پایاننامه ارشد مدیریت بازرگانی اعتبارات اعطایی سرمایه گذاری اشتغال

120 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد مدیریت بازرگانی اعتبارات اعطایی سرمایه گذاری اشتغال با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید فایل بصورت word می باشد


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی


پایاننامه ارشد مدیریت بازرگانی اعتبارات اعطایی سرمایه گذاری اشتغال


چکیده:

یکی از مهمترین مراحل فرآیند برنامه ریزی، ارزیابی طرح ها و برنامه هاست. این فرآیند به بهینه نمودن تصمیم گیری ها و سرانجام به امکان پذیری و واقع گرایی طرح ها کمک می نماید. ارزیابی می تواند عام مهمی در اثر بخشی و اصلاح نقاط ضعف برنامه های توسعه و افزایش نظارت تلقی شود. استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور برآورده ساختن نیاز ها و خواسته های بشری، از جمله افزایش تولید، درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و … جزو مهمترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا با به کارگیری سیاست ها و ابزارهای اجرایی گوناگون در برنامه های توسعه به این هدف دست یافت.
نقش نهادهای ارائه دهنده اعتبارات توسعه در این مورد بسیار مهم است. این نهاده ها از قبیل بانک ها، تعاونی ها، صندوق های قرض الحسنه، منابع غیررسمی و … نقش مستقیمی در رفع مشکلات مذبور دارد. در تحقیق حاضر سعی شده است نقش بانک کشاورزی که مهمترین تامین کننده اعتبارات بخش کشاورزی است مورد بررسی قرار می گیرد.
با این نگرش به بخش کشاورزی و استفاده از آمارهای سری زمانی و با استفاده از نرم افزار spss  به بررسی این موضوع پرداخته شد و نتایج نشان داد که تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر اشتغال، سرمایه گذاری و میزان افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی استان گیلان تاثیر مثبتی دارد. بنابراین با بکارگیری نظام اعتباری مناسب، می توان باعث توسعه فرصت های شغلی در این بخش شد.

واژگان کلیدی: اعتبارت بانکی، اشتغال، سرمایه گذاری، ارزش افزوده


فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق    12
1-1مقدمه:    13
1-2بیان مساله:    14
1-3اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن:    16
1-4اهدف تحقیق:    17
1-5فرضیه های تحقیق:    17
1-6 ابزار گردآوری اطلاعات:    18
1-7روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:    18
1-8قلمرو تحقیق:    19
1-8-1قلمرو موضوعی:    19
1-9-2 قلمرو مکانی:    19
1-9-3 قلمرو زمانی :    19
فصل دوم :ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق    20
2-1مقدمه:    21
2-2اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها:    22
2-3بخش کشاورزی در ایران:    24
2-3-1سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی:    25
2-3-2سهم بخش کشاورزی از صادرات:    27
2-3-3ایجاد اشتغال:    28
2-3-4 امنیت غذایی و تامین غذا برای افراد جامعه:    30
2-4عوامل موثر بر ظرفیت تولیدی بخش کشاورزی:    31
2-5 مشکلات وتنگناهای  توسعه بخش کشاورزی در ایران:    34
2-6مفهوم اشتغال:    38
2-6-1رشد اقتصادی و اشتغال:    38
2-6-2 برنامه ها و سیاست های ایجاد اشتغال:    40
2-7 اشتغال در بخش کشاورزی:    45
2-8 بانک ها و وظایف آنها در اقتصاد کشور:    48
2-9بانک کشاورزی:    50
2-10 تعریف اعتبار و اعتبارات:    51
2-11 منابع تامین اعتبار بخش کشاورزی:    53
2-12 اهمیت اعتبارات در ایجاد اشتغال:    56
2-13 نقش سرمایه در تولید:    57
2-14 عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی :    58
پیشینه تحقیق:    60
فصل سوم: روش تحقیق    68
3-1مقدمه:    69
3-2 جامعه و نمونه آماري:    69
3-3 روش انجام پژوهش و روش گردآوري داده‌ها:    70
3-4 روش تحليل داده‌ها :    72
3-4-1آزمون ضریب همبستگی پیرسون:    73
3-4-2آزمون کلموگروف ـ اسميرنوف (K-S):    73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    75
4-1مقدمه:    76
4-2 آمار توصيفي:    76
4-2-1متغیر میزان تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به بخش کشاورزی:    77
4-2-2متغیر میزان سرمایه گذاری:    78
4-2-3 متغیر میزان اشتغال:    79
4-2-4 متغیر میزان ارزش افزوده:    80
4-3 آزمون نرمال بودن:    81
4-4 آزمون فرضیه‌ها:    83
4-4-1 بررسی آزمون فرضیه اول:    84
4-4-2 بررسی آزمون فرضیه دوم:    85
4-4-3 بررسی آزمون فرضیه سوم:    86
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    87
5-1خلاصه نتایج:    89
5-1-1 تجزیه و تحلیل یافته ها:    89
5-1-2 نتایج حاصله در رابطه با اهداف پژوهش:    89
5-1-3 نتایج حاصله بر اساس فرضیه های پژوهش:    90
5-3  محدودیت های تحقیق:    94
5-4  پیشنهادهای پژوهش:    95
منابع  و ماخذ:    97
پیوست:    102


اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها

شاید به طور خلاصه بتوان اهمیت بخش کشاورزی را در تولید مواد غذایی و مواد اولیه صنایع بیان کرد. بخش کشاورزی که در گذشته عمده ترین بخش فعالیت اقتصادی محسوب می شد، با شکل گیری و رشد نظام سرمایه داری در اروپا، بر پایه تولید صنعتی به گونه ای تکامل یافت که اینک کاملا با فعالیت های صنعتی در کشورهای پیشرفته، در آمیخته است(رزاقی، 1367، ص 264)
بخش کشاورزی در مراحل اولیه رشد سرمایه داری و صنعتی شدن اروپا، در درجه اول نیروی کار ارزان برای صنایع فراهم ساخت. با مهاجرت های وسیع اجباری و گاه داوطلبانه از روستا به شهرهای نو بنیاد، مهاجرین با مزدی ناچیز در کارخانه ها به کار گمارده می شدند . علاوه بر تامین نیروی انسانی برای صنعت ، بخش هایی از سرمایه های کشاورزی نیز به دلیل پرسود بودن فعالیت های صنعتی از روستاها به شهرها تمایل یافت و به این ترتیب به تراکم سرمایه صنعتی و سرعت رشد این بخش افزوده شد.(همان منبع، 264)
انتقال سرمایه از روستاها به شهر با روش های دیگر نیز همراه بود. تعیین قیمت ارزان برای تولیدات کشاورزی و قیمت بالا برای محصولات صنعتی و مصرفی روستائیان و دریافت انواع مالیات ها توسط حکومت مرکزی برای تهیه و اعطای اعتبارات ارزان مورد نیاز رشد سرمایه داری صنعتی، انتقال سرمایه های عظیمی را از روستاها به شهرها ویا از بخش کشاورزی به بخش صنعت موجب شد(همان منبع، 264).

سهم بخش کشاورزی از صادرات

اهمیت دیگر بخش کشاورزی در اقتصاد ملی، نقش و جایگاه کالاهای کشاورزی در صادرات و ارز آوری آنها است. به دلیل تجاری شدن بخش کشاورزی و وجود مزیت نسبی در برخی محصولات سبب شده که کالاهای کشاورزی نقش مهمی در صادرات غیر نفتی کشور داشته باشند(عزیزی، 1386، 25).

رشد اقتصادی و اشتغال

هدف رسیدن به اشتغال کامل در میان اهداف کلان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه اهمیت بسیاری دارد و بیکاری و شغل ناکافی علت و پیامد اصلی فقر در آنهاست.با این حال برخلاف وعده های انتخاباتی رهبران سیاسی کشورهای فقیر، دستاورد رشد چشمگیر و اشتغال کامل تنها یک سراب بوده است. میزان بیکاری زیاد، رشد نامطلوب اقتصادی و فقر در میان معضلات دیگر متداول است(ادبایو و همکار ، 2006).
براساس آمار رسمی سال 2010 نرخ بیکاری در میان افراد 15-24 ساله بیش از 40% بوده است. بنابراین حل مساله تولید واقعی و رشد اشتغال در کشورهای در حال توسعه برای کاهش فقر و توزیع درآمد عاقلانه¬تر امری ضروری است(فوفانا ، 2010). میانگین رشد و اشتغال در سال های 2001-2010 در کشورهای اکو به ترتیب آذربایجان 16.43 و 37.46 ایران 5.09 و 34.08 قزاقستان 8.44 و 42.06 قرقیزستان 4.67 و 39.24 پاکستان 4.68 و 40.51 و ترکیه 3.44 و 32.51 می باشد. شواهد حاکی از آن است که ارتباط بین تغییرات در نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری، بطور قابل ملاحظه ای در طول زمان و در طی چرخه اقتصادی و بسته به کشور یا مناطق تحت مطالعه متفاوت بوده است. ارتباط مذکور یک ارتباط ثابت نیست بلکه بر اساس آنچه گفته شد، می تواند بسته به زمان و شرایط کشورها وضعیت به گونه ای دیگری باشد. بطور مثال بهره وری افزون تر در یک اقتصاد ممکن است منجر به تغییراین رابطه گردد. عدم ثابت بودن این ارتباط در بسیاری از اقتصادها، مانند ایالات متحده امریکا، اندونزی و… ملاحظه می شود (سازمان جهانی کار، 2011).

اشتغال در بخش کشاورزی

بخش کشاورزی در سال های مختلف درصد قابل توجهی از شاغلان را در خود جای داده است. در سال 1345، میزان کل اشتغال در بخش کشاورزی حدود 3.8 میلیون نفر بوده که به تنهایی نزدیک به 50 درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. روند اشتغال در بخش کشاورزی ایران نشان می دهد که اشتغال در این بخش طی دوره 55-1345 با نرخ رشد منفی 4.05 درصد، روند نزولی داشته و در سال 1365 به پایین ترین حد خود یعنی 3.2 میلیون نفر رسیده است. ولی این رقم از سال 1365 به بعد، نرخ صعودی داشته و در سال 1375 برابر 3357263 نفر می باشد. همواره با نوسانات اشتغال در بخش کشاورزی، تعداد شاغلین بخش خدمات به جز دوره 66-1365 همواره سیر صعودی داشته است؛ به طوریکه در سال 1375 با یک نرخ رشد 62 درصدی در حدود 3.5 برابر اشتغال در سال 1345 بوده است(آمار شاغلین بخش های مختلف اقتصادی، سرشماری نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران)

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.