پایاننامه ارشد مدیریت بازاریابی ابعاد فرهنگی بر توسعه تقویت گردشگری

125 هزار تومان 95 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد مدیریت بازاریابی ابعاد فرهنگی بر توسعه تقویت گردشگری با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری


پایاننامه ارشد مدیریت بازاریابی ابعاد فرهنگی بر توسعه تقویت گردشگری


چکیده:

امروزه توجه به گردشگری، به عنوان یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار در اقتصاد جهان و کشورها، به سرعت در حال گسترش است. در این بین توجه به توریسم فرهنگی در هر دو زمینه توریستی و تحقیقاتی توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. گردشگری فرهنگی مناسب ترین روش شناخت وابستگی متقابل فرهنگی ملت ها با همدیگر است. گردشگری فرهنگی برای آشنایی میراث های هنری و فرهنگی ، آداب و رسوم، بناهای تاریخی با هدف های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی صورت می گیرد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر گردشگران استان ایلام هستند که از بین آنها بر طبق جامعه نامحدود نمونه ای به تعداد 385 نفر جهت پخش پرسش نامه انتخاب شده اند. روش نمونه گیری احتمالی در دسترس، و روش آزمون فرضیه ها رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss 18  می باشد. در نهایت نتایج حاصل از آزمون، نشان دهنده تایید کلیه فرضیه هاست یعنی عوامل فرهنگی تاثیر بسزایی در توسعه و تقویت گردشگری در شهرستان ایلام دارد.

کلمات کلیدی: توسعه و تقویت گردشگری، ابعاد فرهنگی (زبان، آداب و رسوم و اعیاد، ادیان و آیین ها، معماری آثار فرهنگی، تنوع قومی، ادبیات و شخصیت های اسطوره ای) ، استان ایلام


فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فصل  اول:کلیات تحقیق
1-1 مقدمه    2
1-2 بیان مساله    3
1-3 اهداف تحقیق    5
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق    5
1-5 چارچوب نظری تحقیق    6
1-6 فرضیه ها    8
1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    8
1-7-1 تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق    8
1-7-2 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق    9
1-8 قلمرو تحقیق    11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه    13
2-2 گردشگر (توریست)    14
2-3 گردشگري در جهان    14
2-4 گردشگری در ایران    18
2-5 توسعه گردشگری    19
2-6 راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري    19
2-7 موانع توسعه صنعت گردشگري     20
2-8 اثرات و کارکردهای گردشگری    21
2-9 اثرات مثبت گردشگری    27
2-10 برنامه ریزی گردشگری    28
2-11 گردشگری پایدار    29
2-12 فرهنگ    30
2-12-1 زبان هاي ايراني    33
2-12-2 آداب و رسوم و اعياد ملي    34
2-12-3 ادبيات و شخصيت هاي اسطوره اي ايران    34
2-12-4 معماري ايراني    35
2-12-5 تنوع قومي در ايران    36
2-12-6 اديان ها و آيين ها و اقليت هاي مذهبي در ايران    37
2-12-7 مراسم مذهبی    37
2-13 فرهنگ و گردشگری    38
2-14 بررسی مشکلات و موانع فرهنگی جهانگردی در ایران    40
2-14-1 بیم از اثرات مخرب جهانگرد بر فرهنگ    40
2-14-2 پندارهای نادرست جهانگردان از ایران    40
2-14-3 عدم تبلیغات مناسب در زمینه جاذبه های سیاحتی ایران    41
2-14-4 عدم شناخت سلایق جهانگردان و سیاحان خارجی    41
2-14-5 مشروط کننده های فرهنگی و مذهبی کشور    41
2-14-6 موانع فقهی و مذهبی    42
2-14-7 وجود برخی برخوردهای نامناسب در فرودگاه چه در بخش پلیس گذرنامه     42
2-14-8 ضعف تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه    42
2-15 تاریخچه استان ایلام    43
2-16 مشخصات جغرافیایی    45
2-17 کشاورزی و دامداری    46
2-18 صنایع و معادن    46
2-19 موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان    46
2-20 زبان و گویش های مختلف ایلام    47
2-21 مکان های دیدنی و تاریخی    49
2-22 تحقیقات داخلی    55
2-23 تحقیقات خارجی    56
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه     60
3-2 روش تحقيق     60
3-3 جامعه آماري     61
3-4 نمونه و روش نمونه گيري    61
3-5 حجم نمونه    62
3-6 روش و ابزار جمعآوري داده ها     62
3-6-1 روش جمع آوري داده ها:    62
3-6-2 ابزار جمع آوري داده ها     62
3-6-2-1 تدوين پرسشنامه (عملياتي نمودن مدل)    63
3-6-2-2 تعيين روايي (اعتبار) پرسشنامه     66
3-6-2-3 تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه     66
3-7 روش تجزيه و تحليل داده ها    68
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه:    70
4-2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:      71
4- 3  توصیف متغیر های تحقیق:    74
4- 4 آزمون فرضيه هاي تحقيق :    82
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه    86
5-2) نتایج آمار توصیفی    86
5-3 نتایج آمار استنباطی    92
5-4 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته    94
5-5 پیشنهادات با توجه به فرضیه های تحقیق    94
5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آتی    95
5-7 محدودیت های تحقیق    95
فهرست منابع:    96
فهرست منابع فارسی:    96
فهرست منابع غیر فارسی:    98
پیوست ها     100


تعریف گردشگر توریست

گردشگر مسافری است که برای مدتی بیش از یک شب و کمتر از یک سال به منظور تفریح، تجارت، دیدار اقوام و آشنایان و مقاصد دیگر در مکانی دور از محیط معمولی خود اقامت می کند. گردشگری از بعد تقاضا به سه شکل صورت می گیرد:
1) گردشگران داخلی: به ساکنان یک کشور که فقط داخل آن کشور مسافرت می کنند اطلاق می گردد.
2) گردشگران خارجی: به افرادی که ساکن یک کشور نیستند و به آن کشور مسافرت می کنند، اطلاق می گردد.
3) گردشگری خارجی: به افراد ساکن یک کشور که به خارج از آن کشور مسافرت می کنند، گفته می شود.
افرادی مانند پیله وران، مهاجران موقت، مهاجران دائم، چادرنشین ها، مسافران عبوری، نیروهای مسلح و کارکنان در حال مأموریت دولت، در آمار گردشگری لحاظ نمی شوند (زنگی آبادی و همکاران، 1385: 132-133).

گردشگري در جهان

گردشگری در جهان به همراه آغاز مدرنيته شکل گرفت. مدرنيته اشكال مختلف زندگي را تنها بر پايه قابليت‌هاي آنها در توليد منافعي كه توسط افراد مصرف مي‌شوند، مورد ارزيابي قرار داده و با مفاهيمي همچون، همواره به پيش رفتن و كنار گذاردن كهنه، نگرش تازه انسان را به جهان و به خويش سبب گرديد و بدين گونه با پيدايش بعد تازه‌اي از دگرگوني دائمي، انهدام رسوم و فرهنگ سنتي را در صحنه‌ي زندگي اجتماعي رقم زد . تفكيك ميان كار و اوقات فراغت يكي از اين دگرگوني‌ها مي‌باشد كه در آن كار در قالب ضرورت و گردشگري در قالب اوقات فراغت، كه دمي آسودن از كار را براي تجديد قوا فراهم مي‌آورد، قرار مي‌گيرد.

آداب و رسوم و اعیاد

به لحاظ فرهنگی و آداب و رسوم هر گوشه از ایران دارای شرایط ویژه و منحصر به فردی می باشد که در قسمت های دیگر وجود ندارد. هر نقطه از ایران دارای فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود است.مانند جشنواره سراسری موسیقی محلی در آذر در ایلام (شمس و امینی، 1388: 88). در ایران جشن ها و اعیاد به دو دسته دینی و ملی تقسیم می شوند. مراسم های خاص جشن ها و آداب و رسوم حاکم بر جشن های ایرانی در تمام کشور دارای یک کلیت است اما با شیوه های مختلف که متاثر از آداب و رسوم افراد در طول سال های متمادی است، اجرا می شود که بر جذابیت این جشن ها می افزاید. این جشن ها احساس مشترک بین ایرانیان ایجاد نموده و همبستگی ملی را تقویت می کند (جهانیان و همکاران، 1389).

ادبیات و شخصیتهای اسطوره ای

از وظایف و نقش های بسیار مهم ادبیات فارسی در طول تاریخ ایران و حیات پر ارزش آن، احیا و غنا بخشیدن به هویت فرهنگی ایرانیان بوده و از آنجا که اغلب موضوعات و مطالب فرهنگی با بیان والای ادبی، در خلال متون زیبای نظم و نثر و در قالب انوع مختلف بازگو می شده همواره مورد توجه همگان بوده است (شمس و امینی، 1388: 89).  
معماری: معماری هر کشور و ملتی شناساننده وجه مادی تمدن ها و الگویی برای دیگر فرهنگ ها است. معماری در کشورهایی که صاحب تاریخ و فرهنگ باستانی هستند، از مهمترین پایه های تمدن دیرینه به شمار می آید (شمس و امینی، 1388: 90).

تنوع قومی

در چهار گوشه كشورمان اقوام مختلفي زندگي مي كنند. اين تنوع قومي هم مي تواند براي كشور ما فرصت باشد و هم تهديد. ايران با داشتن چندين مليون ترك، چند هزار قزاق، قرقيز، گرجي، سيكها در زاهدان، عرب ها و چندين قوم ديگر داراي گنجينهاي غني از قومها و زبانهاست (شمس و امینی، 1388: 91).

ادیان ها و آیین ها

در سرتاسر ایران علاوه بر دین اسلام و مذهب شیعه ، اقلیت های دینی نیز وجود دارد. همینطور ایران علاوه بر آثار اسلامی، دارای معابد و کلیساهای بی بدیل است. حضور ادیان توحیدی متفاوت و وجود پیروان و معتقدان بسیار آن ها ،انواع توریسم مذهبی را در کشور ایجاد کرد (شمس و امینی، 1388: 91).

توسعه و تقویت گردشگری

عبارت است از همه فعالیت های ارزیابی بازار و نیازهای مشتریان آن بازار، همراه با ارزیابی خدمات، امکانات، هزینه های حصول به هدف و تسهیلاتی که رضایت گردشگران را در بردارد (Van Beynen, 2007)

توسعه گردشگری

در ایران نیز با توجه به منابع بالقوه فراوان برای جذب گردشگر، تلاش های فراوانی برای توسعه این صنعت صورت گرفته است. از جمله می توان به طرح جامع ملی توسعه گردشگری و طرح های جامع استانی اشاره کرد که با توجه به نقاط ضعف و قوت و مزیت های نسبی موجود در هر منطقه، سیاست های کلی و استراتژی های منطقه ای و استانی توسعه گردشگری کشور را تدوین و چارچوب و مبنایی برای سایر طرح ها و برنامه های توسعه گردشگری در نظر گرفته شود. پر واضح است موفقیت طرح های کلان، مرهون تدوین برنامه هایی جهت اجرایی و عملیاتی شدن سیاست های پیش بینی شده و استراتژی های پیشنهادی در این طرح ها می باشد (کاظمی، 1387: 82).

توسعه توریسم بطور فزاینده ای بستگی به محیط طبیعی، فرهنگی و اجتماعی دارد. بنابراین حفظ و ارتقای کیفیت محیط توریستی امری ضروری است. از طرفی توسعه توریسم اغلب مانند شمشیر دو لبه است که هم اثرات مثبت دارد (مانند ایجاد اشتغال و… ) و هم اگر درست برنامه ریزی، توسعه و مدیریت نشود، اثرات منفی زیست محیطی (مانند آلودگی آب، آلودگی هوا و تخریب اکوسیستم) و اثرات منفی فرهنگی/اجتماعی (مانند از دست دادن فرهنگ سنتی و بومی)  به دنبال خواهد داشت (Zhong et al., 2011: 2972).

راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري

راهبردهاي توسعه گردشگري مبناي توسعه و مديريت اين صنعت و عنصري اساسي از برنامه ريزي ملي و منطقه اي گردشگري محسوب مي شود. برخي از موضوعات اساسي كه در تدوين راهبردها بايد به آنها توجه نمود به قرار زير است:
 تعيين سياست ها و اهداف توسعه به عنوان نهاده هاي اوليه براي تدوين استراتژي.
 تعيين نوع، موقعيت و ويژگي هاي عمده جاذبه هاي گردشگري در هر كشور يا منطقه.
 تعيين نوع و موقعيت محلهاي اقامت موجود و محلهاي اقامت پيش بيني شده و ساير تسهيلات گردشگري.
 بررسي وضعيت و امكانات حمل و نقل و ساير تأسيسات زيربنايي نظير شبكه هاي آب، برق، تلفن، بهداشت و … در حال و آينده.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.