پایاننامه ارشد حسابداری عدم اطمینان بازار سرمایه گذاریها کیفیت اطلاعات

۱۰۰ هزار تومان ۷۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری عدم اطمینان بازار سرمایه گذاریها کیفیت اطلاعات به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اختیارات سرمایه گذاری


پایاننامه ارشد حسابداری عدم اطمینان بازار سرمایه گذاریها کیفیت اطلاعات


چکیده :

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی(بازار) ، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات در دسترس بر اختیارات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و همچنین معرفی هر چه بیشتر نظریه ی جدیدی به نام Real Option می باشد. اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای نیز همانند اختیار روی دارایی های مالی است با این تفاوت که این اختیار ها روی دارایی های حقیقی مانند زمین، ساختمان، ماشین الات و سایر دارایی های فیزیکی پدید می آیند.
استفاده از روش های سنتی ارزیابی پروژه ها مانند روش های تنزیل جریان نقدی ) ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و ) با توجه به عوامل عدم اطمینان محیطی، انعطاف و اختیار مدیریتی در طرح ها و سرمایه گذاری ها به ارزیابی غیر واقعی و ناقص می انجامد. لذا با توجه به این نارسایی ها استفاده از نظریه اختیارات سرمایه گذاری و تاثیرات آن در ارزش شرکت و تعین ارزش خود اختیارات می تواند کمک شایانی به ارزیابی بهتر و واقعی تر پروژه ها و سرمایه گذاری ها کند بنابراین در این باره سوالی پیش می آید که با توجه به اینکه مدیران از چنین اختیاراتی آگاه هستند چگونه ساختار و منطق اختیارات سرمایه گذاری را در تجزیه و تحلیل طرح ها و پروژه های خود با توجه به عدم اطمینان محیطی، هزینه سرمایه گذاری، نرخ بهره بدون ریسک و کیفیت اطلاعات در دسترس شرکت لحاظ می کنند؟ بدین منظور با استفاده از فرمول عمومی کوکران نمونه ای شامل 163 مدیر مالی شرکت های سهامی(تولیدی) بورس اوراق بهادار تهران دیدگاه ها و نظرات خود را در مورد اختیارات سرمایه گذاری مورد بررسی و واکاوی قرار دادند. و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی استفاده شد.با بررسی های به عمل آمده روشن گردید که از دیدگاه مدیران فوق الذکر متغیر های مستقل ( عدم اطمینان محیطی، نرخ بهره بدون ریسک، هزینه سرمایه گذاری و کیفیت اطلاعات در دسترس) تاثیر به سزایی بر اختیارات سرمایه گذاری دارند.

واژه های کلیدی:
اختیارات سرمایه گذاری، عدم اطمینان محیطی، کیفیت اطلاعات در دسترس، نرخ بهره بدون ریسک، هزینه سرمایه گذاری


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه .1
2-1- بیان مسئله 1
3-1- اهداف تحقیق 3
4-1- مدل مفهومی تحقیق 5
5-1-فرضیه های پژوهش 6
1-5-1-فرضیه اول 6
2-5-1- فرضیه دوم .6
3-5-1- فرضیه سوم 6
4-5-1- فرضیه چهارم 7
6-1- متغیرهای عملیاتی تحقیق .7
7-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات .8
1-7-1- اختیارات سرمایه گذاری .8
2-7-1- عدم اطمینان محیطی .8
3-7-1- هزینه سرمایه گذاری 9
4-7-1- تحقیق و توسعه 10
5-7-1- نرخ بهره 10
فصل دوم: ادبیات تحقیق
1-2-مقدمه 12
2-2- نگاهی مختصر بر سابقه تاریخی اختیارات سرمایه گذاری 12
3-2- اختیارات سرمایه گذاری چیست؟ .13
4-2- اختیارات سرمایه گذاری در مقایسه با اختیارات مالی .16
5-2- اختیار سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای 18
6-2- انواع اختیارات سرمایه گذاری .19
1-6-2- اختیار تاخیر(صبر) 19
2-6-2- اختیارات ترکیب درون دادها یا انعطاف پذیری فرآیند .21
3-6-2- اختیارات ترکیب برون دادها یا انعطاف پذیری محصول .21
4-6-2-اختیار واگذاری یا اتمام طرح 22
1-4-6-2- ارزش واگذاری و بودجه بندی سرمایه ای 23
2-4-6-2- اثر گذاری اختیار واگذاری بر گزینش پروژه 25
3-4-6-2- بهسازی شرایط با اختیار واگذاری 27
4-4-6-2- ارزیابی پیوسته واگذاری سرمایه ای .29
5-6-2- اختیارات تعطیلی یا اختیارات موقت .30
6-6-2- اختیار گسترش تولید .30
7-6-2- اختیار اندازه یا شدت عملیات 33
8-6-2- اختیار توسعه 33
9-6-2- اختیار انقباض 33
10-6-2- اختیار معاوضه 33
11-6-2- اختیار متوالی 34
12-6-2-اختیارات درون طرحی در مقابل اختیار بین طرح ها 34
13-6-2-اختیارات رشد، ارزش راهبردی 34
14-6-2-اختیارات سرمایه گذاری مرحله ای یا اختیار زمانبندی تا سرسید .35
15-6-2-اختیار تغییر در فناوری طرح .35
7-2- پیشینه تحقیق 36
1-7-2- تحقیقات خارج از ایران 36
1-1-7-2- تحقیق گالبرک و لارین 36
2-1-7-2-جاگل 36
3-1-7-2-تحقیق موسکوویتز 36
4-1-7-2- تری جرجیس 37
5-1-7-2- باچیلورز .37
6-1-7-2- سباستین جی 38
2-7-2- تحقیقات در کشور ایران .38
1-2-7-2- تحقیق علی نژاد ساروکلایی 38
2-2-7-2- تحقیق سینایی .39
3-2-7-2- تحقیق دستگیر 39
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه 41
2ـ3ـ روش تحقیق 42
3ـ3ـ جامعه ونمونه آماری 43
4ـ3ـ روش و ابزار گردآوری اطلاعات 45
5ـ3ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها .47
1ـ5ـ3ـ ابزار و اندازه گیری آزمودنی ها .47
1ـ1ـ5ـ3ـ طیف لیکرت 48
2ـ1ـ5ـ3ـ نحوه ارزش گذاری در طیف لیکرت .48
3ـ1ـ5ـ3ـ مزایای طیف لیکرت عبارتند از: 48
6-3- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ( پرسشنامه ) .49
1ـ6ـ3ـ روایی ( اعتبار ) 49
2ـ6ـ3ـ پایایی 49
3ـ6ـ3ـ عوامل موثر بر پایایی و روایی .50
7-3- نرم افزار کامپيوتري .51
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه 53
4-2- ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه آماري 53
4-2-1- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تحصیلات 54
4-2-2- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رشته تحصیلی 54
4-2-3- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سابقه خدمت 55
4-2-4- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسیت .56
4-3- بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 57
4-4- بررسی متغیرهای اصلی پژوهش .58
4-5- بررسی فرضیه‌های پژوهش 58
4-5-1-ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر استفاده از اختیارات سرمایه‌گذاری و سایر متغیرهای مستقل 58
4-5-2- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر کاربرد اختیارات سرمایه گذاری و متغیر عدم اطمینان محیطی 60
4-5-2-1- بررسی نرمال بودن 60
4-5-2-2- بررسی ثابت بودن واریانس .62
4-5-2-3- بررسی خطی بودن 62
4-5-2-4- بررسی مستقل بودن 63
4-5-3- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر کاربرد اختیارات سرمایه گذاری و متغیر نرخ بهره بدون ریسک .64
4-5-3-1- بررسی نرمال بودن 64
4-5-3-2- بررسی ثابت بودن واریانس 66
4-5-3-3- بررسی خطی بودن .66
4-5-3-4- بررسی مستقل بودن 67
4-5-4- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر کاربرد اختیارات سرمایه گذاری و متغیر کیفیت اطلاعات در دسترس 68
4-5-4-1- بررسی نرمال بودن 68
4-5-4-2- بررسی ثابت بودن واریانس 69
4-5-4-3- بررسی خطی بودن 70
4-5-4-4- بررسی مستقل بودن 71
4-5-5- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر کاربرد اختیارات سرمایه گذاری و متغیر هزینه‌های سرمایه‌گذاری 72
4-5-5-1- بررسی نرمال بودن 72
4-5-5-2- بررسی ثابت بودن واریانس .73
4-5-5-3- بررسی خطی بودن .74
4-5-5-4- بررسی مستقل بودن 74
4-5-6- ایجاد مدل رگرسیون چند متغیره برای متغیر کاربرد اختیارات سرمایه گذاری و چهار متغیر مستقل پژوهش 76
4-5-6-1- بررسی نرمال بودن 76
4-5-6-2- بررسی ثابت بودن واریانس .77
4-5-6-3- بررسی خطی بودن 77
4-5-6-4- بررسی مستقل بودن 80
4-5-6-5- تولرانس و رابطه خطی مشترک چندگانه 81
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها
1-5- مقدمه 84
2-5- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 84
3-5- پیشنهادها .87
1-3-5- پیشنهادهای تحقیق .87
2-3-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 88
4-5- محدودیت های تحقیق .88


1-1- مقدمه
بسیاری از سرمایه گذاری ها و پروژه ها به گونه ای هستند که اختیارات مهمی در آنها نهفته است. در این میان روش های نوین وتکنیک های ارزیابی جدید کمک شایانی به کشف و استفاده از این اختیارات نموده اند. به گونه ای که روز به روز ابعاد مختلفی از نارسایی های روش های قدیمی ارزیابی سرمایه گذاری ها و تصمیمات مدیریتی هویدا می گردد.
در فصل اول سعی کرده ایم پس از بیان مسئله تحقیق، به بیان اهداف تحقیق بپردازیم؛ همچنین در این فصل به مدل مفهومی و فرضیه های پژوهش نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.


2-1- بیان مسئله

استفاده از روش های سنتی ارزیابی پروژه های سرمایه ای مانند روش های تنزیل جریان های نقدی (نرخ بازده داخلی، ارزش های فعلی نا خالص و…) با توجه به عدم اطمینان موجود در محیط، انعطاف و اختیارات مدیریتی موجود در سرمایه گذاری ها به ارزیابی ناقص و غیر واقعی می انجامد. لذا با توجه به این نارسایی ها، استفاده از نظریه ی اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای می تواند با تعیین ارزش این اختیارات و انعطاف های مدیریتی و تاثیر آن در ارزش دارایی ها و بالطبع در ارزش شرکت، به ارزیابی بهتر و واقعی تر دارایی ها ی پروژه ها کمک می کند.
روش های بودجه بندی سرمایه ای که تجزیه و تحلیل اختیارات سرمایه گذاری نامیده می شود قادر است تا انعطاف پذیری پروژه ها را ارزش گذاری کند.
بسیاری از سرمایه گذاری ها و پروژه ها به گونه ای هستند که اختیارات مهمی در آن ها نهفته است. در این میان روش های نوین و تکنیک های ارزیابی جدید کمک شایانی به کشف و استفاده از این اختیارات نموده اند. به گونه ای که روز به روز ابعاد مختلفی از نارسایی های روش قدیمی ارزیابی سرمایه گذاری ها و تصمیمات مدیریتی هویدا می گردد.
روش های سنتی ارزیابی پروژه ها مانند ارزش فعلی خالص و روش نرخ بازده داخلی و دیگر تکنیک های سنتی، انعطاف مدیریتی رادر اتخاذ تصمیم در شرایط متغیر بازار در نظر نمی گیرند.
این روش های تنزیل جریان نقدی بر این اساس بنا گردیده اند که به محض پذیرفته شدن یک پروژه یا سرمایه گذاری باید آن را تا پایان عمر مفیدش نگهداری کرد. عدم اطمینان سرمایه گذاری ها و شرایط متغیر اقتصادی باعث نگاه جدیدی به مسایل مالی گردیده است. این نگاه و منطق جدید پارادایمی است که تقریباً در همه تصمیمات مدیریتی کاربرد دارد. این منطق و روش ارزیابی جدید «منطق اختیارات سرمایه گذاری» نام دارد.
براساس این منطق، اطلاعات جدید بخشی از عدم اطمینان اولیه بازار را برطـرف می کند مدیـریت مجبور می شود تا در تصمیمات اولیه خود تجدید نظر کند.
در حالی که در تحلیل های سنتی، انعطاف های مدیریتی را مد نظر قرار نمی دهد و ارزش پروژه ها و استراتژی ها را زیر ارزش واقعی شان تبیین می کند. پاسخ به ارزیابی چنین پروژه هایی در تحلیل اختیارات سرمایه گذاری است که می تواند در یک محیط پویا مانند کشف یک داروی جدید، صنایع نفت و گازها تولید ها و کسب و کار الکترونیک، ارزیابی ورود به بازارهای جدید، سرمایه گذاری مشترک تحقیق و توسعه، ادغام بازارهای الکترونیک توسعه و پرورش سرمایه های معنوی (افراد)، توسعه و گسترش تکنولوژی، توسعه تجهیزات، الویت بندی پروژه ها و دیگر موارد کاربرد دارد بیشتر، بنیان کار در بودجه بندی سرمایه ای بر این پایه بوده است که جریان های نقدی هر پروژه ی سرمایه گذاری را تا زمانی در آینده پیش بینی، سپس با نرخ تنزیلی مناسب، ارزشی فعلی آنها را به دست می آورند. معمولاً پروژه های سرمایه گذاری، پس از گزینش و آغاز سرمایه گذاری در آنها، پایدار و دگرگون ناپذیر نمی باشد. مدیران می توانند هر از گاهی، با دستیابی به داده های نو و شرایط زمانی جدید، دگرگونی هایی را پدید آورند که در جریان نقدی آتی سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد. این آزادی مدیران (یا اختیار سرمایه گذاری) در دل پروژه های سرمایه گذاری نهفته می باشد.
اختیارات سرمایه گذارری رویکردی است که یک دلیل مثبت از ارزشگذاری و ریسک وشناخت را برای پیشبرد سرمایه گذاری در نظر می گیرد.
متاسفانه در ایران بنا به دلایلی اختیارات سرمایه گذاری جایگاه و کاربردی ندارد. این تحقیق به بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، کیفیت اطلاعات در دسترس مدیران و هزینه های سرمایه گذاری بر اختیارات سرمایه گذاری می پردازد تا از این طریق روش ها و مفاهیمی را برای گسترش و توسعه اختیارات سرمایه گذاری در ایران، معرفی کند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.