پایاننامه اقتصاد انرژی تاثیر شوکهای نفتی رشد اقتصادی کشورها

110 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و پایاننامه اقتصاد انرژی تاثیر شوکهای نفتی رشد اقتصادی کشورها با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی در کشور های نفت خیز منا


پایاننامه اقتصاد انرژی تاثیر شوکهای نفتی رشد اقتصادی کشورها


چکیده:

منابع طبیعی از جمله نفت یکی از مهم ترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب می شود. تصور اینگونه است که درآمد های فراوان حاصل از منابع طبیعی برای یک کشور ایجاد ثروت می کند و پیشرفت اقتصادی، تسریع سرمایه گذاری و کاهش فقر را به دنبال خواهد داشت اما همواره مشاهدات تجربی نشان داده است که اثر مخرب وابستگی دولت ها به درآمد منابع طبیعی از جمله نفت همواره وجودداشته بطوریکه در سال های متمادی نفت بعنوان یکی از عواملی که می تواند با تامین ارز برای کشور های جهان سوم مفید و مثمرثمر باشد شناخته می شده است و می توانسته برای کشورهایی که از وجود انحصاری و طبیعی آن بهره مند هستند، به عنوان یک اهرم مثبت در جهت رشد و توسعه اقتصادی عمل کند اما هرگز این چنین نشده است. بر این اساس در این تحقیق به بررسی اثر شوکهای قیمت نفت بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای MENA برای دوره زمانی 2012-1996 پرداخته شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش داده های تابلویی و نرم افزار مورد استفاده نیز Eviews7 بوده است. نتایج تخمین بیانگر این موضوع است که از بین شاخصهای حکمرانی خوب، کنترل فساد و حاکمیت قانون دارای اثر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی هستند و بی ثباتی سیاسی و حق اظهار نظر و پاسخگویی( به علت پایین بودن درجه دموکراسی در این کشورها ) دارای اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی می باشند. آزادی تجاری نیز در این کشورها دارای اثر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی است ولی اندازه دولت اثر معناداری بر آن ندارد. قیمت نفت در حالت عادی دارای اثر مثبت و جمعیت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی است. اثر شوک قیمتی نفت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی در این کشورهاست. لذا بنابر نتایج تحقیق فرضیه این تحقیق رد می شود و اثر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی در این کشورها در این دوره زمانی مثبت نمی باشد.
کلمات کلیدی: شوک های نفتی، رشد اقتصادی، کشورهای منا.


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1مقدمه 2
1-2 اهداف تحقیق 6
1-3ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق 6
1-4سوالات و فرضیه های تحقیق : 12
1-4-1سوالات تحقیق: 12
1-4-2فرضیه های تحقیق : 12
1-5- مدل تحقیق : 12
1-6تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژگان کلیدی 13
1-7 روش تحقیق 15
1-8 قلمرو تحقیق 15
1-9 جامعه و حجم نمونه 15
1-10محدودیت ها و مشکلات تحقیق 15
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق 16
2-1 مقدمه 17
2-2 کشورهای منا 19
2-3 دلایل اصلی افزایش قیمت های نفت 24
2-3-1 تنگناهای پالایش جهانی 24
2-3-2 مکانسیم تاثیر گذاری قیمت نفت بر اقتصاد کلان 25
2-4 قیمت نفت و به کارگیری اشتغال عوامل 26
2-4-1 اثر جانشینی : 26
2-4-2 اثر در آمدی 27
2-4-3 اثر چرخشی 27
2-5 قیمت نفت و رشد اقتصادی 27
2-6 سیاست ایجادصندوق ذخیره ارزی به منظورکاهش آثار زیانبار نااطمینانی 30
2-6-1 صندوق تثبیت 32
2-6-2-صندوق بین نسلی 32
2-7 نقش نفت واثرات آن درتولید ناخالص ملی 32
2-8 مروری بر روند تاریخی تکانه های قیمت نفت 33
2-9 مقایسه اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت 36
2-10 شوک های نفتی 39
2-10-1اثر شوک های نفتی بر کسری بودجه 42
2-10 -2 بررسی کسری بودجه در اقتصاد ایران 43
2-11پیشینه تحقیق 45
2-11 -1مطالعات خارجی 45
2-11-2مطالعات داخلی 46
2-12جمع بندی؛ 47
فصل سوم: روش شناسی تحقیق یا متدولوژی تحقیق 48
1-3مقدمه: 49
3-2 روش تحقیق 49
3- 3 روش تخمین 50
3-4- قلمرو زمانی 50
3-5 قلمرو مکانی 50
3-6- روش جمع آوري اطلاعات 50
3-7- جامعه آماري 50
3-8- ابزار تجزيه و تحليل داده ها 51
3-9- روش تخمين مدل 51
3-9-1- معرفی روش تحقیق : 51
3-9-2- داده های تابلوئی 51
3-9-3- روش تخمین در داده های تابلوئی 52
3-9-4- مدل اثرات ثابت 55
3-9-5- آزمون هاسمن 56
3-9-6- اثرات تصادفی 58
3-10- شرحی بر داده های آماری 62
3-11- معرفی مدل و داده های مورد استفاده 62
3-12- جمع بندی 63
فصل چهارم : برآورد مدل وتحلیل فرضیه تحقیق 65
4-1- مقدمه 65
4-2- معرفی مدل و روش تحقیق 65
4-2-1- مدل تحقیق 65
4-3- روش تحقیق 67
4-4- آزمون مانایی و نامانایی متغیرها 67
4-5- کشورهای مورد بررسی 69
4-6- آزمون F-limer 69
4-7- آزمون هاسمن 70
4-8- نتایج برآورد مدل تحقیق 70
جدول4-4، نتایج تخمین با روش GLS 71
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 76
5-1- مقدمه 77
5-2- نتایج تحقیق 78
5-3- آزمون فرضیه 78
5-4- توصیه های سیاستی و پیشنهادات 79
منابع و مآخذ 82
پیوست 87


1-1مقدمه

منابع طبیعی از جمله نفت یکی از مهم ترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب می شود.تصور اینگونه است که درآمد های فراوان حاصل از منابع طبیعی برای یک کشور ایجاد ثروت می کند و پیشرفت اقتصادی می¬کند ، تسریع سرمایه گذاری و کاهش فقر را به دنبال خواهد داشت اما همواره مشاهدات تجربی نشان داده است که اثر مخرب وابستگی دولت ها به درآمد منابع طبیعی از جمله نفت همواره وجودداشته بطوریکه در سال های متمادی نفت بعنوان یکی از عواملی که می تواند با تامین ارز برای کشور های جهان سوم مفید و مثمرثمر باشد شناخته می شده است و می توانسته برای کشورهایی که از وجود انحصاری و طبیعی آن بهره مند هستند ، به عنوان یک اهرم مثبت در جهت رشد و توسعه ی اقتصادی عمل کند اما هرگز این چنین نشده است.بانک جهانی استفاده از شو کها و درآمد های نفتی به نحوی که آسیب های اقتصادی را به حداقل و توسعه اقتصادی را به حداکثر برساند به عنوان بزرگترین چالش کشور های در حال توسعه صادرکننده ی نفت خام بر شمرده است.
نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی در میان کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت که در آن، درآمد حاصل از صدرو نفت به عنوان موتور محرکه‌ی اقتصاد شناخته می شود، ضروری است. برای کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولتها را تشکیل می دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می شود مگر آن که سیاست های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت‌ها اتخاذ شود. اولین تکانه ی نفتی در اکتبر سال 1973 به دنبال حمله ی سوریه و مصر به اسرائیل رخ داد که منجر به کمبود عرضه ی نفت و رشد قیمت ها در طول یک سال از 4 به 12دلار شد. اقتصاد کشورهای صنعتی، به عنوان واردکنندگان نفت به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و ارمغان این تکانه برای آنان چیزی جز تورم رکودی نبود.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.