پایاننامه ارشد حسابداری نوسانات نرخ ارز دلار شاخصهای بورس

۱۱۰ هزار تومان ۷۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری نوسانات نرخ ارز دلار شاخصهای بورس به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز (دلار) بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران


پایاننامه ارشد حسابداری نوسانات نرخ ارز دلار شاخصهای بورس


چکیده :

اتخاذ رژیم ارزی مناسب و نرخ ارز تعادلی از موضوعات مهم و بعضا مناقشه برانگیز است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که پایین بودن نرخ ارز اسمی ( یا واقعی ) موجب رکود صادرات و کاهش انگیزه برای تولیدات داخلی جایگزین واردات می گردد . برخی دیگر معتقدند که سیاست کاهش ارزش پول ملی یا بالا بودن نرخ ارز اثر انقباضی بر تولید دارد .
در این مطالعه با استفاده از آزمونهای اقتصاد سنجی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی سود آوری یا به طور دقیق تر(جامعه آماري اين تحقيق شامل تمامي شركتهاي تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد) بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی و محصولات چوبی که اولی دارای کشش تقاضای بسیار کم و دومی دارای کشش تقاضای بسیار زیاد است طی سال های 1386-1391مورد مطالعه قرار می گیرد . مورد مطالعه قرار می گیرد . این مطالعه به شناخت اثر سیاستهای ارزی بر وضعیت مالی و سود آوری بنگاهها و مجموعه واحدهای اقتصادی کمک زیادی می کند . در این مطالعه هفت فرضیه مطرح گردید که حاصل کار در فصل چهارم به طور مختصر بیان می گردند: در فصل چهارم ابتدا آمارهای توصیفی ارائه گردید و در ادامه این بخش نمودار اسکتر پیلوت و باکس- ویسکر ارائه گردید و نشان داده شد که داده های پرت در نمونه اماری بسیار اندک می باشند و تاثیر جدی بر نتایج مدلهای رگرسیون تحقیق نداشته اند. در قسمت بعدی، نتایج ضریب همبستگی پیرسون وجود همبستگی میان تمامی متغیرهای تحقیق را تائید نمود. همچنین نتایج آزمون فرضیه های اول تا ششم حاکی از معناداری روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته بود.
کلمات کلیدی: نوسانات نرخ ارز، بورس اوراق بهادار تهران، شاخص صنعت


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1 – مقدمه 3
1-2 – بیان مسئله 5
1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4 – اهداف تحقیق 8
1-4-1-هدف کلی 8
1-4-2- اهداف فرعی 8
1-5 -پرسشهای پژوهش 8
1-5-1-سوال اصلی 8
1-5-2-سوالهای فرعی 9
1-6 -فرضیه های پژوهش 9
1-6-1- فرضیه اصلی 9
1-6-2- فرضیه های فرعی 9
1-7 – روش انجام پژوهش 10
1-7-1- روش جمع آوری اطلاعات 10
1-7-2 -روش تحقیق 11
1-8-جامعه آماری 11
1-10- تعریف واژه ها 12
خلاصه فصل اول: فصل دوم 15
مروری بر ادبیات موضوع 16
ومطالعات تجربی 16
2-1-مقدمه 17
2-2-مروری بر ادبیات پژوهش 18
2-2-1-عوامل اثر گذار بر بازده و قیمت سهام 18
2-2-2-چگونگی تعیین نرخ ارز 18
2-2-3- عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز 19
2-2-4- تئوریهای توجیه کننده نرخ ارز 20
2-2-4-1-تئوری برابری قدرت خرید (PPP ) 22
2-2-4-2-اثر فیشر 23
2-2-4-3- اثر بین المللی فیشر 24
2-2-4-4-تئوری برابری نرخ بهره 24
2-2-4-5-قانون بدون تورش نرخ سلف (UFR ) 25
2-2-4-6 -ریسک نرخ ارز 26
2-2-5-عوامل موثر بر نوسان پذیری از نرخ ارز 27
2-2-6- مهمترین ابعاد کاربردی بازارهای ارز 28
2-2-7-مطالعات تجربی 32
1-2-2-7-مطالعات داخلی 32
2-2-2-7-مطالعات خارجی 36
خلاصه فصل دوم 39
فصل سوم: روش تحقیق 40
3-1- مقدمه 41
3-2-مساله تحقيق 41
3-3- فرضيه تحقيق 42
3-4-روش تحقيق 43
3-5-جامعه آماري 44
3-6- روش جمع آوري اطلاعات 44
3-7- قلمرو تحقيق 45
3-7-1-قلمرو موضوعي 45
3-7-2- قلمرو مكاني 45
3-7-3- قلمرو زماني 45
3-8- ابزار تحقيق 45
3-9- تصريح مدل تحقیق 45
3-10- آمار توصیفی 47
3-11- تحلیل رگرسیون 47
3-12-تخمين OLS در صورت وجود ناهمساني در واريانس 50
3-12-1-روش حداقل مربعات تعميم يافته (GLS) 51
3-12-2- تفاوت ميانGLS و OLS 54
خلاصه فصل سوم 57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 58
4-1-مقدمه 59
4-2- آمار توصیفی 59
4-3-آزمون نرمال بودن داده ها 61
4-4-بررسی خطي بودن الگو و تشخیص و حذف نقاط پرت 62
4-5- آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق 66
4-6-آزمون فرضیات تحقیق 68
4-6-1-آزمون فرضیه اول 69
4-6-2- آزمون فرضیه دوم 71
4-6-3-آزمون فرضیه سوم 73
4-6-4-آزمون فرضیه چهارم 75
4-6-5-آزمون فرضیه پنجم 77
4-6-6-آزمون فرضیه ششم 79
خلاصه فصل چهارم 82

فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات 84
مقدمه 85
5-1-نتایج تحقیق 85
5-2-مقایسه نتایج تحقیق با پیشینیان 88
5-3-محدودیت های تحقیق 88
5-4- پیشنهادات 89
5-4-1-پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق 89
5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آینده 89
پیوستها 91
منابع 98


1-1 – مقدمه

عوامل مختلف و متنوعی بر بازده سهام شرکتهای تولیدی اثر می گذارند، از جمله این متغیرهای کلان اقتصادی تورم، قیمت نفت، درآمد ملی و رشد اقتصادی می باشد، یکی از این عوامل که در سالهای اخیر شاهد تغییرات و نوسانات بسیار شدید آن بوده ایم نرخ ارز می باشد. بصورتی که برابری ریال ایران در مقابل دلار از 10000 ریال در سال 88 به 37000 ریال در نیمه سال 91 رسیده است.
پس از جنگ جهانی دوم و فرو پاشی نظام پولی پایه طلا در سال 1946 اکثر کشورها دارای سیستمی پولی بودند که در آن سیستم دلار آمریکا به عنوان ارز پایه مورد پذیرش کشورها قرار گرفته بود، این همان نظام برتن ودز بود که عمر آن در سال 1973 پس از بحرانهایی که در دهه 1960 برای پولهای معتبر بخصوص دلار رخ داد پایان پذیرفت . پس از فروپاشی نظام برتن ودز در اوایل دهه 1970 ابتدا کشورهای صنعتی به نظام نرخ ارز شناور روی آوردند ، سپس به تدریج اکثر کشورها از نظام ارزی شناور پیروی کردند از این زمان بود که محیط اقتصادی بین الملل شاهد نوسانات نرخ برابری ارز بین کشورهای مختلف بود که این موضوع بالطبع شرکتها را نیز تحت تاثیر قرار می داد . به نوسان ارزش شرکت در مقابل نرخ ارز که به علت تغییرات ارزش پول ملی در مقابل پول دیگر کشورها رخ می دهد ریسک نرخ ارز گویند . (بيات .م ؛ 1385 صفحه 24 ) به علت پیوسته و وابسته بودن بازارهای پولی و مالی و محیطهای اقتصادی و تاثیر پذیری آنها از یکدیگر در نقاط مختلف جهان تمامی شرکتها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند که در این میان شرکتهای چند ملیتی و آنها که مبادلات بین المللی دارند از این ریسک سهم بیشتری خواهند داشت. اخیرا این موضوع در کشور ما نمود بیشتری یافته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز ریسک نرخ ارز در حوزه مدیریت ریسک بیشتر مد نظر قرار گرفته است و در کنار دیگر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، قیمت نفت، در آمد ملی و رشد اقتصادی نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازده سهام شرکتهای تولیدی مطرح شد. لذا در این تحقیق به روشن کردن ابعاد تاثیر نوسانات قابل ملاحظه تغییرات نرخ ارز بر بازده سهام شاخص صنعت مواد و محصولات دارویی و شاخص صنعت محصولات چوبی پرداخته ایم .


1-2 – بیان مسئله

اتخاذ رژیم ارزی مناسب و نرخ ارز تعادلی از موضوعات مهم و بعضا مناقشه برانگیز است . برخی از اقتصاددانان معتقدند که پایین بودن نرخ ارز اسمی ( یا واقعی ) موجب رکود صادرات و کاهش انگیزه برای تولیدات داخلی جایگزین واردات می گردد. برخی دیگر معتقدند که سیاست کاهش ارزش پول ملی یا بالا بودن نرخ ارز اثر انقباضی بر تولید دارد. در ارتباط با گذر از سیستم چند نرخی ارز به طرف سیستم تک نرخی ارز نیز دیدگاه ها متفاوت است. موافقان یکسان سازی نرخ ارز ( معمولا یکسان سازی نرخ ارز با کاهش ارزش پول ملی همراه است ) اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز اثر انبساطی بر روی اقتصاد دارد. با افزایش نرخ ارز ، میزان صادرات بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و به علت گران شدن واردات، میزان واردات کاهش می یابد و منجر به جایگزینی در واردات می گردد. تک نرخی شدن ارز همچنین موجب تغییر در قیمتهای نسبی داخل و خارج شده و به تخصیص صحیح منابع داخلی کمک می کند. مخالفان یکسان سازی نرخ ارز اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز اثر انقباضی بر روی اقتصاد دارد. زیرا که افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت نهاده های تولید و کالاهای سرمایه ای وارداتی، افزایش هزینه ها خصوصا هزینه های سرمایه گذاری، و بنابراین کاهش سود آوری و تولید می شود.
هرچند مباحث فوق غالبا در بعد کلان ارز بحث می شود اما تاثیر سیاست ارزی بر بنگاه های اقتصادی در بعد خرد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حقیقت تاثیرات پیش بینی شده سیاست ها در بعد کلان برخاسته از تاثیر این سیاست ها بر عملکرد مجموعه واحدهای اقتصادی در بعد خرد است. تغییرات نرخ ارز باعث تغییر قیمت کالاها و خدمات ، نهاده ها و ستانده ها ی تولید می شود و بدین طریق بر روی جریانات نقدی فعلی و آتی مورد انتظار و بازده سهام بنگاه اقتصادی تاثیر می گذارد .
در این مطالعه با استفاده از آزمونهای اقتصاد سنجی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روی سود آوری یا به طور دقیق تر بازده سهام صنعت مواد و محصولات دارویی و محصولات چوبی که اولی دارای کشش تقاضای بسیار کم و دومی دارای کشش تقاضای بسیار زیاد است مورد مطالعه قرار می گیرد . این مطالعه به شناخت اثر سیاستهای ارزی بر وضعیت مالی و سود آوری بنگاهها و مجموعه واحدهای اقتصادی کمک زیادی می کند .
به نوسان جریانات نقدی شرکت در مقابل تغییرات نرخ ارز ، ریسک ارز یا نوسان پذیری نرخ ارز گفته می شود. ارزش شرکت موقعی در معرض نوسانات نرخ ارز است که وضعیت مالی و عملکردی شرکت با تغییرات نرخ ارز تغییر کند . در ادبیات مالی به ریسک نرخ ارز ، نوسان پذیری اقتصاد نیز گفته می شود.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.