پایاننامه ارشد حسابداری سهام مدیریتی جریان وجوه نقد مدیریت سود

۱۳۵ هزار تومان ۱۰۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری سهام مدیریتی جریان وجوه نقد مدیریت سود با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه ارشد حسابداری سهام مدیریتی جریان وجوه نقد مدیریت سود


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


چکیده

هدف اصلی این پژوهش به بررسی تاثیر سهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 و 90 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگي پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 و 90 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به تاثیر بررسی مالکیت سهام مدیرانه بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است که مشخص گردید رابطه معناداری بین مدیریت سود و مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های با جریان نقد آزاد زیاد و رشد کم وجود ندارد.


مقدمه:
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سود مند باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است.
تداوم انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم، ايجاد كارخانه هاي بزرگ و اجراي طرحهاي عظيم صنعتي نيازمند سرمايه هاي كلان بود. تأمين چنين سرمايه هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه گذار فراتر بود و از سوئي، يك يا چند سرمايه دار نيز آمادگي پذيرفتن خطر تجاري چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند. از اين رو، شركتهايي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سرمايه آنها محدود به مبلغ سرمايه گذاريشان بود و در قالب چنين مشاركتهايي، سرمايه هاي كوچك تجهيز و راه حل مناسبي براي تأمين سرمايه هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري فراهم آمد. سرمايه هاي چنين شركتهايي به سهام تقسيم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمايه و مشاركت صاحبان سرمايه هاي كوچك در اين بازار شد. تنظيم نحوه اداره شركتهاي سهامي وروابط بين صاحبان سهام از طريق وضع قوانين و مقررات توسط دولتها، نظم يافتن بخشي ازمعاملات اوراق بهاداربا ايجاد بورسهاي اوراق بهادار از جمله عوامل ديگري بودند كه به تشكيل شركتهاي سهامي وفزوني سرمايه گذاراني انجاميد كه نه مستقيماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه داراي چنين تمايلي بودند. شركتهاي سهامي توسط هيئت مديره اي اداره مي شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكيل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآيند تحول در مناسبات مالكيت و اداره سرمايه در كشورهاي توسعه يافته صنعتي به پيدايش گروه تازه اي از مديران كار آزموده و حرفه اي انجاميد كه در عين اقتدار كامل در اداره واحدهاي اقتصادي، گاه در سرمايه آنها سهمي داشتند..هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.


فهرست مطالب

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1) مقدمه 4
2-1 ) تاریخچه مطالعاتی 5
3-1) بیان مساله 7
4-1 ) پرسش تحقیق 11
5-1) فرضیه های پژوهش 11
6-1) اهداف پژوهش 11
7-1) اهمیت و ضرورت پژوهش 12
8-1 ) حدود مطالعاتی 12
1-8-1)قلمرو موضوعی 12
2-8-1) قلمرو زمانی 13
3-8-1) قلمرو مکانی 13
9-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات 13
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 16
2-2 اهداف عمده حسابداری 17
3-2 گزارشهای حسابداری 17
1-3-2 گزارشهای درون سازمانی 18
2-3-2 گزارشهای برونسازمانی 18
4-2 استفادهکنندگان گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها 18
1-4-2 سرمایهگذاران 19
2-4-2 نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی) 20
3-4-2 سرمایه گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها 20
4-4-2 اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها 21
5-4-2 نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات 22
6-4-2 مشتریان 22
7-4-2 نیازهای اطلاعاتی مدیریت 22
8-4-2 کارکنان 22
9-4-2 دولت و نیازهای آن 23
10-4-2 جامعه 23
5-2 اهداف گزارشگری مالی 24
1-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی 24
2-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری 24
3-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد 25
4-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی 26
5-5-2 فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی 27
6-2 مقایسۀ سهامداران (سرمایه گذاران) با گروههای ذینفع 28
9-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن 30
1-9-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد 30
2-9-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 30
3-9-2 مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد 31
10-2 نظریه مدیریت سود 33
1-10-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود 34
2-10-2 منتخب نظریه های رقیب 35
3-10-2نظریه ی شرکت 37
4-10-2 رویکرد هزینه ی قراردادها 39
5-10-2 دیدگاه مدیریت سود 42
6-10-2 رویکرد تصمیم گیری 43
7-10-2 دیدگاه مدیریت سود 45
8-10-2 رویکرد سیاسی – قانونی 46
9-10-2 دیدگاه مدیریت سود 49
11-2حاکمیت شرکتی راه حلی برای مشكلات ناشی از روابط نمایندگی و مديريت سود 49
1-11-2 طیف تعاریف حاکمیت شرکتی 50
2-11-2 تعاریف حاکمیت شرکتی 51
3-11-2 اهداف حاکمیت شرکتی 52
4-11-2 طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی 52
5-11-2 مکانیزم های حاکمیت شرکتی 53
6-11-2 ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) در ایران 54
7-11-2 ارکان نظام راهبری شرکتی 55
8-11-2 مکانیزمهای حاكمیت شركتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد 56
12-2 پیشینه تحقیق 57
1-12-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 57
2-12-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 60
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3) مقدمه 65
2-3) روش پژوهش 65
3-3) پرسش های تحقیق 65
4-3) مدل تحلیلی تحقیق 65
5-3) متغیرهای مستقل 67
1-5-3) جریانهای وجوه نقد آزاد 67
2-5-3) متغیر رشد شرکت 68
3-5-3) متغییر مستقل مالکیت سهام مدیريتي 68
6-3) متغیرهای کنترل 69
1-6-3) هزینه بهرۀ بدهیهای کوتاه مدت و بلندمدت 69
2-6-3) اندازه شرکت 69
7-3) متغیر مجازی 70
8-3) جامعه و نمونه آماری 71
1-8-3) جامعه آماری 71
2-8-3) نمونه آماری 71
9-3) فرضیه های پژوهش 72
10-3) گرد آوری اطلاعات 72
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4) مقدمه‏ 74
2-4) شاخص های توصیفی متغیر ها 75
3-4) بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته 77
4-4) مدل رگرسيون چندگانه 78
1-4-4 ) بررسي مدل رگرسيون چند گانه در شركتهاي بافرصت رشد پايين 81
2-4-4) بررسي مدل رگرسيون چند گانه در شركتهاي بافرصت رشد پايين وجريانهاي وجوه نقد آزاد 82
5-4) آزمون فرضیات 83
1-5-4) فرضيه اصلی اول 83
2-5-4) فرضيه فرعی اول 84
3-5-4) فرضيه اصلی دوم 85
4-5-4) فرضيه فرعی دوم 86
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5) مقدمه 89
2-5) خلاصه پژوهش 89
3-5) نتایج آزمون فرضیه ها 91
1-3-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول 92
2-3-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 92
3-3-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 93
4-3-5)نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 93
4-5) نتیجه گیری 93
5-5) پیشنهادها 94
1-5-5) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 94
2-5-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 94
6-5) محدودیت های پژوهش 95
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 122
منابع لاتین: 123
چکیده انگلیسی: 128


1-1) مقدمه
سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. مدیریت سود ،برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکردآتی شرکت استفاده نمایند . بیشتر محققین دریافته اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می شود. جریان وجه نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه داراییها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیّت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد.بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد.
در این تحقیق به ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازیم سپس اثر سهام مدیریتی را بر این دو مورد بررسی قرار می دهیم.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.