پایاننامه انتخاب برپایه سطح دانش آزمون دهنده آزمون انطباقی کامپیوتری

110 هزار تومان 85 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و پایاننامه انتخاب برپایه سطح دانش آزمون دهنده آزمون انطباقی کامپیوتری روی خرید محصول کلیک و یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات مدیریت سیستم های اطلاعاتی بهبود هوشمندانه انتخاب سوال بر پایه سطح دانش آزمون دهنده در آزمون انطباقی کامپیوتری


خرید محصول پایاننامه انتخاب برپایه سطح دانش آزمون دهنده آزمون انطباقی کامپیوتری


چکیده:

آزمون انطباقی کامپیوتری یک روش رو به رشد ارزیابی در بسیاری از موسسات آموزشی و همچنین غیر آموزشی در سراسر جهان است. ویژگی متمایزکننده آزمون انطباقی کامپیوتری اجرای آزمون متناسب با توانایی آزمون دهنده بر اساس پاسخ سوالات قبلی می باشد. از این رو، می توان آزمون کوتاه تر را اجرا و در عین حال تخمین دقیق تری از توانایی آزمون دهنده به دست آورد. روش های مختلفی برای ایجاد آزمون انطباقی کامپیوتری بر اساس نظریه سوال پاسخ ارائه شده است. هدف این پایان نامه بهبود روش انتخاب سوال در آزمون انطباقی کامپیوتری بر اساس نظریه سوال پاسخ با توجه به سطح دانش آزمون دهنده می باشد. در این پایان نامه علاوه بر پارامترهای سوال که در نظریه سوال پاسخ مطرح شده است، ساختاری برای سوالات پیشنهاد شده است که بر اساس آن می توان روش انتخاب سوال را بهبود بخشید، علاوه بر این طول آزمون کوتاه تر خواهد شد. همچنین می توان مبحثی که آزمون دهنده در آن ضعیف می باشد را شناسایی و بر اساس آن رویکردی مناسب آزمون دهنده پیشنهاد داد. یعنی اگر آزمون دهنده ای در مبحثی ضعیف بود، معلم می تواند تصمیمی متناسب با سطح آزمون دهنده اتخاذ کند.
در انتخاب سوال، موضوع دیگری که مطرح است محاسبه سطح توانایی آزمون دهنده است، چون بر اساس سطح او، سوال مناسب برای او انتخاب می شود. روش های مختلفی برای محاسبه و تخمین سطح آزمون دهنده وجود دارد، در این پایان نامه از شبکه های عصبی برای تحمین سطح دانش استفاده شده است. سه مدل شبکه عصبی در اینجا مطرح شده است، مدل اول شبکه عصبی هرس جامع است که شبکه ای دقیق ولی با طول زمان آموزش بالاست، مدل های دیگر، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و مدل شبکه عصبی تابع پایه شعاعی است.

واژگان کلیدی: سنجش کامپیوتری ، آزمون های مبتنی بر کامپیوتر ، آزمون انطباقی کامپیوتری، نظریه سوال پاسخ، شبکه بیزین، شبکه عصبی


فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : مقدمه 2
1 – 1 اهداف تحقیق و تبیین صورت مسئله 3
فصل دوم : آزمون انطباقي کامپيوتري 5
2 – 1 مقدمه 5
2 – 2 انواع سنجش انطباقی 5
2 – 3 انتخاب سوال 9
2 – 4 پايان دادن به آزمون انطباقي 12
2 – 5 کاربردهاي آزمون انطباقي کامپيوتري 13
2 – 6 ساختار آزمون انطباقي کامپيوتري 13
فصل سوم : بحث های مرتبط 18
3 – 1 نظریه سوال پاسخ 18
3 – 1 – 1 مقدمه 18
3 – 1 – 2 مدل هاي نظريه سوال پاسخ 21
3 – 1 – 3 مد ل هاي دو ارزشي نظريه سوال پاسخ 22
3 – 1 – 4 مدل هاي سوال پاسخ تک بعدي براي داده هاي دو ارزشي 22
3 – 1 – 5 مدل هاي سوال پاسخ چند ارزشي 27
3 – 1 – 6 نمره گذاري آزمودني ها بر اساس مدل هاي نظريه سوال پاسخ 27
3 – 1 -7 بيشنه پسين 35
3 – 1 – 8 نمره گذاري به روش پسين مورد انتظار 37
3 – 1 – 9 مدرج کردن سوال ها (برآورد کردن) 39
3 – 1 – 10 برآورد به روش بيشينه درست نمايي 40
3 – 1 – 11 برآورد بيشينه درست نمايي با پارامترهاي معلوم شخص 41
3 – 1 – 12 معادله هاي برآورد 44
3 – 1 – 13 روش جستجوي نيوتن – رافسون 44
3 – 1 – 14 بيشينه درست نمايي همزمان (JML) 46
3 – 1 – 15 بيشينه درست نمايي حاشيه اي (MML) 47
3 – 1 – 1 6 بيشينه درستنمايي شرطي (CML) 51
3 – 2 شبکه های بیزین 55
3 – 2 – 1 مقدمه 55
3 – 2 – 2 استنتاج با استفاده از توزيع توام كامل 56
3 – 2 – 3 رابطه‌هاي استقلال شرطي در شبكه‌هاي بيزي 59
3 – 2 – 4 نمايش كارآمد توزيع‌هاي شرطي 60
3 – 2 – 5 يادگيري شبكه‌هاي بيزين 61
3 – 2 – 6 شبکه های باوری بیزین 61
3 – 2 – 7 استفاده از شبکه های بیزین در آزمون انطباقی کامپیوتری 63
3 – 3 شبکه های عصبی 66
3 – 3 – 1 مقدمه 66
3 – 3 – 2 کاربردهای شبکه های عصبی 69
3 – 3 – 3 مزیت های شبکه های عصبی 69
3 – 3 – 4 محدودیت های شبکه های عصبی 70
3 – 3 – 5 تعمیم شبکه 71
3 – 3 – 6 استراتژی های یادگیری 71
3 – 3 – 7 پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی 72
فصل چهارم : پیشنهاد روش بهبود یافته 73
4 – 1 مقدمه 73
4 – 2 مشکلات روشهای قبل 74
4 – 3 روش پیشنهادی 75
4 – 4 مدل سازی ساختار سوالات بر اساس شبکه بیزین 77
4 – 5 مدل سازی آزمون با استفاده از شبکه های عصبی 79
4 – 5 – 1 شبكه عصبي پرسپترون ساده 80
4 – 5 – 2 شبكه عصبي پرسپترون چند لايه ) MLP ( 81
4 – 5 – 3 شبكه با تابع پايه شعاعي (RBF) 82
4 – 5 – 4 شبكه عصبی هرس جامع 83
4 – 6 نتیجه گیری 84
فصل پنجم : پیاده سازی 85
5 – 1 مقدمه 85
5 – 2 مجموعه داده 85
5 – 3 آزمایشات و نتایج 85
5 – 3 – 1 آزمایش اول 86
5 – 3 – 2 آزمایش دوم 89
5 – 3 – 3 آزمایش سوم 95
5 – 3 – 4 نتیجه گیری 100
فصل ششم : مقایسه و نتیجه گیری 102
6 – 1 مقدمه 102
6 – 2 نتیجه گیری 103
6 – 3 کارهای آتی 105
مراجع 106


1- فصل اول : مقدمه

آزمون يکي از رايج ترين راه های آزمايش دانش است. هدف اصلي از آزمايش به منظور تعيين سطح دانش آزمون دهنده از يک يا چند موضوع که در آن زمينه ي دانش انتخاب شده باشد، است. امروزه از روش هاي مختلفی نظير ارائه مطلب در کلاس ، نوشتن مقالات، پروژه ها، و غيره برای ارزيابي دانش استفاده مي شود. با اين حال، رايج ترين ابزار براي سنجش دانش، آزمون و امتحان شفاهي است. از آنجا که در دهه هاي اخير کامپيوتر به عنوان بيشترين ابزار آموزش مورد استفاده بوده است، و از آنجايي که استفاده از آن در همه سطوح آموزش و پرورش رايج شده است، آزمون مبتني بر کامپيوتر بسيار مورد پسند است.
امروزه از انواع روش هاي آزموني که در دسترس مي باشد، «آزمون انطباقي کامپيوتري» تعادلی حداکثری از دقت و کارايي را فراهم مي کند. در طول چند دهه گذشته، «آزمون انطباقي کامپيوتري» در زمينه هاي آموزش ، صدور گواهينامه و پروانه، بطورگسترده استفاده شده است. «آزمون انطباقي کامپيوتري» براساس پاسخ آزمودنی به سوالات پیشین، به صورت پیشرونده ای، سوالاتی را انتخاب می کند که دقت آزمون را افزایش دهد. از نظر آزمودنی به نظر می رسد که دشواری سوال با سطح توانایی او انطباق پیدا می کند. به عنوان مثال، اگر آزمودنی در پاسخ به سوالی با دشواری متوسط خوب عمل کند به او سوالی ارائه می شود که دشواری بیشتری دارد و یا اگر در پاسخ به سوال با دشواری متوسط عمل کند سوال ساده تری ارائه می شود. در آزمون های انطباقي کامپيوتري، در مقایسه با آزمون های چند گزینه ای ثابت که مجموعه ثابتی از سوالات به آزمودنی ارائه می شود، به تعداد سوالات کمتری نیاز دارد تا بتواند به همان نتایج دقیق دست پیدا کند. البته هیچ محدودیتی وجود ندارد که در روش شناسی «آزمون انطباقي کامپيوتري» الزاماً از سوالات چند گزینه‌ای استفاده شود اما از آنجایی که اکثر سوالات چندگزینه‌ای هستند، در بیشتر آزمون های انطباقي کامپيوتري نیز از این نوع سوالات استفاده می‌شود.
«آزمون انطباقي کامپيوتري» از اجرای سوالات نامربوط اجتناب می کند. مانند سوال هایی که برای آزمودنی خیلی آسان و یا خیلی سخت هستند و رفتارهایی نامناسب مثل حدس زدن، بی توجهی، و الگوهایی که پاسخ دادن را تحریک می کنند. این سوالات تا حد خیلی زیادی حذف می شوند. زمانی که سوالات به گونه ای ارائه شوند که با سطح توانایی آزمودنی منطبق نباشد و سطح چالش سوال (درجه دشواری) بالا باشد آزمون دهنده مضطرب خواهد شد و اگر پایین باشد دچار بی علاقگی خواهد شد. تنها در صورتی فرد تجربه آزمون مناسب را تجربه خواهد کرد که دشواری سوال با سطح توانایی اش منطبق باشد که آزمون های انطباقی این ویژگی را دارند.


1 – 1 اهداف تحقیق و تبیین صورت مسئله

در این پایان نامه نحوه انتخاب سوال بعدی برای آزمون دهنده را با توجه به اینکه بیشترین نزدیکی به سطح دانش او داشته باشد را بهبود داده شده است. برای انتخاب سوال سه تابع برای آن تعریف شده است :
1. انتخاب سوال بر اساس موضوع درس
2. انتخاب سوال بر اساس نظريه سوال پاسخ
3. انتخاب سوال بر اساس تاريخچه سوال ها پاسخ داده شده
در تابع اول سوالاتی که به موضوع مورد نظر مربوط است انتخاب می شوند. سپس در تابع با استفاده از نظریه سوال پاسخ و بهبود روش های محاسبه احتمال پاسخگویی آزمون دهنده به سوال، سوالاتی که بیشترین احتمال را دارند که آزمون دهنده آن ها را پاسخ دهد انتخاب می شوند. بعد از آنکه سوالات در تابع دوم انتخاب شدند، بر اساس سابقه سوالات، از بین آن ها یک سوال انتخاب و از آزموندهنده پرسیده می شود. بهبود فرآیند انتخاب سوال در تابع اول و دوم در این پایان نامه مورد نظر است. در واقع سوالاتی انتخاب خواهد شد که برای آزمون دهنده از نظر سنجش دانش او، بهترین هستند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.