پایاننامه ارشد کامپیوتر نرم افزار تست رگرسیون رهیافت ژنتیک

110 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد کامپیوتر نرم افزار تست رگرسیون رهیافت ژنتیک روی خرید محصول کلیک و یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک


خرید محصول پایاننامه ارشد کامپیوتر نرم افزار تست رگرسیون رهیافت ژنتیک


چکیده:

بسیاری از هزینه‌های توسعه نرم‌افزار، مربوط به آزمون‌های مکرر، در مرحله نگهداری نرم‌افزار در حال تکامل و اصلاح است؛ زیرا ایجاد هر تغییر در کد نرم‌افزار، نسخه‌ی جدیدی به دست می‌دهد که درستی یابی آن، نیازمند طراحی آزمون‌های جدید و نیز انجام مجدد تمام آزمون‌های قبلی، برای اطمینان از عدم تأثیرپذیری نامطلوب عملکرد جاری نرم‌افزار از تغییرات صورت گرفته است. این فرایند آزمون رگرسیون نرم‌افزار نامیده می‌شود. به دلیل محدودیت منابع و زمان آزمون، نمی‌توان کل این حجم زیاد و رو به توسعه آزمون‌ها را در هر دور تکرار آزمون، مجددا اجرا کرد. یکی از مهم‌ترین فنون ارائه‌شده برای غلبه بر مشکل هزینه‌ی زیاد آزمون رگرسیون نرم‌افزار، انتخاب و اولویت‌دهی موارد آزمون است که منظور از آن، انتخاب و اجرای مهم‌ترین موارد آزمون، برحسب معیار شایستگی برای دستابی سریع‌تر به هدف آزمون است. مشکل اغلب فنون انتخاب و اولویت‌دهی ارائه‌شده، نادیده گرفتن پیاپی بودن اجرای آزمون رگرسیون، تأثیرگذاری کارایی آزمون‌ها در هر تکرار آزمون رگرسیون بر کارایی مراحل بعدی، تفاوت بین هزینه آزمون و دشواری خطا و نیز محدودیت زمان و منابع در محیط واقعی اجرای آزمون است. در این پایان‌نامه، روشی برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد آزمون مبتنی بر پیشینه و آگاه از هزینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر پایه‌ی پنج معیار سابقه‌ی کارایی کشف خطای موارد آزمون، احتمال انتخاب پیشین، پیشینه‌ی اجرای آن‌ها در جریان اجراهای متعدد آزمون رگرسیون، هزینه آزمون و دشواری خطا ارائه‌شده است که اثر محدودیت منابع بر اجرای آزمون‌ها نیز اعمال‌شده است.
برای ارزیابی کمی سرعت آشکارسازی خطا برای روش پیشنهادی، پیاده‌سازی انجام شد که ارزیابی با استفاده از متریک APFDc انجام‌شده است. مقایسه عملکرد روش پیشنهادی با روش مبتنی بر پیشینه و روش تصادفی، انجام‌گرفته است. نتایج ارائه‌شده در پایان‌نامه، حاکی از بهبود حدود 30 % در سرعت و آشکارسازی خطای زودتر روش پیشنهادی نسبت به روش‌های مورد مقایسه است.

واژه‌های کلیدی:

آزمون رگرسیون نرم‌افزار، انتخاب موارد آزمون، اولویت‌دهی موارد آزمون، اولویت‌دهی مبتنی بر پیشینه، آگاه از هزینه


فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل 1: مقدمه 1
1-1- هدف 2
1-2- انگیزه 3
1-3- مروری بر روش‌های ارائه‌شده 4
1-4- نوآوری بر روش‌های ارائه‌شده 5
1-5- رئوس مطالب سایر فصل‌ها 6
فصل 2: اصول و مبانی نظری و پیشینه تحقیق 7
2-1- مقدمه 8
2-2- تعاریف اصول و مبانی نظری 9
2-2-1- فرایند آزمون نرم‌افزار 9
2-2-2- الگوریتم ژنتیک 17
2-3- مروری بر ادبیات آزمون 25
2-3-1- آزمون رگرسیون نرم‌افزار 25
2-3-2- آزمون مجدد کامل 26
2-3-3- آزمون رگرسیون انتخابی 27
2-3-4- کاهش مجموعه آزمون 33
2-3-5- اولویت‌دهی موارد آزمون 34
2-3-6- کارهای پیشین 40
2-4- نتیجه‌گیری 61
فصل 3: روش پیشنهادی 63
3-1- مقدمه 64
3-2- ایده عملکرد و ایرادات روش انتخاب و اولویت‌دهی موجود 65
3-2-1- روش پیشنهادی 67
3-3- نتیجه‌گیری 80
فصل 4: نتایج و تفسیر آن‌ها 82
4-1- مقدمه 83
4-2- متریک ارزیابی 83
4-3- شرح آزمایش‌ها 85
4-4-تحلیل نتایج 86
4-5- نتیجه‌گیری 89
فصل ۵: جمع‌بندی و پیشنهادها 91
۵-1- مقدمه 92
5-2- یافته‌ها و دستاوردهای تحقیق 93
5-4- پیشنهادها 94
مراجع 95
پیوست 99


1-1- هدف

در فاز توسعه و نگهداري نرم‌افزار بـراي رفـع خطاهـاي موجـود در نرم‌افزار و همچنین پیاده‌سازی تغييراتي كه در برنامـه ایجادشده است، متناوبا نرم‌افزار اصلاح می‌شود و تغييراتـي در آن داده می‌شود. پس از هر تغيير در نرم‌افزار، براي بررسي اينكه رفتار بر روی قسمت‌های بلا تغییر تاثیری نداشته باشد و همچنین بـراي اعتبارسـنجي مجدد، آزمون‌های فعلـي را تكرار می‌کنند. درعین‌حال اعتبارسنجي قسمت‌های تغییریافته نرم‌افزار هر بار نيازمند طراحي تعدادي آزمون‌های جديد است كه به‌این‌ترتیب حجم آزمون‌های نرم‌افزار مرتباً رو به افـزايش اسـت. بنـابراين، ايـن فـاز ضروري در توسعه محصول نـرم افـزاري كـه بـراي آشكارسـازي عيـوب نرم‌افزار و مشــخص كــردن ســطح كيفــي آن بــا توجــه بــه يكســري خصوصيات منتخب، انجام می‌شود [1]، بسـياري از هزینه‌های توسـعه نرم‌افزار (بين 30 تا 50 درصـد) را بـه خـود اختصـاص می‌دهند. ايـن آزمون‌های مكرر در مرحله نگهداري نرم‌افزار در حال تكامل و اصـلاح كه با ايجاد هر تغيير در كد نرم‌افزار، براي اطمينان از عدم تأثیرپذیری نامطلوبِ بخش‌های اصلاح‌نشده كد از تغييرات صورت می‌گیرد آزمون رگرسيون نرم‌افزار ناميده می‌شود.
به دليل محدوديت زمـان و منـابعِ در دسـترس بـراي گـروه آزمـون در دنياي واقعي، آزمون كامل اغلب غیرعملی است [2،1]. روش‌های گونـاگوني براي حل مشكل هزينه زياد آزمون رگرسيون ارائه‌شده اسـت. در بـين اين روش‌ها، سه روش عمده كه بر پايـه اسـتفاده مجـدد از مخـزن آزمـون اســتوارند عبارت‌اند از: ” آزمــون رگرسیون انتخابی “، ”كاهش مجموعه آزمون“ و ”اولویت‌دهی موارد آزمون “ [2]. روش آزمــون رگرسیون انتخابی از اطلاعات درباره برنامه، برنامه اصلاح‌شده و موارد آزمونی که برای زیرمجموعه آزمون انتخاب می‌شود، استفاده می‌کند. تکنیک‌های انتخاب آزمون معمولاً کد منبع برنامه را استفاده می‌کنند برای تعیین اینکه کدام مورد آزمون بهتر است در طول مرحله آزمون رگرسیون اجرا شود [3]. یکی از اهداف مهم انتخاب موارد آزمون افزایش نرخ قابلیت تشخیص خطا هست. روش اولویت‌دهی موارد آزمون تلاش می‌کند بـا ترتيـب دهـي اجـراي مـوارد آزمون بر اساس يك معيار شايستگي به بهبود آزمـون رگرسـيون نـرم افزاري بپردازد به‌گونه‌ای كه مهم‌ترین‌ها ابتدا اجرا شوند. يكي از اهداف عمده [4] در اولویت‌دهی موارد آزمون اين اسـت كـه بـا اجـراي مـوارد آزموني كه تعداد بيشتري از خطاها را اجرا می‌کنند، متوسـط كشـف خطا را در طول اجراي آزمون تا جاي ممكن افـزايش داد تـا بـا كشـف سریع‌تر اين خطاها امكان بازخورد سریع‌تر بـه گروه توسـعه نرم‌افزار و ارسال آن براي ويرايش و تصحيح خطا ميسر شود. با اين كار می‌توان مطمئن بود كه در صورت توقف و ناتمام ماندن جريان آزمون در هرجا، مؤثرترين آزمون‌ها انجام‌گرفته و حداكثر خطاهاي موجود کشف‌شده‌اند. هدف ما بهبود در این روش‌هاست.


1-2- انگیزه
آزمــون رگرسیون انتخابی را برای افزایش سرعت انجام فاز آزمون استفاده می‌کنند، در این روش بر اساس معیارهای که از قبل تعیین‌شده است از میان مجموعه آزمون تعدادی را انتخاب می‌کنند. آزمــون رگرسیون انتخابی به دنبال حداقل کردن دنباله آزمون است که اکثراً آگاه از اصلاحات است. انتخاب مورد آزمون فقط روی نسخه جاری استفاده می‌شود اما روی قسمتی از برنامه تمرکز می‌کند که اصلاح‌شده است [5].

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.