پایاننامه ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی گردشگری مدل p7

135 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی گردشگری مدل p7 با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید فایل بصورت word می باشد


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری با توجه به مدل p7


پایاننامه ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی گردشگری مدل p7


چکیده:

این پژوهش با هدف شناسايي عوامل موثر بر بازاريابي گردشگري در شهر شیراز در سال 1393 صورت گرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان درگیر در مسئله بازاریابی گردشگری بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی 150 نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع آوري داده ها بر اساس پرسش نامه محقق ساخته 40 سوالی انجام گرفت. پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی محاسبه شد که مقدار آن در هر دو روش برای همه متغیرها بالای 7/0 به دست آمد. همین طور از روايي سازه و محتوا به منظور آزمون روايي پرسش نامه استفاده شد، که در روایی محتوا پرسش نامه به تأیید متخصصین مربوطه رسید و در روایی سازه یافته ها دال بر روا بودن پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسش نامه ها از طریق نرم افزار SPSS و Smart Pls2 در دو بخش توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری)، انجام پذیرفت. نتایج تحقيق نشان داد كه عوامل هفت گانه مدل 7p (محصول، قیمت، تبلیغات، مکان، افراد، فرآيند فروش محصول و یا ارائه خدمت و شواهد و امکانات فیزیکی بود) تأثیر معناداری بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز داشت.

واژه هاي كليدي: بازاریابی گردشگری، محصول، قیمت، تبلیغات، امکانات فیزیکی.


فهرست مطالب

عنوان           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 12
1-2- بیان مسأله 12
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 14
1-4- اهداف پژوهش 17
1-5- سوال‌های پژوهش 18
1-6- فرضیه‌های پژوهش 18
1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 19
1-7-1- تعاریف نظری 19
1-7-2- تعاریف عملیاتی 21

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه 23
2-2- بازاریابی 23
2-2-1- تعریف بازار 23
2-2-2- تعریف بازاریابی 23
2-3- گردشگری 24
2-4- بازاریابی گردشگری 31
2-5- عوامل موثر بر گردشگری و بازاریابی گردشگری 41
2-6- تنگناهای صنعت گردشگری در ایران (موانع، فرصت‌ها، ضعف‌ها) 42
2-7- پیشینه پژوهش 44
2-7-1- مطالعات خارجی 45
2-7-2- مطالعات داخلی 48

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 53
3-2- فرآيند پژوهش 53
3-3- روش تحقيق 54
3-4- جامعه آماري 55
3-5- روش گردآوري داده‌ها (اطلاعات) 55
3-6- روش تجزيه و تحليل داده‌ها(اطلاعات) 61

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه 63
4-2- آمار توصیفی 63
4-2-1- تجزیه و تحلیل داده‌های جمعیت شناختی 63
4-2-2- آمار توصیفی از ابعاد پرسشنامه 66
4-2-3- نرمال بودن توزیع داده‌ها 71
4-2-3-1- چولگی و کشیدگی 71
4-2-3-2- آزمون کولموگروف- اسمیرنف (K-S) 73
4-3- آمار استنباطی 74
4-3-1- آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه میانگین نظری و تجربی 74
4-3-2- اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری 75
4-3-3- تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری 77
4-3-4- آزمون رگرسیون برای بررسی فرضیه‌های تحقیق 80
4-4- جمع بندی: 82

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 84
5-2- تفسیر یافته‌های پژوهش 84
5-3- محدودیت‌های پژوهش 89
5-3-1- محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهش 89
5-3-2- محدودیتهای در اختیار پژوهشگر 90
5-4- پیشنهادهای برگرفته از یافته‌های پژوهش 90
5-5- پیشنهاد‌های برای پژوهش‌های بعدی 91
ضمایم 92
ضمیمه ۱: پرسشنامه تحقیق 92
ضمیمه 2: خروجی‌های نرم افزار‌های تحلیل آماری در تحقیق 96
منابع 108


تعریف بازار

برای اینکه بازایابی را تعریف نماییم، ابتدا به تعریفی از بازار خواهیم پرداخت تا این تعریف ما را به مفهوم بازاریابی نزدیک کند. بازار عبارتست از مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک محصول. بازار بالقوه به مشتریانی گفته می شود که تمایل و علاقه به خرید کالا یا خدمتی را داشته باشند. مشتریان بالقوه برای اینکه تبدیل به مشتریان واقعی شوند باید هم به محصول دسترسی داشته باشند و هم به اندازه کافی درآمد داشته باشند. بنابراین بازار قابل دسترسی به مجموعه ای از مشتریان گفته می شود که دارای علاقه و قدرت خرید بوده و به محصول مورد نظر دسترسی داشته باشند. مفهوم بازار در نهایت ما را به مفهوم بازاریابی می رساند (ابراهیم زاده و یاری، 1390).

تعریف بازاریابی

بازاریابی فرآیند مدیریتی است که وظیفه تبیین، پیش بینی و تامین نیازهای مشتری را به شیوه ای سودمند به عهده دارد (کاتلر و همکاران ، 2005). بازاریابی عبارت است از فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله (کاتلر، 1975). نیازها و خواسته ها در این تعریف بیان کننده حالت محرومیت احساس شده در افراد هستند که با محصول/خدمت برآورده می‌شوند. در مورد محصول هم می‌توان گفت هر چیزی که خدمتی ارائه دهد یا نیازی را برآورده سازد، میتوان محصول قلمداد کرد که شامل افراد، مکان ها، سازمان ها، خدمات و عقاید است. به عبارت دیگر محصول عبارت است از چیزی که قادر به ارضای یک خواسته یا نیاز باشد. محصولات به هر اندازه که خواسته‌های مشتریان را برآورده کنند دارای ارزشمند و بازاریابی نیز هنر برآورده ساختن همین نیازها از طریق محصول/خدمت است.

تعریف گردشگری

امروزه گردشگری در کشورهای مختلف، نیروی کلیدی پیشبرد و رشد اقتصادی کشور محسوب میشود (لی و براهماسرین، 2013؛ کیم و همکاران ، 2006) و با فراهم آوردن فرصت های استراتژیک، علاوه بر رونق محلی، موجب اشتغال زایی و ایجاد درآمد و کاهش فقر نیز می شود (لیچر و اوح ، 2012). گردشگری در سال های 2007 و 2009، حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی جهان را به خود اختصاص داده است. به خاطر اهمیت گردشگری و نقشی که برای آن در جهت پیشرفت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قائل شده اند، مدیران و مسئولین منطقه ای و ملی در هرکجای دنیا برای گسترش این صنعت، برنامه ریزی و تلاش می نمایند (ژو ، 2013). بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری (2011)، مخارج سالانه گردشگری در سطح جهانی بالغ بر 2000 میلیارد دلار است. در بسیاری از کشورها صنعت مسافرت و گشت به صورت منبع اصلی ایجاد کار درآمده و جمعیتی بالغ بر 100 میلیون نفر را در سطح جهانی به اشتغال واداشته است. همچنین، این سازمان آماری ارائه داده است که بر طبق آن، تعداد گردشگران از سال 1950 م تا 2010 م، از 25 میلیون نفر در سال به 940 میلیون نفر در سال افزایش یافته است.

بازاریابی گردشگری

با در نظر گرفتن جایگاه قابل توجه صنعت گردشگری، که هر روزه شاهد افزایش رقابت است و یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی قرن گذشته شناخته می شود (باستیک و گوجکیک ، 2012)؛ این صنعت می بایست از یک نظام بازاریابی قوی و متجانس با محیط بازار برخوردار باشد. هر چقدر سیستم مدیریت بازاریابی آن ها قوی تر و مناسب تر باشد، به همان اندازه نیز موفقیت بیشتری خواهند داشت. تحقیقات سازمان جهانی گردشگری و مطالعات مختلف نشان می دهد که بازاریابی برای توسعه این صنعت در هر کشور یا هر منطقه ضروری است. هر چند مطالعات نشان می دهد که تنها بازاریابی برای جاذبه های یک منطقه بدون وجود امکانات زیربنایی و خدماتی نمی تواند باعث توسعه پایدار صنعت گردشگری شود ولی با این وجود ضرورت و اهمیت برنامه ریزی بازاریابی گردشگری به اندازه ای است که گاهی در حوزه ادبیات گردشگری از آن به عنوان رکن اصلی توسعه این صنعت در مقاصد گردشگری یاد می شود (ابراهیم زاده و یاری، 1390).
مقاصد گردشگری برای مدیریت و بازاریابی اثربخش خود نیازمند تشکیل سازمان های مدیریت و بازاریابی مقصد می باشند که با توجه به عملکرد و وظایف خاص آن ها، می بایست اقدام به یکپارچه سازی اجزاء و ارکان نظام مدیریت و بازاریابی مقصد گردشگری نمایند. از جمله عواملی که می تواند صنعت گردشگری را توسعه و بهبود بخشد، ابزارها و پارامتر های موثر بازاریابی است. در واقع، به واسطه روش های بازاریابی، می-توان گردشگران احتمالی را جذب مقاصد مورد نظر کرد. از اینرو تدوین طراحی و تدوین سیاست های کلان و استراتژی های راهبردی برای توسعه گردشگری در قالب فرآیند برنامه ریزی بازاریابی گردشگری بسیار حیاتی است (حیدری، 1387).

عوامل موثر بر گردشگری و بازاریابی گردشگری

همانطور که بیان گردید امروزه در ایران به منظور توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید به جای منابع نفتی، نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیت های کشور هستیم. در این راستا، توسعه صنعت گردشگری که اقتصاددانان، آن را سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی در جهان می دانند، به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می باشد. از این رو بررسی عوامل موثر بر توسعه این صنعت در کشور بسیار ضرورت دارد. در این راستا ضعف بازاریابی گردشگری را می توان یکی از موانع توسعه گردشگری ذکر کرد (ابراهیم زاده و یاری، 1390). بنابراین باید عواملی که بر فرآیند بازاریابی گردشگری تاثیر گذار هستند، شناسایی شود تا با استفاده از آن ها به بهبود بازاریابی گردشگری کمک کرد.
اینسکیپ (1991)، اشاره می کند که برای توسعه موفق گردشگری، باید به زیرساخت های مناسب آن اقدام شود. او بیان می کند که برای کشورها و مناطق کمتر توسعه یافته که اغلب زیرساخت های محدودی دارند، وجود و گسترش آن عامل حیاتی به شمار می رود.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.