پایاننامه ارشد حسابداری پاداش مدیران ویژگیهای سود برمبنای حسابداری

۱۲۵ هزار تومان ۸۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری پاداش مدیران ویژگیهای سود برمبنای حسابداری به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری


پایاننامه ارشد حسابداری پاداش مدیران ویژگیهای سود برمبنای حسابداری


چکیده :

بر اساس تئوری کارگزاری یا نمایندگی ، سازمان مجموعه ای از قراردادهاست. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده اش می باشد. این قراردادها می توانند به صورت مکتوب و نوشته باشند، و یا به صورت نا نوشته. یکی از مهمترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. موضوع تئوری نمایندگی ، مطالعه تعرض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و نماینده یا عامل موجب می شود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند.د رور این تحقیق رابطه بین ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و پاداش هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 5 سال و از سال 1382 تا 1386 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکی از رابطه مثبت و مستقیم بین پاداش هیات مدیره و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری از جمله پایداری سود، عدم هموار سازی سود و قابلیت پیش بینی سود می باشد. همچنین مشخص شد که بین پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران رابطه ای وجود ندارد.


فهرست مطالب

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریچه مطالعاتی 5
3-1 بیان مسئله 6
4-1 چارچوب نظری تحقیق 7
5-1 فرضیه های تحقیق 7
6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 8
7-1 اهداف تحقیق 9
8-1 حدود مطالعاتی 9
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 9
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 9
3-8-1 قلمرو موضوعي تحقیق 9
9-1 تعريف واژه های کلیدی و اصطلاحات 10

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 12
2-2-كيفيت سود 13
1-2-2-مفهوم سود از ديدگاه حسابداري 13
2-2-2-مفهوم اقتصادي سود 14
3-2-2-پيدايش نظريه كيفيت سود 15
4-2-2-مفهوم كيفيت سود 16
5-2-2-معيارهاي اندازه گيري كيفيت سود 18
3-2-مباني نظري مربوط به مديريت سود 19
1-3-2-فرضيه طرح پاداش 23
2-3-2-فرضيه قرارداد بدهي 24
3-3-2-فرضيه هزينه سياسي 25
4-3-2-تئوري نمايندگي 27
5-3-2-انواع قراردادها و نظريه نمايندگي 30
1-5-3-2-قرارداد بر مبناي رفتار يا زمان 31
2-5-3-2-قرارداد بر مبناي نتيجه يا محرك 32
4-2-هموار سازي سود 33
1-4-2-انگيزه هاي هموار سازي سود 35
2-4-2-ابعاد هموار سازي سود 37
3-4-2-روش هاي هموار سازي سود 38
1-3-4-2-تنظيم زمان معامله 39
2-3-4-2-روش هاي تسهيم هزينه 39
4-4-2-انواع هموار سازي سود 39
5-2-مدل هاي اندازه گيري مديريت سود 42
1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدي اختياري 42
2-5-2-مدل اقلام تعهدي يگانه 46
3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدي 47
4-5-2-مدل توزيعي 48
6-2-نرخ بازده داراييها 49
1-6-2-تجزيه و تحليل مالي 49
2-6-2-طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد مالي شركت ها : 50
1-2-6-2-معيارهاي حسابداري : 50
2-2-6-2-معيارهاي اقتصادي : 51
3-6-2-تعريف نرخ بازده دارايي ها : 51
4-6-2-اهميت بازده دارايي ها : 52
5-6-2-موارد استفاده از ROA 52
7-2-پيشينه تحقيقات انجام شده 53
1-7-2- پژوهش های خارجی 53

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 60
2-3 روش تحقیق 60
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 61
4-3 روش های جمع اوری اطلاعات 62
5-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 62
1-5-3 متغیر وابسته 62
2-5-3متغیر های مستقل 62
6-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 66
1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 66

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 73
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 73
3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق 76
4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 76
1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 77
2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 78

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 98
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 99
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 103
4-5 پیشنهادها 103
1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش 103
2-4-5 پیشنهادهای برای پژوهش های آتی 104
5-5 محدودیت های تحقیق 104
پیوست ها
جدول مربوط به نام شركت هاي نمونه آماري 107
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 110
منابع لاتین: 112
منابع اینترنتی: 115
چکیده انگلیسی: 116


مقدمه:

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
یکی از اهداف صورت های مالی انعکاس نتایج مباشرت مدیریت یا حسابدهی آن ها در قبال منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته است. استفاده کنندگان صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ، غالبا خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می باشند. تصمیمات مزبور شامل مواردی نظیر فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد. به منظور جبران خلاقیت و ابتکارات مدیریت در یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر غالبا سازمان به مدیریت پاداش می دهد. پاداش غالبا به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استاندارد های عادی کاری صورت می گیرد. طرح های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی ، سطح شغلی ، و اندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد ؛ به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری هستند.
به طور خلاصه می توان گفت مدیران از طرح پاداش و نحوه ارزیابی عملکرد خود توسط سهامداران اطلاع دارند و با توجه به این موضوع جهت دریافت پاداش بیشتر متمایل به دستکاری سود می گردند. اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کم تر باشد مدیریت بخشی از سود سالهای آتی را به دوره جاری منتقل می نماید و در مواردی نیز مدیریت در راستای هدف ذکر شده ممکن است سود سالهای جاری را به دوره های آتی منتقل نماید.
پژوهشگران طی تحقیقات مختلف به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با متغیر های مالی و غیر مالی پرداخته اند ولی در ایران تحقیقات کمی در مورد پاداش مدیران انجام شده است.تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با ویژگی های سود بر مبنای حسابداری شامل پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و عدم هموارسازی سود می پردازد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .