پایاننامه ارشد علوم اجتماعی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته علمی

135 هزار تومان 95 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد علوم اجتماعی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته علمی روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد علوم اجتماعی


پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی


پایاننامه ارشد علوم اجتماعی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته علمی


چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کاربرد اینترنت برآموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اجرا گردیده. این پزوهش به صورت توصیفی–پیمایشی انجام شده جامعه آماری مورد مطالعه شامل، دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی است که در سال 1392مشغول تحصیل هستند که تعداد آنها برابر 908 نفر میباشد که 270 نفر از آنها به عنوان جامعه نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند.ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه بوده که اعتبار(روایی) آن توسط چند تن از استادان رشته علوم ارتباطات اجتماعی مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین قابلیت اعتماد(پایایی) از روش آلفا کرونباخ بهره برده شده که برای بخشهای کوناگون پرسشنامه از مقدار مناسب برخوردار بود این مقدار برای شاخص های پرسشنامه بدین ترتیب میباشد: شاخص استفاده از اینترنت (71%)، شاخص ویژگی اقتصادی(78%)، شاخص ویژگی اجتماعی (83%)، شاخص گذراندن واحد درسی آشنایی با کامپیوتر (79%)، شاخص عملکرد پژوهشی (82%)، شاخص اطلاعات علمی (81%). نتایج پژوهش نشان میدهد،میان ویژگیهای فردی(سن و جنسیت)، ویژگی های اقتصادی–اجتماعی، مهارت های رایانه ای و مهارت در زبان انگلیسی با میزان کاربرد اینترنت ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین میان گذراندن واحد آشنایی با کامپیوتر، عملکرد پژوهشی، افزایش اطلاعات علمی و موفقیت در فراگیری دروس با متغیر کاربرد اینترنت ارتباط معناداری وجود دارد.از نکات قابل توحه در میزان کاربرد اینترنت این نکته بود که میان آموخته های علمی دانشجویان و میزان کاربرد اینترنت ارتباط معناداری وجود ندارد این نتیجه نشان میدهد بین میزان استفاده از اینترنت و نوع استفاده از اینترنت رابطه معناداری وجود ندارد.در کل میتوان چنین استنباط کرد که هرچند کاربرد اینترنت در بهبود ،عملکرد پژوهشی ،فرایند یادگیری و افزایش اطلاعات علمی تاثیر دارداما با افزایش میزان استفاده از اینترنت نوع استفاده، از فعالیت های علمی به سمت فعالیت های دیگر میرود.

کلید واژگان: اینترنت، آموخته های علمی


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چکیده    1
فصل اول کلیات پژوهش    2
1-1مقدمه    3
2-1-بیان مسأله    7
3-1-اهمیت و ضرورت پژوهش    8
4-1-اهداف پژوهش    10
1-4-1-هدف اصلی    10
2-4-1-اهداف فرعی    10
5-1-سوالات و فرضيات پژوهش    11
1-5-1-سوالات پژوهش    11
2-5-1-فرضیات پژوهش    11
6-1-قلمرو زمانی    12
7-1-قلمرو مکانی    12
8-1-قلمرو موضوعی    12
9-1-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها    12
1-9-1-فناوری اطلاعات وارتباطات    12
2-9-1-اینترنت    14
3-9-1-آموخته    18
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش    19
1-2-مقدمه    20
2-2-تاریخچه اینترنت    20
3-2-تاریخچه اینترنت در ایران    21
4-2-دیدگاه های نظری در خصوص اینترنت    21
5-2-سیر تحول مفهوم جامعه اطلاعاتی    22
6-2-دیدگاههای موجود در رابطه با تاثیرات تکنولوژیهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی    24
7-2-کاربردهای اینترنت    26
8-2-اهمیت اینترنت در دنیای امروز    29
9-2-کاربرد اینترنت و تفاوت‌های جنسیتی    30
10-2-تأثیر اینترنت بر فرهنگ    32
12-2-چهارچوب نظری پژوهش    36
1-12-2-نظریه استفاده و رضامندی    37
2-12-2-مدل پذيرش فناوری    40
3-12-2-نظريه نشرنوآوري    43
4-12-2-نظريه يكپارچه پذيرش واستفاده از فناوري    45
13-2-پیشینه پژوهش    46
1-13-2-پیشینه پژوهش در خارج    47
2-13-2-پيشينة پژوهش در ايران    49
فصل سوم روش تحقیق    55
1-3-مقدمه    56
2-3-روش تحقیق    56
3-3-جامعه آماری و حجم آن    57
4-3-بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری    57
5-3-اعتماد و روايي پرسشنامه    58
1-5-3-قابلیت اعتماد    58
2-5-3- روایی    60
6-3-ابزارهاي جمع آوري اطلاعات    61
7-3-روش تجزیه و تحلیل داده ها    62
فصل چهارم يافته‏هاي پژوهش    63
1-4-مقدمه    64
2-4-توصیف دادها    64
1-2-4-سیمای پاسخگویان    65
2-2-4-توصیف گویه ها    70
3-4-استنباط یافته ها    98
1-3-4-آزمون فرضیه ها    99
فصل پنجم: نتیجه‌گیری    111
1-5-مقدمه    112
2-5-نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق    112
3-5-جمع بندی فرضیه ها    113
4-5-تحلیل نظری یافته ها    113
5-5-پیشنهادات    115
1-5-5-پیشنهاد به محققان آینده    115
منابع و ماخذ    117
پیوست    121


تاریخچه اینترنت

اینترنت یا شبکه شبکه ها، آخرین دستاورد ارتباطات در آستانه قرن بیست و یکم است این سیستم ارتباطی که یکی از بزرگترین و گسترده ترین سیستم ارتباطی جهان است در جریان جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب متولد شد ..در واقع وقتی اسپونتیک نخستین ماهواره اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1957 به فضا پرتاب شد رقابت سختی بین دو ابرقدرت وقت جریان داشت و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در واکنش به این اقدام آژانس پروژه های پیشرفته پژوهشی یا آرپانت را در سال 1969 تاسیس کرد و اينترنت فعاليت اوليه خود را از همان سال با چهار دستگاه کامپيوتر و با انگيزه همکاري، دسترسي چندسويه به منابع و مهارت‌هاي محاسباتي و امکان‌پذير شدن کار در زمينه‌هاي بين‌رشته‌اي علوم و مهندسي آغاز کرد بنابراین آرپانت را می توان محصول جنگ سرد و پدر اینترنت دانست . اینترنت که دوران کودکی و طفولیت خود را در آرپانت سپری کرد ، ابتدا قرار بود حافظ اطلاعات نظامی محرمانه آمریکا در برابر حمله احتمالی هسته ای شوروی سابق باشد . اما به تدریج در دهه1980 با رشد باورنکردني خود به مفهوم امروزی آن فراگیر شد . در واقع در ماه مارس 1989 بود که محیط موسوم به وب خلق شد. و مردم با داشتن یک کامپیوتر ، مودم ، یک خط تلفن و با استفاده از زبان مشترک می توانند وارد عرصه جهانی اطلاعات شوند.

تاریخچه اینترنت در ایران

آشنایی ایرانیان با اینترنت به اوایل دهء 70 شمسی  باز می گردد. این پدیده را نخستین بار یک موسسه تحقیقاتی در امور فیزیک و ریاضی به جامعه ایران معرفی کرد.اما اینترنت خیلی سریع تر از آنچه تصور می رفت.راه خود را به داخل جامعه و درون خانه ها باز کرد با توجه به اینکه کاربران اینترنت را در ایران به طور عمده افراد تحصیل کرده تشکیل می دهند واین افراد در میان خانواده ها و گروه ها از تاثیر گذاری زیادی برخور دارند می توان گفت که ضریب نفوذ اطلاع رسانی  و به دنبال آن جامعه پذیری اینترتی در ایران بسیار بالا و به سرعت در حال افزایش است.

کاربردهای اینترنت

از جمله کاربردهای استفاده از اينترنت، شرکت در گروه‌هاي مختلف اينترنتي است مثل مجموعه گروه‌هاي اينترنتي ياهو . کساني که مي‌خواهند عضو اين نوع گروه‌ها شوند بايد يک ID در ياهو داشته باشند که اين کار بسيار ساده‌ است .گروه‌هاي ياهو به بخش‌هاي بسيار متنوّعي تقسيم مي‌شود که در صفحه اوّل ياهو گروپ  دسته‌بندي‌هاي آن قابل روئیت است.
 اينترنت همچنين تأثير بسيار عميقي بر ميزان دانايي و جهان بيني داشته‌است. با تحقيق در اينترنت که با جستجو بر اساس کلمات در موتورهاي جستجویی مانند گوگل  امکان‌پذير است. ميليونها انسان در سراسر دنيا مي‌توانند به راحتي به حجم زيادي از اطلاعات گوناگون به صورت آن لاين  دسترسي داشته باشند. همانند دانش نامه‌ها و کتابخانه‌هاي ملي، اينترنت نيز مي‌تواند اطلاعات فراوان و پراکنده‌اي را به سرعت ارائه دهد.
اينترنت فرهنگ لغت خود را دارد. لیستی از اصطلاحات، معادل ها و اختصارات وجود دارد كه ممكن است كاملاً گيج کننده باشند. در عين حال وقتي که مقصود و نقطه نظر آن را بفهميم متوجه خواهيم شد كه اين فرهنگ لغت به هيچ وجه ترسناك نيست. بخش عمده زبان اينترنت توضيح معادل هاي ديجيتالي مطالبي است كه ما در طي سالها در دنياي معمول خودمان كه دنياي پيوسته است انجام داده و مي دهيم.

کاربرد اینترنت و تفاوت‌های جنسیتی

قشر جوان، یکی از گروه های سنی هستند که علاقه شدیدی به اینترنت نشان داده اند. این رسانه به‌واسطه چندگانگی و همچنین قدرت جذب افراد، جایگاه ویژه‌ای در میان این گروه سنی در سراسر دنیا پیدا کرده است. براساس مطالعات جدیدی که در مؤسسه پژوهشی پیو  درخصوص تأثیر اینترنت برزندگی نوجوانان صورت گرفته است، حدود 93 درصد از نوجوانان آمریکایی کاربر اینترنت هستند و اغلب به اشتراک مطالبی چون فایل‌های ویدئویی، عکس و متن (درسی و غیردرسی) اقدام می‌نمایند. 28 درصد از آنان صاحب وبلاگ هستند و اینترنت را به تلویزیون و سینما ترجیح می‌دهند. براساس همین مطالعه، پسرها به اشتراک گذاشتن فیلم و دختران به وبلاگ‌نویسی و اشتراک عکس علاقه‌مند هستند (…،2002،ص56). نتایج این تحقیق در جدول زیر به صورت خلاصه آورده شده است.

تأثیر اینترنت بر فرهنگ

استفاده از اینترنت و رسانه‌هایی که به‌صورت بین‌المللی عمل می‌نمایند به افراد اجازه می‌دهد تا با عناصر فرهنگی جدید آشنا شده و در کنار عناصر فرهنگی ـ ملی خود، از آنها استفاده نمایند. امروزه، مفاهیم کلاسیک فرهنگ در فرآیند جهانی‌سازی شمولیت خود را از دست داده‌اند و این مسئله، نکات مثبت و منفی بسیاری را در پی داشته است. آشنایی و تداخل فرهنگ کشورها با یکدیگر، به انواع خرده ‌فرهنگ‌های جدید و پویایی آنها منجر شده و می‌تواند زمینه‌ساز تعامل و توافق مردم دنیا و درک آنها از یکدیگر باشد. از سوی دیگر، این مسئله با ساختارشکنی‌هایی که ممکن است در این میان اتفاق بیفتد و نیز جریان تسلط بر فرهنگ های دیگر، شکل دیگری به خود خواهد گرفت. دورنمای فرهنگ در دنیای امروز سلسله مراتب حیرت‌آوری از استقلال و استنتاج در تعاریف مفاهیم را به همراه دارد. در رابطه با فرهنگ، این پارادایم‌ها نام‌های جدیدی چون «سوپرمارکت فرهنگی»، «فرهنگ مجازی»، «موزائیک فرهنگی» و «فوق فرهنگ» به خود گرفته‌اند. گوردن ماتیو به نقل از دیویدهاروی  در کاربرد استعاره«سوپرمارکت فرهنگی» می‌نویسد: این سوپر مارکت‌ها نیز مانند سوپر مارکت‌های غذایی در سال‌های اخیر، اجناس متنوع‌تری راعرضه می‌کنند.

اینترنت و آموزش

مفهوم توسعة دانایی با پدیدة فناوری اطلاعات و ارتباطات پیوند خورده است. گسترش آموزش با در نظر گرفتن گستردگی جوامع، تعلیم و تربیت شهروندان به شیوه‌های مدرن، کمبود فضای فیزیکی و هزینه بری ساخت آن، محدودیت زمانی برای افراد و مشکلات ترافیکی در جامعه امروز، اهمیت آموزش از راه دور (اینترنتی) را دو چندان نموده است. اولین دوره دانشگاهی با استفاده از اینترنت، در سال 1990 در دانشگاه های آمریکا و هند و سپس در اروپا راه‌اندازی شد. در این فرآیند، مطالب درسی از طریق پست الکترونیکی برای دانشجویان ارسال می‌گردید. آموزش مبتنی بر اینترنت یا برخط(آن لاین)، شکل تازه‌ای از آموزش از راه دور است که با فناوری شبکه، امکان یادگیری سریع‌تر، ارزان تر و قابل دسترس‌تر را برای همگان فراهم می‌آورد. با توجه به این که جوانان در سنین اوج آموزش و یادگیری میباشند، این نحوة آموزش برای این قشر، از اهمیت خاصی برخوردار است. اینترنت می‌تواند به ابزار مهمی برای انجام تکالیف درسی و آموزش‌های اصلی و جنبی تبدیل شود. اینان همچنین از اینترنت برای بالا بردن معلومات خود و کسب دانشی که به تفهیم بهتر مطالب درسی کمک کند، استفاده میکنند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.