پایاننامه حسابداری افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی هزینه سرمایه شفافیت مالی

۱۱۵ هزار تومان ۸۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه حسابداری افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی هزینه سرمایه شفافیت مالی به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی


پایاننامه حسابداری افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی هزینه سرمایه شفافیت مالی


چکیده :

افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری هدفمند(سیستماتیک) استفاده شده است و تعداد 98 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شدند که طبق تجزیه و تحلیل در فصل چهارم، فرضیه شماره یک با توجه به سطح خطای 0.88 فرضیه صفر تائید می شود و رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های ذی نفع گرا و هزینه سرمایه رد می شود. فرضیه شماره دو که با توجه به سطح خطای 0.03 فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید میشود و در نتیجه تاثیر کاهش هزینه نظارت توسط سرمایه گذاران و هزینه انتشار سهام در سطح بالای شفافیت مالی رد می شود و فرضیه شماره سه با توجه به سطح خطای صفر فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید می شود و وجود رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه در شرکت هایی که عدم شفافیت مالی بیشتری دارند تایید می گردد.

واژگان کلیدی: افشاء مسئولیت اجتماعی ؛ ذینفعان ؛ عملکرد مالی شرکت


فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 3
1-1 بیان مساله 4
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 5
1-3 اهداف تحقيق 6
1-4 سؤالات تحقیق 8
1-5 فرضيه‏هاي تحقیق 8
1-6 متغیرهای تحقیق 8
1-6-1 متغیرهای مستقل 8
1-6-2 متغیر وابسته 8
1-6-3 متغیرهای کنترلی 8
1-7 قلمرو تحقیق 9
1-7-1 قلمرو موضوعی 9
1-7-2 قلمرو مکانی 9
1-7-3 قلمرو زمانی 9
1-8 روش اجرای تحقیق 9
1-9 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مفهوم مسئولیت اجتماعی 12
2-2 مبانی نظری 13
2-3 مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ ها 16
2-3-1 مدل پنج بعدی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها 17
2-3-2 مدل مسئولیت اجتماعی کارول 17
2-4 چارچوب تعیین استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی 18
2-5 مفهوم حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی 18
2-5-1 محدوده حسابرسی اجتماعی 19
2-5-2 طبقه‌ها و الگوهای تئوری حسابرسی مالی 20
2-5-3 مفهوم حسابرسی تولیدی و تدافعی 22
2-5-4 وجود تمایز و افتراق حسابرسی تولیدی و تدافعی 22
2-6 مدل ماتریس شناسایی و ارزیابی ذینفعان شرکت 23
2-6-1 نظريه ذینفعان 25
2-6-1-1 ذینفعان پشتیبان 28
2-6-1-2 ذینفعان حاشیه‌ای 29
2-6-1-3 ذینفعان غیرپشتیبان 29
2-6-1-4 ذینفعان مختلط 30
2-6-1-5 استفاده از تخصص ذینفعان 30
2-6-2 مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال ذینفعـان 31
2-6-2-1 رویکردی متعالی به کسب و کار 32
2-6-2-2 پایش و اندازه گیری 33
2-6-2-3 قواعد جدید کسب و کار 34
2-7 مفاهیم حسابداری اجتماعی 36
2-7-1 معاملات اجتماعي 36
2-7-2 سود اجتماعي 36
2-7-3 اركان اجتماعي 36
2-7-4 سرمايه اجتماعي 36
2-7-5 خالص دارايي هاي اجتماعي 36
2-8 طبقه بندی حسابداری اجتماعی 37
2-9 انواع گزارشگری اجتماعی 37
2-9-1 گزارشگری غیر مالی 37
2-9-2 گزارشگری مالی 38
2-10 تعريف شفافيت 38
2-10-1 قابليت دسترسي به اطلاعات 39
2-10-2 توانايي برقراري ارتباط و وجود جريان ارسال و دريافت اطلاعات 40
2-10-3 تعاريف مبتني بر ذي نفعان 42
2-10-4 تعاريف مبتني بر پاسخگويي 42
2-10-5 تعريف شفافيت با تاكيد بر اجراي قوانين و مقررات 43
2-10-6 شفافيت در بورس 43
2-10-7 اندازه گيري شفافيت 44
2-10-8 اهمیت شفافیت در بازارهای مالی 45
2-10-8 ابعاد شفافیت در بازار سرمایه 48
2-10-9 ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی 50
2-10-9-1 نظریه های گزارشگری و افشاگری اجتماعی 51
2-10-9-1-1 نظریه توصیفی در گزارشگری اجتماعی شرکت ها 51
2-10-9-1-2 نظریه هزینه های انجام شده 51
2-10-9-1-3 نظریه هزینه- منافع 52
2-10-10 نقش شفافیت در گزارشگری مالی 52
2-10-11 شفاف‌سازی مالی از نگاه سازمانهای بین‌المللی 53
2-10-12 محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت 54
2-10-12-1 موانع و راهكارهاي عدم شفافيت بازار سرماية ايران 56
2-10-12-1-1 انجام معاملات صوري 56
2-10-12-1-2 انتشار اخبار كذب 57
2-10-12-1-3 تشكيل ائتلاف 58
2-10-12-1-4 ندادن اطلاعات از سوي شركتها و استفاده از اطلاعات محرمانه توسط دست اندركاران شركت 58
2-10-12-1-5 ارائة اطلاعات نادرست از سوي شركت ها 59
2-10-13 کیفیت افشا، شفافیت و ویژگیهای کیفی صورتهای مالی 59
2-10-14 اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه 60
2-10-15 مزایای افشای داوطلبانه 61
2-10-16 مسائل اصلی در افشای داوطلبانه 62
2-10-17 پیشینه تحقیق 65
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 70
3-2 روش پژوهش 70
3-3 جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری 71
3-3-1 جامعه‌ی آماری 71
3-3-2 نمونه و روش نمونه‌گیری 71
3-4 ابزار جمع‌آوری داده‌ها 71
3-4-1- رگرسیون 71
3-4-2- ضریب تشخیص یا تبیین 72
3-4-3- آزمون معنیدار بودن متغیر مستقل 72
3-4-4- آزمون خود همبستگی 73
3-4-5- همخطی، راههای تشخیص و چگونگی رفع آن 74
3-5 فرضیات تحقیق 75
3-6 متغیرهای تحقیق 75
3-6-1 متغیر وابسته 75
3-6-2 متغیرهای مستقل 75
3-6-3 متغیرهای کنترلی 79
فصل چهارم: تجزیه تحلیل
4-1 مقدمه 81
4-2 یافته های تحقیق 81
3-4- آزمون فرضیه های تحقیق: 86
4-4- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها: 87
4-4-1 نتایج آزمون فرضیه اول 87
4-4-2 نتایج آزمون فرضیه دوم 88
4-4-3 نتایج آزمون فرضیه سوم 89
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- مقدمه 92
5-2- پیشنهادات تحقیق 95
5-3- محدودیتهای تحقیق 98
5-4- توصیه برای تحقیقات آتی 98
منابع و ماخذ
الف) منابع فارسي 99
ب) منابع لاتین 101


مقدمه

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته است. حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر می شود. منظور از مسولیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند. ابزار ﺁگاه سازی جامعه از مسولیتهای اجتماعی شرکت و سازمان افشاگری و گزارشگری اجتماعی است.
افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . مطالعات و تحقیقات گسترده در اواخر سال 2002 توسط موسسه پرایس واتر هاواس در سطح بین الملل بیانگر این بود که قریب 70 درصد مدیران ارشد بر این اعتقادند که نشان دادن مسئولیتهای اجتماعی شرکت در سود ﺁوری فعالیتهای شرکت تاثیر به سزایی دارد.هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سر مایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار می گیرد. (خوش طینت،1383)
براساس این دیدگاه، مدیران شرکت باید نسبت به سهامداران و سرمایه‌گذاران خود احساس مسئولیت کنند. با انجام فعالیت‌هایی که ناشی از نگرانی‌های اجتماعی شرکت است، شرکت تا حدودی به خودگردانی می‌رسد و با چنین کنترل‌هایی که به خود تحمیل می‌کند، باعث می‌شود که دخالت‌های دولت کاهش یابد. این مسئله به نوبه خود، باعث کاهش تعارضات، میان سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی می‌شود. در دیدگاه عمومی، این دیدگاه با مرحله سوم سیر تاریخی منطبق است که براساس آن، سازمان ملزم است در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه فعالیت کند. در نتیجه، سودآوری تنها یکی از اهداف‌ بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. طرفداران این فلسفه معتقدند که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده از منابع کمیاب را به شرکت اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن به‌وجود آورده، شرکت باید خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند.(پارسائیان،1384)


1-1 بیان مساله
حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است. از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند.
همچنین حسابداری اجتماعی را می توان در ارتباط با اطلاعات منتشره توسط یک سازمان که به طرفهای ذینفع امکان می دهد تا عملکرد سازمان را در مواجهه با مسائل اجتماعی (مثبت و منفی) ارزیابی کند ، تعریف کرد.
حسابداری اجتماعی فرایند گرداوری ، اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامونی اوست.حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش ، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر می سازد.
موضوع مسئوليت اجتماعي نيز جداي از اين قضيه نيست، زيرا درخصوص ارائه تعريفي واحد از مسئوليت اجتماعي بين دانشمندان علم مديريت، اتفاق نظر وجود ندارد.«گريفين» و «بارني» مسئوليت اجتماعي را چنين تعريف مي كنند: «مسئوليت اجتماعي، مجموعه وظايف و تعهداتي است كه سازمان بايستي در جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه اي كه در آن فعاليت مي كند، انجام دهد». «درك فرنچ» و «هينر ساورد» در كتاب «فرهنگ مديريت» درخصوص مسئوليت اجتماعي مي نويسند: «مسئوليت اجتماعي، وظيفه اي است برعهده موسسات خصوصي، به اين معنا كه تاثير سوئي بر زندگي اجتماعي كه در آن كار مي كنند، نگذارند. ميزان اين وظيفه عموماً مشتمل است بر وظايفي چون: آلوده نكردن، تبعيض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعاليتهاي غيراخلاقي و مطلع كردن مصرف كننده از كيفيت محصولات. همچنين وظيفه اي مبتني بر مشارکت مثبت در زندگي افراد جامعه است ».(خوش طینت،1383)
در این پژوهش سعی داریم به این نتیجه برسیم که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه طبق نقش تمایلات ذی نفعان و شفافیت مالی چه رابطه ای وجود دارد؟

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.