پایاننامه ارشد حسابداری نقدشوندگی سهام مدریت سود واقعی

۱۳۵ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری نقدشوندگی سهام مدریت سود واقعی روی دکمه سفارش خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

The relationship between stock liquidity and real earnings management


پایاننامه ارشد حسابداری نقدشوندگی سهام مدریت سود واقعی


چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می باشد. در این تحقیق نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آن بر مدیریت سود واقعی و اجزای آن (مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش، مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید) مورد بررسی قرار گیرد.
در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین نقدشوندگی سهام با مدیریت سود واقعی، مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید می باشد.

واژگان کلیدی: نقدشوندگی سهام، مدیریت سود واقعی، دستکاری فروش، مخارج اختیاری، سطح غیر عادی تولید


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چکیده:    1
فصل اول: کلیات طرح تحقیق    2
1-1 مقدمه    3
1-2 تشریح موضوع و بیان مساله    4
1-3 ضرورت انجام تحقیق    6
1-4 ذینفعان (بهرهوران)    6
1-5 فرضيه ها    6
1-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آن    7
1-7 روش تحقیق    9
1-8 روش گردآوری اطلاعات    10
1-9 جامعه آماري و نمونه    10
1-10 قلمرو تحقیق    10
1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق    10
1-10-2 قلمرو زمانی تحقیق    11
1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق    11
1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی    11
1-12 ساختار تحقيق    12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش    13
2-1 مقدمه    14
بخش اول: مبانی نظری نقدشوندگی    14
2-2 اهمیت نقدشوندگی    14
2-3 تعریف نقدشوندگی    15
2-3-1 نقدشوندگی دارایی ها    17
2-3-2 نقدشوندگی بازار    18
2-3-3 وسعت بازار    19
2-3-4 عمق بازار    19
2-3-5 برگشت پذیری بازار    20
2-3-6 نقدشوندگی شرکت    20
2-4 ارتباط بین مفاهیم نقدشوندگی    21
2-5 نقدشوندگی و قیمتگذاری داراییها    22
2-6 نقدشوندگی و اثرات مشتریان    23
2-7 راه حل های اندازه گیری نقدشوندگی    24
2-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله    24
2-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش    25
2-7-3 معیارهای نقدشوندگی    26
2-7-3-1 تفاضل قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام    27
2-7-3-2 هزينههاي فرايند سفارش    27
2-7-3-3 هزينههاي نگهداري موجودي    27
2-7-3-4 هزينههاي انتخاب نادرست    27
2-7-4 معیار نسبی نقدشوندگی مبتنی بر نقدشوندگی سهام فردی و نقدشوندگی بازار    28
2-7-5 منابع عدم نقدشوندگی    28
2-7-6 انواع بازارها    29
2-7-6-1 بازار سفارش محور    30
2-7-6-2 بازارهای اعلام محور    30
بخش دوم: مبانی مدیریت سود    31
2-8 تعريف مديريت سود    31
2-8-1 مدیریت سود یا تقلب    32
2-8-2 انگیزه های مدیریت سود    34
2-8-3 كشف مديريت سود    41
2-8-4 محرك‌هاي مديريت سود    43
2-8-5 اقلام تعهدي    44
2-8-6 بررسي مدل‌هاي مختلف تفكيك اقلام تعهدي به اختياري و غير اختياري    45
2-8-7 جنبه‌هاي مديريت سود (تمايز بين شكل‌هاي مختلف مديريت سود)    47
2-8-8 اندازه‌گيري مديريت سود    49
2-8-9 مدیریت سود واقعی    53
بخش سوم: پیشینه پژوهش    55
2-9 پیشینه پژوهش های خارجی    55
2-9-1 پیشینه پژوهش های داخلی    61
فصل سوم: روش شناسی پژوهش    66
3-1 مقدمه    67
3-2 روش پژوهش    67
3-3 فرضیه های تحقیق    67
3-4 جامعه و نمونه آماري    67
3-5 گردآوري اطلاعات    68
3-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغيرها    69
3-7روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها    71
3-8 روش‌های آماری آزمون فرضیه ها    72
3-9 رگرسیون چند متغیره    72
3-9-1 ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده    73
3-9-2 مفروضات رگرسیون خطی    74
3-9-3 آزمون استقلال خطاها    75
3-9-4 آزمون مناسب بودن مدل    75
3-9-5 آزمون معنادار بودن ضرايب    75
3-10 بررسی ساختار دادههاي تركيبي و انواع مدلهاي آن    76
3-10-1 آزمون چاو    77
3-10-2 آزمون هاسمن    77
3-11خلاصه فصل    78
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش    79
4-1 مقدمه    80
4-2 آمار توصیفی داده ها    80
4-3 آمار استنباطی    82
4-3 -1 آزمون پایایی متغیرها    82
4-3-2 تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون    83
4-3-3 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون    85
4-3-3-1 آزمون نرمال بودن    85
4-3-3-2 آزمون استقلال خطاها    85
4-3-3-3 بررسی نرمال بودن توزیع خطاها    86
4-3-3-3-1 مدل رگرسیونی اول    86
4-3-3-3-2 مدل رگرسیونی دوم    87
4-3-3-3-3 مدل رگرسیونی سوم    88
4-3-3-3-4 مدل رگرسیونی چهارم    88
4-3-3-4 ناهمسانی واریانس ها    89
4-3-3-5 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل    90
4-4 نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیونی    90
4-4-1 آزمون فرضیه اصلی    90
4-4-2 آزمون فرضیه فرعی اول    92
4-4-3 آزمون فرضیه فرعی دوم    94
4-4-4 آزمون فرضیه فرعی سوم    96
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات    98
5-1 مقدمه    99
5-2 نتایج تحقیق    99
5-2-1 آزمون فرضیه اصلی    99
5-2-2 آزمون فرضیه فرعی اول    100
5-2-3 آزمون فرضیه فرعی دوم    100
5-2-4 آزمون فرضیهفرعی سوم    101
5-3 محدودیت های پژوهش    101
5-4 پيشنهادهاي تحقیق    102
5-4-1 پيشنهادهاي منتج از تحقیق    102
5-4-2 پيشنهادهاي برای تحقیقات آتی    103
فهرست منابع    104
پیوست    109


اهمیت نقدشوندگی

بازارسرمايه در يك كشور از منابع عمده تأمين مالي شركت ها و دولت‌ها است و در كشورهايي نظير ايران كه در پي جذب شركت هاي خارجي جهت سرمايه‌گذاري مستقيم و نيز رونق بورس خود هستند، تقويت آن و شناخت عوامل مرتب طبام عاملها و راقبه ادار مي تواند انگيزه شركتهاي داخلي و خارجي را براي ورود به عرصه فعاليت و توسعه سرمايه گذاري افزايش دهد، به نحوي كه تحقق مناسب اهداف عمده توسعه هاي مالي و اقتصادي دولت را نيز مهيا كند. ايجاد زمينه هاي لازم جهت پاسخگويي بيشتر به نيازهاي سرمايه-گذارن و تبديل شدن بورس اوراق بهادارتهران به بورسي مطرح، نيازمند بررسي هاي علمي فراواني است. در این میان یکی از متغیرهایی که به این امر می تواند کمک کند میزان جذابیت شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار و همچنین درجه نقدشوندگی سهام آن ها در بورس اوراق بهادار است که باعث می‌شود سرمایه گذارن در هر زمانی که اراده کنند بتوانند دارایی های خود را با کمترین هزینه به وجه نقد تبدیل کنند. بر طبق مدل های ارائه شده برای پیش بینی بازده، عوامل زیادی وجود دارد که می توانند بازده سرمایه-گذاری های مختلف را برآورد کند. در این میان نقدشوندگی سهام یکی دیگر از عواملی است که بررسی تاثیر آن بر بازده سهام در بازارهای مختلف از ادبیات و پیشینه قویی برخوردار است و محققان این متغیر را به عنوان یکی از عواملی که می تواند در تعیین بازده نقش مهمی داشته باشد، می شناسند.

تعریف نقدشوندگی

بازار کاملا نقدشونده بازاری است که هر مقدار از اوراق بهادار می تواند فورا و بدون هزینه به وجه نقد تبدیل شود یا هر مقدار وجه نقد می تواند به اوراق بهادار تبدیل شود. در بازارهای کمتر نقدشونده نسبت به بازار های کاملا نقدشونده، یک بازار نقدشونده، بازاری است که هزینه معاملات مرتبط با تبدیل اوراق بهادار در حداقل باشد. هزینه معاملات شامل هزینه های ضمنی و صریح است. هزینه های صریح شامل هزینه های مربوط به حق دلالی کمیسیون ها  و مالیات های دولت است. این هزینه را به آسانی به صورت کمیت در می آیند اما خارج از کنترل مستقیم بورس اوراق بهادار است و بنابراین در نظر گرفته نمی شود. توجه اساسی در معاملات بر هزینه های ضمنی معامله همچون اختلافات قیمت پیشنهادی خرید و فروش، هزینه های تاثیر بازار و هزینه های فرصت است که به موجب تکنولوژی، مقررات، انتشار اطلاعاتی، مشارکت اطلاعاتی و ابزارهای اطلاعاتی ناکارا و یا ناکافی است (–، 2003، ص46).
بررسی ادبیات مالی آشکار می کند که اختلافات قابل توجهی میان محققان در مورد ماهیت نقدشوندگی، منابع آن، و نتایجش برای سرمایه گذاری وجود دراد. تعاریف در مورد نقدشوندگی تا اندکی متضاد و نامنظم است. اصطلاح نقدشوندگی به صورت گسترده ای در ادبیات مالی استفاده شده است، از این جهت درک مفهوم آن مهم است. بنابراین هدف ما در این جا فراهم کردن تعریفی روشن از نقدشوندگی است که می تواند در تجزیه و تحلیل های مالی به کار گرفته شود (–، 2008، ص9).

نقدشوندگی و قیمت گذاری داراییها

قیمت گذاری استاندارد دارایی ها بر مبنای فرض بازار بدون اصطکاک یا کاملا نقدشونده (جایی که هر اوراق بهادار می تواند بدون هزینه و در همه زمان ها مورد معامله قرار گیرد) است و کارگزان قیمت ها را همان طور که تعیین شده است می پذیرند (– و –، 2005، ص6). کم کردن اصطکاک هزینه بر است و موسساتی که اصطکاک ها را کم می کنند هزینه هایی دارند. از این رو اگر اصطکاک ها بر قیمت ها اثر نگذارند، موسساتی که اصطکاک ها را کم می کنند نمی توانند هزینه های خود راجبران کنند. بنابراین هیچ کس انگیزه ای برای کاهش اصطکاک ها نخواهد داشت. از این رو، بازارها نمی توانند بدون اصطکاک باشند (– و –، 2005، ص7).
در واقع می توان گفت که با در نظر گرفتن هزینه های نقل و انتقال، اوراق بهاداری که گردش وجه نقد یکسانی دارند می توانند قیمت های متفاویی بدون مطرح شدن فرصت های آربیتراژ داشته باشند. وجود اوراق بهادار با گردش وجه نقد یکسان و قیمت های متفاوت اشاره به این دارد که عامل تنزیل تصادفی برای قیمت همه اوراق بهادار وجود ندارد (– و –، 2005، ص9).

انواع بازارها

تحقیقات صورت گرفته در مورد ناهمسانی های مالی، از جمله نقدشوندگی در بازارهای مالی مختلف، ممکن است نتایج متفاوتی داشته باشد. و این به دلیل این است که ساختار این بازارها با هم متفاوت است در این جا ما دو نوع بازار را بر مبنای ساختار آن ها معرفی می کنیم. این بازارها شامل بازارهای سفارش محور و بازارهای اعلام محور هستند.

تعريف مديريت سود

مدیریت سود موضوع بسیاری از تحقیقات حسابداری بوده، لیکن تاکنون تعریف واحدی از آن ارائه نشده است و از دیدگاههای مختلف تعاریف متعددی از آن بعمل آمده است. هيلي و والن (1999)، مديريت سود را به اينصورت تعريف مي‌كنند: “قضاوت در گزارشگری مالي و شكل دهي معاملات به منظور دستكاري گزارشات مالي با هدف گمراه نمودن برخي افراد ذينفع در رابطه با عملكرد اقتصادي شركت و یا تأثيرگذاري بر نتايج قراردادهایي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند.” اسکات (1997) به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می کند.  به نظر دچو و همکاران (1996) و ویلد (1996) مدیریت سود شکلی از دستکاری سود است که احتمال دارد قابلیت اتکای سودها را کاهش دهد. هرچه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشد حاوی اطلاعات مفید کمتری نیز هستند. از سوی دیگر، زمانی که مدیریت سود فرصت طلبانه با استفاده از سیستم های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر بوده و حاوی اطلاعات مفیدتری هستد.

اقلام تعهدی

زاي (2001)، اقلام تعهدي را فاصله ميان جريانات نقد عملياتي و سود حسابداري تعريف كرده است.
كل اقلام تعهدي = سود – جريانات نقد
جونز (1991)، تفاوت ميان سود و وجه نقد حاصل از عمليات را بعنوان اقلام تعهدي شناسايي كرده است. اسلوان (1996)، تفاوت ميان سود و وجه نقد حاصل از عمليات را بعنوان اقلام تعهدي تعريف نموده است. اسلوان در جايي ديگر (1996)، اقلام تعهدي را بعنوان تغيير در سرمايه در گردش غير نقدي منهاي هزينه استهلاك تعريف نمود. براي دستيابي به يك اندازه‌گيري جامع از اقلام تعهدي، عنوان مي‌شود كه در صورت عدم استفاده از حسابداري تعهدي (استفاده از حسابداري نقدي) تنها حساب‌هاي نقدي در ترازنامه منعكس مي‌شود. لذا گزارش ساير حساب‌هاي دارايي و بدهي ديگر در ترازنامه، نتيجه بكارگيري حسابداري تعهدي است (– و — 2005). مشايخي و ديگران در تحقيقي با عنوان “نقش اقلام تعهدي اختياري در مديريت سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، وجوه نقد حاصل از عمليات را به اين دليل كه كمتر مورد دستكاري و اعمال نظر مديريت قرار مي‌گيرد، بعنوان معيار اصلي شركت در نظر گرفته‌اند و ارتباط آنرا با اقلام تعهدي اختياري مورد بررسي قرار داده اند. نتيجه اينكه وجوه حاصل از عمليات و اقلام تعهدي اختياري با يكديگر ارتباط معكوس دارند و مديران واحدهاي تجاري در هنگام كاهش وجوه نقد حاصل از عمليات كه بيانگر عملكرد ضعيف واحد تجاري است، بمنظور جبران اين موضوع، اقدام به افزايش سود از طريق افزايش اقلام تعهدي اختياري مي‌كنند.

مدیریت سود واقعی

مديريت سود، برآيند درجهاي از قابليت انعطاف و اعمال نظري است که مديران در گزارشگري مالي خود دارند. مديران ممکن است از اين قدرت خود براي مديريت فرصتطلبانهي سود يا انتقال اطلاعات محرمانه در بارهي عملکرد آتي شرکت استفاده نمايند. بيشتر محققين دريافتهاند که مديريت سود با انگيزهي گمراه کردن استفادهکنندگان از صورتهاي مالي و يا انحراف از نتايج قراردادي که بستگي به سوددهي حسابداري دارد انجام ميشود (– و –، 1388).
به منظور دستيابي به سطح مورد نظر سود، مديران ميتوانند تا پايان سال صبر کنند و از اقلام تعهدي اختياري براي مديريت سود گزارش شده استفاده نمايند، اما اين راهکار ممکن است اين ريسک را در پي داشته باشد که مقتار سودي که براي دستکاري مدنظر است، از اقلام تعهدي اختياري موجود بيشتر باشد؛ زيرا اختيار در مورد اقلام تعهدي از طريق اصول عمومي پذيرفته شدهي حسابداري محدود شده است (بارتون و سيمکو، 2002). فرض بر اين است که رويدادهاي اقتصادي اساسي يک شرکت، توانايي مديران را براي گزارش سود معوق (تعهد شده) دچار محدوديت ميسازد. در نتيجه، اين امکان وجود دارد که مديران نتوانند از طريق اقلام تعهدي اختياري در پايان سال به سود مورد نظر خويش دست پيدا کنند. مديران ميتوانند از طريق دستکاري فعاليتهاي عملياتي واقعي در طول سال اين ريسک را کاهش دهند (– و –، 1389).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.