پایاننامه ارشد حقوق تطبیقی پایان خدمت کارمندان ارتش حقوق ایران

170 هزار تومان 120 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلودپایاننامه ارشد حقوق تطبیقی پایان خدمت کارمندان ارتش حقوق ایران با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران


پایاننامه ارشد حقوق تطبیقی پایان خدمت کارمندان ارتش حقوق ایران


چكيده:

برای استخدام نیروی انسانی در نظام حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش هایی را در پیش گرفته اند که معمول ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می شود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.
واژگان کلیدی:
پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر


فهرست مطالب:

عنوان                        شماره صفحه
  چکیده                   1
فصل اول: کلیات پژوهش              2
پیشگفتار                 3
گفتار اول: مقدمه               4
الف: بیان مسأله و اهمیت آن            4
ب: ساماندهی تحقیق و کاربرد نتایج آن          6
پ: سؤال ها و فرضیه ها              7
ت: پیشینه تحقیق               7
ث: مفاهیم                 9
گفتار دوم: امنیت شغلی             19
بند اول: مفهوم امنیت شغلی            19
بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی           20
بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی       23
بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی        24
 فصل دوم: موارد پایان خدمت             27
پیشگفتار                 28
مبحث یکم: بازنشستگی            29
گفتار اول: بازنشستگی کارمندان            30
 بند اول: شرایط بازنشستگی            31
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی          33
بند سوم: آثار بازنشستگی             34
گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش          35
بند اول: شرایط بازنشستگی            35
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی          37
بند سوم: آثار بازنشستگی             41
گفتار سوم: بازنشستگی کارگران           43
بند اول: شرایط بازنشستگی            43
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی          44
بند سوم: آثار بازنشستگی             46
مبحث دوم : از کارافتادگی            47
گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان           48
بند اول: انواع از کارافتادگی            49
بند دوم : آثار از کارافتادگی             50
گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)     51
بند اول: انواع از کارافتادگی            52
بند دوم: آثار ازکارافتادگی             55
گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران           57
بند اول: انواع از کارافتادگی            58
بند دوم: آثار ازکارافتادگی             60
مبحث سوم: استعفاء             62
گفتار اول: استعفاء کارمندان            62
بند اول: شرایط استعفاء              63
بند دوم: آثار استعفاء              64
گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش           65
بند اول: شرایط استعفاء             65
بند دوم: آثار استعفاء              67
گفتار سوم: استعفاء کارگران            68
بند اول: شرایط استعفاء              68
بند دوم: موارد استثنائی استعفاء           69
بند سوم : آثار استعفاء              70
مبحث چهارم: فوت              71
گفتار اول: فوت کارمندان             72
بند اول: انواع فوت               72
 بند دوم: آثار فوت              73
گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش            74
بند اول: انواع فوت               74
بند دوم: آثار فوت               76
گفتار سوم: فوت کارگران             77
بند اول: انواع فوت               78
بند دوم: آثار فوت               78
مبحث پنجم: بازخرید             80
گفتار اول: بازخریدی کارمندان            80
بند اول: انواع بازخریدی             81
بند دوم: آثار بازخریدی             82
گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش           83
 بند اول: انواع بازخریدی             83
بند دوم: آثار بازخریدی             85
گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران         86
فصل سوم: اخراج…………………….…………………………… …………………………87
پیشگفتار                 88
مبحث اول: اخراج کارمندان            89
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن           90
بند اول: انواع اخراج              90
بند دوم: علل اخراج              91
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن           96
بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار           97
بند دوم: آثار اخراج              101
مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش          103
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن           103
بند اول: انواع اخراج              103
بند دوم: علل اخراج              104
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن          111
بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار          111
 بند دوم: آثار اخراج              114
مبحث سوم: اخراج کارگران            116
گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار       116  
بند اول: دلایل اخراج موجه            117
بند دوم: موارد منع اخراج             118
بند سوم: تشریفات اخراج             119
گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران          121
بند اول: انواع اخراج و دلایل آن           121
بند دوم: تشریفات اخراج             128
بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج          132
بند چهارم: آثار اخراج             138
مبحث چهارم: نتیجه گیری           140
منابع                 150


مفهوم امنیت شغلی:

امنیت شغلی در تعریف رایج به معنای عدم ترسِ از دست‌دادن حرفه یا شغل است؛ به‌عبارت دیگر، به این معناست که شخص در معرض تهدید از دست ‌دادن شغل خود نباشد. در قوانین مربوط به حوزۀ کسب‌وکار، امنیت شغلی به معنای حمایت از فرد (کارگر یا کارمند) در برابر اخراج غیرمنصفانه یا ناعادلانه است.(Sukti, 2008: 8)
متداول‌ترین تعریف در این زمینه می‌گوید، « امنیت شغلی بدین معناست که از کارگران در مقابل اخراج خودسرانه یا بدون اخطار قبلی محافظت گردد. علاوه بر این، امنیت شغلی متضمن برخورداری کارگران از قراردادهای شغلی طولانی ‌مدتی است که از خطر تبدیل به قراردادهای کوتاه‌مدت و پیمانی مصون باشند.» (Ilo,1995: 18 ) البته این تعریف صرفاً کارگران و کارمندان حقوق و مواجب بگیر را در بر می‌گیرد، یا در واقع افرادی را که بر اساس یک قرارداد اولیه مشغول به‌کار می‌شوند و خطر اخراج نیز بر اساس همین قرارداد آنها را تهدید می‌کند. در واقع، پایداری یا ناپایداری شغلی آنها منوط به روابط ایشان با کارفرمایشان است.
در زندگی سازمانی امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمان ها را به خود مشغول می کند و بخشی از انرژی روانی و فکری فرد صرف این مسئله می شود. ( سلطانی، 1379: 26) امنیت شغلی یکی از جنبه‌های مهم کیفیت شغلی افراد است و در واقع امنیت درآمدی افراد را تضمین می‌کند، به‌همین دلیل می‌توان گفت امنیت شغلی به ‌عنوان یک مفهوم اجتماعی- اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. و موجب افزایش رفاه کارگران می شود. (Sukti, 2008: 8)
امنیت شغلی نیز به‌مانند سایر ابعاد امنیت اجتماعی-اقتصادی، هم در برگیرندۀ عامل ذهنی است و هم عامل عینی. «شاخص عینی امنیت شغلی همان سهم شاغلان از قراردادهای شغلی پایدار یا به‌قاعده است، حال آنکه شاخص ذهنی مربوط به میزان باوری است که تک‌تک ایشان به تضمین دوام و پایداری شغل خود دارند.»(Ibid: 10 )
شاخص‌های عینی امنیت شغلی معمولاً به ویژگی‌های بازار کار و فضای قوانین یا نهادهایی که دوام مشاغل را تضمین می‌کنند مربوط است و خود این فضا یا ویژگی‌ها به عوامل رفتاری، عوامل قراردادی و عوامل حاکمیتی متکی هستند که بر جابه‌جایی‌ از حالت بیکاری به حالت اشتغال و نیز بر نرخ ایجاد مشاغل جدید تأثیر می‌گذارند. Ibid: 10))


شاخص‌های امنیت شغلی:

در یک تقسیم بندی مقولۀ امنیت شغلی در سه سطح دسته بندی گردیده است: سطح ملی یا کلان، سطح بنگاهی یا میانی و سطح فردی یا خُرد. در سطح فردی، امنیت شغلی هم شامل عامل عینی است و هم عامل ذهنی که بخشی از آن قابل اندازه‌گیری و بخشی غیرقابل اندازه‌گیری است. (Ibid: 14 ) که در اینجا به دو سطح از آن اشاره خواهیم کرد.


الف: شاخص‌های امنیت شغلی در سطح بنگاهی یا میانی:

وقتی از امنیت شغلی در سطح بنگاه‌ها حرف می‌زنیم در واقع بیش از همیشه به تعریف سنتی امنیت شغلی به‌عنوان حمایت از کارگران و کارمندان در مقابل «اخراج خودسرانه» نزدیک شده‌ایم. از این نظر، امنیت شغلی در سطح میانی یا بنگاهی بیش از هر چیز با شاغلان حقوق و مواجب‌بگیر سروکار دارد. به عبارت دیگر همان افرادی که توسط مدیران شرکت‌ها یا مسئولان بخش گزینش، استخدام یا اخراج می‌شوند.


بازنشستگی

همه ی مردم برای تأمین زندگی خود و خانواده شان باید کار کنند و در جامعه امروزی حق کارکردن با زندگی کردن یکی است. زیرا جز در موردهای استثنائی بیکاری همدوش فقر و تهیدستی است. ولی بی گمان آدمیان مانند هر موجود زنده دیگر پیر و فرسوده می شوند و نیاز به آسایش دارند. امروزه همانگونه که کارکردن حق هر انسان زنده است، استراحت کردن نیز از حقوق اوست.
هدف اساسی از بازنشستگی تأمین زندگانی کسانی است که دیگر قادر به ادامه کار کردن نمی باشند و تخصیص مقرری برای حمایت آنان در دوران کهولت است. هدف های دیگری نیز در بازنشستگی متصور است که بی ارتباط با هدف مزبور نمی باشد. وجود نظام بازنشستگی با تسهیل خروج افراد مسن از سیستم کار کشور، زمینه را برای جذب افراد جوان تر و کارآزموده میسر می سازد. از طرف دیگر امید به داشتن تأمین در زمان کهولت خود انگیزه ای است در افزایش کارایی افراد در زمان اشتغال و جلوگیری از فرار نیروهای کارآمد بخش دولتی به بخش خصوصی یا بالعکس. (امامی، پیشین: 285 ) ولی این افراد باید در پیری، یعنی هنگامی که توانا به تولید و کار کردن نیستند، به آسودگی و بی تشویش خاطر، تا هنگام مرگ زندگی کنند. کسانی که در مشاغل آزادند، اغلب خود پاره ای از درآمدشان را برای روزهای پیری پس انداز کرده یا با پرداخت پول به سازمان های صنعتی خود، آینده شان را تأمین می کنند. چنان که وکیلان دادگستری با تشکیل صندوق تعاون، زندگی خود را در پیری بیمه می کنند. در مورد مستخدمان کشور، با ذخیره پولی که کشور و مستخدم با هم به نام کشور می پردازند، زندگی مستخدمان در دوره ی بازنشستگی، کم و بیش تأمین می شود. بنابراین عادی ترین طریق خاتمه خدمت آن است که فرد پس از سالها خدمت بر طبق قانون، ابلاغ بازنشستگی دریافت دارد و جای او را فرد واجد شرایط دیگری بگیرد و بازنشسته شود.
در فرهنگ لغت دهخدا بازنشستگی یا تقاعد به معنی: دورانی را که معمولاً در اواخر عمر، عضو اداره یا مؤسسه ای پس از مدتی خدمت، بدون انجام دادن کار، حقوق خود را از صندوق آن اداره یا مؤسسه دریافت می دارد، آمده است. و در فرهنگ معین، به کناره گیری از خدمت در سن پیری معنا شده است.
در اصطلاح حقوقی نیز، بازنشستگی وضعیت مستخدمی است که به درخواست خود و یا تصمیم دولت به علل مختلفی چون رسیدن به سن یا سابقه معین، خدمت وی خاتمه یافته و از مستمری بازنشستگی برخوردار می-شود. (رفیعی، پیشین: 3-252)
بنابراین بازنشستگی عادی ترین طریق خروج از خدمت افراد شاغل می باشد که به دوره ی غیرفعال و غیرمولد زندگی گفته می شود. بازنشستگی از حالت های استخدامی است که پیوند مستخدم با محل کار از نگاه اشتغال و دوره ی فعالیت برابر قانون برای همیشه بریده می شود و به سبب پرداخت حق بیمه، مقرری دریافت می نماید.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.