامی بزرگ که شامل هزاران سهامدار می باشند موجب گردید تا امکان حضور مالکین در شرکت و آگاهی از فعالیتهای آن وجود نداشته باشد. لیکن این افراد همواره جهت حفظ منافع خود علاقمند به اطلاع از وضعیت و عملکرد شرکتها می باشند. همچنین سایر سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان نیز برای تصمیم گیری نیاز به آگاهی از وضعیت و عملکرد شرکتها دارند.

لذا به منظور پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان، حسابداری به تهیه و گزارش اطلاعات می پردازد اما با توجه به گروه های مختلف استفاده کننده با مقاصد گوناگون، نیازهای متنوعی وجود دارد. سرمایه گذاران در مورد خرید؛ فروش یا نگهداری سهام خود تصمیم گیری می کنند و معمولا علاقمند به آگاهی از توان سود آوری امکان افزایش سود هر سهم و تداوم فعالیت شرکت هستند در حالی که اعتبار دهندگان درباره اعطای و میزان و مدت اعتبار به واحد تجاری تصمیم گیری می کنند و علاقمند به آگاهی از جریان نقدی آتی شرکت و توانایی واحد تجاری در بازپرداخت به موقع بدهیها هستند. همچنین سایر استفاده کنندگان نظیر دولت؛ کارکنان، مشتریان و … نیز نیازهای اطلاعاتی متفاوتی دارند. لیکن طبق استانداردهای حسابداری، بر نیازهای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به عنوان اشخاصی که دریافت کننده و استفاده کننده اصلی صورتهای مالی می باشند تاکید شده است. لذا حسابداری به منظور تامین نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی را تهیه می کند و استفاده کنندگان اساسی نیز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شناخته شده اند.

ویژگی های کیفی اطلاعات مالی

به خصوصیاتی که موجب می شوند اطلاعات صورتهای مالی برای استفاده کنندگان مفید باشند ویژگیهای کیفی اطلاق می شود. در یک طبقه بندی کلی ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی به ویژگیهای کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات صورتهای مالی و ویژگیهای کیفی مرتبط با چگونگی ارائه اطلاعات تقسیم می شود.

رابطه اطلاعات حسابداری با هدفهای تهیه آن

این بحث که همه اطلاعات باید با توجه به اهداف آنها ارزیابی شوند از قدیمیترین مباحث در حسابداری بوده است. پیتون در سال 1922 به این نتیجه رسید که « حسابداری رشته هدفداری است و هر فرض، اصل و یا روش نهایتا باید براساس هدفهای موردنظر توجیه گردد».
انجمن حسابداران آمریکا در بیانیه تئوری حسابداری چنین می نویسد « در تدوین استاندارها معیار جامع، مفید بودن اطلاعات است».
همچنین چمبرز بیان می کند. « برای اینکه اطلاعات حسابداری مفید باشد ضرورت استفاده از نوعی مفهوم تئوری قابل آزمون است. تا بتوان براساس آن روشهای مفید را از روشهای غیر مفید متمایز ساخت. علت اصلی بوجود آمدن روشهای متفاوت و متضاد درحسابداری فعلی، عدم استفاده از مفاهیم و تئوریهای قابل آزمون است.» یکی از دلایل اصلی، ناتوانی در آزمون مثمر ثمر بودن اطلاعات حسابداری، تفسیرهای متفاوت از واژه « مفید بودن» است. لیکن تقریبا بدون استثناء ادبیاتی که در این زمینه وجود دارد موضوع مفید بودن را به تسهیل درتصمیم گیری مرتبط ساخته است.

تناوب گزارشگری مالی

تناوب گزارشگری مالی ( افشاء مناسب) در حسابداري واژهاي فراگير است و تقريياً تمامي فرآيند گزارشگري مالي را در برمي گيرد. يكي از اصول اوليه حسابداري، اصل افشاي کليه واقعيتهاي با اهميت و مربوط درباره رويدادها و فعاليتهاي مالي واحدهاي انتفاعي به ويژه شرکتهاي سهامي عام است. هدف از افشای این اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان، در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات، نادرست توزیع شود، گروهی دارای اطلاعات بیش تری خواهند بود که این امر باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم گیری نادرست گروه دارای اطلاعات کمتر، می انجامد و به عبارت دیگر، منجر به انتخاب نادرست آنها خواهدشد. انتخاب نادرست، به وضعیتی اطلاق می شود که در بازار، یک شخص یا گروهی از اشخاص، نسبت به سایر اشخاص یا گروههای بازار، در مبادلات دارای مزیت اطلاعاتی داشته باشند.  

هدف افشاى اطلاعات مالى

هدف از افشا در گزارشگري مالي، ارائه اطلاعات لازم براي نيل به مقاصد زير است:
الف – ارزيابي عملكرد واحد انتفاعي
ب – قضاوت در مورد چگونگي استفاده واحد انتفاعي از منابع موجود
ج – پيش بيني روند سودآوري واحد انتفاعي در آينده
بنابراين، اطلاعاتي که از طريق گزارشهاي مالي ارائه مي شود بايد قابل اعتماد، مربوط، مناسب و کامل باشد. درافشاي اطلاعات مالي بايد نيازها و خواستهاي سرمايه گذاران اصلي، موسسات سرمايه گذاري، اعتباردهندگان و تحليل گران مالي مورد توجه قرار گيرد.
افشاء مفهومي نسبي است، اما بعد از اين که مشخص شداطلاعات مالي براي چه اشخاصي و با چه هدفي ارائه مي شودافشا بايد به عنوان يكي از هدفهاي اساسي ارائه صورتهاي مالي مد نظر قرار گيرد  مربوط ترين اطلاعات مالي بايد به شكل کمي تلخيص و حتي المقدور در متن صورتهاي مالي و سپس در يادداشتهاي همراه صورتهاي مزبور ارائه شود. اطلاعات توصيفي تنها بايد به شكل خلاصه و مفيد در متن صورتهاي مالي آورده شود و توصيف جزئيات بايد از ريق يادداشتهاي همراه صورتهاي مزبور انجام گيرد.


جهت خرید و دانلود پایاننامه حسابداری تناوب گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعات هزینه سرمایه با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.