پایاننامه ارشد حقوق جزا تطبیقی مجازاتهای جایگزین حبس

180 هزار تومان 135 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حقوق جزا تطبیقی مجازاتهای جایگزین حبس با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا بررسی تطبیقی مجازاتهای جایگزین حبس در نظامهای حقوقی ایران و آمریکا


پایاننامه ارشد حقوق جزا تطبیقی مجازاتهای جایگزین حبس


چكيده:

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.
این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

واژگان کلیدی: جایگزین حبس- زندان – مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری


فهرست مطالب

عنوان      صفحه
مقدمه    1
1)طرح موضوع و بیان مسئله    5
3) اهداف تحقیق    6
4) سوالات تحقيق    7
5) فرضیّات تحقیق    7
6) روش تحقیق    8
7)پیشینه تحقیق    8
8) مشکلات پیش روی تحقیق    9
9)چهارچوب نظری تحقيق    9
بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن    11
فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان    13
مبحث اول : حبس خانگی    13
گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران    13
بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران    14
بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی    14
بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی    15
بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی    17
بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی    18
بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی    19
بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی    19
گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا    21
بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا    21
بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی    21
بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی    22
بند چهارم : اشکال حبس خانگی    23
بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال    23
بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی    24
بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی    24
بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی    26
گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی    26
بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی    26
بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی    27
مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی    29
گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران    29
بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران    29
بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی    30
بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی    31
بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز    32
بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی    32
گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران    33
بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران    34
بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی    34
بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی    35
بند چهارم : انواع مراکز درمانی    36
بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن    37
گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا    38
بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا    38
بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی    39
بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی    39
بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال    40
گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا    41
بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا    42
بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی    42
بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی    42
بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد    44
بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد    44
گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی    45
بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی    45
بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی    47
فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان    48
گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران    49
بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران    49
بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم    49
بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی    50
بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم    51
بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق    51
بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی    53
بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت    54
بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم    56
بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم    57
گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا    58
بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا    58
بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم    59
بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی    59
بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم    60
بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم    60
بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم    61
بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم    61
گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم    62
بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم    62
بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم    63
مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات    64
گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران    64
بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران    65
بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات    65
بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی    66
بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات    67
بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق    67
بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات    68
بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها    69
بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات    70
گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا    71
بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا    71
بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات    72
بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی    73
بند چهارم : انواع تعلیق مجازات    73
بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق    74
بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات    74
بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات    76
گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات    76
بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق    77
بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق    78
بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها    80
فصل اوّل : مجازات های سود رسان    82
مبحث اوّل : مجازات های مالی    82
بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران    83
بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی    83
بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی    84
بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی    86
بند پنجم : جزای نقدی روزانه    87
گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران    88
بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران    88
بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال    89
بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی    89
بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی    91
بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا    92
بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی    92
بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی    93
بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی    94
بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی    94
بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی    95
بند هفتم :جزای نقدی روزانه    96
بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز    96
گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا    97
بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا    97
بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال    98
بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی    99
بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال    99
بند پنجم : اموال قابل مصادره    100
بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی    100
گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی    101
بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی    101
بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی    102
مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه    103
گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران    104
بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران    104
بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه    105
بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی    105
بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه    106
بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه    107
بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم    108
بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه    108
بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه    109
بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه    109
بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه    110
بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم    110
گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا    111
بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا    111
بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه    111
بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی    112
بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه    113
بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی    114
گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه    114
بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه    115
بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه    117
فصل دوّم : محرومیّت های قانونی    118
گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران    119
بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران    119
بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی    120
بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی    121
بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث    121
بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی    123
بند ششم : اعاده حیثیت    124
گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا    124
بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا    125
بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی    125
بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی    126
بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی    126
بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق    128
گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی    129
بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی    129
بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی    130
مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی    130
گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران    131
بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص    132
بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی    132
بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود    133
بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم    134
بند ششم : مجازات نقض حکم    134
بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس    135
گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران    135
بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران    136
بند دوّم : تاریخچه تبعید    136
بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی    137
گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا    139
بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا    139
بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص    139
بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی    140
بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا    141
بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط    141
بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص    142
بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص    143
نتیجه گیری و  پیشنهادها    144
نتیجه گیری    145
پیشنهادها    155
منابع  و مآخذ    157


اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان

حبس خانگی و پادگان های آموزشی و درمانی از آن دسته مجازات هایی نیستند که به شکل عظیمی ساختار مجازات حبس را تغییر دهند و شیوه کاملاً نوینی ارائه نمایند. این روش ها تشابهات زیادی با زندان دارند و فرد را از اجتماع دور نگه میدارند با این وجود خصوصیّاتی دارند که آنها را از زندان متمایز می نماید. در این فصل در رابطه با این مجازات ها بحث خواهیم کرد و آن ها را در دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا مورد مقایسه قرار خواهیم داد.


حبس خانگی

از جمله مجازات های جایگزین مهمّی که امروزه وجود دارد ، حبس خانگی است که مجازات جدیدی نیست امّا قانونگذاران و حقوقدانان کشور های مختلف به تازگی از آن به عنوان یک جایگزین یاد می نمایند.این شکل مجازات می تواند اثرات خوبی به دنبال داشته باشد. در این مبحث به این شیوه پرداخته و زیر و بم آن را بررّسی می نماییم.


پادگان های آموزشی و درمانی

وقت طلاست پس باید به بهترین نحو از آن استفاده کنیم . محکومین به حبس آنچه که بسیار در اختیار دارند وقت است است که نباید بی استفاده بماند. مدّتی را که محکومین به حبس در زندان یا مراکز آموزشی و درمانی سپری می کنند می تواند زمان بسیار مناسبی برای پیاده کردن برنامه های آموزشی و اصلاحی باشد. به جای اینکه افراد اوقات خود را به بطالت بگذرانند می توانند هنر و فنّ خاصّی را بیاموزند و یا اینکه به درمان اعتیاد خود بپردازند. از علل ارتکاب جرم بی کاری است و یکی از علل بی کاری ، بی سوادی ، عدم مهارت و دانش لازم است پس نیاز به آموزش مناسب داریم.از این رو پادگان ها و اردوگاه هایی بدین منظور شکل گرفتند تا با استفاده از آنها هر چه بیشتر به اهداف تربیتی مورد نظر مجازات ها و همچنین جایگزین های حبس دست یابیم و به اصلاح مجرمین پرداخته و آینده آنها را نیز تضمین نماییم.


تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان

گاهی اوقات در رابطه با مجرمینی که خطرناک محسوب نمی شوند و معمولاً هم به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده اند می توان از تدابیری بهره جست که از همان ابتدا مانع ورود آنها به زندان ها که در واقع به تعبیری ، خود مدارس جرم آموزی و بزهکاری هستند ، شد.  «سندرم میله های زندان» یا همان پذیرش فرهنگ زندان که ساترلند آن را از شگفتی های زندان می داند  به راستی معضل عظیمی است که امروزه تمامی کشورهای دنیا به نوعی با آن دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت پس نیاز است تا با در پیش گیری تدابیری مانع ورود افراد به زندانها و قرار گرفتن در کنار سایر مجرمین وتبدیل شدن به افرادی کاربلد در زمینه های مختلف مجرمانه شویم.
 این روش ها در کشور های گوناگون به شیوه های مختلفی به چشم می خورد. تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات و مواردی از این دست از جمله این روش ها هستند که اصولاً هر دو مدّت ها است که در نظام های حقوقی کشور های مختلف دنیا به چشم می خورند و راهکارهایی پر استفاده در کاهش جمعیّت زندانها طی سالیان متمادی بوده اند.


تعلیق اجرای مجازات

گاهی اوقات پیش می آید که با وجود اینکه شخصی مرتکب جرمی گشته است ، ارتکاب آن ثابت شده و حکم محکومیّت نیز صادر شده با این حال قاضی با توجّه به وضعیّت روحی و روانی مرتکب ، نحوه و علّت ارتکاب جرم احساس می کند که فرد نیازی ندارد تا حتماً مجازات شود و خودش از عمل نادرست خود متنبّه گشته است و اگر به زندان فرستاده شود و یا مجازات دیگری بر وی اعمال گردد نه تنها تأثیر مثبتی ندارد بلکه حتّی ممکن است تصمیم اشتباهی به حساب آید. بدین جهت احتمال دارد که اجرای مجازات او را برای مدّت خاصّی به حالت تعلیق درآورد و اگر محرز شد که او به راستی متنبه شده است دیگر نیازی به مجازات او نخواهد بود. این روش تعلیق اجرای مجازات نام دارد.


مجازات های مالی

تنبیه از طریق مال همواره یکی از انواع مختلف مجازات افراد گوناگون بوده است و دولت ها از طریق الزام فرد به پرداخت جزای نقدی و یا فراتر از آن با مصادره کردن اموال فرد مجرم ، سعی در دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده مجازات ها داشته اند. نکته ای که باید بیان گردد این است که ما در مجموعه قوانین خود با مجازاتی به نام دیه رو به رو هستیم که می توان آن را یک مجازات مالی در نظر داشت امّا از آنجا که چنین مقرراتی در نظام حقوقی آمریکا بدین شکل نیست و تنها همان عنوان جبران خسارت را به خود گرفته است و نه چیز دیگر پس از ذکر آن در این مبحث خودداری می نماییم.
به هر حال مجازات های مالی از دیرباز در مجموعه قوانین ایران و تقریباً تمام کشور های دنیا به چشم می خورد که البتّه با چالشهای مختلفی نیز روبه رو بوده است. این فصل در نظر دارد تا با بررّسی این دسته از انواع مجازات ها در ایران و آمریکا ، مناسب بودن آن را به عنوان یک جایگزین حبس مورد تدقیق قرار دهد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.