پایاننامه ارشد روانشناسی خودکنترلی عملکرد خانواده سازگاری اجتماعی

115 هزار تومان 80 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد روانشناسی خودکنترلی عملکرد خانواده سازگاری اجتماعی با ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید


پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی


پایاننامه ارشد روانشناسی خودکنترلی عملکرد خانواده سازگاری اجتماعی


چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آباده انجام گرفت.این مطالعه مقطعی –همبستگی بر روی350 نفر دانش آموز انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خود کنترلی تانجنی مقیاس سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامه سازگاری اجتماعی استفاده شد. داده ها ازطریق آزمون تی مستقل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.
تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد به طوری که خود کنترلی وعملکردخانوده می تواندد تاحدودی سازگاری اجتماعی را پیش بینی کنند یافته ها نشان داد میانگین نمره ساز گاری دختران به طور معنا داری بالاتر از میانگین نمره ساز گاری بسران است همچنین دختران از سازگاری اجتماعی بالاتری نسبت به پسران برخوردارند.
از یافته های پژوهش حاضرمی توان استنباط کرد ,هرگونه نارسایی در عملکرد خانواده تاثیرات نامطلوبی در رفتارهای تطابقی فرزندان ایجاد میکند. همچنین با توجه به اهمیت نقش مهارتهای خود کنتر لی در رفتارهای تطابقی و پیش بینی سازگاری اجتماعی ضرورت توجه به این عوامل هر چه بیشتر احساس میشود.
کلیدواژهها: دانش آموز ، عملکرد خانواده ، خودکنترلی ، سازگاری اجتماعی


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چكيده 1
فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه 3
بیان مسئله 4
اهميت و ضرورت پژوهش 7
تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهشي 9
تعاريف مفهومي متغيرهاي پژوهشي 9
تعاريف عملياتي 10
فصل دوم- پيشينه تحقيق
سازگاري اجتماعي 12
تعاريف سازگاري اجتماعي 16
ويژگي هاي شخص سازگار 19
عوامل موثر بر سازگاري اجتماعي 21
تحليل فرآيند سازگاري 26
ديدگاه هاي نظري سازگاري 27
عملكرد خانواده 33
نقش خانواده بر توانايي سازگاري كودك و نوجوان 37
روابط خانوادگي و اهميت آن در رشد عاطفي 39
ماهيت خودكنترلي 45
مفهوم خودكنترلي در نظريه يادگيري اجتماعي راتر 52
انواع كنترل و نظارت 57
ارزيابي انواع كنترل 59
مراحل فرآيند خودكنترلي 60
مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه موضوع پژوهش 62
جمع بندي مطالعات انجام شده 67
فرضيات پژوهش 67
فصل سوم- روش تحقيق
روش پژوهش 69
جامعه آماري 69
نمونه و روش نمونه گيري 69
ابزارهاي اندازه گيري 71
روش نمره گذاري 72
اعتبار و روايي 72
ابعاد مقياسي سنجش عملكرد خانواده 73
پايايي و اعتبار پرسشنامه عملكرد خانواده 75
روش نمره گذاري پرسشنامه 77
اعتبار و روايي پرسشنامه 77
روش تجزيه و تحليل آماري اطلاعات 78
ملاحظات اخلاقي 78
فصل چهارم- يافته هاي پژوهش
تجزيه و تحليل آماري 80
آماره هاي استنباطي 80
فصل پنجم- بحث و نتيجه گيري
بحث در يافته هاي پژوهش 88
نتيجه گيري 94
محدوديت هاي پژوهش 95
پيشنهادات پژوهش 96
منابع
منابع فارسي 98
منابع انگلیسی 100
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) .104
پرسشنامه عملکرد خانواده 107
چکیده انگلیسی 110


مقدمه

سالهای نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. دراین دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی بخصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی با انتخاب هدفهای واقعی در زندگی، استقلال عاطفی ازخانواده، حفظ تعادل روانی و عاطفی خویشتن در مقابل عوامل فشارزای زندگی و محیطی و برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارتهای اجتماعی لازم دردوست یابی، کنترل اضطراب، شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورداری از آن مهمترین نیازهای نوجوان می باشد (شعاری نژاد،1386). بنابراین کمک به نوجوان در رشد و گسترش مهارتهای اجتماعی مورد نیاز برای زندگی موثر، ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس و ماهیت خودکنترلی در برخورد با مشکلات و حل آن و همچنین کمک به آنها در رشد و تکامل عواطف و مهارتهای اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده در جامعه ضروری به نظر می رسد(شعاری نژاد،1386).
سازگاري از رفتار مفيد و موثر آدمي در تطبيق با محيط فيزيكي و رواني، به گونه اي است كه تنها با تغييرات محيطي همرنگي نكرده و به پيروي ناهشيار از آن كفايت نكند و خود نيز بتواند بر محيط تاثير گذاشته و آن را به گونه اي مناسب تغيير دهد(بارلو ،1992 ؛ به نقل از زارع مقدم،1385). عملکرد والدین بر شکل گیري افکار، رفتار و هیجانات کودکان تأثیر معناداري دارد. بر اساس مدل آسیب پذیري- استرس در آسیب شناسی روانی پژوهش هاي زیادي نقش عوامل مربوط به خانواده را به عنوان عامل زمینه ساز در آسیب پذیري و بهزیستی روانی فرد مورد بررسی قرارمی دهد.(هریس و کرتن ،2002 ؛ پیاژه ،1954 ؛ بالبی ،1969 ؛ به نقل از گانتی و بوری ،2008).
عوامل سه گانه فردي , جمعیتی، و عوامل محیطی- موقعیتی موجب افزایش سازگاري با موقعیت جدید می شوند از جمله عوامل فردي می توان به خودکنترلی اشاره کردوازعوامل مهم محیطی-موقعیتی می توان خانواده را نام برد.
از آنجا که سازگاری در سطوح متعدد زندگی اجتماعی تاثیر خود را نشان میدهد، رویکردهای نظری سعی در تبیین ابعاد سازگاری بر حسب عوامل مداخله کننده دارند. بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه خودکنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی دانش آموزان انجام گرفته تاگوشه ای از نقاط مبهم این سازه مهم روانشناختی رانشان دهد.


بیان مسئله

افراد در دوران نوجوانی و جوانی با شرایط جدیدي به طور همزمان و یا با فاصله زمانی مواجه می شوند که تعدد این مراحل ضرورت تحلیل نظري سازگاري نوجوانان و جوانان را دو چندان می سازد. مراحل مذکور شامل ورود به دبیرستان، انتخاب رشته تحصیلی، تحصیل در دانشگاه، اشتغال، محیط کاري، انتخاب همسر و تشکیل خانواده است.
شرایط دوره نوجوانی و جوانی و تعدد مراحل مذکور حساسیت بررسی موضوع سازگاري را افزایش می دهد. سازگاري به لحاظ نظري سازه متنوع و پیچیده اي تلقی میشود و بر این اساس اندیشمندان سعی در بررسی ابعاد گوناگون آن داشته اند. از لحاظ نظري، سازگاري محصولی اجتماعی است و شرایط و عوامل متعدد در شکل گیري آن نقش دارند(دام و همکاران). بخشی از تلاش دانشمندان بررسی و تحلیل تاثیر عوامل متعدد در شکل گیري سازگاري بوده است. سازگاري فرآیندي اجتماعی است که برآیند تاثیر عوامل متعدد فردي، خانوادگی و محیطی می باشدو بنابراین پدیده اي تک علتی محسوب نمی شود. البته باید توجه داشت که تاثیر عوامل متعدد بر سازگاري نیز یکسان نیست و عوامل فردي، خانوادگی و محیطی تاثیرات متفاوتی بر شکل گیري سازگاري نوجوانان و جوانان دارد. رویکردهاي نظري سعی در تبیین تاثیر هرکدام از این عوامل در سازگاري داشته است. مسئله مهم دیگر آن است که سازگاري موجب شکل گیري پدیده هاي دیگر فردي و اجتماعی می گردد و بر سایر فرایند ها و موضوعات اجتماعی تاثیر می گذارد. بررسی این نکته در کنار مطالب پیشین، گویاي پیچیدگی تبیین نظري این موضوع است. درصورتی که سازگاري جوانان به درستی صورت گیرد، آنان در ادامه مسیر زندگی با سهولت بیشتري قادر به انجام وظایف و کارکردهاي اجتماعی خواهند بود(فولادی 1383).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .