پایاننامه ارشد مدیریت بازرگانی توسعه رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته

110 هزار تومان 70 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد مدیریت بازرگانی توسعه رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید فایل بصورت word می باشد


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مدیریت مالی تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور


پایاننامه ارشد مدیریت بازرگانی توسعه رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته


چکیده:

امروزه مخارج تحقیق و توسعه از اهمیت بسیاری در فرایند توسعه و پیشرفت جوامع مختلف برخوردار است. تنها راه بقاء هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه ی مداوم است، بنابراین سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کلید رشد اقتصادی برای هر کشور می باشد. این پژوهش، ارتباط تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور را با استفاده از داده های پانلی در دوره زمانی 2010-2004 برای 50 کشور که براساس شاخص توسعه نیروی انسانی سازمان ملل به کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور (توسعه) تقسیم بندی شده اند مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این موضوع است که در مدل های اوّل، دوّم و سوّم بین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارتباط مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل های اوّل و دوّم و سوّم نشان داده است که بین هزینه های دولت و رشد اقتصادی ارتباط منفی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل های اوّل و دوّم و سوّم نشان داده است که بین شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل اوّل نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه گذاری های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود ندارد. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل دوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه گذاری های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل سوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه گذاری های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست. رابطه منفی بین اعتبار خصوصی بانک ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.

کلید واژه: شاخص توسعه نیروی انسانی، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، هزینه های دولتی، شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی، اعتبار خصوصی بانک ها


فهرست مطالب

عنوان  صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
 1-1)مقدمه 3
 1-2)بیان مسئله 4
 1-3)ضرورت انجام تحقیق 6
 1-4)فرضیه و اهداف تحقیق 6
 1-5)روش و حدود تحقیق 7
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع 8
 2-1)مقدمه 9
 2-2)تقسیم بندی جوامع بر اساس سطح توسعه آن ها 10
 2-3)مرزبندی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 12
 2-4)ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه 13
 2-5)تحقیق و توسعه (R&D) 14
 2-5-1)تعریف R&D و وظایف واحدهای R&D در سازمان 14
 2-5-2)جایگاه و ضرورت R&D در سازمان 17
 2-5-3)تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان 19
 2-5-4)بررسی وضعیت مخارج تحقیق و توسعه 20
 2-6)رشد اقتصادی 27
 2-6-1)عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی 28
 2-7)نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی 30
 2-7-1)زمین و نقش آن در رشد اقتصادی 31
 2-7-2)سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی 31
 2-7-3)تکنولوژی و نقش آن در رشد اقتصادی 32
 2-7-4)نقش نیروی کاردر رشد اقتصادی 33
 2-8)مخارج تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی 33
 2-9)انواع نظام هاي مالي 34
 2-9-1)نظام مالي بازار محور 35
 2-9-2)نظام مالي بانك محور 36
 2-9-3)نظام بازار محور و بانك محور در كنار يگديگر 38
 2-10)وظايف نظام مالي 38
 2-11)ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی 40
 2-12)معیارهاي سنجش رشد و توسعه ي اقتصادي جوامع 41
 2-13)تابع تولید مدل لوکاس 42
 2-14)شاخص توسعه نیروی انسانی 45
 2-15)پیشینه تحقیق 46
 2-15-1)خارجی 46
 2-15-2)داخلی 48
 2-16)مدل مورد استفاده 51
فصل سوم:روش تحقیق 56
 3-1)مقدمه 57
 3-2)روش تحقیق 57
 3-3)روش گردآوری اطلاعات 58
 3-4)جامعه آماری 58
 3-5)فرضیه های تحقیق 58
 3-6)روش برآورد الگو-رگرسیون پانل دیتا 58
 3-6-1)آزمون F 61
 3-6-2)آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی 62
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 63
 4-1)مقدمه 64
 4-2)آزمون فرضیه 64
 4-2-1)آزمون قابلیت ادغام داده ها برای مدل اوّل (با استفاده از آزمون چاو) 64
 4-2-1-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن 66
 4-2-2)آزمون قابلیت ادغام داده ها برای مدل دوّم (با استفاده از آزمون چاو) 68
 4-2-2-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن 69
 4-2-3)آزمون قابلیت ادغام داده ها برای مدل سوّم (با استفاده از آزمون چاو) 72
 4-2-3-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن 73
فصل پنجم: نتیجه گیری 76
 5-1)مقدمه 77
 5-2)مقایسه مدل های تحقیق 78
 5-3)نتیجه گیری و بحث 79
 5-4)مقایسه نتایج تحقیق با فرضیات و تحقیقات مشابه 80
 5-5)پیشنهادات تحقیق 83
 5-6)پیشنهاد برای تحقیقات آتی 84
 پیوست داده های نرم افزاری 86
 منابع و مآخذ 94


ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه

با توجه به تنوع ساختی کشورهای در حال توسعه، می توانیم هفت عامل مهم را فهرست کنیم. این عوامل عبارتند از (تودارو، مایکل؛ فرجادی، غلامعلی؛ 1378، ص38):
– اندازه کشور (جغرافیایی، جمعیت و درآمد)
– تکامل تاریخی
– منابع مادی و انسانی
– اهمیت نسبی بخش های عمومی و خصوصی
– ماهیت ساخت صنعتی کشور
– درجه وابستگی کشور به قدرت های اقتصادی و سیاسی خارجی
– توزیع قدرت و ساخت نهادی و سیاسی در داخل کشور


تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان

تحقیقات، ریشه ی عمیق در تاریخ بشریت دارد. میل به تکامل، انگیزه ی تحقیق و توسعه را برای انسان ایجاد کرده است. به دنبال آن نیاز بشریت به دانستن، کیفیت زندگی بهتر، رفاه و طول عمر بیش تر و مواردی این چنین آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را روز به روز بیش از پیش رونق بخشیده است.
همزمان با تغییرات سریع تکنولوژی و دانش فنی در صنایع مختلف، نگرش های جدیدی در تحقیق و توسعه به وجود آمده است. سیر تاریخچه ای در سال های مختلف به شرح زیر است (فدائی منش، امید. کومار، وینود. 1386، ص25):
تا سال 1947: دو نسل اول و دوم تحقیق و توسعه شامل جریان دانش تا این سال ها به وجود آمدند.
تا اواسط دهۀ 50: فعالیت های تحقیق و توسعه بیش تر مبتنی بر کنجکاوی فکری و شهودی بودند.
تا سال 1960: واحد تحقیق و توسعه تلاش می کرد در فعالیت های خود مبانی پایه ای مدیریت پروژه را به کار گیرد.
تا سال 1990: تحقیق و توسعه صنعتی رفته رفته به طور مؤثرتری با اهداف و استراتژی شرکت ها عجین می-گردید. علاوه بر آن برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه استقاده از مدیریت واحدها مرسوم شد (ایجاد نسل سوم تحقیق و توسعه).
بعد از 1990: در این سال ها گروه های تکنولوژی از اجتماع میان کاربران (رقبا و هم پیمانان) و تأمین کنندگان باعث ارتقاء وضعیت و کیفیت کاری واحد تحقیق و توسعه و حرکت غیرخطی نوآوری در اطلاعات بر حسب تقاضا گردید (پیدایش نسل چهارم تحقیق و توسعه).
سال های اخیر: نسل پنجم در حال شکل گرفتن بوده است که به آن مدیریت منابع انسانی در تحقیق و توسعه گویند.


رشد اقتصادی

پروفسور سیمون کوزنتس، که در سال 1971 به خاطر اثر بی سابقه اش در زمینه ی اندازه گیری و تحلیل رشد تاریخی درآمد ملی کشورهای پیشرفته جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد، رشد اقتصادی یک کشور را چنین تعریف می کند: «افزایش بلند مدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه ی کالاهای هر چه متنوع تر اقتصادی به مردم». این رشد ظرفیت بر پایه تکنولوژی پیش رونده و تعدیلات نهادی و ایدئولوژیکی استوار است. هر سه جزء اصلی این تعریف اهمیت زیادی دارند:
– افزایش مستمر تولید ملی شاخص رشد اقتصادی است و قدرت تأمین رشته ی وسیعی از کالاها، نشانه بلوغ اقتصادی است.
– تکنولوژی پیش رونده زمینه یا پیش نیاز رشد اقتصادی مداوم است، اما این پیش نیاز شرط لازم است نه کافی. در هر حال، به منظور تحقق رشد بالقوه ای که جزء ذاتی تکنولوژی جدید است باید
– تعدیلات نهادی، رفتاری و ایدئولوژیکی صورت گیرد. نوآوری های تکنولوژیکی بدون نوآوری های اجتماعی شبیه لامپ بدون برق است- نیروی بالقوه وجود دارد ولی بدون عوامل مکمل هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.


عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی

در الگوی رشد نئوکلاسیکی که نخستین بار توسط سولو مطرح شد، عامل تکنولوژی به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. در این الگو افزایش پس انداز و انباشت سرمایه به افزایش حالت پایدار تولید و به طبع آن فقط افزایش موقّت نرخ رشد منجر می شود. در ابتدا ذخیره سرمایه سرانه افزایش می یابد و در نتیجه-ی آن، تولید سرانه نیز بالا می رود. اما از آن جا که فرض می شود سرمایه بازدهی کاهشی دارد، تا زمانی که پس اندازهای بالاتر دقیقاً با میزان نهاده سرمایه لازم برای ثابت نگاه داشتن سرمایه سرانه برابر شود، افزایش تولید سیر کاهنده خواهد داشت. در وضعیت پایدار، تولید سرانه افزایش پیدا نمی کند. میزان رشدی که تحقق می یابد در اثر پیشرفت فن آوری است که در چارچوب این نظریه قابل فهم است. ناتوانی الگوی رشد نئوکلاسیک تا حد زیادی، به پیش بینی الگو باز می گردد که به موجب آن تولید سرانه به مسیر یکنواختی میل می کند که در امتداد آن با نرخ برون زا رشد خواهد کرد. این امر بدان مفهوم است که نرخ رشد خارج از الگو تعیین می شود و مستقل از ترجیهات، ویژگی های تابع تولید و رفتار متغیرهای سیاستی است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.