پایاننامه ارشد حسابداری سطح افشای کامل اطلاعات مالی هموارسازی سود

۱۱۰ هزار تومان ۸۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری سطح افشای کامل اطلاعات مالی هموارسازی سود روی دکمه سفارش / خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی قابل اتکاء بودن و به موقع بودن و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پایاننامه ارشد حسابداری سطح افشای کامل اطلاعات مالی هموارسازی سود


چکیده

در این تحقیق با استفاده از داده‌های تاریخی1390-1382مربوط به 138 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین سطح افشای شرکتی (قابلیت اتکاء وبه موقع بودن) و هموارسازی سود بررسی گردیده است. داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار تدبیر پرداز و آزمون فرضیه‌ها توسط نرم افزار آماری Eviews7 انجام شده است. از آنجایی که بهبود سطح افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هموارسازی کمتر سود را به همراه دارد. فرض اصلی این تحقیق آن است که بین سطح افشاء وهموارسازی سود رابطه منفی وجود دارد. در این تحقیق برای اندازه گیری سطح افشاء (به موقع بودن و قابل اتکاء بودن) از مدل ثقفی و ملکیان (اطلاعات افشا شده بر اطلاعاتی که باید افشا شود) استفاده گردیده است و هموارسازی سود شرکتها با استفاده از مدل ایکل برآورد گردیده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین سطح افشاء وهموارسازی سود رابطه منفی معنا داری وجود دارد همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معناداری بین به موقع بودن و هموارسازی سود می‌باشد.و یافته های تحقیق نشان می دهد قابلیت اتکاء افشاء در شرکت های هموار ساز و غیر هموار ساز تفاوت معناداری با هم ندارند.

کلمات کلیدی: سطح افشاء، هموارسازی سود، به موقع بودن، قابلیت اتکاء.


فهرست مطالب

عنوان    صفحه

چکیده تحقیق    1

فصل اول: کلیات تحقیق    
مقدمه    3
1-1  تعریف موضوع و بیان مسأله    4
1- 2  اهمیت و ضرورت پژوهش    7
1-3  اهداف تحقيق    8
1-4 – فرضیه های پژوهش    8
1-5  تعریف مفهومی متغیرها    9
1-6 روش پژوهش    14
1-7 جامعه آماري و تعيين حجم نمونه    17
1-8 قلمرو پژوهش    17
 1-8-1 قلمرو موضوعی     17
 1-8-2 قلمرو مکانی    17
 1-8-3 قلمرو زمانی پژوهش      18
1-9 خلاصه فصل    18

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    
مقدمه    20
2-1 سطح افشا    20
 2-1-1 خصوصيت های كيفی مرتبط با ارائه اطلاعات    20
 2-1-2 افشای مالی    21
 2-1-3 اهداف افشا در گزارشگری مالی    22
 2-1-4 ميزان اطلاعاتی که باید افشا شود    23
 2-1-5 تاثير اطلاعات و تغييرها بر خط مشی افشا بر استفاده كنندگان    25
 2-1-6 مفاهيم افشای مالی    26
2-2 هموار سازی سود    27
2-3 انواع هموارسازي سود    27
 2-3-1 سود هموار طبيعي    28
 2-3-2 هموارسازي واقعي    29
 2-3-3 هموارسازي مصنوعي    29
2-4 مفاهيم سود ويژه    30
2-5 ابزار هاي هموارسازي مصنوعي سود    32
 2-5-1 زمان بندي رويداد ها    32
 2-5-2 هموارسازي از طريق انتخاب روش هاي تخصيص    33
2-5-3 هموارسازي از طريق طبقه بندي    33
2-6 تكنيك ها ي هموارسازي سود    33
2-6-1 دستكاري در درآمد ناويژه    34
2-7 انگيزه هاي هموارسازي سود    35
 2-7-1 افزايش رفاه سهامداران    35
 2-7-2 تسهيل قابليت پيش بيني سود    36
 2-7-3 افزايش رفاه مديريت    36
2-8 روش هاي مطالعه هموارسازي سود    37
 2-8-1 مدل سنتي    38
 2-8-2 مدل ايمهاف    39
 2-8-3 مدل ايكل    39
2-9 فرضيه بازاركارا    42
2-10 پیشینه تحقیق    42
2-11 خلاصه فصل    47

فصل سوم: روش پژوهش    
مقدمه    49
3-1 مبانی نظری، فرضیه ها و مدل های تحقیق    49
3-2 جامعه‌ی و نمونه آماری    51
3-3 روش گردآوری داده¬ها    52
3-4 روش تجزیه و تحلیل داده¬ها    52
 3-4-1 معيار نيکويي برازش براي مدل هاي لوجیستیک    54
3-5 خلاصه فصل    55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    
مقدمه    57
4-1 آماره های توصیفی    57
4-2 جدول ضرایب همبستگی    58
4-3 نتایج برآورد مدل های تحقیق    60
 4-3-1 نتایج برآورد مدل (3-1) و آزمون فرضیه اول تحقیق    60
 4-3-2 نتایج برآورد مدل (3-2) و آزمون فرضیه دوم تحقیق    61
 4-3-3 نتایج برآورد مدل (3-3) و آزمون فرضیه سوم تحقیق    63
4-4 خلاصه فصل    64

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات تحقیق    
مقدمه    66
5-1 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها    66
 5-1-1 نتیجه فرضیه اصلی اول    66
 5-1-2 نتیجه فرضیه اصلی دوم    67
 5-1-3 نتیجه فرضیه اصلی سوم    68
5-2 خلاصه يافته هاي تحقيق    68
5-3 محدوديت¬ها    69
5-4 پیشنهاد ها     69
 5-4-1 پيشنهادها براي تحقيقات آتي     69
5-5 خلاصه فصل پنجم    70
منابع و ماخذ    
منابع فارسی    72
منابع لاتین    74
پیوست ها    75
چکیده انگلیسی    96


تعریف افشای مالی

افشای اطلاعات عبارت است ازافشای اطلاعات اضافی مربوط به تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مکمل، مفهوم عمومی تر افشاء توزیع و ارائه اطلاعات است.حسابداران تمایل دارند از مفهوم محدودتری استفاده کنند و افشای اطلاعات مالی در مورد یک شرکت را گزارشگری مالی سالانه این شرکت‌ها  می دانند. مسائلی که در مورد عرضه اطلاعات در ترازنامه،صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد بیان می شوند، مطابق دستورالعمل های ارائه شده، قابل شناسایی و اندازه گیری هستند.مقدار اطلاعاتی که باید افشاء شود به مهارت استفاده کننده بستگی دارد.سه مفهومی که از افشاء برداشت  می شود عبارت است از افشای کافی، منصفانه و کامل. اصطلاح افشاء کافی بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می‌گیرد که به حداقل مقدار افشاء، اشاره دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورت‌های مالی مطابقت می‌کند. افشای منصفانه به هدف اخلاقی برخورد مساوی با همه استفاده کنندگان بالقوه در ارتباط با افشای اطلاعات مالی اشاره و افشای کامل به ارائه کلیه اطلاعات مربوط اشاره دارد (–،1386،12).

اهداف افشا در گزارشگری مالی

هدف از افشا در گزارشهای مالی و صورتهای مالی به نياز استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری بر می گردد. چنانچه استفاده كنندگان خارجی از صورتهای مالی دارای نيازها و علايق يكسان باشند، در اين صورت بيان اهداف افشا در صورتهای مالی ساده خواهد بود. به علت اينكه ازصورتهای مالی استفاده كنندگان مختلفی بهره مي گيرند لذا به نياز برخی از استفاده كنندگان تاكيد بيشتری می شود. امروزه گزارشهای مالی بر سرمايه گذاران بالقوه و اعتبار دهندگان بيشتر از آنهايی كه قبلاً منابع مالی خود را در شركت بكار گرفته اند تاكيد می كنند.

تعاريف هموارسازي سود  

تعاريف متعددي از هموارسازي سود توسط صاحبنظران و محققين حسابداري ارائه شده است كه اكثر آنها از نظر مفهومي مشابهت دارند. برخي از اين تعاريف عبارتند از:
“هموارسازي سود به عنوان كاهش آگاهانه نوسانات سود در حدود سطحي كه براي شركت سطح نرمال محسوب ميگردد، تعريف مي شود.”
“هموارسازي سود به عنوان روشي كه توسط مديريت جهت كاهش تغييرات جريان اقلام سود گزارش شده در حول سود مورد نظر پيش بيني شده استفاده مي شود، تعريف مي گردد. “
“هموارسازي سود:اعمال و اقدامات ارادي و آگاهانه اي است كه توسط مديريت جهت كاهش تغييرات سود با استفاده از تكنيكهاي مشخص حسابداري انجام مي پذيرد. “
“هموارسازي سودمي تواند به عنوان روشي تعريف شود كه توسط مديريت جهت كاهش تغييرات اقلام سود گزارش شده به وسيله حساب آرائي ساختگي (حسابداري)يا واقعي (معاملاتي)بكار گرفته مي شود تا آنرا در حدود جريان سود مورد نظر برساند”.

مفاهيم سود ويژه

در طول چند دهه گذشته احتمالاً اساسي ترين نكته در رابطه  با سود ویژه، سود پولي2  و سود واقعي3  بوده  است. اعمال حسابداري معاصر تقريباً منحصر به تفاوت بين هزينه ريالي صرف شده و در آمد ريالي تحقق يافته مربوط به آنها بوده است. اين مفهوم”سود پولي”است –، 2009، ص 58.
اگر سودي را كه بيانگر افزايش تسلط روي كالا و خدمات است را در نظر بگيريم، نتايج كاملاً متفاوتي دارد. وضعيت اخير در بر گيرنده شناخت تغيير ارزشها يا قدرت خريد ريالي است. واژه سود بيانگر”قدرت سود نرمال”واحد تجاري مي باشد كه بيانگر اصطلاح سود عملياتي است كه توسط حسابداران بكار گرفته ميشود و عمدتاً به عنوان تفاوت درآمد ناخالص حاصل از فعاليت اصلي سازمان و هزينه هايي كه ماهيت تكراري و منظم دارند(جداي از اقلام غير تكراري  و غيرعادي) مي باشد.

ابزار هاي هموارسازي مصنوعي سود

تحقيق حاضر به هموارسازي مصنوعي سود مي پردازد. در هموارسازي مصنوعي مديريت با استفاده از يك سري روش ها به دستكاري سود مي پردازد. روش ها يا ابزار هاي هموارسازي سود را به شرح زير مي باشد. (–، 1991،ص89)
الف-زمان بندي رويداد ها
ب-انتخاب روش هاي تخصیصي
ج-طبقه بندي رويدادها  

فرضيه بازار كارا

تعاريف زيادي از بازار كاراي سرمايه صورت گرفته است كه در زير به چند مورد از آنها اشاره شده است:
در يك بازار كارا قيمت ها بطور كامل اطلاعات موجود را منعكس مي كنند (–، 1992،ص56). بازار اوراق بهادار با توجه به يك سيستم اطلاعاتي كارا است اگر و فقط اگر قيمت هاي اوراق بهادار به نحوه اي عمل كنند كه تمام افراد از آن سيستم اطلاعاتي آگاهانه داشته باشند. تعريف كارايي بازار از نظر بيور بر كارايي بازار اطلاعات اوراق بهادار تمركز مي كنند.   ولي عمده صاحب نظران بر اين تعريف اتفاق نظر دارند كه بازار اوراق بهاداري كه در آن تعداد زيادي خريدار و فروشنده از طريق مكانيزم حساس و كارا عكس العمل نشان مي دهند تا باعث شوند كه قيمت هاي بازار آن چه را كه درباره اقدامات احتمالي شركت هايي كه اوراق بهادار آنها معامله مي شود بطور كامل و تقريباً بلافاصله منعكس شود.
به طور كلي فرضيه كارايي بازار سرمايه، همان فرضيه تعادل رقابتي است كه براي بازار دارائي مورد استفاده قرار مي گيرد (–، 1375،ص189).  يكي از مهم ترين جنبه هاي فرضيه تعادل رقابتي، مزاياي رقابتي ريكادين است كه در آن، مزاياي رقابتي شامل تفاوت بهره وري در بين توليد كنندگان مي باشد. در بازار سرمايه، مزاياي رقابتي تفاوت در ميزان اطلاعاتي است كه هر يك از سرمايه گذاران دارا مي باشند.


جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری سطح افشای کامل اطلاعات مالی هموارسازی سود با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.