پایاننامه ارشد کامپیوتر هوش مصنوعی اعتبار سیستم مبتنی برمنطق فازی

110 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد کامپیوتر هوش مصنوعی اعتبار سیستم مبتنی برمنطق فازی روی خرید محصول کلیک و یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان ‌نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر هوش مصنوعی اعتبار و درستی‌سنجی سیستم مبتنی بر منطق فازی


خرید محصول پایاننامه ارشد کامپیوتر هوش مصنوعی اعتبار سیستم مبتنی برمنطق فازی


فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1 مقدمه 2
1-2 اعتبار و درستی‌سنجی 2
1-3 توصیف مدل‌های رفتاری انسان 3
1-4 شبکه پتری 4
1-5 اجزای شبکه پتری 5
1-5-1 نمایش ساختار 6
1-5-2 تعریف رسمی شبکه پتری 7
1-6 شبکه پتری فازی 7
1-7 نگاشت پایگاه دانش به FPN 10
1-8 خطاهای مدل‌های رفتاری انسان 11
1-8-1 خطاهای ساختاری 11
1-8-2 خطاهای معنایی 13
1-9 ساختار پایان¬نامه 15
فصل دوم: بررسی مقالات پیشین
2-1 مقدمه 17
2-2 بررسی مقالات پیشین 17
2-3 خلاصه فصل 19
فصل سوم: روش پیشنهادی
3-1 مقدمه 21
3-2 پرسش¬نامه ارزیابی واحد تجاری 21
3-2-1 معیارهای رضایت کلی (هیجانی) 21
3-2-2 معیارهای وفاداری (رفتاری، اثربخشی) 22
3-2-3 دسته معیارهای ارزیابی کننده¬ی میزان رضایت از ویژگی¬های خاص (شناختی، اثربخشی) 23
3-2-4 معیارهای ارزیابی میزان تمایل برای خرید مجدد (معیارهای رفتاری) 23
3-3 ایجاد شبکه پتری فازی 24
3-4 درستی¬سنجی 26
3-5 اعتبارسنجی: ارزیابی ایستا 27
3-6 اعتبارسنجی: ارزیابی پویا 32
3-7 جدول مقایسه با راه¬کارهای پیشین 36
3-8 خلاصه فصل 37
فصل چهارم: نتیجه‌گیری و کارهای آینده
4-1 نتیجه¬گیری 39
4-2 پیشنهادها 39
واژه‌نامه 41
مراجع 42


1-1 مقدمه

با توجه به اینکه تکنولوژی سیستم‌های مبتنی بر دانش، در حال گسترش است، نیاز بیشتری برای اعتبارسنجی سیستم‌های مبتنی بر دانش نسبت به گذشته احساس می‌شود. در سطح ارزیابی ایستا تنها خطاهایی از قبیل تکرار، تنتاقض و چرخه قابل تشخیص هستند. و هیچگونه خطای معنایی از قبیل ناهماهنگی در سطح مشخصات نیازمندیهای سیستم ارائه شده توسط پایگاه دانش مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در این بخش ما به فرایند مدلسازی سیستم‌های مدل انسانی با استفاده از شبکه‌های پتری و ارزیابی ایستای شبکه‌ی پتری می‌پردازیم. سپس در مرحله ارزیابی پویا به بررسی ارتباط بین نودهای شبکه می‌پردازیم و از بررسی ساختار قوانین فازی برای تشخیص ناکاملی معنایی در سطح ورودی‌های سیستم و دانش محیطی و ارائه روشی برای رفع این ناکاملی می‌پردازیم.


1-2 اعتبار و درستی‌سنجی

برای اطمینان از صحت مدل بدست‌آمده از طریق شبیه‌سازی عموما از روش اعتبار و درستی‌سنجی (v&v) استفاده می‌شود. اعتبارسنجی و درستی‌سنجی به فرآیندی گفته می‌شود که پس از تولید یا در طی آن اعمال می‌گردد تا از صحت و کارایی سیستم مورد نظر اطمینان حاصل گردد.
اعتبارسنجی، به این مفهوم است که نتایجی که پس از اجرای سیستم گرفته می‌شود با نتایجی که هدف ساخت سیستم بوده مطابقت کند (کار درست را انجام می‌دهد). اما درستی‌سنجی، به مفهوم انطباق کامل سیستم با توصیفی است که از سیستم ارائه شده (کار را درست انجام می‌دهد).
هدف از اعتبار و درستی‌سنجی دو مورد می¬باشد: 1) کاهش خطاها 2) تعیین صحت سیستم.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.