پایاننامه ارشد معماری طراحی پارک موزه رویکرد صرفه جویی انرژی

175 هزار تومان 130 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد معماری طراحی پارک موزه رویکرد صرفه جویی انرژی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد معماری طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی


پایاننامه ارشد معماری طراحی پارک موزه رویکرد صرفه جویی انرژی


چکیده :
یکی از نیازهای امروز ما داشتن فضایی برای آشنا شدن با فناوری های جدید معماری در دنیا است . با طراحی پارک موزه ای برای معماران می توان به نحوی در جهت تداوم آموزش معماری و آشنا شدن معماران و ترغیب هر چه بیشتر آنها در زمینه فناوری های نوین قدم مهمی برداشت .یکی از مهم ترین اهداف موزه های امروزی در کنار حفظ و نگهداری آثار با ارزش، آموزش است . با طراحی پارک موزه برای معماری می توان به نوعی در جهت آموزش به معماران و علاقه مندان همت گماشت.طراحی این موزه می تواند هم برای معماران امروز که در آن به نشست و گفتگو می پردازند و هم برای معماران آینده که می توانند آثار دوره های قبل را ببینند، موثر بوده و بسیار مهم باشد.
اصل صرفه جویی در منابع (Economy of Resources) از یک سو به بهره‌برداری مناسب از منابع و انرژی‌های تجدیدناپذیر مانند سوخت‌های فسیلی، در جهت کاهش مصرف می‌پردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدی دارد.می توان با استفاده از راهکارهای جدید در انرژی صرفه جویی کرد و ساختمانی هوشمند طراحی کرد. یکی از ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻭ رایج ترین ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ، ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ «ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک» ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ رساله ﺣﺎﺿﺮ شیوه های طراحي ساختمان های یکپارچه با فتوولتائیک از قبیل تعیین جهت و شیب فتوولتائیک ها، سایه اندازی ها، هماهنگي با سیستم های غیرفعال خورشیدی، تهویۀ سیستم، ترکیب فتوولتائیک ها با ساختمان و تأثیراتي که بر یکدیگر مي گذارند، تأثیر فرم پلان و مورد بررسی قرار گرفته است .

واژگان کلیدی : معماری،موزه،علوم و تکنولوژی، صرفه جویی انرژی،سلول های خورشیدی،سیستم فتوولتائیک


فهرست مطالب

چكيده 1

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 –مقدمه 2
1-2- بيان مساله . 3
1-3- پرسش اصلی تحقیق .4
1-4- اهداف تحقیق 5
-5-1روش تحقيق . 5
فصل دوم: مبانی نظری( صرفه جویی انرژی- سلول های فتوولتائیک )
2-1 -مقدمه 6
2-2- صرفه جویی انرژی 7
2-3- انرژی خورشیدی 9
-4-2 الزامات طراحی ساختمان با سلول های فتوولتائیک 45
2-5- ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ 49
2-6- نتيجه گیری . 61

فصل سوم: نمونهاي موردي
3-1- نمونه های موردی داخلی . 63
3-2- نمونه های موردی خارجی 73

فصل چهارم: موزه علوم و فناوری معماری
4 -1-تعریف موزه 97
4-2- دلیل وجود موزه و جایگاه آن 98
4-3- تاریخچه و روند تحولات موزه . 102
4-4- اهداف و نقش موزه 104
-5-4 انواع موزه ها . 106
-6-4 معماری موزه 109
-7-4 تئوری های جدید موزه سازی . 111
8-4 – شناخت ضوابط ومقررات فضاهای موزه در جهان . 116
-9-4 سازمان اداری موزه 121
-10-4 تاسیسات 127
-11-4 نور در موزه . 130

فصل پنجم: بستر طرح
-1-5مطالعات اقلیمی شهر تهران 134
-2-5 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران . 136
-3-5بررسی سایت 147
-4-5برنامه عملکردی و فیزیکی پروژه 151
5-5 -روند طراحی 157
-6-5 تاسیسات موزه 166
منابع 168 .
پیوست 171

فهرست تفصیلی

چكيده 1

فصل اول: کلیات تحقیق
-1-1مقدمه . 2
-2-1بيان مساله 3
-3-1پرسش اصلی تحقیق 4
-4-1اهداف تحقیق . 5
-5-1روش تحقیق 5

فصل دوم: مبانی نظری( معماری پایدار – صرفه جویی انرژی )
-1-2مقدمه . 6
-2-2صرفه جویی انرژی . 7
-2-21- تعریف انرژی .7
-2-22-تاریخچه انرژی تجدیدپذیر . 7
-3-2-2 انواع انرژی های تجدید پذیر . 7
3-2 -انرژی خورشیدی 9
-1-3-2 سیستم غیر فعال (Passive) . 11
-1-1-3-2 سیستم دریافت مستقیم 13
-2-1-3-2 دیوار ترومب . 13
-3-1-3-2 آتریوم 14
-4-1-3-2 اتاقک های شیشه ای چسبیده به بنا (فضای آفتابگیر) . 15
-5-1-3-2 دیوار سنگین 15
-6-1-3-2 پدیده ترموسیفون . 15
-7-1-3-2 بالکن های شیشه ای 15
-8-1-3-2 عایق شفاف حرارتی 16
-2-3-2 راههای بهره‌گیری بیشتر از انرژی خورشیدی در سیستم غیر فعال خورشیدی 16
-3-3-2 سیستم های فعال خورشیدی (Active ) 19
-4-3-2 فتوولتائیک 20
-1-4-3-2 تاریخچه فتوولتائیک 20
-2-4-3-2 سلول‌های خورشیدی (فتوولتاییک) 21
-3-4-3-2جهت گیری پنلهای فتوولتائیک 21
-4-4-3-2 فتوولتائیک یکپارچه ساختمان 22
-5-4-3-2 صفحات نمای ساختمان 22
-6-4-3-2نماهای نیمه شفاف 23
-7-4-3-2 سیستم‌های سایبان 23
8-4-3-2 -مصالح بام . 23
-9-4-3-2مزایای استفاده از سیستم‌های فتوولتاییک 24
-10-4-3-2اجزا اصلی سیستمهای فتوولتائیک . 25
-1-10-4-3-2سلول های خورشیدی . 26
-10-4-3-2 -2مدولها . 26
-10-4-3-2 -3 آرایه ها 27
-10-4-3-2 4- رگلاتو ر وکنترل کننده ها . 27
-5-10-4-3-2 مبدل 27
-11-4-3-2 سیستمهای فتو ولتائیک یکپارچه در معماری به اشکال زیر موجود . 28
-12-4-3-2 سیستمهای خورشیدی متکی بر نما 29
-13-4-3-2 سيستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختمان 30
-14-4-3-2شيوه هاي طراحي سيستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با ساختمان 31
-1-14-4-3-2 تعيين جهت و شيب بهينۀ پنل هاي فتوولتائيک 31
-14-4-3-22 -تأثير سايه اندازها بر پنلهاي فتوولتائيک . 33
-1-2-14-4-3-2 سايه اندازي خود ساختمان ، همسايگي ها، و موانع 34
-2-2-14-4-3-2 سايه اندازي درختان 34
-14-4-3-22-3 – سايه اندازي آسمان ابري 35
-14-4-3-22-4 – سايه اندازي آلودگي ها 35
-15-4-3-2 هماهنگي ميان سيستمهاي فتوولتائيک باسيستمهاي غير فعال 35
-16-4-3-2 تهويۀ سيستمهاي فتوولتائيک . 36
-17-4-3-2 شيوه هاي ترکيب سيستمهاي فتوولتائيک با ساختمان 37
-1-17-4-3-2 سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با بام 37
17-4-3-2 -2-سیستم هاي فتوولتائيک يکپارچه با پنجرههاي سقفي و آتريوم ها 38
17-4-3-2 -3-سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با نما . 38
-17-4-3-2 4- سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با سايبان ها 38
-18-4-3-2 تأثير فرم پلان ساختمان بر نيروي سيستم فتوولتائيک . 39
-19-4-3-2 تعيين نوع و توان سيستم فتوولتائيک 43
4-2 -الزامات طراحی ساختمان با سلول های فتوولتائیک . 45
-1-4-2 مقدمه 45
-4-22- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ و ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ . 46
4-2 -3- ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ 47
5-2 – ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ 49
-1-5-2 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻤﻰ 49
-2-5-2 تعیین ﺟﻬﺖ ﻭ ﺷﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﭘﻨﻞ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ . 52
-3-5-2 ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﺶ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ 53
-4-5-2 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﺔ . 56
-5-5-2 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ 57
-6-5-2 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﭘﻨﻞ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ 58
-7-5-2 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ . 61
-6-2 نتيجه گیری 61

فصل سوم: معرفی نمونه های داخلی و خارجی

-1-3نمونه های داخلی 63
-1-1-3 موزه ی آبگینه 63
-2-1-3موزه ملی ایران باستان 65
-3-1-3موزه دفاع مقدس 67
-2-3نمونه های خارجی 73
-1-2-3 موزه هنر فورت وورث 73
-2-2-3 موزه هنر های مدرن سانفرانسیسکو 75
-3-2-3 موزه اتومبیل ۳GATTI . 77
-4-2-3 موزه هنر دنور 80
-5-2-3 موزه ملی ماکسی 85
-6-2-3 موزه تصویر و صدا در ریو دو ژانیرو . 89
7-2-3 -موزه ریورساید . 91

فصل چهارم: موزه علوم و فناوری معماری

-1-4 تعریف موزه . 97
-1-1-4 واژه موزه . 97
-2-4دلیل وجود موزه و جایگاه آن 98
3-4 -تاریخچه و روند تحولات موزه 102
-1-3-4تاريخچه موزه در ايران 103
4-4 -اهداف و نقش موزه . 104
-1-4-4 نقش موزه ها در توسعه فرهنگی 105
5-4 -انواع موزه ها 106
-1-5-4 موزه تاریخی و باستان شناسی 106
-2-5-4 موزه فضای باز 106
3-5-4 -موزه های مردم شناسی . 107
-4-5-4کاخ موزه ها 107
-5-5-4 موزه های هنری . 107
6-5-4 -موزه علوم و تارخ طبیعی 107
-7-5-4 موزه های محلی یا منطقه ای 107
8-5-4 -موزه های سیار . 108
-9-5-4 پارک موزه ها . 108
-10-5-4 موزه های نظامی . 108
-11-5-4 موزه های اندیشمندان ( خانه هنرمندان) 108
-6-4 معماری موزه 109
-1-6-4 نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر درونی 110
-2-6-4 نکات حائز اهمیت در طراحی موزه از نگاه ناظر بیرونی 111
-7-4 تئوری های جدید موزه سازی 111
-1-7-4 موزه علوم و فناوری معماری 112
-1-1-7-4 اهداف موزه های علوم و فناوری 112
-2-1-7-4 نقش موزه های علوم و فناوری 113
3-1-7-4 -آینده موزه های علوم و فناوری 114
-4-1-7-4 موزه علوم و فناوری لئوناردو داوینچی 115
-8-4شناخت ضوابط ومقررات فضاهای موزه در جهان 116
-1-8-4 عرصه بندی . 116
-2-8-4 حرکت و دسترسی 117
-3-8-4سیستم های سیرکولاسیون 119
-1-3-8-4 سیستم های متمرکز دسترسی . 119
-2-3-8-4سیستم های غیرمتمرکز دسترسی 120
-9-4 سازمان اداری موزه 121
-1-9-4 مدیریت موزه . 122
-2-9-4بخش فنی و پژوهشی موزه 122
-3-9-4 بخش روابط عمومی موزه . 123
-4-9-4بخش امور مالی،اداری و خدماتی موزه 125
-10-4 تاسیسات 127
-1-10-4 تاسیسات مکانیکی . 127
-2-10-4تاسیسات الکتریکی 129
-11-4نور در موزه 130
-1-11-4 روش های نورپردازی . 131
-1-1-11-4 نورپردازی طبیعی (نور روز) 132
-2-1-11-4نور مصنوعی 132
فصل پنجم: بستر طرح

-1-5 مطالعات اقلیمی شهر تهران . 134
-1-1-5 تقسیمات اقلیمی ایران 134
-2-1-5 اقلیم استان تهران . 135
-2-5 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران 136
-1-2-5 منطقه ۲۲ به عنوان قطب علمی- تحقیقاتی . 139
-2-2-5 منطقه ۲۲ ، قطب تفریحی- گردشگری تهران 139
-3-2-5 منطقه ۲۲ قطب توسعه اقتصادی . 140
-4-2-5 چشم انداز توسعه 141
-5-2-5 اهداف طرح 142
-6-2-5 عناصر و فضاهای دریاچه شهدای خلیج فارس . 144
-3-5 بررسی سایت 147
-1-3-5 دلایل انتخاب سایت جهت موزه علوم و فناوری معماری 149
-4-5 برنامه عملکردی و فیزیکی پروژه 151
-1-4-5 جدول برنامه فیزیکی 152
-2-4-5 ارائه برنامه فضایی و دیاگرام های ارتباطی 154
-5-5 روند طراحی 157
-6-5 تاسیسات موزه . 166
-1-6-5 سیستم های تاسیساتی . 166
-2-6-5 سیستم برق 166
-3-6-5 سیستم فاضلاب . 166
-4-6-5 سیستم گاز رسانی 167
منابع 168
پیوست 171


1-1 مقدمه :

مجموعه سازی در آدمی فطری است و ذوق و سلیقه در گردآوری بی شک همواره همراه او خواهد بود. در جامعه ی امروزی ما، موزه نمایانگر نهادینه شدن گرایش های همگانی به گردآوری است. موزه به شکل امروزی خود در اواخر قرن سوم پیش از میلاد توسط بطلیموس در اسکندریه تأسیس شد. اما در قرون وسطی به دلیل حاکمیت کلیسا و تفتیش عقاید، نقش آموزشی موزه ها کمرنگ شد. با آغاز رنسانس و شکوفایی علوم، موزه ها هم به موازات رشد و توسعه علوم مختلف فعالیت خود را آغاز کردند. طی سده های نوزدهم و بیستم، گسترش موزه ها سبب شد که آموزش دیگربار به عنوان یکی از عملکردهای موزه شناخته شود و فعّالیّت در زمینه های مختلف هنری، فرهنگی و آموزش در موزه، بیشتر و پربارتر گردد. اکنون سال های طلایی معماری موزه در دنیاست.
کارهای معماری موزه ها در جهان با تفکر بیشتر و زورآزمایی فکر و اندیشه انجام می گیرد. موزه های جدید به نحوی طراحی می شوند که تعداد بازدیدکننده ی بیشتری را بپذیرند و کشش بیشتری را ایجاد کنند و همین طور توجه بیشتری را به سوی خود جلب کنند. موزه همیشه مرکز فرهنگی و تحقیق بوده است، ولی اکنون علاوه بر همه ی اینها گرد همایی، یادگیری فرهنگی – هنری، مرکز فروش اشیاء ساخته و یا چاپ شده توسط موزه ها و همچنین شامل بوتیک، آمفی تئاتر، رستوران و به کارگیری بیشتر تکنولوژی صوت و تصویر است.
در طراحی موزه امکان نوآوری و خلاقیت بیشتری نسبت به ساختمان های دیگر وجود دارد، ارزش هنریِ معماری آنها نیز بیشتر است. در معماری جدید موزه ، حجم خارجی موزه اهمیت زیادی دارد و تنها کاربری داخلی آن نیست که مورد توجه قرار می گیرد و مردم نیز غیر از اشیاء موزه ای به معماری آن و معماری داخلی آن هم توجه بیشتری پیدا کرده اند.هدف از راه اندازی موزه های علم و فناوری نیز گسترش و اشاعه فرهنگ علمی در سطح جامعه است. توجه به موزه ها به عنوان نماد فرهنگی قدمت تاریخی دارد؛ اگرچه با گذشت زمان پایه و اساس آن دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است، اما همچنان موزه ها از مراکز بنیادی است که در آموزش و غنای فرهنگی نقش بسزایی دارد.


2-1 بیان مساله :
یکی از کمبود هایی که در معماری امروز ما دیده می شود فقدان یک مرکز تخصصی برای معماری است. چنین مرکزی می تواند برای گرد هم آمدن معماران و علاقه مندان و دانشجویان معماری مناسب باشد. این مرکزمی تواند محلی برای برگزاری همایش های معماری ، نشست های تخصصی ، نقد و بررسی آثار معماری دنیا ،طراحی و برگزاری مسابقات معماری ، آشنا شدن با فناوری های نوین طراحی ، تدبیر و برپایی جشنواره فیلم های معماری باشد. این محل همچنین می تواند در جهت حفظ و نگهداری از آثار با ارزش معماری و نیز آثار معماران بزرگ تلاش کند. علاوه بر این، در این مرکز می توان به انجام تحقیقاتی درزمینه نیاز های روز معماری کشور و یافتن راهکارهایی برای آنها همت گمارد. برای انجام حرکتی هر چند کوچک در این زمینه به فکر طراحی موزه ای با نام پارک موزه علوم و فناوری معماری بر آمدم. در این موزه در کنار بخش مهمی که هدف آن آموزش علوم و فناوری معماری است، بخشی نیز به نگهداری و آرشیو تخصصی آثار معماری اختصاص دارد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.