پایاننامه ارشد حسابداری ساختار سرمایه وجه نقد آزاد عملکرد مالی

۱۲۰ هزار تومان ۸۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری ساختار سرمایه وجه نقد آزاد عملکرد مالی روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پایاننامه ارشد حسابداری ساختار سرمایه وجه نقد آزاد عملکرد مالی


چکیده

ساختار سرمايه شرکت، تأمين مالي دائمي شرکت مي‌باشد که بوسيله بدهي‌هاي بلندمدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده مي‌شود. روش‌های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه‌ی حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تامین مالی به روش‌های مختلف کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت می‌گیرد و شرکت‌ها می‌توانند منابع مالی خود را از داخل شرکت (برای نمونه از محل سود انباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا بدهی) تامین کنند. هدف اصلی شرکت‌ها افزایش ارزش شرکت و بیشینه‌سازی ثروت سهامداران است و بدین منظور از روش‌هایی استفاده می‌کنند که آن‌ها را در رسیدن به این مهم یاری کند براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون از نرم افزار (Eviews 7) استفاده شده و به تجزیه و تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات پرداخته شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربعات) OLS (استفاده شده است و نتايج حاكي از آن است كه بین وجه نقد آزاد و تنوع مرتبط و نامرتبط شرکتها و ساختار سرمایه با عملکرد مالی رابطه معنادار و مستقیم و همجنین بین وجه نقدآزادباساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد و همجنین بین وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تنوع کل شرکتها رابطه معناداری و جود ندارد .

کلمات کلیدی: ساختار سرمایه ،عملکرد مالی،تنوع بخشی


فهرست مطالب

عنوان       صفحه

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق    2
1-1-مقدمه    3
1-2- تعريف مسئله    3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    4
1-4- اهداف تحقیق    6
1-5- فرضیه های تحقیق    6
1-6 – قلمرو تحقیق    6
1-7- روش تحقیق    6
1-8 – روش جمع آوری اطلاعات    7
1-9 – جامعه آماری    7
1-10 – نمونه آماری    7
1-11- تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها    7
1-12- ساختار فصول آتی    10
فصل دوم: بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق    11
2-1 مقدمه    12
2– 2 ادبیات موضوعی    13
2-2-1- تعریف ساختار سرمایه    13
2-2-1-1-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه    14
2-2-1-1-1- نظریه درآمد خالص     15
2-2-1-1-2- نظریه درآمد عملیاتی خالص    15
2-2-1-1-3-نظریه سنتی    15
2-2-1-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکتها    16
2-2-1-2-1-تئوری مودیلیانی میلر    16
2-2-1-2-2- مالیات و نظزیه مودیلیانی و میلر    17
2-2-1-2-3- هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر    17
2-2-1-2-4- هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر    17
2-2-1-2-5- تئوری تبادل ایستا    18
2-2-1-2-6 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی    18
2-2-1-2-7 تئوری ساختار سازمانی    19
2-2-2- هزینه سرمایه    19
2-2-3- عوامل موثر بر ساختار سرمایه    20
2-2-3-1- ملاحظات مالیاتی    20
2-2-3-2- نوع دارایی های شرکت    20
2-2-3-3- نوسان سود عملیاتی شرکت    21
2-2-4 – وجه نقد آزاد    21
2-2-4-1- تعریف جریان وجه نقد آزاد    22
2-2-4-2- محاسبه جریان وجه نقد آزاد    22
2-2-4-3- مشکلات نمایندگی جریان وجه نقد    23
2-2-4-4- مکانیزم های موثر برنمایندگی جریان وجه نقد آزاد    24
2-2-5- شاخص های عملکرد مالی    25
2-2-6- فرضیه کارایی بازار    35
2-2-6-1- انواع کارایی :    35
2-2-6-2- سطوح مختلف کارایی    35
2-2-6-3- مفروضات بازار کانل سرمایه :    36
2-3- پیشینه تحقیق :    40
2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج :    40
2-3-2- ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ:    41
2-4- خلاصه فصل    43
فصل سوم: روش تحقیق    44
3-1- مقدمه    45
3-2- تعریف و تبیین جامعه    45
3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری    45
3-4- روش جمع آوری داده ها    46
3-4-1- روش کتابخانه ای    47
3-4-2- روش میدانی    47
3-5- معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها    47
3-6- روش تجزیه تحلیل داده ها    50
3-6-1 تحلیل همبستگی    50
3-6-1-1 ضریب همبستگی(r):    50
3-6-1-2 ضریب تعیین (R2):    51
3-6-2 مدل های رگرسیونی:    51
3-6-3 آزمون فرضیه ها    53
3-6-3-1 آزمون فروض کلاسیک    53
3-7 فرضیه های تحقیق    54
3-8 روش آزمون فرضیه های تحقیق    55
3-8-1-1 آزمون مانایی(ایستایی) متغیرها    56
3-8-1-2 آزمون ریشه واحد    56
3-8-1-3 آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته (ADF)    56
3-9- محدودیتهای تحقیق    57
3-10 خلاصه فصل    57
فصل چهارم: یافته های تحقیق    59
4-1) مقدمه    60
4-2) آمار توصیفی داده ها    60
4-3) آمار استنباطی    62
4-3-1)آزمون پایایی متغیرها    62
4-3-2) تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون    63
4-3-3) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون    64
4-3-3-1) آزمون نرمال بودن    64
4-3-3-2) آزمون استقلال خطاها    65
4-3-3-3) ناهمسانی واریانس ها    66
4-4) نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیونی    66
4-4-1) آزمون فرضیه اول    66
4-4-2) آزمون فرضیه دوم    68
4-4-3) آزمون فرضیه سوم    69
4-5- خلاصه تحقیق :    71
فصل پنجم: مقدمه، نتیجه و پیشنهادات    72
5-1- مقدمه    73
5-2- خلاصه تحقیق    74
5-3- نتیجه بحث و مقایسه    75
5-4- محدودیت های تحقیق    75
5-5- پيشنهادهاي تحقيق:    76
5-5-1- پیشنهادهای ناشی از تحقیق    76
5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی    77
منابع    86
پیوست ها    98


تعریف ساختار سرمایه

در زير تعاريف مختلفي از ساختار سرمايه ارائه شده است. هر يك از تعاريف مختلف از ساختار سرمايه جنبه اي از روش تامين مالي را به ساختار سرمايه اطلاق مي كنند.
 *نسبت اوراق بهادار بلند مدت قديمي تر (داراي رتبه بيشتر ) به جمع سرمايه گذاريهاي مرتبط (–،1983،96)
* تعادل بين بدهيها و داراييها، ماهيت داراييها و تركيب استقراض شركت. داراييها ميتوانند مشهود يا نامشهود، جاري يا بلندمدت (اوراق بدهي يا سهام) و استقراض ممكن است بلندمدت يا كوتاه مدت، ثابت يا شناور، بدون ريسك يا با ريسك باشند. در شرايط ايده آل داراييها و بدهيها بايد تطابق داشته باشند(–، 1999، 63 )
*تركيبي از سهام عادي، سهام ممتاز و زير مجموعه هاي مرتبط با آن، سودانباشته و بدهي هاي بلندمدت كه واحد تجاري جهت تامين مالي دارايي هاي خود از آن ها استفاده مي كند (–، 74،1379)
*بلكويي ساختار سرمايه را ادعاي كلي بر دارايي هاي شركت معرفي مي كند . او ساختار سرمايه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومي، سرمايه گذاري خصوصي، بدهي بانكي، بدهي تجاري ،قراردادهاي اجاره، بدهي هاي مالياتي ، بدهي هاي حقوق بازنشستگي، پاداش معوق براي مديريت و كاركنان، سپرده هاي حسن انجام كار، تضمين هاي كالا و ديگر بدهي هاي احتمالي مي داند.

تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکتها
تئوری مودیلیانی میلر

مودیلیانی و میلر(1963) با انتقاد از نظريه سنتي ثابت كردند كه هزينه سرمايه شركت ها به درجه اهرم مالي شركت بستگي نداشته و در تمامي سطوح ثابت است . همچنين در شرايط خاص ، ارزش يك شركت بدون توجه به تامين مالي آن از طريق وام يا انتشار سهام يكسان است

مالیات و نظزیه مودیلیانی و میلر

نظريه موديلياني و ميلر در دنياي بدون ماليات كاربرد دارد ، ولي در دنيايي كه ماليات بر درآمد شركت ها وضع مي شود ، تامين مالي از طريق بدهي سودمندتر ميگردد

هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر

وام دهندگان (طلبكاران شركت ) انتظار دارند كه امنيت سرمايه هايشان در شركت تضمين شود و خطرات ورشكستگي و از بين رفتن اصل و فرع سرمايه به حداقل برسد .

تئوری تبادل ایستا

در قالب اين نظريه شركت سعي مي كند بين ارزش صرفه جويي مالياتي بهره و هزينه ورشكستگي و هزينه نمايندگي تعادل برقرار سازد .

تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی

بر اساس اين نظريه شركت ها در تامين منابع مالي مورد نياز خود ،سلسله مراتب معيني را طي مي كنند

تئوری ساختار سازمانی

تئوري مديريتي (سازماني) الكوي ساختار سرمايه اي هستند كه براي مقاصد دستيابي به منافع شخصي مديران عالي ،سازمان طرح هاي پاداشي يا فرصت هايي براي استخدام بعدي انتخاب مي شود.

هزینه سرمایه

عبارت است از حداقل نرخ بازدهي كه شركت بايد بدست آورد تا بازده موردنظر سرمايه گذاران در شركت تامین شود (–،1376، 17 ) هزینه سرمایه دارای دو جز هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه بدهی می باشد(گیدی ، 2001، 19 )(احمدزاده و دیگران، 1384، 8 )
هزينه حقوق صاحبان سهام: شامل نرخ بازده بدون ريسك به علاوه صرف ريسك مي باشد و به طريق زير محاسبه مي شود(–،2001 ،19)

وجه نقد آزاد

معمولاً وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي، بيانگر توانايي شركت در ايجاد جريانهاي نقدي است. كيمل و همكاران معتقدند وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي نه تنها بايد در داراييهاي ثابت جديدي سرمايه گذاري شده تا شركت بتواند سطح جاري فعاليتهاي عملياتي خود را حفظ نمايد ، بلكه بخشي از اين وجوه نيز بايد به منظور رضايت سهامداران تحت عنوان سود سهام و يا بازخريد آن بين آنها توزيع گردد. بنابراين وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي به تنهايي نميتواند به عنوان توانايي واحد تجاري براي ايجاد جريانهاي نقدي تلقي گردد. از اين رو لازم است به منظور ارزيابي توانايي واحد تجاري، در كنار وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي جريانهاي وجوه نقد آزاد آن نيز محاسبه و مورد ارزيابي قرار گيرد(–، 2000 ،ص 42) .

همچنين از نظر مارتين و پتي معيارهاي قديمي حسابداري از قبيل سود هر سهم و بازده داراييها به تنهايي نميتوانند بيانگر عملكرد واحد تجاري باشند، بلكه اين معيارها بايد در كنار معيارهايي از قبيل جريانهاي وجوه نقد آزاد واحد تجاري به كار برده شوند . چون در حالي كه سود مكرراً توسط مديران واحدهاي تجاري دستكاري ميگردد، كتمان و دستكاري جريانهاي نقدي آزاد بسيار دشوار است. بررسي مطالعات انجام شده حاكي از وجود ديدگاههاي متفاوت درباره جريانهاي وجوه نقد آزاد و روش محاسبه آن می باشد جنسن جزو اولين كساني بود كه تئوري جريانهاي وجوه نقد آزاد را تبيين و از آن تعريفي ارائه نمود.

شاخص عملکرد مالی

بحث ارزيابي عملكرد شركت از ديرباز به عنوان يك سوال مهم مطرح بوده است و مباحث متعددي در حسابداري و مديريت به بحث عملكرد شركت ها اختصاص يافته و بيشترين نوشته هاي تئوريك در اين زمينه است كه كدام يك از معيارهاي ارزيابي عملكرد شركتها از اعتبار بيشتري برخوردار است (–، 1386 ،ص 13) . برخي معتقدند يك شاخص ايده آل براي سنجش عملكرد شركتها وجود ندارد . براي اندازه گيري و سنجش عملكرد و تعيين ارزش شركت روشهاي مختلفي وجود دارد، كه هر كدام داراي معايب اساسي بوده و چنانچه اين روشها بعنوان معياري براي اندازه گيري عملكرد و تعيين ارزش شركت در نظر گرفته شود، قطعا منجر به تعيين ارزش واقعي شركت نخواهد شد .حال آنكه ارزيابي عملكرد شركت يك ضرورت است و براي انجام آن بايد از معيارهاي پذيرفته شده اي استفاده شود كه تا حد امكان ، جنبه هاي متفاوت از لحاظ محدوديت در فعاليت ها و امكان بهره مندي از امكانات را مورد توجه قرار دهد . در يك تقسيم بندي كلي معيارهاي سنجش و عملكرد را مي توان به دو گروه معيارهاي مالي و غير مالي تقسيم كرد (همان منبع،ص 13 )

فرضیه کارایی بازار

ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻓﺎﻣﺎ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1971 ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ: ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺩﺭﻙ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﺛﺮ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺖ). ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﺳﺮﻳﻌٌﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.


جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری ساختار سرمایه وجه نقد آزاد عملکرد مالی با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.