پایاننامه ارشد حقوق جزا علل بروز قتل‌های قبیله‌ای

130 هزار تومان 95 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حقوق جزا علل بروز قتل‌های قبیله‌ای با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای


پایاننامه ارشد حقوق جزا علل بروز قتل‌های قبیله‌ای


چكيده

قتل و پایان دادن به حیات انسان‌ها آن‌هم به‌صورت عمد، یکی از مهم‌ترین عواملی است که امنیت فردی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی به جامعه وارد می‌سازد. با توجه به تأثیر روانی قتل در جامعه قبیله‌ای سراوان، محقق بر آن شد تا تحقیقی در خصوص علل بروز قتل‌های قبیله‌ای انجام دهد. بر همین اساس عوامل مؤثر بر قتل‌های قبیله‌ای در محدوده مکانی شهرستان سراوان موردبررسی قرار گرفت.
روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری از میان سران و ریش‌سفیدان 7 طایفه درگیر با همدیگر به‌صورت تصادفی 140 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش تنظیم پرسشنامه محقق ساخته‌ای است با پاسخ‌های چهارگزینه‌ای که پس از تأیید روایی و پایایی، طراحی و در بین جامعه آماری توزیع گردید. پس از جمع‌آوری پرسشنامه داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی بررسی تجزیه‌وتحلیل شد که نتایج حاصل از ارزیابی پاسخ به سؤالات نشانگر آن است که عصبیت قومی، دسترسی آسان افراد طوایف به سلاح و واگذاری بی‌رویه سلاح به طوایف توسط بعضی ارگان‌های نظامی و امنیتی، قاچاق مواد مخدر، گروگان‌گیری و نبود کار آیی و بازدارندگی مجازات مقرر در قانون و عدم مراجعه مردم جهت پیگیری پرونده‌های قتل به مراجع قضایی از عواملی هستند که تأثیر فوق‌العاده و معناداری بر وقوع قتل‌های قبیله‌ای دارند.

کلیدواژه: قتل، امنیت، جرم، قبیله، عصبیت قومی،،سراوان،ریش سفیدان


فهرست مطالب

چکیده   1
فصل اول:
کلیات تحقیق  2
مقدمه 3
1-1- بیان مسئله 4
2-1- اهمیت وضرورت تحقیق 5
3-1- اهداف تحقیق 5
4-1-فرضیه های تحقیق                6
5-1- سؤالات تحقیق 6
  6-1-پیشینه تجربی تحقیق                6
فصل دوم:
مبانی نظری تحقیق 10
1-2- ماهیت منازعه 11
1-1-2- رویکردهای مختلف در مورد مفهوم منازعه 11
2-1-2- انواع نظریات منازعه 12
3-1-2- نظریه‌های خرد منازعه: 12
4-1-2- نظریه‌های کلان منازعه: 13
5-1-2- دیدگاه متفکران و نظریه پردازان به منازعه 13
2-2- اقسام شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات 15
1-2-2- میانجیگری  15
2-2-2- مذاکره 16
3-2-2- حکمیت   16
4-2-2- مصالحه   16
5-2-2- ارزیابی بی‌طرفانه 17
3-2- خصوصیات شیوه‌های جایگزین حل منازعات 17
4-2- فواید مراجعه به شیوه‌های جایگزین حل منازعات 18
1-4-2- ازلحاظ سرعت 18
2-4-2- ازلحاظ هزینه 19
3-4-2- ازلحاظ محرمیت 19
4-4-2- ازلحاظ تسهیلات 19
5-4-2- ازلحاظ تأمین عدالت 19
6-4-2- ازلحاظ قواعد و مقررات 19
7-4-2- ازلحاظ همکاری طرفین منازعه 20
5-2- بیشترین فراوانی قتل در شهرستان سراوان کدام است؟ 21
1-5-2- قتل‌های ناموسی: 21
2-5-2- قتل‌های بین طایفه‌ای: 21
3-5-2- قتل‌های انتقامی (قصاصی): 22
4-5-2- ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان          22
2-6- اهمیت شناخت انگیزه وقوع قتل 23
2-7-تعیین انگیزه‌های قتل 24
1-7-2- انواع انگیزه‌های قتل در شهرستان سراوان 25
8-2- میزان یا نرخ قتل 25
2-9- شیوه‌های ارتکاب قتل در شهرستان سراوان 26
1-9-2- سلاح گرم:  26
2-9-2- سلاح سرد:  26
3-9-2- خفگی: 26
4-9-2- مسموم کردن: 27
5-9-2-  سوزاندن: 27
6-9-2-  سایر روش‌ها: 27
10-2-  طبقه بندی انواع قتل در تحقیقات پلیسی 27
11-2-طبقه بندی انگیزه‌های وقوع قتل عمد از دیدگاه پلیس 28
12-2- علل عمومی ارتکاب قتل در شهرستان سراوان 29
13-2- شناسایی انگیزه و علل وقوع قتل 32
14-2- ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان: 46
15-2- انگیزه نزاع در شهرستان سراوان: 47
16-2- میزان خشونت در بروز نزاع عا در شهرستان سراوان: 48
17-2- دامنه نزاع در شهرستان سراوان: 49
18-2- خشونت از دیدگاه قرآن مجید: 50
19-2- رابطه فقر با بزهکاری: 55
20-2- انواع قتل های صورت گرفته در ایران: 58
21-2- چهارچوب نظری 60
22-2- نظریه مورد استفاده 65
23-2- تعریف مفاهیم متغیرها 66
1-23-2- تعلق به جامعه قبیله‌ای: 66
2-23-2- تعصب قومی قبیله‌ای: 66
24-2- فرهنگی شدن: 68
1-24-2- خاص گرایی: 70
2-24-2- جمع گرایی:. 71
3-24-2 همبستگی درونی قوی: 70
4-24-2- کنترل اجتماعی غیررسمی: 70
5-24-2- میزان استفاده از رسانه‌های جمعی: 70
6-24-2- تحصیلات:……  71
7-24-2- پایگاه اجتماعی و اقتصادی: 71
8-24-2- محل سکونت: 71
9-24-2- متغیرهای زمینه ای: 71
25-2- تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته، گرایش به قتل قبیله ای 72
1-25-2-  بعد احساسی: 72
2-25-2- بُعد رفتاری:……. 72
26-2- پیشینه خارجی تحقیق: 72
1-26-2- کشتار دسته جمعی 73
27-2- دولت و هویت در خاورمیانه 83
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق 90
1-3- مقدمه 91
2-3- روش تحقیق 91
3-3- جامعه و نمونه آماری 91
4-3- ابزار گرد آوری 92
5-3- روایی پرسشنامه  
6-3- پایایی پرسشنامه 93
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری 94

1-4- توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی به قوم و طایفه در شهرستان سراوان 95
2-4- میزان احساس مسئولیت افراد : 95
3-4- اهمیت طایفه در نزد افراد: 95
4-4- فرضیه های تحقیق                96
5-4- سئوالات تحقیق                96
6-4- تجزیه و تحلیل قتل های قبیله ای انجام شده در شهرستان سراوان      97
1-6-4- انگیزه وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان         97
2-6-4-شیوه ارتکاب قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان         98
3-6-4- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه          98    
7-4- بررسی فرضیه ها و سئوالات و تجزیه و تحلیل آنها         99
8-4- بررسی عوامل موثر بر وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان      103
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ات 105
نتیجه‌گیری. 106
پیشنهادات: 107
منابع     110
منابع اینترنتی 113
منابع لاتین. 114


ماهیت منازعه

با توجه به ریشه‌ها و علل موجده و شرایط و موقعیت‌های مختلف، منازعات ممکن است دارای ماهیتی خشونت‌آمیز یا مسالمت‌آمیز، آشکار یا نهان، کنترل‌پذیر یا کنترل‌ناپذیر، قابل حل یا غیرقابل حل باشند. بنابراین، منازعه لزوماً به صورت خشونت‌آمیز تجلی و ظهور نمی‌کند. از این رو امروزه بسیاری سیاست را هنر کارگردانی منافع متعارض و متضاد تعریف می‌کنند که فرایندی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات مختلف است (ابوالحسنی،1390)

طبقه بندی انگیزه‌های وقوع قتل عمد از دیدگاه پلیس

شاید با طبقه بندی قتل‌های عمد بر اساس انگیزه مرتکبین بهتر بتوان انگیزه موجود در ارتکاب قتل‌ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. از این رو می‌توان قتل را به دو نوع مهم و اصلی 1- قتل‌های تعارض آمیز، 2- قتل‌های تجاوزگرانه تقسیم بندی نمود.
قتل تعارض آمیز: وجود هرگونه اختلاف و ناسازگاری بین دو یا چند نفر بر سر موضوعی خاص که منجر به تبادل خصومت و در نهایت خشونت و مرگ یک یا چند نفر می‌گردد. این نوع قتل براساس اختلاف و ناسازگاری‌ها به انواع ذیل طبقه بندی می‌شود:
قتل‌های تعارض آمیز مواجهه ای با سه دلیل: عدالت خواهی، دفاع از حیثیت و شرافت، دفاع شخصی.
قتل‌های تعارض آمیز خانوادگی: الف-قتل های زناشویی ب_ قتل‌های فامیلی.
قتل‌های تعارض آمیز مالی (خلعتبری، 1385).
قتل‌های تجاوز گرانه: در مقابل قتل‌های تعارض آمیز قرار دارد که در آن اغلب سوء نیت و سو قصد پرخاشگری و تجاوز یکطرفه مرتکب است که موجب وقوع قتل می‌شود. قتل برای سرپوش گذاری بر جرم، ترس از شناسایی توسط بزهدیدگان سرقت، تجاوز، قتل‌های سریالی و جنسی و قتل‌های قراردادی در این دسته قرار دارند (فرجاد، 1378).

شناسایی انگیزه و علل وقوع قتل

باید به این مسئله توجه داشت که بسیاری از قاتلین قبل از ارتکاب قتل باانگیزه به قتل رساندن، وارد صحنه جرم نمی‌شوند. اما اقدامات خواسته یا ناخواسته منجر به وقوع قتل می‌شود. این گونه انگیزها ممکن است در جریان محاکمه‌ها در سرنوشت متهم تأثیر گذار باشند. لیکن در تحقیقات پلیس انگیزه هر چه باشد راهنمای خوب و قابل قبولی در شناسایی قاتل هست.
انسان‌ها ممکن است به‌خاطر دست‌یابی به عناصری کمیاب به رقابت با یکدیگر برخیزند، بدون آن‌که کاملاً از وجود رقبایشان آگاه بوده یا درصدد جلوگیری از دست‌یابی آن‌ها به اهدافشان برآیند. هنگامی رقابت به منازعه تبدیل می‌گردد که طرفین بکوشند موقعیت خویش را با تنزل‌دادن موقعیت دیگران تقویت کرده، مانع از دست‌یابی سایرین به اهدافشان گشته، و رقبای خویش را «از دور خارج» و یا حتی نابود سازند. منازعات با توجه به شرایط مختلف می‌توانند خشونت‌آمیز یا غیر خشونت‌آمیز، آشکار یا نهان، قابل کنترل یا غیرقابل کنترل، و حل‌شدنی یا لاینحل باشند. منازعه با «تنش» هم تفاوت دارد، چه تنش معمولاً به خصومت پنهان، ترس، سوءظن، تصور تضاد منافع، و شاید هم میل سلطه‌طلبی یا انتقام‌جویی اشاره دارد، با این‌حال تنش لزوماً از سطح گرایشات و ادراکات فراتر نرفته و تعارض عملی آشکار و کوشش‌های بازدارنده متقابل را در بر نمی‌گیرند. هر چند تنش، اغلب مقدم بر بروز منازعه و همواره ملازم با آن است، ولی با منازعه مترادف نبوده و همیشه نیز با همکاری ناسازگار نیست(ابوالحسنی،1390).

تعصب قومی قبیله‌ای

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: آن‌که عملش نتواند او را به‌جایی برساند و نسبش نیز او را به‌جای نخواهد رساند (سنن ابی داود، ج 2، ص، 625). یکی از انواع تعصب که متأسفانه در جامعه ما به‌شدت رواج دارد و با شدت بالایی موجود است، تعصب قومی-قبیله ای یا همان تعصب نژادی است. که بر اساس آن جامعه ما به اقوام مختلف و چندگانه‌ای تقسیم‌شده که هر یک خود را برتر از دیگران می‌داند. همین تقسیم‌بندی‌های نژادی و قومی است که اختلافات را دامن زده و سبب تفرقه در میان افراد جامعه شده و از اتحاد و اتفاق جلوگیری می‌کند. بااینکه قرآن و احادیث به‌شدت این تعصبات قومی و قبیله‌ای را نفی می‌کنند اما متأسفانه این نوع تعصب چنان در میان افراد ریشه دوانده و نفوذ یافته که عوام و خواص جامعه به آن مبتلا هستند و تقریباً در جامعه بلوچ، کمتر کسی یافت می شودکه دم از برتری نژادی و قومی نزده و از آن به افتخار یاد نکند(بولاقی 1387).


پایاننامه ارشد حقوق جزا علل بروز قتل‌های قبیله‌ای

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.