پایاننامه ارشد مدیریت بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی

115 هزار تومان 90 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد مدیریت بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکتهای تولیدکننده شهرکتهای صنعتی


پایاننامه ارشد مدیریت بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی


چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان می باشد. این تحقیق ویژگی های عینی، ویزگی های ذهنی تصمیم گیرندگان و ویژگی های شرکت را در یک نمونه 130تایی شرکتهای تولیدکننده مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی استان گیلان برای تحقیق انتخاب شدند و این پژوهش در پی پاسخ به این سوال می باشد که: چه ویژگیهایی از شرکت موجب گرایش بیشتر به صادرات می شود و آیا امکان شناسایی ویژگی های تصمیم گیرندگان برای گرایش به صادرات وجود دارد؟ و نتیجه این بود که ویژگی های شرکت و ویژگی های ذهنی تصمیم گیرندگان با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد و در ویژگیهای عینی تصمیم گیرندگان توانایی صحبت به زبان های خارجی رابطه معنی داری با صادرات دارد اما بین سن و سطح تحصیلات با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی:گرایش به صادرات،صادرات،شرکت های تولید کننده،شهرک های صنعتی استان گیلان


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ص
فصل اول: کلیات 1
1-1)مقدمه 2
1-2)بیان مسئله 3
1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4)اهداف تحقیق 6
1-4-1) اهداف علمی 6
1-4-2) اهداف کاربردی 7
1-5) چارچوب نظری تحقیق 7
1-5-1)مدل مفهومی تحقیق 8
1-6)سوالات تحقیق 9
1-7)فرضیه های تحقیق 9
1-8)متغیرهای تحقیق 10
1-8-1) متغیرهای مستقل 10
1-8-2) متغیرهای وابسته 10
1-9)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11
1-9-1) تعریف مفهومی 11
1-9-1-1)صادرات و گرایش به صادرات 11
1-9-1-2)ویژگیهای شرکت 11
1-9-1-3)ویژگیهای تصمیم گیرندگان 13
1-9-2) تعریف عملیاتی متغیرها 15
1-9-2-1) گرایش به صادرات 15
1-9-2-2)اندازه شرکت 15
1-9-2-2)ویژگیهای شرکت 12
1-9-2-3) مزیت رقابتی محصول 15
1-9-2-4) گرایش تکنولوژیکی 15
1-9-2-5) گرایش به ریسک 15
1-9-2-6) گرایش به مزایا 15
1-9-2-7) گرایش به هزینه 15
1-9-2-8) تعهد 16
1-9-2-9) سن، میزان تحصیلات 16
1-9-2-10) توانایی صحبت به زبان های خارجی 16
1-10) قلمرو تحقیق 16
 1-10-1)قلمرو موضوعی تحقیق 16
 1-10-2)قلمرو مکانی تحقیق 16
1-10-3)قلمرو زمانی تحقیق 16
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق 17
2-1) مقدمه 18
2-2) مفهوم و اهمیت صادرات 18
2-3) انواع صادرات 19
2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن 20
2-5)توسعه صادرات 25
2-6)استراتژی توسعه صادرات 26
2-7) نقش توسعه صادرات در رشد و توسعه اقتصاد 26
2-8)اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور 28
2-9)برنامه های تشویق صادرات 28
2-10)موانع و مشکلات صادرات 29
2-11)دسته بندی موانع صادراتی 30
2-12)عناصر تشکیل دهنده توانمندی صادراتی 31
2-13)مدل های مرتبط با صادرات 32
 2-13-1)مدل حقیقی و همکاران 33
 2-13-2)مدل ناظمی و داوود خانی 34
 2-13-3)مدل لی لینگ یی و اوگنومکن 35
 2-13-4)مدل مییر و همکاران 36
 2-13-5)مدل سبوسا و برادلی 37
2-14)انگیزش به صادرات 38
2-15)گرایش به صادرات 38
2-16)تشریح عوامل تعیین کننده گرایش به صادرات 39
 2-16-1)ویژگی های شرکت 39
 2-16-1-1)اندازه شرکت 39
 2-16-1-2)مزیت رقابتی محصولات 40
 2-16-1-3)استفاده از تکنولوژی 41
 2-16-2)ویژگی های تصمیم گیرندگان 41
 2-16-2-1)ویژگی های عینی 41
 2-16-2-2)سن مدیران 41
 2-16-2-3)سطح تحصیلات 42
 2-16-2-4)توانائی صحبت به زبانهای خارجی 42
 2-16-3)ویژگی های ذهنی 42
 2-16-3-1)ریسک پذیری 42
 2-16-3-2)هزینه های درک شده 43
 2-16-3-3)مزایای درک شده 43
 2-16-3-4)تعهد 43
2-17)سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده 45
 2-17-1)تحقیقات داخلی 45
 2-17-2)تحقیقات خارجی 47
2-18)مدل مفهومی تحقیق 50
فصل سوم: روش تحقیق 51
3-1) مقدمه 52
3-2)روش تحقیق 52
3-3)جامعه و نمونه آماری 54
3-4)تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 55
3-5) روش ها و ابزارجمع آوری اطلاعات 56
3-6) قابلیت اطمینان (پایایی )پرسشنامه 60
3-7-)اعتبار(روایی)پرسشنامه 61
3-8)روش تجزیه و تحلیل داده ها 62
3-9)خلاصه و جمع بندی مطالب فصل 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 64
4-1) مقدمه 65
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 66
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق 70
4-4)آزمون نرمال بودن 79
4-5)آزمون فرضیات تحقیق 80
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 90
5-1) مقدمه 91
5-2)نتایج حاصل آزآزمون فرضیه ها 91
 5-2-1)نتایج آمار توصیفی 91
 5-2-2)بحث و نتایج آمار استنباطی 93
5-3)پیشنهادها 97
5-4)پیشنهاداتی برای محققین آتی 97
5-5)محدودیت تحقیق 98
5-6)نوآوری تحقیق 98
منابع وماخذ 99
منابع 100
پیوست ها 107
پیوست 1: پرسشنامه 106
پیوست 2: میزان آلفای متغیرهای تحقیق 110
پیوست 3:تحلیل عاملی تائیدی 116
پیوست4 : خروجی های 125
پیوست5 :فراوانی سوالات 131
پیوست6 :کیس سامری 138


مفهوم و اهمیت صادرات

صادرات به معنی فروش بین المللی کالا و خدمات به خارج از مرزهای کشور تولید کننده و ورود ارزهای خارجی به داخل یک جریان ورودی در اقتصاد کلان کشور محسوب می شود.در اقتصاد کلان و چرخه جریان نقدی کشور بعد از تولید به عنوان دومین عامل استراتژیک عرضه اقدام می نماید. در هر اقتصادی چه پیشرفته و چه در حال توسعه تولید و صادرات وابستگی متقابل با یکدیگر دارند و به صورت زنجیره ای به هم وابسته اند چرا که افزایش یکی موجب افزایش دیگری شده و برعکس اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت و تقاضای جهانی نفت که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل برون زا قرار می دهد باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود، به نحوی که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است.

انواع صادرات

صادرات قطعی: عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور.صادرات قطعی با توجه به مقررات صادرات و واردات از نظر عاملین آن می تواند از طریق بازارچه های مرزی و شرکت های تعاونی مرز نشینان و تجار انجام گیرد.

صادرات موقت: عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی بمنظور عرضه و نمایش در نمایشگاهها، تعمیر، و فرآوری در خارج از قلمرو گمرکی کشور و سپس باز گرداندن آن به داخل قلمرو گمرکی.

صادرات قطعی در حجم تجاری: در قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرایی آن در خصوص ملاک تجاری بودن کالا، مطلبی ارائه نشده است، لذا با توجه به آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک تجاری بودن کالای صادراتی این است که صدور آن بمنظور فروش باشد، این منظور نیز توسط گمرک احراز می گردد.

صادرات مجدد: کالای خارجی که با انجام تشریفات مربوط به ورود قطعی از گمرک ترخیص شده است، چنانچه به کشور ثالث صادر شود، این عمل را صدور مجدد می گویند.

ترانزیت خارجی:عبارت است عبور کالای خارجی از سرزمین کشور.کالای ایرانی که تشریفات صادرات قطعی آن انجام شده و از کشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد دیگری، لازم باشد که از سرزمین ایران عبور کند، روی آن تشریفات ترانزیت خارجی انجام می شود.ممکن است کالای خارجی که از کشور عبور می نماید توسط یک بازرگان ایرانی از یک کشور خریداری شده و به کشور ثالثی فروخته شده باشد،که در این صورت عمل بازرگان، «صدور خدمات بازرگانی» نام دارد و نه صدور کالا (محمدی و همکاران، 1378).

تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن

توسعه صادرات کالا در کشورهای در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی های بلند مدت توسعه، یکی از اجزا اصلی بوده است.توسعه صادرات در دو زمینه صادرات کالاهای اولیه و صادرات کالاهای ثانویه (محصولات صنعتی) مطرح می باشد تاکید عمده کشورهای در حال توسعه در خصوص توسعه صادرات اولیه به قبل از دهه 1950 میلادی بر میگردد. کشورهای مستعمره آفریقایی و آسیایی که در آنها خار جی ها مالکیت منابع کانی و کشاورزی را بر عهده داشتند، از جمله نمونه های کلاسیک مناطقی هستند که دارای شکل اولیه سیاست نظریه خارج بوده اند.علاوه بر سراب رشد و توسعه (در نتیجه توسعه صادرات اولیه)می توان تامین نیازهای ارزی، بهره برداری مطلوب تر از امکانات داخلی و صدور مازاد تولید داخلی و نهایتا حل شدن در بازار جهانی و گرایش در جهت تخصص و تخصیص منابع بر اساس اصل مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو مطرح شد و سپس توسط عده ای ار اقتصاددانان، از جمله هابرلر   ،مارشال ، هکشروارهلین  و… توسعه یافت، که از جمله دلایل اساسی گرایش به توسعه صادرات اولیه بیان شده است.چرا که مواد معدنی می بایستی در جایی  تولید شود که یافت می شوند.تولیدات کشاورزی از قبیل چای و قهوه  و بطور کلی مواد اولیه صنایع مصرفی غذایی در جایی قابل تولید است که از شرایط اقلیمی و جغرافیایی متناسب بر خوردار باشد.اما از آن جایی که کشورهای در حال توسعه فاقد فن آوری و دانش لازم برای تبدیل تولیدات اولیه به ثانویه بوده ودر نتیجه برای تولید و استخراج تولیدات اولیه مذکور نیازمند واردات فن آوری و دانش لازم از کشورهای پیشرفته می باشند. لذا به این منظور تولید هرچه بیشتر کالاهای اولیه برای تامین نیازمندیهای ارزی را میطلبد. علی هذا، با وجود تلاشهای بیشتر این کشورها، اوضاع نسبی آنها بدتر و شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده بیشتر شده. این مساله توجه بسیاری از صاحبنظران را بخود معطوف ساخته است (فتحی، 1384).

نقش توسعه صادرات در رشد و توسعه اقتصاد

توسعه صادرات سیاست برون گرایی و به بیان دیگر سیاست توسعه اقتصادی بر اساس”توسعه بخش صادرات”مبتنی بر تشویق صادرات در کشور است (اخوی و همکاران،1371).گروهی از اقتصاددانان که تجارت خارجی را موتور توسعه اقتصادی می دانند، عقیده دارند که رشد و توسعه صادراتی کشورها حداقل از دو طریق می تواند به توسعه و رشد اقتصادی آنها مدد رساند.توسعه و افزایش صادرات اثر مستقیم بر درآمدهای ارزی کشور داشته و از این طریق با تامین منابع ارزی کشورها امکان سرمایه گذاری های لازم جهت قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد و توسعه را فراهم می سازد.از سوی دیگر توسعه صادرات امکان استفاده از امکانات بازارهای جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا نموده و از این طریق واحدها و بنگاه های تولیدی را قادر می سازد تا از محدودیت های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیش تر به بازارهای خارجی علاوه بر کسب درآمدهای ارزی از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید نیز بهره کافی ببرند (اردکانی، صیادی تورانلو،1391).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.