پایاننامه ارشد حسابداری مدیریت سود خطای پیش بینی سود

165 هزار تومان 120 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری مدیریت سود خطای پیش بینی سود روی دکمه سفارش خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Review The role of approaches of earnings management on earnings forecast errors listed companies in Tehran Stock Exchange


پایاننامه ارشد حسابداری مدیریت سود خطای پیش بینی سود


چکیده

سود حسابداري يكي از اقلام مهم صورت هاي مالي است كه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي آن را به عنوان مبنايي براي اتخاذ تصميمات اقتصادي به كار مي برند. پيش بيني سود به وسيله مديريت، از مهمترين منابع اطلاعاتي سرمايه گذاران و ساير اشخاص به شمار مي رود، زيرا در بازارهاي سرمايه، يكي از عمده ترين راه هاي دستيابي بسياري از سرمايه گذاران به اطلاعات شركت ها، اعلاميه ها و اطلاعيه هايي است كه از جانب شركتها در رابطه با اعلام سود پيش بيني شده هر سهم منتشر مي شود. اگر پيش بيني هاي سود به وسيله مديريت از دقت لازم برخوردار باشد مي تواند به بهبود فرآيند تصميمگيري استفاده كنندگان از گزارش هاي حسابداري منجر گردد. سازوكارهاي حاكميت شركتي بركيفيت اطلاعات افشا شده توسط شركت ها، از جمله اطلاعات مربوط به پيش بيني هاي سود اثر مي گذارند. افشاي اطلاعات مالي شفاف، مشكلات و مسائل نمايندگي را از طريق كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين مديريت و سهامداران به حداقل مي رساند. در مقابل، افشاي ضعيف اطلاعات مالي اغلب باعث گمراهي سهامداران و در نتيجه تأثيرات نامطلوبي بر ثروت آنان ميگردد. بنابراين، مي توان گفت حاكميت شركتي عاملي است كه مي تواند باعث بهبود كيفيت اطلاعات ارائه شده توسط مديريت گردد. دقت پيش بيني هاي سود توسط مديريت در شكل گيري اعتماد سرمايه گذاران به افشا پیش بینی سود يك فاكتور حياتي به شمار مي رود. ما در این پژوهش تغییر اعضای هیئت مدیره را به عنوان ابزار حاکمیت شرکتی در نظر گرفته ایم تا بتوانیم از این طریق میزان دقت پیش بینی سود را برآورد نماییم. تغییر در اعضای هیئت مدیره اغلب به دلیل تغییر در سرمایه گذاران و یا عملکرد ضعیف اعضا می باشد، بنابر این اعضای هیئت مدیره برای نمایش عملکرد قوی خود نسبت به اعضای سابق، سعی می نمایند عملکرد سال آتی شرکت را بهتر نمایش دهند. در نتیجه اغلب به دستکاری سود می پردازند و در سال اول حضور اعمال مدیریت سود کاهشی می نمایند. موضوع پژوهش حاضر «بررسی نقش انگیزه های مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و خطای پیش بینی سود با حضور و بدون حضورمتغیرتغییر هیئت مدیره پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1385 تا 1390 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسي تأثير و رابطه ی مدیریت سود و تغییر هیئت مدیره، مدیریت سود و خطای پیش بینی سود مي باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و تغییر هیئت مدیره)، متغیروابسته (مدیریت سود و خطای پیش بینی سود) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اول به بررسی رابطه بین مدیریت سود با تغییر هیئت مدیره، در فرضیه دوم به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود با مدیریت سود و در فرضیه سوم به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و تغییر هیئت مدیره می پردازیم. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگي پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم تأیید شدند و فرضیه سوم رد شده است.


فهرست عناوین

فصل اول 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بيان مسئله 3
1-3 بیان موضوع تحقیق 4
1-4 اهداف تحقيق 11
1-5 اهمیت و ضرورت تحقيق 11
1-6 چارچوب نظري تحقيق 12
1-7 فرضیه‌های تحقيق 15
1-8 تعریف تخصصی و عملیاتی واژگان و متغیرهای تحقیق 15
1-8-1 مدیریت سود 15
1-8-2 دقت پیش‌بینی سود 16
1-8-3 اقلام تعهدی اختیاری 16
1-8-4 خطای پیش‌بینی سود 16
1-8-5 نوع صنعت 17
1-8-6 اندازه شرکت 17
1-8-7 حاکمیت شرکتی 17
1-8-8 هیئت‌مدیره 17
1-8-8-1 رئیس هیئت‌مدیره 18
1-8-8-2 اعضای موظف هیئت‌مدیره 18
1-8-8-3 اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره 18
1-9 روش‌شناسی تحقیق 18
1-10 دوره زماني تحقيق 26
1-11 قلمرو مکانی تحقيق 26
1-12 قلمرو موضوعي تحقيق 26
1-13 جامعه و نمونه دادها 26
1-14 روش گردآوری و آماده سازی داده‌ها 27
1-15 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 27
1-16 خلاصه مطالب فصل اول 28
فصل دوم 29
مروری بر ادبيات تحقيق 29
1-2 مقدمه 30
2-2 بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی 31
1-2-1 هیئت‌مدیره‌ها 32
2-2-2 روند تغییرات نقش هیئت‌مدیره 32
3-2-2 تفکیک وظایف رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل 34
4-2-2نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی 35
3-2 انگیزه‌های مدیریت سود 37
4-2طبقه‌بندی مدیریت سود 41
1-4-2 انواع روش‌های مدیریت سود 41
5-2 انواع مدیریت سود 46
1-5-2هموارسازی سود 50
6-2 اقلام تعهدی اختیاری 55
1-6-2حسابداری تعهدی و مدیریت سود 55
2-6-2اقلام تعهدی 57
3-6-2کشف و اندازه‌گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری 59
7-2 تاريخچه پیش‌بینی سود 61
8-2 سود سهام پیش‌بینی‌شده 63
1-8-2 اهميت سود سهام پیش‌بینی‌شده 64
2-8-2روش‌های پیش‌بینی سود 65
9-2خطاي پیش‌بینی سود 68
10-2 عوامل موثر بر خطاي پیش‌بینی سود 71
11-2تحقیقات تجربی در ارتباط با پیش‌بینی سود در ایران 75
12-2تحقیقات تجربی در ارتباط با پیش‌بینی سود در سایر کشورها 77
فصل سوم 80
روش‌ اجرای تحقیق 80
1-3 مقدمه 81
2-3- فرضیه‌های تحقیق 81
3-3 مدل تحقیق 82
4-3 شيوه اندازه‌گیری متغيرها 88
5-3 روش تحقیق 88
6-3- متغیرهای مورد بررسي 89
1-6-3) متغير(هاي) وابسته تحقيق 90
2-6-3) متغير(هاي) مستقل تحقيق 90
3-6-3) متغير(هاي) كنترل تحقيق 90
7-3- جامعه آماري و روش نمونه‌گیری 93
8-3- روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات و داده‌ها 96
1-8-3- منبع اطلاعات 96
2-8-3- آماده سازي اطلاعات 97
9-3- روش‌شناختی تحقیق (تجزيه و تحليل داده‌ها) 98
1 9 3 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي 99
10-3- نرم‌افزارهای تجزيه و تحلیل 102
11-3. خلاصه فصل سوم 102
فصل چهارم 104
تجزيه و تحليل داده‌ها 104
1-4 مقدمه‏ 105
2 4 شاخصهاي توصيفي متغيرها 105
3 4 روش آزمون فرضيههاي تحقيق 108
4 4 تجزيه و تحليل فرضيههاي تحقيق 109
5 4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها 109
1-5-4آزمون تغییر هیئت‌مدیره و مدیریت سود 110
2-5-4آزمون خطای پیش‌بینی سود 112
6ـ 4 خلاصه تجزيه و تحليل فرضيهها به تفكيك 114
1ـ 6ـ4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول 114
2 6 4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم 118
3 6 4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي سوم 122
1-5- مقدمه 129
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 130
4-2-5جمع‌بندی نتایج آزمون فرضیه‌ها 135
3-5-نتیجه‌گیری کلي پژوهش 136
4ـ5 پيشنهادها 136
3 4 5 پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي 137
منابع فارسی 139
منابع لاتین 142


بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی

مبحث حاکمیت شرکتی چگونگی نحوه ی برخورد مدیران با سرمایه گذاران و همچنین چگونگی اداره شرکت را بیان می نماید. ما در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین مدیریت سود و پیش بینی سود ارائه شده توسط مدیریت می باشیم، که هر چقدر ساختار حاکمیت شرکتی قوی تر باشد عناصر مدیریت سود با دقت و کیفیت بیشتری مطرح می شود، و در نهایت سود پیش بینی شده حاوی خطای کمتری می باشد. بازیگران شرکتی را می‌توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیئت‌مدیره‌ها تقسیم‌بندی نمود. البته در برخی تقسیم‌بندی‌ها نیز می‌توان اعضای غیر موظف هیئت‌مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیئت‌مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسیم‌بندی دیگر، این‌گونه بازیگران را می‌توان به سرمایه‌گذاران، تأمین‌کنندگان منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم‌های مدیریت شرکتی تفکیک نمود (– , –،2003، 89). براساس تقسیم‌بندی اول، بازیگران داخلی را می‌توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا درمی‌آورند، درحالی‌که بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی) که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت را دارند (–،1983، 159). از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را می‌توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین‌کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و… را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود. هیئت‌مدیره‌ها را نیز می‌توان به عنوان گروه سومی مدنظر قرارداد که بعضاً به جهت آن که می‌توانند هم در قالب بازیگران داخلی و تحت عنوان دسته بازیگران خارجی قرار گیرند مستقل از دسته دیگر تعریف نمود (–، 1389،147).

روند تغییرات نقش هیئت‌مدیره

در اغلب شرکت‌ها، مدیران بیشتر دنبال منافع خود بوده‌اند تا منافع ذینفعان. برای حل این مشکل، دو راه حل وجود دارد: اول آنکه برای تشویق مدیران به انجام رفتار مورد انتظار برایشان پاداش و انگیزاننده در نظر گرفته شود. دومین روش، قدرتمندسازی هیئت‌مدیره به گونه‌ای است که بتواند نظارت شایسته‌ای روی عملکرد مدیران داشته باشد. این روند جانبی نظارت بیشتر از جانب سهامداران که با این کار خود، در واقع یک رژیم حاکم مطلقه را به وجود آورده بودند. حرکتی که در عمل انجام گرفت این بود که هیئت‌مدیره به مدیریت عامل نزدیک شد، به گونه‌ای که در حقیقت به صورت شریک استراتژیک مدیریت درآمد. این شراکت استراتژیک هیئت‌مدیره با مدیریت، برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت ریسک و اجرا، تصمیم‌گیری بهتر و راندمان بالاتر شرکت را به ارمغان آورد. این تعامل دو طرفه موجب شد که عمل نظارت راحت تر صورت گرفته و حالت افراطی نظارت که از جانب سهامداران صورت گرفته بود، از بین رفته و این نظارت تعدیل شود (–، 1390).

انگیزه‌های مدیریت سود

پژوهش‌های انجام‌شده، مدارک مناسبی در مدیریت (دست‌کاری) سود در شرایط مختلف را نشان می‌دهد. مدیران شرکت‌ها تلاش می‌کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه‌ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظارشان شود. از آنجایی که محیط اقتصادی (حسابداری)، اجتماعی و فرهنگی ایران متفاوت از کشورهای غرب می‌باشد ممکن است انگیزه‌های مدیریت سود نیز در ایران متفاوت از کشورهای غربی باشد. در چند مطالعه انجام‌گرفته طرح‌های پاداش را یکی از انگیزه‌های مدیریت سود در نظر گرفته‌اند. به منظور جبران خلاقیت و ابتکارات مدیریت در یافتن و به‌کارگیری رویه‌ها و روش‌های کاری جدتر و بهتر، غالباً سازمان به مدیریت پاداش می‌دهد. پاداش غالباً به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری صورت می‌گیرد. طرح‌های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی، سطح شغلی و اندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری شرکت می‌باشند.

انواع روش‌های مدیریت سود

پژوهش‌های انجام‌شده، مدارک مناسبی در مورد مدیریت (دست‌کاری) سود در شرایط مختلف نشان می‌دهد. مدیران شرکت‌ها تلاش می‌کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه‌ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظارشان می‌شود. مدیریت به صورت فرصت‌طلبانه بر سود خالص مدیریت می‌کنند و به این منظور از روش‌های متعددی استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها، نحوه برخورد مدیریت با حسابداری معاملات به صورت دلخواه است. اقداماتی نظیر زمان‌بندی ثبت فروش، کاهش ارزش موجودی‌ها و تجهیزات، تعمیر و پیاده‌سازی تجهیزات و… به اختیار مدیریت انجام می‌شود و مشاهده‌کننده برون‌سازمانی به فوریت نمی‌تواند کشف کند که کدام یک از این اقدامات اختیاری با قصد مدیریت سود صورت گرفته است. انتخاب و تغییر اصول پذیرفته‌شده حسابداری اجازه می‌دهد، بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود. به عنوان مثال از بین روش‌های استهلاک خط مستقیم و نزولی برای دارایی‌های ثابت، می‌توان یکی از روش‌ها را انتخاب کرد و بعداً آن را تغییر داد (–، 1387،ص51-50). یکی دیگر از روش‌های مدیریت سود دست‌کاری اقلام تعهدی می‌باشد، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی، تأمین ذخیره برای تأدیه طلب غیرقابل‌وصول و به تأخیر انداختن ثبت دارایی‌های حذف‌شده و برآورد سایر اقلام تعهدی پایان سال که سود گزارش‌شده را تعدیل می‌کنند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.