پایاننامه ارشد روند ثبت الکترونیکی اسناد رسمی ایران

135 هزار تومان 105 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد روند ثبت الکترونیکی اسناد رسمی ایران با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب


پایاننامه ارشد روند ثبت الکترونیکی اسناد رسمی ایران


چكيده

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .
نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

کلیدواژه: ثبت الکترونیکی‚دفتراسنادرسمی‚سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚دولت الکترونیک


فهرست مطالب

عنوان              صفحه

چکیده فارسی:    ‌ك
مقدمه:    1
الف ) بیان موضوع    1
ب ) سؤالات تحقیق    4
ج ) فرضیه های تحقیق    4
د )پیشینه پژوهش    5
ه)روش پژوهش    5
و) ارزش پژوهش    6
ز) ساختارپژوهش:    6
بخش اول    12
کلیات، تاریخچه، مفاهیم    12
فصل اول:کلیات    13
مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهد ات    13
گفتار اول:نص قرآن    13
بنداول:تفسیر المیزان     13
بنددوم :تفسیر تسنیم    15
مبحث دوم :گفتارمعصومین    16
بنداول:درحدیث آمده است    16
بنددوم: امام صادق (ع )    16
فصل دوم :تاریخچه    17
مبحث اول:مقدمه    17
مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران    17
گفتاراول :قبل ازمیلاد    17
گفتاردوم :عهد هخامنشیان    18
گفتارسوم :عهد ساسانیان    19
گفتارچهارم:پس ازساسانیان    20
بنداول:دوره اسلامی    20
بنددوم:عصرمغول    20
بندسوم:تادوران مشروطه    21
بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون    23
فصل سوم : مفاهیم    26
مبحث اول :تعریف سند    26
گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند    26
گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند    26
بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون    26
الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:    26
ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:    27
ج )  سندازدیدگاه قانون ثبت:    27
مبحث دوم : انواع سند    27
گفتار اول :سندرسمی    28
بند اول : ویژگی سندرسمی:    28
بنددوم : انواع اسنادرسمی    28
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی    29
گفتاردوم : سندعادی    30
گفتار سوم : مدرک الکترونیکی    31
گفتار چهارم :  سندالکترونیکی    31
بنداول : انواع اسنادالکترونیکی    31
الف )  اسنادرسمی الکترونیکی    31
ب )  اسنادعادی الکترونیکی    32
ج )  اسنادتجاری الکترونیکی    32
مبحث سوم : نوشته    32
مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی    33
مبحث پنجم : داده پیام    33
مبحث ششم :تمامیت سند((integrity    33
مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی    33
مبحث هشتم : سردفتر    34
مبحث نهم : کاداستر    34
مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign    34
گفتار اول : مفهوم امضاء:    35
بنداول :  مفهوم امضاءالکترونیک    36
الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال    37
ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا    37
ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه    37
د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران    38
گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی    39
گفتارسوم : تعارض دلایل  امضای الکترونی باسایردلایل    39
گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی    40
بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن    42
بنددوم : امضاء دیجیتال    42
گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی)    43
گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن    44
مبحث یازدهم :استعلام    44
مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده    44
مبحث سیزدهم : املاک جاری    45
مبحث چهاردهم : بازداشت املاک    45
مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت    45
مبحث شانزدهم : حقوق ثبت    45
بخش دوم :    47
بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد    47
فصل اول:دولت الکترونیک    48
مبحث اول:طرح مطلب    48
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک    50
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک    52
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی    53
گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی    53
بند اول دکترین :    53
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا    54
گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی :    54
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد    55
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور    55
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک    56
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی    60
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک    60
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر:    60
الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی:    60
الف -2) تاریخچه کاداستر:    61
. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است:    62
الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی:    63
الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:    63
الف-6) مزایای سیستم کاداستر:    64
ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی    64
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه    64
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی    65
گفتار اول : طرح مطلب    65
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی    68
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی    70
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت    70
طراحی حوزه زیرساخت  ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد.    70
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک    70
الف)بررسی حوزه اموراملاک:    70
الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی    71
الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:    72
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:    72
ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:    73
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد    73
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی    73
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد    73
فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد    77
مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی    77
گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی    77
گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی    78
مبحث دوم : چالش های ثبت آنی    83
گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی    84
گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی    87
گفتارسوم : چالش های  مربوط به امنیت سامانه    88
گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه    88
بند اول :  اشکالات ساختاری وشکلی    88
الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه    89
ب) ریزبودن فونت برنامه :    89
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین    89
د) جایگزینی عبارت    89
بند دوم : اشکالات فنی سامانه    90
فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد    93
مبحث اول : تخلفات ثبتی :    93
گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.    94
گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین    94
مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک    95
گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند    95
بند اول :معامله معارض    95
بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع    95
گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است    96
بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری    96
بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر    97
مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد    97
گفتار اول :جعل    99
بند اول : تعریف جعل    99
الف )- تعریف لغوی جعل    99
ب )- تعریعف قانونی جعل    99
بند دوم :انواع جعل    100
الف )-جعل مادی    100
ب )- جعل معنوی یامفادی    100
ج)-جعل الکترونیکی    101
گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل     103
بند اول :جعل عقود ناقله    103
بند دوم :جعل سند وکالت    103
مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر    105
نتیجه گیری وپیشنهاد    106
نتیجه گیری    107
پیشنهاد :    113
منابع :    114
ضمائم :    117
فصل ششم    118
فصل هفتم    119
مراحل تنظیم سند    119
مراحل تنظیم سند    119
الف)طرح موضوع    119
منابع :    125


تعریف لغوی واژه سند    

واژه سنداززبان عربی واردزبان فارسی گردیده است ودرهردوزبان ازجمله معانی ارائه شده برای آن از این قراراست :آن قسمت ازکوه که مقابل شخص قرارگیرد تکیه گاه هرتعهدقانونی که برقراردادی مشترک متکی باشد آنچه بدان اعتمادکنند حجت نوشته مکتوب که داین به مدیون دهدنوشته ای که وام یاطلبی رامعین کند.

تاریخچه ثبت اسناد در ایران قبل از میلاد

اولین سابقه ثبت به مفهوم امروزی درتاریخ ایران قانون نامه حمورابی مربوط به قرن بیستم قبل ازمیلاداست که درماده 44و60آن درباره نوشتن قرارداداجاره مقرراتی وضع شده ومواد120و127آن دررهن طلاونقره وکتبی بودن قراردادوعقدازدواج باحضورگواهان وبه صورت مکتوب اجباری شده است .
مدتهاقبل ازحمورابی نزدمردمان منطقه غرب وجنوب غربی ایران برای ثبت قراردادها ومالکیت کتابت برالواح سفالین ومشابه آن رواج داشته است.

عهد هخامنشیان

اززمان هخامنشیان کتیبه هائی حاکی ازاجاره املاک شاهی به دست آمده است .دربخشی ازکاخ تخت جمشیدالواح متعددی به صورت رونوشت هائی مخصوص بایگانی کل دیوان تخت جمشیدبه دست آمده است .درویرانه شهربزرگ بیشابوردفتربزرگ معاملات از قرن 18تا13قبل ازمیلادباکاوش آمریکاییان کشف شد.ونیزاسنادملک ومعاملات نقل وانتقال وعقودممهور به دست آمده که حاکی از تاسیس دیوان معاملات وثبت اسنادواملاک وثبت  اززمان هخامنشی  هانوشتن اسنادوقباله ها به عهده مغان بوده وگویایک مقام رسمی رئیس تشریفات درباریاخزانه داری بازدن مهری برجسته برالواح گلی که روی آن نوشته ای به زبان فارسی باستان یاعیلامی یاآکدی بوده به آنها رسمیت می داده است.
داریوش کبیردستوردادتادولت شهرهاراممیزی واراضی مزروعی راباقیدمساحت واضلاع دردفاتر دولتی ثبت نمایند.دربابل معاملات واسناددولتی راکه اکثرامربوط به سرحدات واملاک بوده است درمحل مخصوص پس ازثبت آن بایگانی می کردندکه محل ثبت رادیفیتیراس می نامیدند.بنابراین  می توان گفت کلمه دفترازقدیم وجودداشته است . دردوره هخامنشیان زمان خشایارشاه اسنادمعاملات رادرمحلی که به دیوان خانه معروف بوده تنظیم ونام پادشاه رادرآن ذکر می کرده اندتاازجعل وتزویرمصون باشد.

عهد ساسانیان

درزمان ساسانیان بعضی اسنادوقباله ها به صورت کتیبه درلوح سنگی حک می شده است.دراین دوره نوشتن انواع سندازوقف واجاره وانتقال قطعی اموال منقول وغیرمنقول ومالکیت براموال ازطریق ارث وخریدوفروش موردعمل واجرا بوده است ونظارت کلی براین نهادهای حقوقی به عهده اداره یادیوان خاص به نام دیوان کرتکان بوده است .

پس از ساسانیان

دوره اسلامی

اولین نمونه سندنویسی دردوره اسلامی درخصوص انتقال ملک درکتاب ارزشمندنهج البلاغه حضرت علی (ع)موجود می باشد.وچون به دستورقرآن (سوره بقره آیه 282)مسلمانان مکلف به تنظیم سندمکتوب شده اند دردوران اولیه اسلام اسنادمردم درجائی به ثبت می رسیده است .وچون معاملات یعنی داد وستدجزو احکام فقهی است بنابراین تنظیم اسنادمردم دراین مدت بافقیهان بوده است.

عصرمغول

درعصر مغول درهر شهریک یاچندنفرقاضی به هنگام معاملات وخریدوفروش اراضی واموال قباله آن راتنظیم وگواهان عادل صحت آن راتائیدمی کردندودربرخی موارداین گونه معاملات رادردفتری ثبت می کر دند.

بعد از تاریخ مشروطه تاکنون

پس ازاستقرارمشروطیت دردوره دوم قانون گذاری درسال 1290هجری شمسی دردوره دوم مجلس شورای ملی قانون ثبت اسناددر139ماده به تصویب رسیدومقررداشت که اداره ثبت اسنادمرکب از دائره ثبت اسنادودفترراکدکل درحوزه های مدراین قانون به موضوع ثبت املاک اشاره نشده واسنادثبت شده هم لازم الاجرا نبود

پایاننامه ارشد روند ثبت الکترونیکی اسناد رسمی ایران

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.