پایاننامه ارشد حسابداری سود نقدی سهام رشد درآمد

۱۰۵ هزار تومان ۸۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری سود نقدی سهام رشد درآمد روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پایاننامه ارشد حسابداری سود نقدی سهام رشد درآمد


چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قلمرو زمانی 1386 تا 1391 انجام شده است. بدین منظور تعداد 41 شرکت و با تخمین 3 مدل رگوسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای آزمون فرضیات نشان داد که نسبت های پرداخت سود سهام با رشد درآمد آتی شرکت رابطه ی معنی داری دارد. همچنین بین مدت تعامل نسبت پرداخت سود و فرضیات رشد سرمایه گذاری نیز رابطه معناداری است. این رابطه برای بازده سهام و نسبت پرداخت سود نیز مشاهده شده است.

واژه گان کلیدی: نسبت های پرداختی، رشد درآمدهای آتی، بازده، سود نقدی سهام، پانل


فهرست مطالب

عنوان     صفحه
چکیده    1
فصل 1: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- بيان مسأله    4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    6
1-4- اهداف تحقيق    7
1-5- سوالات    7
1-6- فرضیات    7
1-7- روش و ابزار گردآوري داده‏ها    8
1-8- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه    8
1-9- تعریف متغیرهای تحقیق    9
1-10- خلاصه فصل    9
فصل 2: مبانی نظری
2-1- مقدمه    11
2-2- فلسفه تقسيم سود    12
2-3- تئوري هاي تقسيم سود    13
2-4- نظريه عدم ارتباط تقسيم سود با قیمت    14
2-5- نظريات مربوط بودن تقسيم سود    16
2-5-1- مدل گوردن    16
2-5-2- مدل والتر    18
2-5-3- مدل پرنده در دست    20
2-6- تئوري اولويت مالياتي    20
2-7- سياست تقسيم سود سهام    21
2-7-1- سياست تقسيم سود منظم    21
2-7-1-1- روش درصد ثابتي از درآمد هر سهم    23
2-7-1-2- روش مبلغي ثابت    24
2-7-1-3- روش درصدي از قيمت اسمي    28
2-7-2- سياست تقسيم سود نامنظم    28
2-7-3- سياست تقسيم سود باقي مانده    28
2-8- عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود    30
2-8-1- عوامل قانوني    30
2-8-2- سود خالص    31
2-8-3- مشكل نقدينگي    31
2-8-4- افزايش بي رويه سود انباشته    31
2-8-5- عوامل ناشي از قراردادها    32
2-8-6- عوامل داخلي    33
2-8-7- اهداف توسعه اي    33
2-8-8- حفظ ساختار سرمايه    34
2-8-9- نياز سهامداران    35
2-8-10- بازده حقوق صاحبان سهام    35
2-8-11- وضعيت نقدينگي    35
2-8-12- استفاده از مزاياي مالياتي    36
2-8-13- تاثير دورههاي تجاري    36
2-8-14- نوع شركت    36
2-8-15- عمر شركت    37
2-9- رابطه سود نقدي و بازده    37
2-10- تئوري هاي پرداخت سودسهام    38
2-10-1- مدل هاي اطلاعات کامل- عامل مالیاتی    39
2-10-2- مدل هاي رفتاري    39
2-10-3- مدل هاي عدم تقارن اطلاعاتی    40
2-10-3-1- فرضیه هزینه نمایندگی    40
2-10-3-2- فرضیه جریان نقدي آزاد     41
2-10-3-3- فرضیه پیام دهی    41
2-11- رابطه سود نقدي -قیمت    41
2-12- مفاهیم رشد درآمد آتی و فرصت های سرمایه گذاری    42
2-13- مطالعات خارجی انجام شده    45
2-14- مطالعات داخلی انجام شده    48
فصل 3: روش تحقیق
3-1- مقدمه    53
3-2- روش تحقيق    53
3-3- جامعه آماری    54
3-4- نمونه آماری    54
3-5- فرضیه ها و مبانی نظری آنها    55
3-6- روش گردآوری داده ها    57
3-7- روش هاي آماري مورد استفاده    57
3-8- خلاصه فصل    58
فصل 4: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    60
4-2- بخش اول؛ بررسی داده های تحقیق    60
4-2-1- آمار توصیفی    60
4-3- مدل تحقیق    65
4-3-1- متغیروابسته    65
4-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق    66
4-4-1- تخمین مدل اول    66
4-4-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول    68
4-4-3- نتایج تخمین مدل رگرسیونی دوم    69
4-4-4- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم    71
4-4-5- نتایج تخمین مدل رگرسیونی سوم    72
4-4-6- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم    74
4-4- خلاصه فصل    74
فصل 5: خلاصه و نتیجهگیری
5-1- مقدمه    76
5-2- خلاصه و نتیجه گیری    76
5-3- فرضیه های تحقیق    77
5-4- محدودیتهای تحقیق    79
5-5- پیشنهادهای کاربردی تحقیق    79
5-6- پیشنهاد برای تحقیقات آتی    80
5-7- خلاصه فصل    81
منابع و ماخذ    82
چکیده انگلیسی    83


فلسفه تقسيم سود

مفهوم منفعت گرايي در ايجاد و اداره امور موسسات در سال هاي اخير مورد نقد قرار گرفته است و تئوري پردازان اقتصادي مفاهيم ديگري از جمله مطلوبيت گرايي را جانشين آن كرده اند. به اين دليل منفعت گرايي در غالب نقدها مردود اعلام مي شود كه سود تنها انگيزه تاسيس و اداره شركت ها نيست، بلكه اهداف رفاهي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نيز از اهداف مهم تاسيس شركت ها به شمار مي روند.
اقتصادانان همچنين تشكيل سرمايه را از عوامل موثر رشد و پيشرفت اقتصادي مي دانند. تشكيل سرمايه يا از طرف دولت يا از طرف بخش خصوصي صورت مي گيرد. دولت ها در سرمايه گذاري هاي خود اجراي برنامه هاي زيربنايي، سياست هاي اقتصاد ارشادي، برقراري امكانات براي دخالت در امر تنظيم عرضه و تقاضاي كالاها و خدمات و… و نيز كسب منفعت به منظور پشتيباني از اهداف سياسي و نظامي را مدنظر قرار مي دهند. اما هدف بخش خصوصي از سرمايه گذاري موارد زير است:
1) كسب سود سالانه به عنوان سود سهام
2) كسب عايدي سرمايه
3) كسب سود سالانه و استفاده از عايدي سرمايه

تئوری تقسيم سود

سياست تقسيم سود، يك جنبه مهم از مديريت مالي است، به دليل اين كه كه مديران در قالب اين سياست، تصميم مي گيرند كه از نتيجه كلي عمليات شركت يعني سود، چه مبلغي بين سهامداران توزيع و چه مبلغي به صورت سود سنواتي در شركت نگهداري شود. بازده كلي سهامدار نيز از عوامل اين تصميم گيري يعني سود سهم دريافتي وي و عايدي سرمايه اي (افزايش قيمت سهام طي دوره معين) ناشي مي شود. بنابراين سود سهام دريافتي سهامدار يك عنصر مهم در بازده سرمايه گذاري در شركت به شمار مي رود. بنابراين مديران شركت با تضادي در تلفيق دو جنبه قرينه از تقسيم سود روبرو هستند و ممكن است در اين رابطه به يكي از دو صورت زير عمل كند.
1) ابتدا پروژه هاي سرمايه گذاري مورد قبول شركت را از طريق سود، تأمين مالي كرده و سپس باقي مانده آن را در صورت وجود بين سهامداران توزيع كنند. در اين صورت سود سهام به عنوان يك باقي مانده انفعالي خواهد بود. اين تصميم مديران شركت احتمالاً به نوسانات شديد در پرداخت سود سهام از سالي به سال ديگر منجر مي شود.
2) ابتدا سود مورد نظر را بين سهامداران تقسيم و سپس باقيمانده را براي سرمايه گذاري مجدد استفاده كنند. اگر وجوه باقي مانده براي تأمين مالي سرمایه گذاري ها ناكافي باشد، آن را از منابع تأمين مالي خارجي مانند ايجاد بدهي و يا انتشار سهام جديد تأمين كنند. در اين حالت، سود سهام به عنوان يك متغير تصميم فعال عمل مي كند و شركت از اين تصميم، انتظار بازده بيشتري نسبت به نگهداري سود دارد.
انتخاب يكي از راهكارهاي فوق توسط شركت، به ميزان تأثير آن بر بازده سهام عادي بستگي خواهد داشت. در صورت انتخاب مورد اول، بازده سهام تابعي از تقسيم سود نخواهد بود و انتخاب دوم بيانگر اين است كه بازده سهام تابعي از سود پرداختي است.

نظريه عدم ارتباط تقسيم سود با قیمت

موديلياني و ميلر در سال 1961 در مقاله اي بيان كردند كه سود پرداختي تأثيري بر قيمت سهام ندارد و فقط سياست سرمايه گذاري عاملي است كه مي تواند درآمد حاصله شركت و درنتيجه قيمت سهام آن را افزايش دهد. بنابراين در مقابل تصميمات مربوط به سرمايه گذاري، نحوه تقسيم سود از اهميت چنداني برخوردار نيست. اين نظريه مبتني بر فروض زير است:

الف – بازار سرمايه در رقابت كامل قرار دارد يعني:

1) هيچ خريدار يا فروشنده اي آنقدر بزرگ نيست كه تأثير قابل ملاحظه اي بر قيمت حاكم بر بازار بگذارد.
2) كليه سرمايه گذاران بدون هيچ گونه هزينه اي و به طور يكسان به اطلاعات مربوط به قيمت و ساير خصوصيات مربوط به سهام دسترسي دارند.
3) هيچ گونه هزينه داد و ستد، ماليات نقل و انتقال سهم و يا ساير هزينه هاي معاملاتي مربوط به خريد و فروش سهام وجود ندارد.
4) هيچ گونه تفاوت مالياتي از نظر ماليات بر افزايش قيمت و ماليات بر سود سهام وجود ندارد.
ب – سرمايه گذاران در بازار رفتار منطقي و عقلاني دارند (اين فرض حاكي از نبود هزينه-هاي نمايندگي است)

عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود

عوامل متعددي بر سياست توزيع سود شركت ها اثر مي گذارند و گاه تقسيم سود را محدود مي كنند. اين عوامل يا در چارچوب قوانين و مقررات و به صورت اجباري براي شركت ها تعيين مي شوند يا اين كه شركت به اختيار خود را ملزم به رعايت اين عوامل مي كند. بطور كلي اين عوامل به سه دسته قانوني، قراردادي و داخلي تقسيم مي شوند.

رابطه سود نقدي و بازده

با توزیع بخشی از سود، شرکت ها به منظور تامین مالی پروژه هاي سرمایه گذاري جدید باید هزینه هاي بالاتري براي انتشار سهام پرداخت نمایند. تئوري پیامدهی این جنبه از ابهام در سیاست تقسیم سود را تشریح می کند. چون مدیران داراي اطلاعات بیشتري در مورد سود آوري آتی شرکت نسبت به سرمایه گذاران بیرونی هستند، با افزایش سود تقسیمی می توانند پیام دهی بهتري از چشم انداز آتی واحد تجاري داشته، به طور عادي قیمت سهام بالاتري را در بازار تجربه کنند. علاوه براین، مدیران مالی ممکن است از سیاست تقسیم سود به سبب محتواي اطلاعاتی آن در تعیین کیفیت سود شرکت استفاده نمایند.

بنابراین، چون سرمایه گذاران خارجی داراي اطلاعات کمتري درباره سودآوري آتی شرکت هستند، عملکرد سود تقسیمی را به عنوان یک پیام از جریان نقدي مورد انتظار آتی در نظر میگیرند، زیرا قیمت سهام در بازار به تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی شرکت به سرعت واکنش نشان میدهد.

تئوري هاي پرداخت سودسهام

فرانکفورتر و وود(2002) تئوري هاي توزیع سود را به سه دسته تقسیم کرده اند:
1) مدل هاي اطلاعات کامل عامل مالیاتی
2) مدل هاي رفتاري
3) مدل هاي عدم تقارن اطلاعاتی

رابطه سود نقدي -قیمت

نتایج حاصل از آزمون رابطه قیمت و سود نقدي، بیانگر وجود رابطه مثبت میان آنهاست؛ یعنی با افزایش یا کاهش سود سهام، قیمت سهام افزایش یا کاهش می یابد (–, 1977).
پرداخت هاي سود سهام روي رفتار قیمت سهام در کوتاه مدت به دو شیوه اثر می گذارد:
اول شرکت هایی که براي اولین بار سود نقدي پرداخت می کنند، یا شرکت هایی که سود نقدي را افزایش می دهند، یک خبر خوب را به بازار منتقل کرده، باعث ایجاد یک بازده اضافی مثبت پیرامون تاریخ اعلان سود می شوند. این بازده اضافی به علت افزایش منظم در پرداخت هاي سود سهام است که بازار آن را تعهد ي براي پرداخت سودهاي بیشتر در آینده تلقی می کند. شرکت ها اغلب تمایل به پرداخت سود به صورت یکنواخت دارند؛ یعنی اغلب سود نقدي را افزایش نمی دهند و از کاهش یا حذف آن بشدت اجتناب می کنند. همچنین، وقتی سود سهام پرداخت می شود، ارزش دفتري شرکت با این پرداخت کاهش می یابد و موجب ایجاد یک بازده اضافی منفی پیرامون وقوع این رویداد می شود.

مفاهیم رشد درآمد آتی و فرصت های سرمایه گذاری

عدم تقارن اطلاعاتي در ارتباط با فرصت هاي رشد بيشتر از آن است كه در ارتباط با دارايي ها وجود دارد. در نتيجه، زمانيكه سودهاي انباشته تمام شد، نظريه سلسله مراتبي (–، 1984؛ –، 1984) اولويت بدهي نسبت به سهام خارجي را براي شركتهاي داراي فرصتهاي رشد بالا پيش بيني ميكند. به گفته راس (1977) بستانكاران فرصت هاي رشد بالاي شركت ها را تشخيص مي دهند و براي آنها شرايط اعطاي اعتبار مطلوبي را فراهم مي كنند و بنابراين، با توجه به تئوري علامت دهي، ارتباط مورد انتظار بين فرصت هاي رشد شركت و بدهي مثبت است.


جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری سود نقدی سهام رشد درآمد با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.