پایاننامه ارشد حسابداری مالکیت معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب

۱۲۵ هزار تومان ۹۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری مالکیت معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب روی دکمه سفارش خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکتهای بورس


پایاننامه ارشد حسابداری مالکیت معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب


چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش 87 شرکت در طی دوره زمانی 1385 لغایت 1389 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب از روش داده های تلفیقی ایستا ( روش حداقل مربعات تعمیم یافته یا EGLS استفاده شده است. روش داده های تلفیقی به لحاظ مزایا و برتری هایی که نسبت به روش های مقطعی و سری های زمانی دارد به طور فزاینده ای در تحقیقات اقتصادی استفاده می شود. روش مزبور در عین افزایش قدرت آماری ضرایب، باعث می شود هم خطی بین متغیرها کاهش یافته و به واسطه افزایش درجه آزادی، برآوردی کاراتر انجام شود.یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب رابطه ی مثبت و معناداری از نوع غیر خطی(درجه دو) وجود دارد. هم چنین رابطه ی تمرکز مالکیت با ریسک سیستماتیک رابطه ی منفی و معناداری می باشد. یعنی با افزایش تمرکز مالکیت، ریسک شرکت ها کاهش می یابد. از سوی دیگر نتایج تحقیق هیچگونه رابطه ی معناداری بین تمرکز مالکیت و ریسک نامطلوب را نشان نمی دهد.

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، ریسک مطلوب، ریسک نامطلوب، داده های تلفیقی


فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول:    2
کلیات    2
1-1) مقدمه    3
1-2) بیان مسأله    4
1-3) ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق    5
1-4) اهداف تحقیق    6
1-5) چارچوب نظری تحقیق    6
1-6) فرضیه های تحقیق    8
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    8
1-8) قلمرو تحقیق    10
1-9) ساختار تحقیق    10
1-10) خلاصه فصل    10
فصل دوم:    11
ادبیات موضوعی تحقیق    11
2) مقدمه    12
بخش اول-مبانی نظری ریسک    13
2-1-1) بازده    13
2-1-2) طیف تعاریف ریسک و الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی    16
2-1-3) ریسک وانواع آن    18
2-1-3-1) رویکرد بنیادی    19
2-1-3-1-1) ریسک سیاسی:    20
2-1-3-1-2) ریسک تجاری:    20
2-1-3-1-3) ریسک نرخ بهره:    21
2-1-3-1-4) ریسک نرخ تورم:    21
2-1-3-1-5) ریسک مالی:    21
2-1-3-1-6) ریسک نقدشوندگی:    22
2-1-3-1-7) ریسک نرخ ارز:    22
2-1-3-2) نگرش نظریه نوین پرتفوی    22
2-1-3-2-1) ریسک غیر سیستماتیک    23
2-1-3-2-2) ریسک سیستماتیک    23
2-1-4) تئوری مدرن پرتفوی    24
2-1-5) تئوری فرامدرن پرتفوی    25
2-1-6) ریسک مطلوب و نامطلوب    28
2-1-7) شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب    30
2-1-7-1) نیمه واریانس    30
2-1-7-1-1) مدل میانگین – نیم واریانس مارکویتز    30
2-1-7-2) نیمه انحراف معیار    32
2-1-7-3) نیم بتا    33
2-1-7-4) ارزش در معرض ریسک (VAR)     34
بخش دوم-مبانی نظری ساختار مالکیت    35
2-2-1) تئوری نمایندگی    35
2-2-1-1) الگوی اساسی نمایندگی    37
2-2-1-1-1) فرض های مربوط به مالک (سهامدار)    39
2-2-1-1-2) فرض های مربوط به نماینده (مدیر)    39
2-2-1-1-3) مشکلات نمایندگی    40
2-2-2) سهامداران عمده و تمرکز در مالکیت    41
2-2-2-1) دلایل تمرکز مالکیت    42
2-2-2-1-1) مقررات بازار    42
2-2-2-1-2) اندازه شرکت    43
2-2-2-1-3) بی ثباتی بازار    43
2-2-2-1-4) ساختار سرمایه    44
2-2-2-1-5) نوع سهامداران کنترلی    44
2-2-2-2) نتایج تمرکز مالکیت    45
2-2-2-2-1) هزینه ها    45
2-2-2-2-2) منافع    46
2-2-3) ساختار مالکیت و ریسک    47
2-2-4) معیارهای تمرکز    48
2-2-4-1) شاخص هرفیندال-هیرشمن ((HHI    48
2-2-4-2) ضریب آنتروپی (EC)    49
2-2-4-3) نسبت تمرکز سهامداران اصلی    49
بخش سوم- پیشینه تحقیق    50
2-3-1) مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    50
2-3-1) مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    53
2-3-3) خلاصه فصل    56
فصل سوم:    58
روش تحقیق    58
بخش اول-کلیات روش تحقیق    59
3-1-1) مقدمه    59
3-1-2) جامعه‌ آماري‌    59
3-1-2-1) نمونه‌ آماري‌    60
3-1-3) قلمرو تحقیق    60
3-1-3-1) قلمرو موضوعی تحقیق    60
3-1-3-2) قلمرو مکانی تحقیق    60
3-1-3-3) قلمرو زمانی تحقیق    61
3-1-4) نوع تحقیق    61
3-1-4-1) نوع تحقیق بر مبنای هدف    61
3-1-4-2) نوع تحقیق بر مبنای روش    61
3-1-5) روش‌ جمع‌آوري‌ داده‌ها    62
3-1-6) متغیرهای پژوهش    62
3-1-6-1) متغیر وابسته    62
3-1-6-2) متغیر مستقل    63
3-1-6-3) متغیر کنترلی    63
3-1-7) مدل های رگرسیون تحقیق    64
3-1-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها و تکنیک های آماری مورد استفاده    65
بخش دوم- مدل داده های تابلویی و روش های تخمین    65
3-2-1) مقدمه    65
3-2-2) انواع داده ها    66
3-2-3) مزایای استفاده از داده های تابلویی    67
3-2-4) تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی    67
3-2-5) مسائل مورد توجه در تخمین مدل    68
3-2-5-1) نرمال بودن    68
3-2-5-2) نا همسانی واریانس    69
3-2-5-3) خود همبستگی    69
۳-2-5-4) هم خطی    70
3-2-5-5) مانایی متغیرها    70
3-2-6) انواع مدل های داده های تلفیقی    71
3-2-6-1) مدل داده های تلفیقی ایستا    71
3-2-6-1-1) مدل ضرایب ثابت    71
3-2-6-1-2) مدل اثرات ثابت    72
3-2-6-1-3) مدل اثرات تصادفی    72
۳-2-6-2) مدل داده های تلفیقی پویا    73
۳-2-7) تکنیک های تخمین سیستم معاملات    73
۳-2-7-1) روش حداقل مربعات معمولی OLS    74
۳-2-7-2) روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)     74
۳-2-7-3) روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)    74
3-2-8) آزمون های مربوط به انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی ایستا    75
3-2-8-1) آزمون چاو    76
3-2-8-2) آزمون هاسمن    76
3-2-9) خلاصه فصل    77
فصل چهارم:    78
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق    78
4-1) مقدمه    79
4-2) آمار توصیفی داده ها    79
4-3) نحوه آزمون فرضیه ها    80
4-4) نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده    81
4-5) خلاصه فصل    92
فصل پنجم:    93
نتیجه گیری و پیشنهادات    93
5-1) مقدمه    94
5-2) خلاصه تحقیق و ادبیات موضوع    94
5-3 ) فرضیات و نتایج آزمون ها    95
5-4 ) محدودیت های تحقیق    97
5-5 ) نتیجه گیری و پیشنهادها    98
5-5-1) پیشنهادات کاربردی    99
5-5-2) پیشنهاد برای تحقیقات آتی    99
منابع و مآخذ    100
پیوست ها    106


تعریف بازده

معمولاً افراد مصرف کنونی را به مصرف آینده ترجیح می دهند. بنابراین برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی می بایستی انتظار کسب پاداش از سرمایه گذاری را برای آنان ایجاد کرد. در واقع انتظار کسب بازده یا پاداش سرمایه گذاری موجب می شود تا سرمایه گذاران مصرف در آینده را به مصرف فعلی ترجیح دهند. اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایه گذاری در یک دارایی در طول یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری می گویند استفاده می شود و آن عبارتست از تغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی طی دوره سرمایه گذاری. این میزان تغییرات را بر حسب درصد بیان می کنند که نشان دهنده درصدی از مبلغ سرمایه گذاری است و به آن نرخ بازده سرمایه گذاری می گویند. نرخ بازده عامل بسیار مهمی در تصمیم گیری های مالی جهت سرمایه گذاری به شمار می رود. بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می شود:
– سود دریافتی : مهمترین جزء بازده سودی است که به صورت جریانات نقدی دوره ای سرمایه گذاری بوده و می تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت ها این است که منتشر کننده، پرداخت هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می کند. این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.

تعریف ریسک و انواع آن

زیان بالقوه قابل اندازه گیری یک سرمایه گذاری را ریسک می نامند. در فرهنگ و بستر ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده، و تعریف مالی و مقداری ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاری می باشد. در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آمده است:« ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.» وستون وبریگام در تعریف ریسک یک دارایی می نویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده وآن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر می گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می گیرد و شامل احتمال سود نمی شود، مانند احتمال وقوع سیل.

تئوری مدرن پرتفوی

دهه ۱۹۵۰ را می توان مبدأ زایش دانش مالی یا تئوری مدرن مالی نام گذاری نمود. پیدایش تئوری مدرن پرتفوی به سال ۱۹۵۲ برمیگردد، یعنی زمانی که هری مارکویتز مقاله خود را با عنوان انتخاب پرتفوی منتشر نمود. مارکویتز در واقع مدلی برای تخصیص بهینه ثروت یک فرد بین دارایی های ریسکی ابداع نمود. این مدل، تنها بر دو عامل بازده مورد انتظار و واریانس تمرکز داشت و بر پایه این فرض بود که سرمایه گذاران ریسک گریز هستند (– و –،1390). بزرگ ترین کمک تئوری مدرن پرتفوی پی ریزی چهارچوب ریسک و بازدهی برای تصمیم گیری می باشد. مارکویتز با تعریف ریسک سرمایه گذاری در غالب کمی، یک رویکرد کمی را در انتخاب دارایی ها و مدیریت پرتفوی به سرمایه گذاران ارائه کرد. وی انحراف معیار را به عنوان شاخص پراکندگی، معیار عددی ریسک خواند (– و –،1387).

ریسک مطلوب و نامطلوب

در نظریه مدرن پرتفوی، کل تغییرپذیری بازدهی حول میانگین، ریسک تلقی می گردد و با واریانس و انحراف معیار اندازه گیری می شود. در این نظریه نوسانات بالای میانگین و هم چنین نوسانات پایین میانگین هم ارزش می باشند. به زبان دیگر، واریانس شاخص ریسک متقارن است که البته در دنیای واقعی سرمایه گذاران مصداق ندارد. در یک بازار رو به رشد ما باید امکان هر چه بیشتر نوسان پذیری را جستجو کنیم و باید تنها در رکود بازار از نوسان اجتناب کنیم. پس از یک دیدگاه ویژه، ریسک متقارن نیست و دارای چولگی است (–,1993). معیارهای ریسک مطلوب مبتنی بر این فرض هستند که حرکات رو به بالای بازدهی و بنابراین نوسان پذیری رو به بالای بازدهی مورد انتظار یا میانگین نیز به عنوان ریسک تصور می شود. از طرف دیگر ریسک مطلوب، احتمال یا پتانسیل افزایش بازدهی یک دارایی یا سرمایه گذاری، بر اساس درصد یا مبلغ را نشان می دهد که می تواند معیاری از جذابیت یا مطلوبیت آن دارایی باشد و هر چه بیشتر باشد جذابیت سرمایه گذاری بیشتر است. معیارهای مبتنی بر ریسک نامطلوب مبتنی بر فرض عدم تقارن بازدهی و واکنش متفاوت سرمایه گذاران به نوسانات کمتر از میانگین و نوسانات بالای میانگین است. در این چارچوب که زیربنای نظریه فرامدرن پرتفوی قرار می گیرد، اعتقاد بر آن است که سرمایه گذاران حرکات رو به پایین بازدهی را ریسک تلقی می کنند و حرکات رو به بالا را فرصت می دانند. در این معیارها فرض بر این است که برای سرمایه گذاران تأمین امنیت اصل سرمایه نسبت به کسب بازدهی اولویت دارد و سرمایه گذاران بیشتر از آن که به دنبال کسب بازدهی باشند، به دنبال حفظ اصل سرمایه هستند.

تئوری نمایندگی

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکتها را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مسئله نمایندگی شد. برل ومینز (1932)، راس (1973) و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن ومک لینگ (1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند.آنها مدیران شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند(در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد.) به عبارت دیگر، تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران تفویض می شود که کارگزاران سهامداران هستند (–،1384). رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرار داد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین ) شخص دیگری (نماینده یا مدیر) را مامور به اجرای عملیاتی می کنند ودر این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می نماید.

ساختار مالکیت و ریسک

بايد توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران ديگر خواهد داشت.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.