پایاننامه ارشد روانشناسی صنعتی هوش معنوی شادکامی رفتار شهروندی

۱۰۰ هزار تومان ۶۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد روانشناسی صنعتی هوش معنوی شادکامی رفتار شهروندی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه ارشد روانشناسی صنعتی هوش معنوی شادکامی رفتار شهروندی


پایان نامه کارشناسی ارشد صنعتی و سازمانی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی


چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کارخانه قند شهرستان اقلید بود. نمونه این پژوهش شامل170 نفر از کارکنان بودند که به صورت تصادفی ساده از بین کلیه کارکنان انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های مربوطه مورد ارزیابی قرارگرفتند. طرح پژوهش از نوع همبستگی می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد. بر اساس فرضیه های پژوهش، نتایج نشان داد که، از ميان ابعاد پنج گانه شادكامي، جهت پيش بيني واريانس وظيفه شناسي و مردانگي فقط بعد عزت نفس، در خصوص نوع دوستي و مردانگي صرفا شادكامي كلي، همچنين جهت خلق مثبت فقط شرافت شهروندي نقش معني داري دارند و ديگر ابعاد شادكامي در پيش بين واريانس رفتار شهروندي نقش معني داري نداشتند. از بين ابعاد شادكامي، جهت تبيين واريانس وظيفه شناسي، هيچكدام؛ جهت تواضع، نوعدوستي و مردانگي فقط بعد درك سرچشمه هستي و در خصوص شرافت شهروندي فقط هوش معنوي كلي نقش معناداري دارند. هيچ يك از مولفه هاي هوش معنوي، در پيش بيني واريانس “وظيفه شناسي” نقش معناداري نداشتند. همچنين از ميان مولفه هاي هوش معنوي جهت پيش بيني واريانس ديگر ابعاد رفتار شهروندي(تواضع، نوعدوستي و مردانگي)، صرفا مولفه درك سرچشمه هستي، نقش معناداري داشته است. نهايتا اينكه در خصوص پيش بيني واريانس ديگر بعد رفتار شهروندي يعني، شرافت شهروندي، صرفا هوش معنوي كلي نقش معناداري داشته است.
واژه های کلیدی: هوش معنوی، شادکامی، رفتار شهروندی سازمانی


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده  1
فصل نخست: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه  3
1-2- بیان مسأله  3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش  7
1-4- اهداف پژوهش 9
1-5- تعریف مفهومی متغیرها 9
1-5-1- تعریف مفهومی هوش معنوی . 9
1-5-2- تعریف مفهومی رفتار شهروندی سازمانی 9
1-5-3- تعریف مفهومی شادکامی . 9
1-6- تعریف عملیاتی متغیرها . 10
1-6-1- تعریف عملیاتی شادکامی . 10
1-6-2- تعریف عملیاتی هوش معنوی 10
1-6-3- تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی 10
فصل دوم: چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه . 12
2-2- هوش معنوی 12
2-3- تاریخچه و تعاریف هوش معنوی . 14
2-4- مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر 15
2-5- دیدگاه ها و نظریات هوش معنوی . 16
2-6- معنویت در سازمان . 17
2-7- هوش معنوی و محیط کار 18
2-8- موانع رشد هوش معنوی 20
2-9- شادکامی 22
2-10- نظریه های شادمانی . 28
2-11- ویژگی های اصلی افراد شادکام . 29
2-12- رفتار شهروندی سازمانی 38
2-13- تعریف رفتار شهروندی سازمانی 38
2-14- ابعاد رفتار شهروندی 41
2-15- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی . 44
2-17- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی 49
2-18- چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی . 49
2-19- پیشینه پژوهشی تحقیق 55
2-20- فرضيه ها . 62
2-20-1- فرضيه كلي . 62
2-20-2- فرضيه هاي فرعي . 62
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه . 64
3-2- روش پژوهش . 64
3-3- جامعه آماری و نمونه پژوهشی . 64
3-4- ابزار پژوهش . 66
3-5- نحوه اجرای پژوهش 70
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 71
فصل چهارم: روش پژوهش
4-1- مقدمه . 73
4-2- یافته های توصیفی پژوهش 73
4-3- فرضیه کلی . 56
4-4-1- يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش 76
4-4-2- فرضيه دوم 79
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه . 83
5-2- تحلیل و تبیین فرضیه های پژوهش . 83
5-3- محدودیت های پژوهش 88
5-4- پیشنهادات تحقیق 89
5-4-1- پیشنهادات پژوهشی 89
5-4-2- پیشنهادات کاربردی 90
منابع فارسی . 92
منابع انگلیسی . 96
چکیده انگلیسی . 99


1-1- مقدمه
بيش از يک قرن است که تفکر غالب مديريت بر اين محور چرخيده است و مي چرخد که تمامي تلاش هاي سازمان بايد در جهت بهبود مستمر باشد. همزمان با اوج گيري نهضت مشتري مداري و ظهور زواياي جديد در مطالعات مديريتي، مفهوم رفتار شهروندي سازماني نيز در مطالعات مربوط به سازمان مد نظر قرار گرفته است؛ مبني بر اينكه که نگرش ها و رفتارهاي کارکنان مي تواند تاثيري مثبت و يا منفي بر کيفيت خدمات داشته باشد. در مکاتب اوليه مديريت، افراد با رفتارهايي ارزيابي مي شدند كه در شرح شغل و شرايط احراز، از شاغل انتظار مي رفت ولي امروزه رفتارهايي فراتر از آن ها مد نظر قرار گرفته است. اين رفتارها با مفاهيم رفتارهاي پيش اجتماعي، رفتارهاي فرانقشي، عملكرد زمينه اي، رفتارهاي خودجوش و يا رفتار شهروندي سازماني مدنظر قرار گرفته اند. امروزه اين رفتارها جزء جدايي ناپذيري در مديريت عملكرد محسوب شده و در جنبه هاي مختلف سازماني وارد شده اند(بریف ، 2010). بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی انجام می گیرد.


1-2- بیان مساله
در نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین جهت مناسبات سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد. اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم به وجود می آید. در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش روند. بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم می تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند(اسلامی و سیار، 1386).
از مفاهیمی که در دنیای سازمانی امروز اهمیت زیادی پیدا کرده و نقش ویژه ای در پیشرفت و بهبود سازمانی دارد، بحث رفتار شهروندی سازمانی است. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط بیتمن و ارگان (1980؛ به نقل اسلامی و سیار، 1386) به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. این اعمال را که در محل کار اتفاق می افتند این گونه تعریف می کنند: “مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می شوند”. با توجه به این تعریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود كه بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر، ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می یابد(اپل بام و همکاران ، 2004؛ به نقل از اسلامی و سیار، 1386).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.