پایاننامه ارشد حسابداری ساختار مالکیت بر مدیریت موجودی

۱۱۰ هزار تومان ۸۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری ساختار مالکیت بر مدیریت موجودی روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها


پایاننامه ارشد حسابداری ساختار مالکیت بر مدیریت موجودی


چکیده

امروزه اگر شرکت‌ها بخواهند از مزایای جهانی شدن سرمایه برخوردار شوند و قابلیت آن را داشته باشند تا سهام خود را در بورس های معتبر جهانی عرضه نمایند و از این طریق بتوانند سرمایه‌های کم هزینه و بلند مدتی را جذب کنند، عواملی از جمله یک برنامه ریزی منظم مدون تحت نظام حاکمیت شرکی ضررورت دارد.  و همچنین  انبارها یکی از حیاتی‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌های تولیدی می‌باشد. زیرا با ارزش‌ترین دارایی‌های مجموعه در آنجا نگهداری می‌شود. لذا استفاده از بروزترین و بهترین روش‌های انبارگردانی و کنترل موجودی یکی از نیازهای اساسی صنایع تولیدی می‌باشد . در این  پژوهش بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودیها شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. درصد مالکيت اعضاي هيأت مديره، درصد مالکيت سرمايه¬گذاران ، دوگانگي وظيفه مديرعامل، اندازه هيأت مديره، ازجمله مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده در این پژوهش هستند ومدیریت موجودی ها  نیز شامل شاخص نسبت  مدیریت موجودی ها ( نسبت متوسط موجودی ها به فروش ) می باشد. با نمونه‌ای مشتمل بر 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وبا بکارگیری داده‌های سالهای 1390-1385 (قلمرو زمانی7  ساله) وبا استفاده از تکنیک رگرسیون فرضیه‌های تحقیق موردآزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تجزیه وتحلیل حاکی ازآن است که:

• بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودیها رابطه ای وجود ندارد .
• بین مالکیت مدیریتی و مدیریت موجودیها رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.
• سهامدار عمده و مدیریت موجودیها رابطه معنادار منفی وجود دارد .
• بین مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام و مدیریت موجودیها

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی – ساختار مالکیت- مدیریت موجودی ها- سرمایه¬گذاران نهادی- مالکیت عمده


فهرست مطالب

عنوان            صفحه

چكيده 1
1-1 مقدمه 3
1-2- بیان مساله 5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 7
1-5- فرضیات تحقیق 8
1-6- قلمرو تحقیق 8
1-7- روش تحقیق 8
1-8- ابزارها و روش‌های جمع آوری اطلاعات داده‌ها 8
1-9- جامعه آماری 9
1-10- نمونه آماری 9
1-11- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 9
1-12- تعریف عملیاتی اصطلاحات و واژه‌ها 10

بخش اول: مبانی نظری تحقیق 14
2-1- مقدمه 14
2-2- مبانی ومفاهیم نظری در مورد حاکمیت شرکتی 14
2-3- مبانی ومفاهیم نظری در مورد مدیریت موجودی‌ها 34

3-1- مقدمه 65
3-2- روش تحقیق 65
3-3- جامعه آماری 65
3-4- نمونه آماری 65
3-5- تعریف متغیرهای تحقیق ونحوه محاسبه آن‌ها 68
3-6- فرضیه‌های تحقیق 72
3-7- ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات و داده‌های تحقیق 72
3-8- روش‌های آماری بکار رفته برای آزمون 72

تکنیک های نجزیه و تحلیل داده ها 72
3-15- خلاصه فصل 80
4-1- مقدمه 82
4-2- تجزیه وتحلیل نتایج 82
5-1- مقدمه 94
5-2- خلاصه تحقیق 94
5-5- محدودیت‌های تحقیق 98
5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 98
منابع 99


تعاریف نظام حاکمیت شرکتی

در مورد حاکمیت شرکتی تعریف مورد توافقی وجود ندارد. تعریف‌های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیعی قرار می‌گیرند. دیدگاه‌های محدود در یکسو ودیدگاه‌های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت وسهامداران محدود می‌شود این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت ومالکان آن‌ها (سهامداران) بلکه میان شرکت وتعداد زیادی ازذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و…وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود (– و –، 1388).
اولین تعریف برای حاکمیت شرکتی توسط اقتصاددان معروف میلتون فریدمن  ارائه شد. با توجه به تعریف فریدمن، نظام حاکمیت شرکتی هدایت واحد تجاری با در نظر گرفتن تمایلات مالکان یا سهامداران است؛ به طوریکه تا حد امکان منجر به کسب پول شود، هر چند باید با قوانین اولیه اجتماع که در بردارنده معیارهای قانونی ومحلی است، مطابقت داشته باشد. این تعریف مبتنی بر مفهوم اقتصادی به حداکثر رساندن ارزش بازار از طریق سود می‌باشد که بر سرمایه‌گذاری تأکید دارد (–، 1389).

نقش سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی

یکی ازسازوکارهای کنترلی بیرونی مؤثر برحاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده‌ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی است. طبق نظر گیلان واستارکس (2003) سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری بسیاری از تغییرات در سیستم‌های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهامداران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این شرکت‌ها برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن‌ها (شامل رویه‌های حسابداری وگزارشگری مالی) را تحت تأثیر قراردهند. از آنجا که مالکان نهادی بزرگ‌ترین گروه از سهامداران را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است وانتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد (– و همکاران، 1389).

روابط بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی
بدون در نظر گرفتن هرگونه تعریف خاص، محققان اغلب مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی را در دو گروه کلی قرار می‌دهند. مکانیزم‌های داخلی و خارجی. گیلان  در سال 2006، سه مدل ترازنامه ، فراترازنامه ، و چارچوب هیات مدیره را که بیانگر نهایت روابط این مکانیزم‌هاست ارائه کرد.

تعریف موجودی کالا

موجودی به همه کالا وموادی اطلاق می‌شود که در فرایند تولید استفاده شده و یا مورد مصرف قرار می‌گیرند. اقلامی نظیر مواد اولیه قطعات،خریداری شده، کالاهای در جریان ساخت و محصولات نهایی جزو مهم‌ترین موجودی‌هایی هستند که در فرایند تولید و توزیع استفاده می‌شوند تعاریف متعدد دیگری برای موجودی‌ها صورت گرفته که ذیلا به چند نمونه از آن اشاره می‌گردد:
1- موجودی‌ها عبارت‌اند از اجناس،مصالح،مواد و قطعاتی که در امر تولید و فروش واداره صنعت مورد مصرف قرار می‌گیرد.
2- کامل‌ترین تعریفی که می‌توان از موجودی ارائه کرد،تعریفی است که توسط انستیتو حسابداران رسمی ایالات متحده امریکا ارائه شده است و آن عبارت‌اند از اقلامی از دارایی‌ها مشهود و غیر مشهود و متعلق به یک موسسه که:
الف: برای فروش در جریان عادی فعالیت‌ها تجاریان موسسه نگهداری می‌شوند
ب – به منظور ساخت و فروش محصول در فرایند تولید قرار داشته باشد.
ج- در تولید کالاها و خدمات قابل فروش و ارائه به مصرف کننده باشد.

سیستم مدیریت به موقع خرید

علاوه بر سیستم مدیریت به موقع موجودی‌ها در فرآیند تولید، واحدهای انتفاعی می‌توانند سیستم مدیریت به موقع خرید  را نیز ایجاد کنند. در این سیستم، مواد و قطعات، هنگامی از فروشندگان خارج از واحد انتفاعی خریداری می‌شود که مورد نیاز باشد. با این ترتیب، از تحمل هزینه‌های غیر ضروری نگهداری موجودی‌های زیاد پرهیز می‌گردد.

ارزشیابی موجودی

اگر چه ارزشیابی موجودی‌ها و روش‌های پذیرفته شده آن در اغلب کتب و نشریات حسابداری مالی به طور مشروح تشریح می‌شود، اما در این بخش به منظور بررسی آثار این ارزشیابی بر فعالیت‌های مربوط به تعیین بهای تمام شده، این موضوع مورد تاکید قرار می‌گیرد.
گردش فیزیکی  موجودی‌ها. گردش فیزیکی موجودی‌ها ممکن است به طرق متنوعی در واحدهای تجاری – تولیدی انجام پذیرد. در برخی از واحدهای تجاری، لازم است که موجودی‌ها به طور منظم گردش داشته و همواره کالاهای جدید و تازه در دسترس باشد. مثلا، در یک کارخانه رنگ سازی ممکن است ابتدا قوطی‌های رنگ قدیمی به فروش برسد و از ماندن زیاد و فساد آن جلوگیری کرد. یک روش متداول برای گردش فیزیکی موجودی‌ها، روش اولین صادره از اولین وارده  است. اما در مورد برخی از اقلام انباشته شده باشد، اولین صادره آن معمولا از آخرین محموله وارده است که در سطح بالا قرار دارد.


جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری ساختار مالکیت مدیریت موجودی‌ها با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.